Geslacht en militaire organisatie van de vroege Slaven van de XNUMXe-XNUMXe eeuw

140

Prins Dervan en de Sorben van de XNUMXe eeuw Tekening van de auteur

Toegang


Dit is een vervolg cyclus van ons werk aan "VO"gewijd aan de vroege politieke of liever militair-politieke geschiedenis vroege Slaven.

We zullen de militaire organisatie, wapens en tactieken van de Slaven van deze periode beschouwen, gebaseerd op historische bronnen.Wat was de militaire organisatie van de vroege Slaven? Controversiële kwesties die daarmee verband houden, zou ik in een aantal artikelen willen bespreken, te beginnen met dit artikel.

Allereerst moet gezegd worden dat de Slavische militaire invasies een reële militaire bedreiging vormden voor Byzantium. Als gevolg hiervan werd er een heel hoofdstuk aan hen gewijd in de "Strategikon of Mauritius" (zonder relativiteit over het auteurschap van dit militaire werk). Hoewel veel andere vijanden van het rijk niet zo'n eer hebben ontvangen, bijvoorbeeld de Arabieren, die letterlijk in dertig of veertig jaar het hele oosten van het rijk zullen veroveren. Dit werd benadrukt door de uitstekende specialist in Byzantijnse militaire geschiedenis V.V. Koetsjma. Maar wat voor soort militair systeem was het, niet vanuit tactisch oogpunt van die periode: "leger" (Στράτευμα of Στpατός) of "menigte" ("Ομιλoς"), maar qua organisatie?

Maatschappij en militaire organisatie


De militaire organisatie is, zeker in de verslagperiode, direct afgeleid van de sociale structuur. Eigenlijk laten de bronnen ons niet toe om duidelijk te spreken over het ontwikkelingsniveau van bepaalde stammen uit deze periode, maar aanverwante disciplines (antropologie, etnografie, deels archeologie) duiden oriëntatiepunten aan door middel van indirecte tekens.

In eerdere artikelen over VO hebben we opgemerkt dat de Slavische samenleving zich in een vroeg stadium van pre-staatsontwikkeling bevond - het was een tribale samenleving of een vroeg stadium van "militaire democratie", zoals algemeen werd aangenomen in het midden en de tweede helft van de twintigste eeuw.

Terloops merken we op dat ze nog steeds concepten als "gecontroleerde anarchie" of "gesegmenteerde samenleving" proberen toe te passen op deze periode van de Slavische geschiedenis, maar deze concepten brengen niet veel duidelijkheid (M. Nystazopoulou-Pelekido, F. Kurta) .

Byzantijnse auteurs zagen in de Slavische stammen een samenleving die "niet wordt geregeerd door één persoon, maar sinds de oudheid in democratie (democratie) leeft", zoals Procopius van Caesarea schreef, en zoals de auteur van de "Strategikon" eraan toevoegde:

"Omdat ze verschillende meningen hebben, komen ze niet tot overeenstemming, of zelfs als ze het eens zijn, schenden anderen onmiddellijk de beslissing, aangezien iedereen het tegenovergestelde van elkaar denkt en niemand aan de ander wil toegeven."

Ondanks de aanzienlijke dreiging die de Slaven vormden voor Constantinopel, zien we tegelijkertijd dat ze aanzienlijk inferieur waren aan de naburige volkeren in bewapening en militaire kunst.

Wat is de reden?

De militaire "achterstand" van de Slaven ten opzichte van hun buren, voornamelijk de Duitsers, en zelfs de nomadische volkeren, bestond juist uit het feit dat ze zich in verschillende stadia van sociale ontwikkeling bevonden. Grofweg bevonden de Slaven zich aan het begin van de XNUMXe eeuw naar schatting in dezelfde fase als de West-Germaanse stammen in de XNUMXe eeuw. BC.

Het is precies deze positie, wederom vanwege de late, in vergelijking met de Germaanse etnos, van het ontstaan ​​​​van de Slaven als zodanig, en hun instellingen in het bijzonder, die duidelijk tot uiting kwam in militaire aangelegenheden. Simpel gezegd, als je in een gezin leeft en omringd bent door soortgelijke samenlevingen, dan heb je gewoon geen maliënkolder en zwaarden nodig, je hebt alleen armendie wordt gebruikt voor de jacht. U hebt echter noch de technologische noch de materiële mogelijkheid om het te hebben.

