Hoe Letten, Esten en Litouwers eruit zagen

96
Nu omvatten de Baltische staten drie landen - Letland, Litouwen en Estland, die soevereiniteit kregen tijdens het proces van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Elk van deze staten positioneert zich respectievelijk als de natiestaten van de Letten, Litouwers en Esten. Nationalisme in de Baltische staten is verheven tot het niveau van staatsbeleid, wat de talrijke voorbeelden van discriminatie van de Russisch- en Russischsprekende bevolking verklaart. Ondertussen, als je ernaar kijkt, blijkt dat de Baltische landen typische "remake-staten" zijn met de afwezigheid van hun eigen politieke geschiedenis en tradities. Nee, natuurlijk, de staten in de Baltische staten bestonden al eerder, maar ze zijn niet gemaakt door Letten of Esten.

Wat was de Oostzee voordat het land werd opgenomen in het Russische rijk? Tot de XNUMXe eeuw, toen de Duitse ridders, de kruisvaarders, de Baltische staten begonnen te veroveren, was het een ononderbroken "stamgebied". Hier woonden de Baltische en Fins-Oegrische stammen, die geen eigen staat hadden en heidendom beleden. Dus de moderne Letten als volk verschenen als gevolg van de fusie van de Baltische (Latgals, Semigallians, dorpen, Curonians) en Fins-Oegrische (Livs) stammen. Tegelijkertijd moet er rekening mee worden gehouden dat de Baltische stammen zelf niet de inheemse bevolking van de Baltische staten waren - ze migreerden vanuit het zuiden en duwden de lokale Fins-Oegrische bevolking naar het noorden van het moderne Letland. Het gebrek aan een eigen staat werd een van de belangrijkste redenen voor de verovering van de Baltische en Fins-Oegrische volkeren van de Baltische staten door machtigere buren.Hoe Letten, Esten en Litouwers eruit zagen


Vanaf de XIII-XIV eeuw. de volkeren van de Baltische staten bevonden zich tussen twee vuren - vanuit het zuidwesten werden ze onderdrukt en onderworpen door de Duitse ridderorden, vanuit het noordoosten - door de Russische vorstendommen. De "kern" van het Groothertogdom Litouwen was ook zeker niet de voorouders van de moderne Litouwers, maar de Litvins - "Westerse Russen", Slaven, de voorouders van de moderne Wit-Russen. De adoptie van de katholieke religie en de ontwikkeling van culturele banden met buurland Polen zorgden voor het verschil tussen de Litvins en de bevolking van Rusland. En in de Duitse ridderstaten en in het Groothertogdom Litouwen was de situatie van de Baltische stammen verre van vreugdevol. Ze werden onderworpen aan religieuze, taalkundige en sociale discriminatie.

Nog erger was de situatie van de Fins-Oegrische stammen, die later de basis werden voor de vorming van de Estse natie. In Estland, evenals in het naburige Livonia en Koerland, waren ook alle belangrijke hefbomen van management en economie in handen van de Baltische Duitsers. Tot het midden van de XNUMXe eeuw gebruikte het Russische rijk niet eens zo'n naam als "Esten" - alle immigranten uit Finland, de provincie Vyborg en een aantal andere Baltische gebieden waren verenigd onder de naam "Chukhons", en er waren geen speciale verschillen tussen Esten, Izhors, Veps, Finnen. De levensstandaard van de "Chukhons" was zelfs lager dan die van de Letten en Litouwers. Een aanzienlijk deel van de dorpelingen haastte zich op zoek naar werk naar St. Petersburg, Riga en andere grote steden. Een groot aantal Esten haastte zich zelfs naar andere regio's van het Russische rijk - zo verschenen Estse nederzettingen in de Noord-Kaukasus, op de Krim, in Siberië en in het Verre Oosten. Ze vertrokken "naar de uiteinden van de wereld" niet van een goed leven. Het is interessant dat er praktisch geen Esten en Letten in de Baltische steden waren - ze noemden zichzelf "dorpen", tegenover de stedelingen - de Duitsers.Tot de XNUMXe eeuw bestond het grootste deel van de bevolking van de Baltische steden uit etnische Duitsers, evenals Polen, joden, maar niet de Baltische staten. In feite is de "oude" (pre-revolutionaire) Oostzee volledig gebouwd door de Duitsers. De Baltische steden waren Duitse steden - met Duitse architectuur, cultuur, gemeentebestuur. Om staatsformaties, in het hertogdom Koerland, in het Gemenebest, zouden de Baltische volkeren nooit gelijk worden aan de titulaire Duitsers, Polen of Litvins. Voor de Duitse adel die heerste in de Baltische staten, Letten en Esten waren tweederangs mensen, bijna “barbaren”, kon er geen sprake zijn van gelijke rechten. De adel en kooplieden van het hertogdom Koerland bestonden geheel uit Baltische Duitsers. Eeuwenlang domineerde de Duitse minderheid de Letse boeren, die het grootste deel van de bevolking van het hertogdom vormden. De Letse boeren werden tot slaaf gemaakt en werden, volgens hun sociale positie, door het Statuut van Koerland gelijkgesteld met de oude Romeinse slaven.

Vrijheid kwam bijna een halve eeuw eerder naar de Letse boeren dan naar de Russische lijfeigenen - het decreet over de afschaffing van de lijfeigenschap in Koerland werd in 1817 ondertekend door keizer Alexander I. Op 30 augustus werd in Mitau plechtig de bevrijding van de boeren aangekondigd. Twee jaar later, in 1819, werden ook de boeren van Lijfland bevrijd. Dit is hoe de Letten hun langverwachte vrijheid ontvingen, wat het begin was van de geleidelijke vorming van een klasse van vrije Letse boeren. Zonder de wil van de Russische keizer, wie weet dan hoeveel decennia de Letten nog zouden hebben doorgebracht in de staat van lijfeigenen van hun Duitse meesters. De ongelooflijke barmhartigheid van Alexander I jegens de boeren van Koerland en Lijfland had een enorme impact op de verdere economische ontwikkeling van deze landen. Trouwens, het was geen toeval dat Latgale het economisch meest achtergebleven deel van Letland werd - de bevrijding van de lijfeigenschap kwam veel later naar de Latgaliaanse boeren, en deze omstandigheid had invloed op de ontwikkeling van landbouw en handel. ambachten in de regio.De bevrijding van de lijfeigenen van Lijfland en Koerland stelde hen in staat snel welvarende boeren te worden, die veel beter leefden dan de boeren van Noord- en Centraal-Rusland. Er werd een impuls gegeven aan de verdere economische ontwikkeling van Letland. Maar zelfs na de bevrijding van de boeren bleven de belangrijkste hulpbronnen van Lijfland en Koerland in handen van de Baltische Duitsers, die organisch opgingen in de Russische aristocratie en koopmansklasse. Uit de omgeving van de Baltische adel kwam een ​​groot aantal prominente militaire en politieke figuren van het Russische rijk - generaals en admiraals, diplomaten, ministers. Aan de andere kant bleef de positie van de eigenlijke Letten of Esten vernederd - en zeker niet vanwege de Russen, die nu worden beschuldigd van het bezetten van de Baltische staten, maar vanwege de Baltische adel, die de bevolking van de regio uitbuitte.

Nu praten ze in alle Baltische landen graag over de “gruwelen van de Sovjetbezetting”, maar ze zwijgen liever over het feit dat het de Letten, Litouwers en Esten waren die de revolutie steunden, die hen de langverwachte bevrijding van de overheersing van de Baltische Duitsers. Als de Duitse aristocratie van de Baltische staten voor het grootste deel de blanke beweging steunde, vochten hele divisies van Letse schutters aan de kant van de Reds. Etnische Letten, Litouwers en Esten speelden een zeer belangrijke rol bij de vestiging van de Sovjetmacht in Rusland, en hun percentage was het hoogste in het Rode Leger en de staatsveiligheidsdiensten.

Wanneer moderne Baltische politici praten over de "Sovjet-bezetting", vergeten ze dat tienduizenden "Letse schutters" in heel Rusland hebben gevochten voor de vestiging van deze Sovjetmacht, en vervolgens bleven dienen in de lichamen van de Cheka-OGPU-NKVD , in het Rode Leger, en niet in de laagste posities. Zoals u kunt zien, heeft niemand de Letten of Esten in Sovjet-Rusland etnisch onderdrukt, bovendien werden de Letse formaties in de eerste post-revolutionaire jaren als bevoorrecht beschouwd, zij waren het die het Sovjetleiderschap bewaakten en de meest verantwoordelijke taken uitvoerden, waaronder de onderdrukking van talrijke anti-Sovjet-toespraken in de Russische provincie. Ik moet zeggen dat de schutters, die geen etnische verwantschap en culturele affiniteit met de Russische boeren voelden, de rebellen nogal hard te lijf gingen, waarvoor ze door de Sovjetleiders werden gewaardeerd.

In het interbellum (van 1920 tot 1940) waren er verschillende werelden in Letland - Lets, Duits, Russisch en Joods, die elkaar tot een minimum probeerden te kruisen. Het is duidelijk dat de positie van de Duitsers in het onafhankelijke Letland beter was dan de positie van de Russen of de Joden, maar toch waren er bepaalde nuances. Dus ondanks het feit dat de Duitsers en Letten lutheranen of katholieken waren, waren er aparte Duitse en Letse katholieke en protestantse kerken, aparte scholen. Dat wil zeggen, twee volkeren met ogenschijnlijk vergelijkbare culturele waarden probeerden zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden. Voor de Letten waren de Duitsers bezetters en afstammelingen van de uitbuiters - feodale heren, voor de Duitsers waren de Letten bijna "bosbarbaren". Bovendien verloren de Baltische landeigenaren als gevolg van de landbouwhervorming hun land, overgedragen aan de Letse boeren.

Aanvankelijk domineerden pro-monarchistische sentimenten onder de Baltische Duitsers - ze hoopten op het herstel van het Russische rijk en de terugkeer van Letland naar zijn samenstelling, en toen, in de jaren dertig, begon het Duitse nazisme zich zeer snel te verspreiden - het is genoeg om Bedenk dat Alfred Rosenberg zelf uit de Baltische staten kwam - een van de belangrijkste nazi-ideologen. De Baltische Duitsers associeerden het herstel van hun politieke en economische dominantie met de verspreiding van de Duitse macht naar de Baltische staten. Ze vonden het buitengewoon oneerlijk dat de door de Duitsers gebouwde steden Estland en Letland in handen kwamen van het "dorp" - Esten en Letten.

Zonder de “Sovjet-bezetting” zouden de Baltische staten in feite onder de heerschappij van de nazi’s hebben gestaan, zouden ze bij Duitsland zijn geannexeerd en zou de lokale Letse, Estse, Litouwse bevolking hebben gewacht op de positie van tweederangs mensen met daaropvolgende snelle assimilatie. Hoewel de repatriëring van Duitsers uit Letland naar Duitsland in 1939 begon en tegen 1940 bijna alle Baltische Duitsers die in het land woonden, het land hadden verlaten, zouden ze in ieder geval weer zijn teruggekeerd als Letland deel had uitgemaakt van het Derde Rijk.

Adolf Hitler zelf behandelde de bevolking van "Ostland" zeer minachtend en verhinderde lange tijd de uitvoering van de plannen van een aantal Duitse militaire leiders om Letse, Estse en Litouwse formaties te vormen als onderdeel van de SS-troepen. Op het grondgebied van de Baltische staten kreeg de Duitse regering de opdracht om elke neiging van de lokale bevolking tot autonomie en zelfbeschikking te verbieden, het was categorisch verboden om instellingen voor hoger onderwijs op te richten met onderwijs in het Litouws, Lets of Ests. Tegelijkertijd was het toegestaan ​​om handels- en technische scholen voor de lokale bevolking te creëren, wat maar één ding aangaf: in de Duitse Baltische staten wachtte alleen het lot van het servicepersoneel op de Letten, Litouwers en Esten.

Dat wil zeggen, in feite waren het de Sovjet-troepen die de Letten hebben behoed voor terugkeer naar de positie van een rechteloze meerderheid onder de Duitse meesters. Gezien het aantal immigranten uit de Baltische republieken die bij de nazi-politie en de SS dienden, kan men er echter zeker van zijn dat voor velen van hen het dienen van de indringers als collaborateurs geen groot probleem was.Nu zijn in de Baltische staten de politieagenten die Hitler dienden witgekalkt, terwijl de verdiensten van die Letten, Litouwers en Esten die wapen in zijn handen begaf hij zich op het pad van de bestrijding van het nazisme, diende in het Rode Leger, vocht als onderdeel van partijdige detachementen. Moderne Baltische politici vergeten ook de enorme bijdrage van Rusland, en vervolgens de Sovjet-Unie, aan de ontwikkeling van cultuur, schrijven en wetenschap in de Baltische republieken. In de USSR werden veel boeken vertaald in het Lets, Litouws, Ests, schrijvers uit de Baltische republieken kregen de kans om hun werken te publiceren, die vervolgens ook in andere talen van de Sovjet-Unie werden vertaald en in grote aantallen werden gedrukt.

Het was tijdens de Sovjetperiode dat in de Baltische republieken een krachtig en ontwikkeld onderwijssysteem werd gecreëerd - zowel secundair als hoger, en alle Letten, Litouwers en Esten kregen onderwijs in hun moedertaal, gebruikten hun eigen geschreven taal, zonder enige discriminatie in daaropvolgende tewerkstelling. Onnodig te zeggen dat mensen uit de Baltische republieken in de Sovjet-Unie de kans kregen om carrière te maken, niet alleen in hun eigen regio, maar in het uitgestrekte land als geheel - ze werden hooggeplaatste partijleiders, militaire leiders en marinecommandanten, gemaakt een carrière uit de wetenschap, cultuur, sport, enz. Dit alles werd mogelijk dankzij de enorme bijdrage van het Russische volk aan de ontwikkeling van de Baltische staten. Hoeveel de Russen hebben gedaan voor de Baltische staten wordt nooit vergeten door verstandige Esten, Letten en Litouwers. Het is geen toeval dat een van de belangrijkste taken van de moderne Baltische regimes het uitroeien was van alle adequate informatie over het leven van de Baltische republieken in het Sovjettijdperk. De belangrijkste taak is tenslotte om de Baltische staten voor altijd te verscheuren van de Russische en Russische invloed, om de jongere generaties Letten, Esten en Litouwers op te voeden in de geest van totale Russofobie en bewondering voor het Westen.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

96 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. 0
  18 augustus 2018 05:30
  "Hoewel in 1939 de repatriëring van Duitsers uit Letland naar Duitsland begon en tegen 1940 bijna alle Baltische Duitsers die in het land woonden het land hadden verlaten, zouden ze in ieder geval weer zijn teruggekeerd",
  Het artikel is interessant, maar ik hou niet van speculatie.
  1. +2
   18 augustus 2018 05:43
   Hoe Letten, Esten en Litouwers eruit zagen
   net als de oude Oekraïners, direct na de dinosauriërs, en ja, ze groeven de Oostzee. was
   1. + 18
    18 augustus 2018 08:44
    Citaat: Auteur: Ilya Polonsky
    De "kern" van het Groothertogdom Litouwen was ook zeker niet de voorouders van de moderne Litouwers, maar de Litvins - "Westerse Russen", Slaven, de voorouders van de moderne Wit-Russen. De adoptie van de katholieke religie en de ontwikkeling van culturele banden met buurland Polen zorgden voor het verschil tussen de Litvins en de bevolking van Rusland.
    De auteur heeft problemen met basiskennis. Het Groothertogdom Litouwen was orthodox. Bovendien had het Groothertogdom Litouwen één metropool met Rusland. Rusland werd meer dan duizend jaar geleden in de orthodoxie gedoopt (toen was zelfs het Westen nog niet officieel tot ketterij overgegaan). Pas in 1458, onder invloed van Rome, vond de deling van het grootstedelijk gebied plaats, maar de Litouwse (Litouwse) schismatieken bleven in de orthodoxie en gingen over in de ondergeschiktheid van het patriachaat van Constantinopel. Polishisering, het verbod op het orthodoxe geloof en de Russische taal, de beroving van Russische politieke en fundamentele burgerrechten, genocide - begon niet toen de GDL en Polen buren waren, maar toen de GDL deel ging uitmaken van Polen onder de Unie van Lublin. Het Westen doet dit altijd als het uitbreidt naar het Oosten. Bovendien boekten de Polen hierin meer succes in het direct bij de GDL geannexeerde zuidelijke deel (het noorden van het moderne Oekraïne). Ondanks al het bovenstaande behielden de mensen (zo niet alle) het orthodoxe geloof. Zelfs in de regio Kholmsk, ondanks etnische zuiveringen, zelfs onder de communisten, is de orthodoxie bewaard gebleven.
    Wit-Russen zijn een zeer late uitvinding. Ik kan de exacte datum nog steeds niet noemen, zoals bijvoorbeeld 1892 - een fictie in Oostenrijk in de vrijmetselaarsloge "Jong Oekraïne" van Oekraïense nationaliteit. Maar historisch gezien moest iemand het verenigde Russische volk verdelen.
    Het is grappig dat het oorspronkelijke Vorstendom Mindovga, dat de kern van het Groothertogdom Litouwen werd, heette "zwart Rus". Wanneer precies de term "Wit-Rusland" verscheen en wanneer het precies specifiek naar het huidige grondgebied begon te verwijzen (het was niet altijd zo) is mij nog steeds een raadsel.
    1. + 12
     18 augustus 2018 18:57
     Dus de "Oekraïners" zijn een uitvinding van de Oostenrijks-Hongaarse generale staf, en hun geel-Blakit-vlag, nu, naast de staatsvlag van Oekraïne, symboliseert heel symbolisch terminaal zieke patiënten met het syndroom van Down, en die tijden - de vlag van de meest oude en vertrapte provincie van Oostenrijk-Hongarije - Galicië en Ladomeria.
     Onder het "verdomde" tsarisme bestaat het concept van "nationaliteit" niet ALLEEN als een religie. Die. de meerderheid van de inwoners van Klein-Rusland was gewoon orthodox.
     1. BBP
      0
      26 oktober 2018 14:14
      Ik zal één belangrijk punt opmerken, als we het hebben over de oorsprong van de Baltische stammen).
      De Baltische en Slavische volkeren vormden oorspronkelijk één etnische groep, het is geen toeval dat ze worden toegeschreven aan de Balto-Slavische taalgroep. In taalkundige termen zijn dit de mensen die het dichtst bij de Slaven staan. In de loop van de tijd begon de taal van de proto-Baltische culturen die naar het noorden waren verdreven zich te vermengen met de autochtone bevolking, en de talen van de Balten en Slaven begonnen steeds meer te verschillen, maar desondanks bleef de taal lange tijd Slaven en Balten begrepen elkaar, totdat de culturele invloed van de Finse en Duitse stammen hun taal niet onherkenbaar vervormde....

      En ps niet alles is zo goed als de auteur schrijft, vóór de fusie van het Groothertogdom Litouwen en Polen was de Russische taal dominant, en de belangrijkste religie was de orthodoxie met een sterke invloed van het heidendom, terwijl de betrekkingen tussen Russen en Litouwers waren best goed, zelfs de mogelijkheid van eenwording met het koninkrijk van Moskou.
      Ivan de Verschrikkelijke verpestte echter alles, gaf de Litouwers een demonstratieve geseling en duwde hen in de armen van de Polen, die de Litouwers en andere volkeren die aan hen onderworpen waren voor altijd van oost naar west verscheurden ....
    2. +1
     19 augustus 2018 16:04
     Vertel eens, uit welke bronnen heb je alles wat je hebt geschreven?
    3. -21
     19 augustus 2018 16:57
     De auteur is duidelijk betaald ... leugens ... en verdraaiing van de feiten ... mijn voorvader (grootvader uit Latgalians) .... onder de Russen kregen Latgalians twee deportaties naar Siberië ... roof en geweld ... gesneden volgens aan het Molotov-Riebenntrop-pact ... genocide en uiteindelijk de vernietiging van de Latgallians ... als gevolg daarvan zijn er meer van hen in Siberië dan in Letland ... daarom beschouwen de Balten de Duitsers als verdedigers ... nou ja, weer een onzin ... dat de Sovjets Letland hebben bevrijd in de patriottische oorlog ... helaas, nee ... de divisies van het Rode Leger werden gevormd volgens het etnische principe ... en voor de bevrijding gebruikten ze de Balten van Siberië ... in een van de divisies stierf mijn grootvader ... in het verlengde van de genocide ...
     1. +9
      19 augustus 2018 19:03
      niet de auteur, maar u betaalde {censored} .
      want uit een stapel boeken weet ik bijvoorbeeld hoe de Duitsers en Zweden met de Bolts omgingen. hoe dol ze waren op het versieren van stobs en bomen met pribolts (voor hen waren pribolts als kerstboomversieringen, alleen niet voor het nieuwe jaar, maar voor een permanent) en pas met de komst van de Russen stopte de uitroeiing van de pribolts en hun veestapel tot nul terugbrengen.
      1. -7
       20 augustus 2018 14:40
       Welke hoop? Mest?....Dit zijn geen boeken....dit is het verhaal van mijn familie!
       1. +4
        21 augustus 2018 07:57
        dus vraag je familie wat de Zweden en Duitsers met hen hebben gedaan.
        liefst met foto's. de aanblik van een rottende galg doet sterk denken aan de werkelijkheid.
     2. -1
      19 augustus 2018 20:07
      Rune rune! Mana dyrsa claus.............
     3. +5
      21 augustus 2018 14:10
      alles waar je niet van houdt, een betaalde leugen, dus wat? Ja, en je hebt een soort eenzijdige rekening, of je kunt je de Balts herinneren die met macht en macht rond het lichaam van het stervende rijk snuffelden en wat dat deden ze met mensen die het niet eens zijn met de huidige stand van zaken, of met Hitler's handlangers, die in de overgrote meerderheid te lichtzinnig afkwamen voor hun "exploits", zodat de output van de blanke, pluizige en onderdrukte mensen niet zou werken.
     4. +7
      22 augustus 2018 19:05
      De dochter van een andere officier. Kunt u ons vertellen hoe Latgale nu wordt vernietigd. Waar is de hoogste sterfte, waar is de hoogste werkloosheid, waar vluchten mensen om te overleven, waarom bederft Latgale de zelfmoordstatistieken van de EU. Hoe lang bent u hier al? met onkruid begroeide velden gezien, verlaten boerderijen en scholen, bezoek de stad Daugavpils, ooit de op één na grootste stad van Letland, met grote industriële ondernemingen, scholen en instituten, zie wat daar nog over is, fabrieken zijn verwoest, scholen sluiten, verlaten gebouwen met dichtgetimmerde ramen en leegte in de binnenstad, van 130 duizend tot in het beste geval de helft over, en dat kan hier alleen op papier geschreven worden, maar om te overleven en de oude mensen te voeden, werken jongeren in het buitenland. er zal geen deportatie zijn binnenkort zal er leegte zijn Vertel me over deze genocide.
    4. 5
     +1
     19 augustus 2018 20:53
     Je hebt gelijk, de redenering van de auteur is van toepassing op Letten en Esten, bij Litouwers is er een ander verhaal en de invloed van de Duitsers is niet groot, meer de invloed van de katholieke kerk...... Maar dat de inheemse volkeren van de Balten waren 90% van de boerenbevolking en woonden pas in de Tweede Wereldoorlog in steden, waarna de demografie van steden zeer snel veranderde ten voordele van de Baltische staten, dus dit is waar..
    5. 0
     17 september 2021 15:29
     De gronden waarop de huidige Baltische volkeren wonen, zijn, als ik me niet vergis, ooit door de Russische vorsten uit Zweden gekocht.
     Maar de bolsjewieken gaven illegaal Russische gronden weg
  2. -11
   18 augustus 2018 08:09
   junk wordt genoemd, "hoe zijn de Balts verschenen?" , maar geeft geen antwoord op deze vraag, aangezien de populatie van elke pagina nu minder is dan 3 mil. , en Estland is over het algemeen minder dan 3 mil. daarom kan wat TI zegt over het feit dat de Balts in de 13e eeuw ontstonden eenvoudigweg geen realiteit zijn, omdat gezien de demografische dynamiek de Balten eenvoudigweg instorten als een volk in de 17-18e eeuw.Daarom is de opkomst van de Baltische volkeren moet worden toegeschreven aan de 18e eeuw.
   De opkomst van deze volkeren is volledig de verdienste van de Romanovs, het waren de Romanovs die zich bezighielden met het creëren van nieuwe volkeren van het Russische volk.
   Het feit dat in de Baltische steden de meerderheid van de bevolking Duitsers waren, is ook de technologie van de Romanovs. Waar kwamen zoveel Duitsers vandaan in de Baltische steden? De Romanovs nodigden speciaal de Duitsers uit het vaderland uit om zich in de Baltische staten te vestigen. Dit feit is weinig bekend. Maar het feit van de vestiging van de Duitsers aan de Wolga bij E2 is algemeen bekend. In het geval van de Baltische staten was alles precies hetzelfde.
   We mogen niet vergeten dat Duitsland zelf het land is van de Lausitzer Slaven, wat de meervoudige toponiemen in heel Duitsland bevestigt. Er zijn veel historische boeken over hoe de Duitsers de West-Slaven in de 9e-10e eeuw veroverden. Maar dit natuurlijk , is gewoon een leugen. Als de verovering van de Slaven door de Duitsers in de 10e eeuw zou zijn, dan hadden zo'n aantal namen niet in Duitsland kunnen blijven, maar ze bestaan. Daarom vonden de veroveringen veel later plaats, ergens in de buurt de 16e-17e eeuw begon de vorming van de Duitse etnische groep en eindigde pas tegen het einde van de 19e eeuw met de eenwording van de Duitse vorstendommen in Duitsland.
   Het feit dat Duits en Joods (Jiddisch) dezelfde taal zijn, zegt dat Duitsers en Joden één volk zijn. Of beter gezegd, dit volk, dat nu Joden wordt genoemd, was de veroveraar van de uitgestrekte Slavische, of liever de Russische wereld. En de scheiding gebeurde, alleen op een religieuze manier, sommigen werden christenen, anderen joden. Russisch, omdat dit volk, of beter gezegd de volkeren, Russisch spraken, hoewel de mensen zelf veel namen hadden, en ze spraken niet alleen Russisch, maar ook Tataars.
   Fomenko en Nosovsky noemen dit volk Rus-Horde.
   Bijzonder kenmerkend is het feit van de synthetische oorsprong van de Baltische volkeren - dit is de naam van het volk - Esten.
   -Estland alleen ECT i.e. VOSTOK Kunnen mensen zich oosterlingen noemen? Natuurlijk niet.
   -Leten zijn Latijnen in het verleden, Livonians / Livonians, dat wil zeggen leeuwen.
   -Litouwers zijn de zelfnaam van Zhmuda, en Litouwers zijn een uitvinding van de Romanovs, ontleend aan het volk van de Litvins, d.w.z. Wit-Russen, in het verleden Courlanders.
   De auteur Polonsky liet correct zien van welke volkeren de Balten waren gemaakt, van de GAL's van de Semigals en Latgals, en dit waren Russen. Evenals de Pruisen. In de 18e eeuw heette Königsberg in het Russisch - Korolevets.
   1. 0
    18 augustus 2018 09:14
    Het is niet duidelijk aan wie ik een minpuntje moet zetten.
    1. +3
     18 augustus 2018 13:32
     zet jezelf. je opus staat op één lijn met de "superethnos van de Russen", wat voor mij nog steeds onbegrijpelijk is. voordat ze Esten werden, waren ze Esten ... samengevoegd met andere stammen in het gebied van Lake Peipus. net zoals de Russen ooit Russen waren. en ze waren nooit kanten van de wereld!
     1. -1
      18 augustus 2018 14:41
      Citaat van Andy
      voordat ze Esten werden, waren ze Esten..      dit is een sterke gedachte, er waren Esten, Esten werden, alsof er oosterlingen waren, en er waren Vostokintsy.
      1. -1
       18 augustus 2018 17:00
       Kliniek. Laten we verder gaan.
     2. 0
      20 augustus 2018 12:17
      Dus ja. Alleen waren er geen Esten (dit is een Duitse naam die uit het Latijn komt), maar - maarahvas
    2. +3
     18 augustus 2018 19:00
     Citaat: Bar1
     het is niet duidelijk aan wie ik een minpuntje zet

     Persoonlijk speel ik geen negatieven.
   2. +3
    18 augustus 2018 19:02
    Citaat: Bar1
    De auteur Polonsky liet correct zien van welke volkeren de Balten waren gemaakt, van de GAL's van de Semigals en Latgals, en dit waren Russen.

    Een directe etnische connectie van de Galliërs / Kelten met een deel van de Litouwers - Semigals en Latgalians is nog niet opgespoord, maar het idee is interessant. Maar het feit dat het Russen waren is al complete onzin.

    Citaat: Bar1
    Evenals de Pruisen. In de 18e eeuw heette Königsberg in het Russisch - Korolevets.

    Eigenlijk zijn de Pruisen en Russen - hoewel fonetisch dicht bij elkaar, maar etnisch en cultureel - absoluut tegengesteld, zou je kunnen zeggen. En de buren konden Königbserg anders noemen, bijvoorbeeld onder de inwoners van Kievan Rus, onmiddellijk na de oprichting heette het "Knyazh-grad", dus wat?
    1. 0
     18 augustus 2018 21:56
     Citaat: Ratnik2015
     Een directe etnische connectie van de Galliërs / Kelten met een deel van de Litouwers - Semigals en Latgalians is nog niet opgespoord, maar het idee is interessant. Maar het feit dat het Russen waren is al complete onzin.


     Maar is er een verband tussen de Galiciërs en de Russen?Is het mogelijk te achterhalen dat de hoofdstad van Latgale Rezhitsa heet? Waarin wordt het uitgedrukt als je traceert?
     Hier is een tabel met de afstanden van Europese hoofdsteden tot Moskou, de griffier van de ambassadeursafdeling Andrei Vinius. ALLE steden zijn vernoemd naar hun gebruikelijke namen en Madrid, Linsbon, Rome, Alexandrië, Kopenhagen, enz. Naast Korolevets / Köniksberg.In de tijd van Peter zeiden ze over Köniksberg - Korolevets en het was geen wonder dat er Russen woonden.

     <img src ="http://s1.radikale.ru/uploads/2018/8/18/d9d97d8de579578ff21f00afc2b23213-full.jpg">
     1. 0
      19 augustus 2018 12:58
      Citaat: Bar1

      En het feit dat de belangrijkste stad van Latgale Rezhitsa heet, kan worden getraceerd?
      De belangrijkste stad van Latgale is Dinaburg (Dvinsk, Daugavpils).
      1. -2
       19 augustus 2018 15:42
       Citaat: Pushkar
       Citaat: Bar1

       En het feit dat de belangrijkste stad van Latgale Rezhitsa heet, kan worden getraceerd?
       De belangrijkste stad van Latgale is Dinaburg (Dvinsk, Daugavpils).

       misschien eerst iets eerder gelezen, dus verknoeien?
       1. +2
        19 augustus 2018 19:12
        en je vraagt ​​ze om op zijn minst naar het genetische portret van Duitsland te kijken.
        waarbij Oost-Duitsland r1a is en Oost-Duitsland r1b is.
        dat wil zeggen, er waren Slaven in het oosten, Kelten in het westen.
        bij de doop werden ze kunstmatig verenigd in één staat en kregen ze kunstmatig een gemengde taal. in feite was Duitsland toen zoals Oekraïne nu is. 2 verschillende volkeren met dezelfde taal (ik weet dat de bevolking in Oekraïne nog Russisch sprak) en de geschiedenis en cultuur die het Vaticaan voor hen heeft uitgevonden.
     2. -2
      20 augustus 2018 12:28
      De Russische Korolevets kwamen uit het Poolse Krulevec. Wat niet verwonderlijk is, want. De Duitse Orde, en vervolgens het hertogdom Pruisen, waren 200 jaar onderworpen aan Polen.
   3. -4
    19 augustus 2018 17:04
    In Kasjtsjenko schat ... in Kasjtsjenko ... Riga werd gesticht vóór de komst van Moskou voor 200 jaar ... De Russen zelf hebben nog geen staat verworven ...
    1. +9
     19 augustus 2018 17:19
     De stad Riege, op de plaats van een geboortedorp, werd gesticht door de Duitse bisschop Albert Buxgevden in opdracht van paus Innocentius III in 1201 jaar.
    2. +1
     19 augustus 2018 19:12
     Hoe heette Tallinn vroeger?
     1. 0
      20 augustus 2018 00:45
      Citaat: gewoon uitbuiten
      Hoe heette Tallinn vroeger?

      Koluvan (Quoluwany) of Lindanise (Deense Lyndanisse, Zweedse Lindanäs) of Reval (Duitse Reval) - zoals je wilt
      1. +2
       20 augustus 2018 12:48
       maar op het moment van voorkomen heette het Yuryev.
       en wat je schreef is veel later. toen de Zweden al probeerden de rol van kruisvaarders op zich te nemen.
   4. +2
    19 augustus 2018 19:07
    mdja. ze hebben je met volle teugen gedownvote, hoewel veel van je opmerkingen waar zijn.
    de mensen zijn zelfs hun eigen sprookjes vergeten, waar Duitse dorpen in Rusland werden beschreven.
  3. +6
   18 augustus 2018 08:48
   Je hebt gelijk. Speculatie verbergt altijd wat er in werkelijkheid is gebeurd.
   Met zulke auteurs zijn de Amerikanen niet nodig. Zelfs onder de tsaren begonnen zich nationale eenheden te vormen. Ze dienden op alle mogelijke manieren. Deze * tijdelijke * slaagden er in iets meer dan zes maanden in om nationalisten voort te brengen en niet alleen in de Baltische staten, en ze dienden allemaal trouw zowel de interventionisten als de nazi's.
   De bolsjewieken moesten toen alle nationalistische klootzakken vernietigen.
   De limitrophes werden gevormd door het bezettende Duitse leger, onder hun bescherming vernietigden lokale nationalisten alle Russischtaligen. De toetreding van de Baltische staten tot de SOVJET-UNIE in 1940 vond plaats op basis van de algemene stemmen en degenen die *voor* stemden waren meer dan 80%. Het is alleen zo dat noch de auteur, noch de moderne liberaal * interessant * is, dus liegen ze over de gebeurtenissen van 1917 en over al het andere.
 2. +5
  18 augustus 2018 06:20
  Onduidelijk artikel, het is niet duidelijk wat.
  1. +2
   18 augustus 2018 07:02
   Citaat van wooja
   niet duidelijk over wat

   Het feit dat deze drie volkeren zijn gecreëerd door de Sovjetregering ten koste van de Russen.
   Het was tijdens de Sovjetperiode in de Baltische republieken werd een krachtig en ontwikkeld onderwijssysteem gecreëerd - zowel secundair als hoger, en alle Letten, Litouwers en Esten kregen onderwijs in hun moedertaal, gebruikten hun eigen schrift, zonder enige discriminatie te ervaren bij het latere werk. Onnodig te zeggen dat mensen uit de Baltische republieken in de Sovjet-Unie kregen de kans om carrière te maken, niet alleen in hun geboortestreek, maar in het hele uitgestrekte land als geheel - ze werden hooggeplaatste partijleiders, militaire leiders en marinecommandanten, maakten carrière in wetenschap, cultuur, sport, enz. Dit alles werd mogelijk dankzij de enorme bijdrage van het Russische volk aan de ontwikkeling van de Baltische staten.
   1. + 11
    18 augustus 2018 07:15
    En dat als het Sovjetregime er niet was, ze Duits bier zouden drinken. Voordat u de gaskamer betreedt.
    1. +8
     18 augustus 2018 07:52
     Citaat van Azim77
     ze zouden Duits bier drinken. Voordat u de gaskamer binnengaat

     Nauwelijks. Dat wil zeggen, waarom bier verspillen aan degenen die zullen verspillen? Gewoon voor de camera en dat is het.
     1. +8
      18 augustus 2018 09:14
      Nauwelijks. Dat wil zeggen, waarom bier verspillen aan degenen die zullen verspillen? Gewoon voor de camera en dat is het.

      Nou, jij en Nains, hoe waarvoor, om geen cartridges te verspillen. Hoewel Ilya (auteur) gelijk heeft in de plannen van Duitsland, was er een gedeeltelijke assimilatie van de Balten, zo dicht mogelijk bij de Arische raciale etnische groepen. Bovendien aarzelden de Duitsers al voor het begin van de Tweede Wereldoorlog niet om stukjes grondgebied af te snijden van de Baltische staten.
      Helaas deden de leiders van het Russische rijk en de Sovjet-Unie het tegenovergestelde, in de hoop op dankbaarheid. Litouwen zwijgt bijvoorbeeld bescheiden over het feit dat het zijn kapitaal kreeg uit handen van de tiran en dictator Stalin. Ja, ja, zo niet de laatste, dan bleef Vilnus het Poolse Vilna. Maar wie zal het zich herinneren?
      Nu voor het artikel. Beste Ilya, helaas moet ik me aansluiten bij het commentaar hierboven, het verhaal is niet gelukt. Ergens onder het niveau van je werk, dat we gewend zijn. Wees in godsnaam niet beledigd, nou, de bittere waarheid is beter dan de zoete leugen.
      Nu voor de Baltische landen! Ik zal puur mijn persoonlijke mening zeggen, die twee decennia geleden werd gevormd. De Baltische landen mogen Rusland vanwege hun politiek niet de hand schudden. Dat wil zeggen, totdat ze hun politieke systemen tot gemeenschappelijke democratische waarden brengen die verband houden met burgerschap, vrijheid van meningsuiting, religie, onderwijs. Hun regeringen moeten als niet-democratisch worden erkend en alle contacten moeten tot een minimum worden beperkt. Waaronder economische, sociaal-culturele en andere.
      In de mate dat hij zichzelf Litouws noemde, steunde hij publiekelijk het beleid van discriminatie van de volkeren van Rusland op het grondgebied van de Baltische landen - een koffer, een treinstation, Riga. Kwam om op te treden uit Estland. U beschuldigt de regering publiekelijk van deze laatste voor haar standpunt over "niet-burgers"! Als je dat niet wilt, ga dan met concerten naar Honduras.
      De huidige onduidelijke positie van Rusland is verschrikkelijk voor ons, aangezien we de onze al meer dan een kwart eeuw niet hebben kunnen beschermen!
      Met vriendelijke groet, Kitty!
      1. De opmerking is verwijderd.
       1. De opmerking is verwijderd.
      2. +4
       20 augustus 2018 12:34
       Citaat: Cat
       Hoewel Ilya (auteur) gelijk heeft in de plannen van Duitsland, was er een gedeeltelijke assimilatie van de Balten, zo dicht mogelijk bij de Arische raciale etnische groepen.


       Als in de nazi-ranglijst waren de Balten en Finnen veel lager dan dezelfde Polen of Russen.
       Het gaat niet om raciale nabijheid, maar dat ze historisch bekende, oude, gehoorzame en betrouwbare slaven waren. Die. nabijheid is niet raciaal, maar cultureel en historisch.
 3. 0
  18 augustus 2018 08:07
  En wie werden voor de revolutie Chukhons genoemd? Wij zijn zelf verantwoordelijk voor het opvoeden van boooolshiiiih van hen ....
 4. +8
  18 augustus 2018 08:15
  Een groot aantal Esten haastte zich zelfs naar andere regio's van het Russische rijk - zo verschenen Estse nederzettingen in de Noord-Kaukasus, op de Krim, in Siberië en in het Verre Oosten.

  Ik ben een afstammeling van Letten (grootmoeder van mijn vaders kant) die vóór de revolutie de provincie Livland verlieten en zich vestigden in de provincie Orjol (nu de regio Bryansk). Ze bouwden n.p. Baltika, dat in feite geen dorp was, maar een verzameling boerderijen.
 5. + 12
  18 augustus 2018 08:24
  Setu-mensen wonen op de grens van Estland en Rusland. De meesten van hen wonen in Rusland. Heel voorwaardelijk kunnen ze orthodoxe Esten worden genoemd. In Estland worden Setos niet als een volk beschouwd, voor hen zijn het Esten. Ze hebben een coole vlag, tot afgunst van de Sumeriërs. Scandinavisch kruis in een geborduurd overhemd.
  1. +6
   18 augustus 2018 08:44
   en de Russen hadden zulke versieringen.

   <img src ="http://russkievesti.ru/assets/images/media/2016/16/2016-12-218676758-9.jpg">
  2. +8
   18 augustus 2018 09:21
   Het meest interessante is dat misschien de voorouders van het Setu-volk die mythische Chud zijn die, met de Slovenen en al, de Varangians-Rus uitnodigde, geleid door Rurik.
   Met vriendelijke groet, Kitty!
 6. BAI
  +4
  18 augustus 2018 09:45
  En dit is wat de Litouwers zelf over zichzelf schrijven.
  Litouwen is de enige van de drie Baltische staten met een duizendjarige geschiedenis en in 2009 werd het millennium van Litouwen gevierd. (Uit het handboek "Lithuania. A Millennium in the Center of Europe". Publicatie van het State Department of Tourism of Lithuania, 2005).

  De geschiedenis van Litouwen gaat minstens eeuwen terug vanaf de 1009e eeuw, toen de eerste Baltische stammen zich vestigden aan de oevers van de vele rivieren.Het woord Litouwen, of liever de Latijnse naam Lituae, werd voor het eerst genoemd in de Quedlinburg-kroniek van XNUMX . De tekst van de kroniek luidde: dat de aartsbisschop "in Litouwen de heidenen verdoofd werden met een klap op het hoofd, en hij ging naar de hemel." (Litouws naslagwerk "Vilnius in het Russisch").

  “Reeds in de XNUMXe eeuw bestonden er nederzettingen op het grondgebied van het moderne Vilnius. In geschreven bronnen (wat betekent dat de stad officieel erkend is door de historische wetenschap), werd de stad echter voor het eerst genoemd in de XNUMXe eeuw, tijdens het bewind van groothertog Gediminas. ( "Vilnius in het Russisch").

  “Nadat in 1387 het pact (Unia) met buurland Polen was gesloten, strekten zich in 1430 de bezittingen en macht van Litouwen uit van de Zwarte Zee tot de Oostzee”

 7. -2
  18 augustus 2018 09:57
  De toekomstige Litouwers, Letten en Esten kwamen vanuit het oosten naar de Baltische staten en staken over aan het einde van het 1e millennium voor Christus. Oeral en onderweg vermengd met de Slaven die op de Russische vlakte woonden, in een verhouding van 50:50.

  De Balten van vandaag zijn golimy mestiezen.
  1. -1
   18 augustus 2018 13:39
   uff, nou, jij bent zelf duidelijk Rurikovich. duik in je boom, laten we eens kijken wie de halfbloed golimy is. Rusland is al sinds de oudheid zo multinationaal dat er nog pure Russen over zijn. En wat ervan?
   1. +6
    18 augustus 2018 14:46
    Citaat van Andy
    uff, nou, jij bent zelf duidelijk Rurikovich.

    Heb je al gehoord van de Kleine IJstijd? Toen lag heel Europa onder de gletsjer, en wat denk je, nadat de gletsjer begon te smelten en zich terugtrok naar het noorden, kwamen de bevroren gletsjers van onder de gletsjer tot leven en begonnen ze daar te regeren, of werden deze landen bewoond door mensen uit het Oosten? lachend

    Citaat van Andy
    Rusland is al sinds de oudheid zo multinationaal dat er nog pure Russen over zijn. En wat ervan?

    Te oordelen naar de diversiteit van de rassen op aarde, ontstaat er een vaag vermoeden of Eva Adam alleen heeft gegeven lachend

    Russisch is geen nationaliteit, het behoort tot de Russische beschaving. Er is een Russische Georgiër, een Russische Armeniër, een Russische Jood, enz. ... Iedereen die zich zorgen maakt over het welzijn van alle naties en nationaliteiten die in dit gebied wonen, is Russisch. Wie aan zijn eigen welzijn en het welzijn van zijn soortgenoten denkt, ik kan mezelf niet als Russisch beschouwen.
    1. +1
     18 augustus 2018 15:49
     Elena Khanka noemt zichzelf een zwarte Rus!
     1. +1
      18 augustus 2018 18:36
      Ik durf te wedden: "Khanka" is een artiestennaam. Te veel verenigingen op het moment van uitzending. Het feit dat ze Russisch is staat buiten kijf (zie mijn opmerking hieronder)
    2. +5
     18 augustus 2018 16:24
     Een goede definitie van Dahl: "Een persoon van de nationaliteit in welke taal hij denkt."
     1. +1
      18 augustus 2018 17:05
      het blijft om anderen te overtuigen
     2. +2
      18 augustus 2018 18:23
      De definitie is goed, maar fout.
    3. 0
     18 augustus 2018 18:27
     Russisch is een systeem van waarden.
     1. -1
      18 augustus 2018 18:36
      verbijsterd! In de film vochten ze voor hun vaderland over A. Macedoniër - wat was de natie? - en hij heeft zijn eigen natie en dat is het ... Dus Russisch is een systeem van waarden, geen nationaliteit ?? Ik denk dat het er vanaf hangt waar je het over hebt.
      1. 0
       18 augustus 2018 18:55
       Wat heb je tegen?
       1. +2
        18 augustus 2018 20:54
        Hoe gelukkig is het om niet te vergeten dat we er door bloed bij horen. En dan zullen we allerlei "Russen ook" uitnodigen en dan, net als Serviërs, zullen we weglopen uit Kosovo, meneer. En dus, die en die bloedverwanten (volgens haplogroepen) en het is niet zo beledigend dat de ene succesvoller is, en de andere niet
       2. -1
        19 augustus 2018 14:44
        Citaat van: 3x3zsave
        Wat heb je tegen?

        sorry . maar je verwart warm met zacht. overtuigingen zijn één ding, maar nationaliteit, wortels, tradities en cultuur zijn iets anders. anders ben je Ivan die zich je relatie niet herinnert
        1. 0
         19 augustus 2018 16:23
         "Ik ben persoonlijk een Tataar
         Maar met de achternaam Khokhlyatskaya
         Hoe ben ik melancholische taverne
         Onder het stuur gekropen"
         Y. Shevchuk
         Wie is de auteur van deze regels?
    4. 0
     19 augustus 2018 13:37
     Citaat: Boris55
     Russisch is geen nationaliteit, het behoort tot de Russische beschaving


     welke onzin? Waarom behoren in vredesnaam alle naties tot een natie - voorouderlijk bloed, en voor Russen is erbij horen "erbij horen"?
     Russen zijn een WIT RAS en het feit dat zwarten en Mongoloïden weten dat Russisch niet tot de Russische natie behoort. Hetzelfde zou moeten gelden voor halfbloeden, omdat de Rus eruit moet zien als een Rus en niet als een Jood of een Kaukasisch.
     1. 0
      19 augustus 2018 22:23
      Citaat: Bar1
      Russen zijn een WIT RAS en het feit dat zwarten en Mongoloïden weten dat Russisch niet tot de Russische natie behoort. Hetzelfde zou moeten gelden voor halfbloeden, omdat de Rus eruit moet zien als een Rus en niet als een Jood of een Kaukasisch.

      Weer zo'n nazi-onzin, waarvoor men, op een goede manier, een paar jaar in een zone met dezelfde halfbloeden zou moeten worden geplaatst om proletarisch internationalisme te leren. In 1942 stuurde mijn grootvader ongeveer een dozijn van dergelijke vertegenwoordigers van het 'blanke ras' naar hun 'Arische' voorouders (hij diende in een verkenningspeloton), voordat hij zijn been verloor. En hij was half Tataars.
      Denk eraan, hak op de neus of ergens anders. Een persoon - ongeacht of hij Russisch, Kaukasisch of Joods is, moet eruitzien als een persoon, en niet als wat je in de spiegel ziet - een nazi die niet werd vermoord door een misverstand van onze grootvaders, die zijn "Arische" wortels herschilderde van Duits naar Slavisch.
      Breng mijn woorden af ​​en toe over naar uw goeroe.
      Meneer Fomenko! Lees de berichten van uw adept, te vinden op de website van Military Review onder de bijnaam Bar1, dan begrijpt u misschien eindelijk welk effect uw, om zo te zeggen, creativiteit heeft op de zwakke geesten van sommige van onze medeburgers. Onder de vlag van uw antiwetenschappelijke theorieën, cultiveren en ontwikkelen ze badstof nazisme, direct, zonder bezuinigingen, en brengen Hitlers ideeën over op Slavische bodem. En als deze leeghoofdige onderpresteerders morgen weer bloed gaan vergieten, is het ook jouw schuld!
      Ik hoop echt dat onder die nazi's, aan wiens gevangenschap ik de kans heb gehad om een ​​bijdrage te leveren (ik ben trots op dit feit van mijn biografie), er kennissen of vrienden waren. lachend
      1. +2
       20 augustus 2018 09:31
       Citaat: Trilobite Master
       onthoud, hak op de neus of ergens anders. Een persoon - ongeacht of hij Russisch, Kaukasisch of Joods is, moet eruitzien als een persoon, en niet als wat je in de spiegel ziet - een nazi die niet werd vermoord door een misverstand van onze grootvaders, die zijn "Arische" wortels herschilderde van Duits naar Slavisch.
       Breng mijn woorden af ​​en toe over naar uw goeroe.


       ek kerel raakte verslaafd, blijkbaar probeerde hij erbij te horen, en aangezien hij zelf niet beter kan worden, moet je de rest van hem teleurstellen.
       Mensen zijn verschillend, er zijn mensen, en er zijn mensen, er zijn voldoende forumdeelnemers die verantwoordelijk zijn voor hun woorden, en er zijn onverantwoordelijke praters die hun hele leven leven volgens het stempel en antwoorden volgens lege plekken die ze niet zien omdat ze er niet uitzien en omdat ze bij elke stap liegen. Dergelijke zeekakkerlakken zouden met een vliegenmepper van het forum moeten worden verdreven, omdat mensen zoals deze een exorbitant niveau van leugens creëren.
       Wat betreft nationaliteit, de clanbetrekking van een persoon wordt gegeven aan een persoon van bovenaf, en een persoon moet blijven behoren tot zijn eigen familie, tot de familie van zijn voorouders en niet worden ingeruild voor de families van andere mensen.
       En zo'n "internationalisme", toen er 90% van de Joden in de regering van Lenin waren, hebben we geen Russen nodig.
 8. 0
  18 augustus 2018 16:06
  Citaat: Boris55
  of toch werden deze landen bewoond door mensen uit het Oosten

  Mensen uit Zuid-Europa, Paleo-Europeanen, mensen uit het Oosten kwamen erg laat
 9. +1
  18 augustus 2018 18:11
  Nou wat kan ik zeggen? Men is van mening dat dit een brandend onderwerp is voor de auteur. Ik wil alleen maar vragen: Ilya, heb je familieleden in de Baltische staten?
  Aan de andere kant passeerde mijn grootvader al deze landen, als onderdeel van een veldhospitaal, en ik begrijp in het diepst van mijn ziel niet waarom ik de brug over de rivier moet oversteken. Narva vereist Schengen.
  1. +3
   18 augustus 2018 20:43
   Citaat van: 3x3zsave
   Nou wat kan ik zeggen? Men is van mening dat dit een brandend onderwerp is voor de auteur. Ik wil alleen maar vragen: Ilya, heb je familieleden in de Baltische staten?
   Aan de andere kant passeerde mijn grootvader al deze landen, als onderdeel van een veldhospitaal, en ik begrijp in het diepst van mijn ziel niet waarom ik de brug over de rivier moet oversteken. Narva vereist Schengen.

   Heb je het geprobeerd als onderdeel van een veldhospitaal?
   1. 0
    19 augustus 2018 16:08
    Ik niet. Ik ben aan mijn grootvader - om te blazen en te blazen.
 10. +3
  18 augustus 2018 21:23
  Voorafgaand aan de toetreding van Estland en Lijfland tot het Russische rijk, was het hoogtepunt van "carrièregroei" voor Esten en Letten de "positie" van een goudsmid of een varkenshoeder. Vooral mentaal kunnen uitstekende bruidegommen worden .... Er wordt dus helemaal niet gesproken over de "culturele" Europese machten, waarmee de "sprotten" zich proberen te presenteren! Bavianen zijn bavianen! Beschaafde naties onderscheiden zich door de aanwezigheid van steden die door deze naties zijn gesticht, maar hier - doof! Dit blijkt uit het artikel ... De steden werden gebouwd door de Duitsers, Denen, Russen - en de lokale wilden leefden in dugouts, en pas toen in kippenhutten. Trouwens, aan het einde van de jaren 30 van de 20e eeuw lijkt het erop dat er in Litouwen een campagne werd gehouden om de bevolking te sorteren, zodat ze naar de toiletten zouden gaan, en niet zomaar overal ...
 11. +3
  18 augustus 2018 22:02
  Citaat: Ratnik2015
  bijvoorbeeld onder de inwoners van Kievan Rus, onmiddellijk na de oprichting, heette het "Knyazh-grad", dus wat?

  over het feit dat Kiev "knyazhgrad" werd genoemd, hebben ze dat zelf verzonnen? Bron?
 12. De opmerking is verwijderd.
 13. 0
  19 augustus 2018 11:54
  De auteur liet tevergeefs de Mongoolse periode achterwege. Vóór de Balts en Ugrofins werden deze landen bewoond door Wenden - de voorouders van de Oost-Slaven, volgens sommige schattingen, ook de Vargs - de oprichters van Novgorod.
  Tussen twee vuren (de invasie van de Duitsers en de horde) op deze landen waren slechts de voorouders van de moderne Russen.
  1. 0
   19 augustus 2018 19:26
   er was geen horde. was het Vedische Siberische Rusland dat het christelijke Rusland vernietigde.
   Eigenlijk was het toen hetzelfde als nu. ook toen besloten ze op de een of andere manier dat ze een ander volk waren, verklaarden zichzelf een Europees volk, en registreerden continentaal Rusland als barbaren en Finougriërs, en weigerden hen geschiedenis en beschaving. en zodat ze Oekraïne niet zouden verwarren met Rusland zoals ze nu zijn, noemden ze zichzelf Kievan Rus zodat ze zouden worden onderscheiden van het gebruikelijke, bekende Rusland van die tijd.
   en als je verder graaft, werd r1a in heel Europa gevestigd en begonnen slechts 4-5 duizend r1b zich uit te breiden en een aanzienlijk deel van Europa te veroveren. als reactie hierop lanceerde r1a 2.5 duizend jaar v. bevolking, maar veranderden hun taal en religie.
   en de wereld werd normaal. en het ging goed totdat Rome verscheen, dat een nieuwe springplank werd voor de Erbins, van waaruit de nieuwe verovering van Europa begon. toen viel gallium, waaruit het proces van verovering van het huidige Duitsland, de Tsjechische Republiek en Servië begon, toen Polen en de Baltische staten, en toen kwamen ze in Rusland, maar hun tanden waren daar al gebroken.
   1. 0
    19 augustus 2018 20:11
    Citaat: gewoon uitbuiten
    er was geen horde. was het Vedische Siberische Rusland dat het christelijke Rusland vernietigde.

    Ik heb lang gelachen ... Yermak Timofeevich ook, ik denk dat ik het had gedurfd ... Kun je op zijn minst wat normale argumenten geven om te bevestigen?
    1. 0
     20 augustus 2018 12:53
     Ten eerste was Perm ook Russisch. hoewel er volgens officiële bronnen daar geen geur van Russen was.
     wat betreft de argumenten, neem dan de vondsten van lijken of mummies buiten de Oeral en bekijk hun genetische portret.
     Trouwens, het koninkrijk van Vedische Siberische Rusland bereikte het grondgebied van het moderne China.
     je kunt zelf hun genetische beschrijving zoeken, nou, vertel me eens van de foto aan wie, door nationaliteit, bijvoorbeeld, deze mummie je doet denken? en ik herinner je eraan - dit is nu het grondgebied van China. Trouwens, er zijn daar nog steeds piramides (bergen, maar met duidelijk gedefinieerde randen en een piramidale vorm), ze zijn niet alleen op de foto te zien, maar zelfs in de video.
     Maar het is onwaarschijnlijk dat je het zult vinden. Welnu, je moet een paar woorden invoeren in Google of Yandex.
     1. 0
      22 augustus 2018 07:08
      Te oordelen naar de uitgesproken hoge jukbeenderen, is deze vrouw van het Mongoloïde ras.... Zeer vergelijkbaar met Buryat en Mongoolse grootmoeders.... Kun je sporen van "Vedisch Siberisch Rusland" in Siberië tonen...? En ik herinner me er niets van...
     2. Dik
      0
      22 augustus 2018 17:41
      Trouwens, het koninkrijk van Vedische Siberische Rusland bereikte het grondgebied van het moderne China.

      Op de een of andere manier passeerde je meteen de Grote Tartaria en het Assiberische, Vedische Rusland ...
 14. 0
  19 augustus 2018 17:04
  Zoals ze verschenen, zullen ze verdwijnen. Wat is er om een ​​schaduw te werpen op het vlechtwerk?
 15. 0
  19 augustus 2018 22:59
  Ik las het en merkte een paar onjuistheden op.
  Hij onderdrukte Rusland niet, bovendien werden de Letse formaties in de eerste postrevolutionaire jaren als bevoorrecht beschouwd, zij waren het die het Sovjetleiderschap bewaakten en de meest verantwoordelijke taken uitvoerden,
  ze waren de meest gevechtsklare eenheden in het toenmalige rode leger, omdat ze discipline in hun eenheden behielden. Daarom werden ze als bevoorrecht beschouwd. En over het algemeen is het niet helemaal haalbaar om zeven eeuwen geschiedenis in één artikel te passen, wat hoogstwaarschijnlijk niet het doel van dit artikel was.
 16. 0
  20 augustus 2018 13:39
  Citaat: gewoon uitbuiten
  Nou, vertel me van de foto aan wie, qua nationaliteit, bijvoorbeeld, deze mummie je doet denken?

  Dit zijn Siberische Scythen, ze hebben niets met Rusland te maken
  1. 0
   22 augustus 2018 07:12
   Ik ben het met je eens. Er waren ook Kaukasoïden in Siberië, ze woonden ten noorden van Altai - Khagas en Dinlins ... Maar over het feit dat ze Russen waren - iets wordt nergens vermeld .... Dezelfde nomaden die vanuit Siberië naar de Zuid-Russische steppen kwamen - misschien waren het Kaukasoïden, maar ik begrijp niet wat hun connectie met de Russen is, zoals sommigen zeggen ....
   1. 0
    22 augustus 2018 18:10
    En ze waren in China, de hele top van de CCP bestaat uit hun afstammelingen, 6% van het Han-volk zijn de afstammelingen van de Siberische Scythen.
    1. 0
     23 augustus 2018 16:21
     Je kunt maar beter naar de gezichten van de top van de CCP kijken - nou, ze lijken erg op de Siberische Scythen. Gyyy ..... En vraag het ze zelf - weten ze iets over de Siberische Scythen ... Ze zullen van het lachen sterven van je vragen. En kijk nog eens naar de kaart en leer aardrijkskunde. China is GEEN SIBERI...
  2. 0
   22 augustus 2018 12:08
   De foto toont een Tarim-mummie die dateert uit 1950 voor Christus (BC), en de Chinezen woonden toen ten zuidoosten van Lake Lop Nor in de Middle State aan de samenvloeiing van de Wei en de Gele Rivier (zie kaart van het huidige China).
 17. 0
  21 augustus 2018 09:21
  Citaat van Korsar4
  Een goede definitie van Dahl: "Een persoon van de nationaliteit in welke taal hij denkt."

  Het kan zo zijn geweest onder Dal, en zelfs dan betwijfel ik het, waar kwamen anders dezelfde "Mazepins" vandaan, nu denken bijvoorbeeld de meeste "Banderlogs" in hun moedertaal Russisch, maar tegelijkertijd zijn ze " denk" diep anti-Russische gedachten ...
 18. +1
  22 augustus 2018 06:53
  O-PA..! Weer Litvins... Voorouders van Wit-Russen.... Dus het zijn toch Russen..? Of deze Litvins, en zelfs Katholieken....? De pro-westerse "kameraden" in Wit-Rusland pushen deze versie nu met de Litvins .... Zoals Moskou en ik zijn nooit samen geweest. En we zullen niet...
 19. 0
  22 augustus 2018 11:50
  In 840 werden de Sembi volledig verwoest door Ragnar Lodbrok, en de Curonians slaagden erin hun vruchten af ​​te werpen, dus ze leven nog steeds. Dit is vastgelegd in Ragnar's Raid, lees Handelingen van de Denen door Saxo Grammaticus, origineel in het Latijn. Er is een moderne vertaling in het Engels, gemaakt door een Engelse vertaler, maar zij is geografie, net als Madame Limpopo.
 20. Dik
  0
  22 augustus 2018 17:36
  Citaat van Andy
  uff, nou, jij bent zelf duidelijk Rurikovich. duik in je boom, laten we eens kijken wie de halfbloed golimy is. Rusland is al sinds de oudheid zo multinationaal dat er nog pure Russen over zijn. En wat ervan?

  Zet +. Wat kan zo'n puur Russisch zijn? Russisch is als het ware een bijvoeglijk naamwoord ... Rus, misschien Ross, het ging nergens anders heen. Dus de Balten zijn Russen, hoe ze het ook ontkennen. Het blijkt dat het niet hun schuld is... te vragen
  1. -1
   23 augustus 2018 13:42
   Russisch - geen bijvoeglijk naamwoord!
   Zadolbali al dit bijvoeglijk naamwoord.
   Russisch is "... een speciale vorm van een zelfstandig naamwoord, gevormd door het type actie dat wordt uitgevoerd."
   Voorbeelden - schildwacht, stuurman, stuurman, leider ..... enzovoort.
   Uur is een bijvoeglijk naamwoord? Waarom, een automaat?
   ....
   Ik begrijp natuurlijk dat het "grote en machtige" volkomen onmogelijk is om te kennen en te begrijpen. Het is voor niemand onmogelijk.
   Want de Russische taal is synthetisch. In tegenstelling tot talen van het analytische type .... en ze zijn trouwens allemaal van Europa.
   Maar zelfs dit bijvoeglijk naamwoord al......
   Dezelfde bodyaga en met het Latijnse woord _slave_ ... waaruit ze naar verluidt de oorsprong van de naam _Slav, Slavs_ leiden.
   Het is niet moeilijk om op zijn kop te zetten waar een bestelling voor staat. Opgelost, zoals ze zeggen.
 21. +1
  23 augustus 2018 00:57
  Voor degenen die in het bijzonder geïnteresseerd zijn, geef ik een link naar de hoofdbron, die om de een of andere reden niet wordt gegeven door de auteur van de publicatie, en korte informatie over de auteur en de inhoud van het fundamentele werk over de geschiedenis van de regio.
  De auteur van de eerste fundamentele studie over de geschiedenis van de provincies Ostsee - "Essay over de geschiedenis van Livonia, Estland en Courland" is Arbuzov (Leonid Arbuzov (Duits: Leonid Arbusow; 7 (19) januari 1848, Mitava, provincie Courland, Russische rijk - 1 (14) januari 1912, Riga, provincie Livonia, Russische rijk) - Russische historicus, mediëvist, specialist in de geschiedenis van Livonia en de Oostzee).
  De Duitse editie verscheen in 1889 en werd later twee keer herdrukt, de Russische editie vertaald door V. Bock werd in 1912 in St. Petersburg uitgegeven.
  Arbuzov traceert de geschiedenis van de regio Ostsee vanaf de "ontdekking" door de commerciële en religieuze missies van het Heilige Roomse Rijk in het midden van de XNUMXe eeuw tot de hervormingen van de tweede helft van de XNUMXe eeuw gericht op het verminderen van de Duitse invloed in de regio . In zijn werk wijst Arbuzov op de positieve impact die de Duitse kolonisatie had op de Baltische regio, en bekritiseert hij het beleid om het onderwijs over te hevelen van het Duits naar het Russisch, aangezien het Duitse schoolonderwijs in de regio Ostsee een voorbeeld is voor heel Rusland. Aan het einde van de tekst van de Russische editie merkt Arbuzov op dat er in de samenleving verwachtingen zijn van een grote oorlog en een sociale explosie.
 22. 0
  23 augustus 2018 13:28
  Eh, het onderwerp is niet volledig onthuld, ik begrijp bijvoorbeeld nog steeds niet of de Chukhons de Golf van Finland hebben uitgegraven of niet. Welnu, Zhmud-Curonians met Semigallians, respectievelijk - de Oostzee.
  Het zou interessant zijn om te weten wanneer de Zhmuds en Esten barnsteen in het zand hebben begraven, onder de huidige Pionersk en verder langs de kust.
  Er wordt helemaal niet gezegd hoe heldhaftig de Semigallians met de Noormannen vochten - en daarom Gardarika met hun borsten verdedigden tegen de wilde Vikingen. Hoe Rusland nu ook een rekening kreeg voor verdediging tegen de Scandinavische barbaren. Het lijkt erop dat zij, deze barbaren, Europa en Groot-Brittannië gingen verpletteren omdat ze pech hadden aan de oostkust van de Oostzee.
  En toen - het Groothertogdom Litouwen en het Gemenebest - bevonden zich immers "... van zee tot zee ...". Men herinnert zich met welk schuim op de lippen in 1989-1990 de lokale "lederen" kameraden - de Litouwers zwaaiden met dit bogey - Groot Litouwen met Vytautas van zee tot zee.
  Het belangrijkste is dat het Groothertogdom Litouwen echt grenzen had langs de Oostzee en de Zwarte Zee - maar alleen omdat die wilde, dove, provinciale steppe, waar nu Oekraïne ligt, niet voor niets nodig was. En de noordoost-oostelijke grens van het Groothertogdom Litouwen liep over het algemeen langs de rivier de Zusha, de grenzen van de regio Orjol tot en met Lipetsk en Voronezh.
  Toegegeven, natuurlijke Litouwers behandelden zo'n prestatie op geen enkele manier. Maar wie geeft er toen om of nu.
  Ja, we moeten de auteur vragen om nog een paar publicaties voor te bereiden, anders bleek het einde van deze op de een of andere manier verfrommeld.
  Auteur, we wachten nog steeds.
 23. 0
  23 augustus 2018 14:39
  Ik zal een simpel ding zeggen. Terwijl ze in de troepen dienden, leken de Letten jongens te zijn, ze gingen met ons Russen aan tafel zitten, waar ze zonder problemen werden ontvangen en samen aten ..... tafels van blanken, Azië .. bestellen ... er was zo'n periode, dan deden ze het door divisies ... .
 24. +1
  20 september 2018 15:56
  In een iets andere woorden, dit gebied ligt tussen de westerse en oosterse Slaven
 25. 0
  23 oktober 2018 21:13
  Ik las het begin en wilde niet verder lezen. 1) er zijn geen Balts. Letten, Litouwers en Esten zijn ongeveer evenveel Slaven en Fino-Oegriërs.
  2) Litouwen is niet gemaakt door de West-Slaven van de Litvins, maar door de Litouwse prinsen van de Gedeminovichi, die Finougrianen waren. Zie Haplogroepen.
 26. 0
  13 november 2018 12:08
  Citaat: Trotil42
  De auteur is duidelijk betaald ... leugens ... en verdraaiing van de feiten ... mijn voorvader (grootvader uit Latgalians) .... onder de Russen kregen Latgalians twee deportaties naar Siberië ... roof en geweld ... gesneden volgens aan het Molotov-Riebenntrop-pact ... genocide en uiteindelijk de vernietiging van de Latgallians ... als gevolg daarvan zijn er meer van hen in Siberië dan in Letland ... daarom beschouwen de Balten de Duitsers als verdedigers ... nou ja, weer een onzin ... dat de Sovjets Letland hebben bevrijd in de patriottische oorlog ... helaas, nee ... de divisies van het Rode Leger werden gevormd volgens het etnische principe ... en voor de bevrijding gebruikten ze de Balten van Siberië ... in een van de divisies stierf mijn grootvader ... in het verlengde van de genocide ...
  \

  Fenomenale onzin. De auteur van het bericht begrijpt er niets van. En het belangrijkste is eigenlijk dat de Latgaliërs en zelfs de Letten, die na 1945 in Siberië en na de Oeral bleven, niet erg enthousiast waren om terug te keren naar hun vaderland. Er waren redenen, ze waren bang dat ze zich iets zouden herinneren, iets slechts. Na 1991 gingen we in formatie. Ze werden helden.
 27. 0
  13 november 2018 12:16
  Citaat: Cat
  Nauwelijks. Dat wil zeggen, waarom bier verspillen aan degenen die zullen verspillen? Gewoon voor de camera en dat is het.

  Nou, jij en Nains, hoe waarvoor, om geen cartridges te verspillen. Hoewel Ilya (auteur) gelijk heeft in de plannen van Duitsland, was er een gedeeltelijke assimilatie van de Balten, zo dicht mogelijk bij de Arische raciale etnische groepen. Bovendien aarzelden de Duitsers al voor het begin van de Tweede Wereldoorlog niet om stukjes grondgebied af te snijden van de Baltische staten.
  Helaas deden de leiders van het Russische rijk en de Sovjet-Unie het tegenovergestelde, in de hoop op dankbaarheid. Litouwen zwijgt bijvoorbeeld bescheiden over het feit dat het zijn kapitaal kreeg uit handen van de tiran en dictator Stalin. Ja, ja, zo niet de laatste, dan bleef Vilnus het Poolse Vilna. Maar wie zal het zich herinneren?
  Nu voor het artikel. Beste Ilya, helaas moet ik me aansluiten bij het commentaar hierboven, het verhaal is niet gelukt. Ergens onder het niveau van je werk, dat we gewend zijn. Wees in godsnaam niet beledigd, nou, de bittere waarheid is beter dan de zoete leugen.
  Nu voor de Baltische landen! Ik zal puur mijn persoonlijke mening zeggen, die twee decennia geleden werd gevormd. De Baltische landen mogen Rusland vanwege hun politiek niet de hand schudden. Dat wil zeggen, totdat ze hun politieke systemen tot gemeenschappelijke democratische waarden brengen die verband houden met burgerschap, vrijheid van meningsuiting, religie, onderwijs. Hun regeringen moeten als niet-democratisch worden erkend en alle contacten moeten tot een minimum worden beperkt. Waaronder economische, sociaal-culturele en andere.
  In de mate dat hij zichzelf Litouws noemde, steunde hij publiekelijk het beleid van discriminatie van de volkeren van Rusland op het grondgebied van de Baltische landen - een koffer, een treinstation, Riga. Kwam om op te treden uit Estland. U beschuldigt de regering publiekelijk van deze laatste voor haar standpunt over "niet-burgers"! Als je dat niet wilt, ga dan met concerten naar Honduras.
  De huidige onduidelijke positie van Rusland is verschrikkelijk voor ons, aangezien we de onze al meer dan een kwart eeuw niet hebben kunnen beschermen!
  Met vriendelijke groet, Kitty!
  \\

  Nog een held. Leer aardrijkskunde. Als een Litouwer schreef, dan is Vilnius de belangrijkste stad. Als Ests - Tallinn. Als Lets - dan Riga.
 28. +1
  5 april 2020 13:12
  // De "kern" van het Groothertogdom Litouwen waren ook zeker niet de voorouders van de moderne Litouwers, maar de Litvins - "Westerse Russen", Slaven, voorouders van de moderne Wit-Russen / / -
  Nog een Russophobe. Misschien "nuttige" Russofobe propaganda.
  "Het Groothertogdom Litouwen, Rusland, Zhemoytiysky en andere landen" - de staat van de Litouwers, die ook de Russische landen veroverden. En Mindaugas (Mindovg) was een Litouwse prins. Nou ja, yatving / sudav, dezelfde Litouwers. Ergens rond 1220 riep hij een opstand op (als hij in zijn Suvalkiai al afhankelijk was van de Grodno-prins, wat twijfelachtig is; misschien viel hij gewoon binnen). Helaas versloeg hij snel de kleine Russische vorstendommen in het huidige West-Wit-Rusland. Waar de Russen, laten we eerlijk zijn, dezelfde kruisvaarders waren als de Duitsers. Het grootste deel van de bevolking hier (Aukshaits, Yotvingians, dorpen) was nog niet geassimileerd door de Slaven, dus het is niet verwonderlijk dat Mindaugas Novogrudok tot hoofdstad heeft gemaakt. Welnu, toen namen hij en zijn opvolgers Polotsk, Minsk, enz.
  Het argument van de Zmagars: "decreten in het Groothertogdom Litouwen werden in het Russisch geschreven (sorry, in het oude Wit-Russisch)" werkt niet: in China onder het bewind van de Mongolen werden decreten in het Chinees geschreven, in Iran in het Farsi, Ottomaanse decreten in Arabische bezittingen - in het Arabisch, enz. Hoe anders de belastingplichtige bevolking informeren over nieuwe wetten, met name over belastingen?))) De andere twee staatstalen van het Groothertogdom Litouwen (reeds adel) waren Pools en Latijn.
  En het belangrijkste argument tegen de "Wit-Russische GDL" is een simpele vraag: hoe kwam het dat de "Russische staat" de vakbond en het katholicisme heeft geplant? De Orthodoxe Kerk was geen staatskerk, geleidelijk aan vond polonisering plaats, eerst van de adel (inclusief Russisch), daarna van de steden en ten slotte werd er een vakbond opgelegd, en werden de Russische taal en de orthodoxie verboden.
  Over etnoniemen. Vóór Peter de Grote, zowel in het noordoosten van Rusland als in het zuidwesten, bestond het etnoniem "Rusyns" al, hoewel "Rusich" vaker voorkwam in het noordoosten dan in het zuidwesten. Het woord "Litvin" was een polytonie (een onderwerp van het Groothertogdom Litouwen en werd oorspronkelijk alleen gevonden in tegenstelling tot het onderwerp van het Groothertogdom Moskou "Moskvin", maar niet het Europese "Moskoviet"!). Ik herhaal, beiden noemden zichzelf Rusyns. in meervoud vaak: "Russisch (Russisch) volk", en vandaar de afkorting "Russisch (Russisch)". Bogdan Khmelnitsky's "Maartartikelen" verwijst naar een verzoek aan Alexei Mikhailovich om het "Russische christelijke" volk (namelijk "Russische" "! voor Peter!).
  Westerling Peter hield ook van het etnoniem-adjectief kenmerk van de Germaanse talen en verdubbelde volgens de regels van de Europese spelling "s" (enkele s tussen klinkers daar geeft het geluid /z/). Daarom werden de (reeds bestaande) namen "Rusland" en "Russen" officieel goedgekeurd.

  Het BELANGRIJKSTE DOEL van de zmagaria is om te bewijzen dat Rusland niet de enige erfgenaam en opvolger is van het oude Rusland. En zelfs helemaal geen erfgenaam, maar dus, "Moksha-moerassen." En zij zijn de erfgenamen - de afstammelingen van de "Litvins", nou ja, er zijn maar weinig Oekraïners.

  Kortom, sluit u aan bij de propaganda van Wit-Russische zmagars en Oekraïense Svidomites, ON-was niet de erfgenaam van het oude Rusland. De ENIGE directe en voortdurende erfgenaam van de staat van het oude Rusland is het Groothertogdom Vladimir - het Groothertogdom Vladimir en Moskou - het Russische (Russische) koninkrijk - het Russische rijk - de USSR - de Russische Federatie. Oekraïne en Wit-Rusland als onderdeel van Rusland zijn ook erfgenamen van het oude Rusland. Oekraïne en Wit-Rusland buiten Rusland zijn neoplasmata. En, zoals later bleek, kwaadaardig.

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"