Dat wil zeggen, in een sedentaire Slavische samenleving was er geen behoefte aan extra wapens, naast die gebruikt bij productieactiviteiten: een bijl is overal; speer, pijl en boog - op jacht.

Wat betreft de nomadische volkeren met wie de Slaven contact hadden, zelfs in de veronderstelling dat ze zich in een vergelijkbaar sociaal stadium bevonden, als gevolg van de ontwikkeling van militaire technologieën en managementstructuren, domineerden de nomaden de boeren. Maar deze zelfde factoren werden later de belangrijkste redenen voor de sociale achterstand van nomadische volkeren (de ontwikkeling van technologie leidde niet tot verandering in de samenleving).

En als de samenleving van de Sarmaten en Alanen qua sociale structuur min of meer dicht bij de vroege Slaven stond, dan waren de Hunnen, en nog meer de Avaren, bekend met een managementsysteem van hogere orde, waarover we in eerdere berichten schreven. artikelen over VO.

En nog een toevoeging. Een natuurlijke vraag rijst waarom de Oerslaven of vroege Slaven, die contacten hadden met buren die voordelen hadden op het gebied van militaire technologieën, ze niet konden lenen, bijvoorbeeld van de Sarmaten of de Goten?

In de VI eeuw. bronnen, zowel geschreven als archeologisch, vertellen ons over dezelfde eenvoudige set wapens onder de Slaven als voorheen. Het lijkt erop dat het antwoord hier simpel is: net als in onze tijd, militaire technologieën, werden de bronnen van grondstoffen voor hen serieus bewaakt door hun eigenaars: het zwaard kon worden buitgemaakt of als geschenk worden ontvangen, maar het was moeilijk of onmogelijk om kopiëren. En zoals Jordan benadrukte, compenseerden de Antes het gebrek aan wapens met een numeriek voordeel [“Getica” 119, 246].

Met de groei van de bevolking waren de omringende hulpbronnen niet in staat om de clan of familie te voeden, waardoor de behoefte ontstond aan een "overschotproduct" dat werd verkregen door militaire operaties, dit zette de Slavische samenleving ertoe aan te verhuizen en te veranderen, maar het moet houd er rekening mee dat veranderingen in het tribale systeem extreem traag zijn, en dit houdt rechtstreeks verband met militaire aangelegenheden en wapens.

Tacitus rapporteerde over de bewapening van de Wenden - Proto-Slaven, die volgens veel onderzoekers in de XNUMXe eeuw voor Christus. zij:

“... draag schilden en beweeg te voet, en bovendien met grote snelheid; dit alles scheidt hen van de Sarmaten, die hun hele leven in een wagen en op een paard doorbrengen.

[Stilzwijgend. G.46.]

We zullen over een paar eeuwen over hetzelfde wapen leren. Zelfs de betrokkenheid van de Oerslavische en vroeg-Slavische stammen, eerst door de Goten en later door de Hunnen, bij de migratiebeweging leidde niet tot veranderingen in wapens (we zullen wapens in detail bespreken in volgende artikelen).

Meer dan eens komen we op de pagina's met bronnen van deze tijd informatie tegen over "nationale" wapens, om nog maar te zwijgen over de "nationale" kleding van bepaalde stammen. In de Chronicle of Fredegar wordt gemeld dat de ambassadeur van de Franken, om bij de Slavische koning Samo te komen, zich moest omkleden in Slavische kleding.

Hier was een belangrijke factor het sociale moment, dat de militaire organisatie van de Slaven vormde en indirect de bewapening beïnvloedde.

De Slavische samenleving bevond zich dus in een vroeg stadium van het stammensysteem met tekenen van "gecontroleerde anarchie", zoals geschreven door Byzantijnse auteurs (Evans-Pritchard E., Kubel LE).

Bij het beschouwen van de organisatie van het leger gaan we uit van de bekende militaire structuren onder de Indo-Europese etnische groepen tijdens de overgang van de samenleving naar de pre-staats- en vroege staatsfasen. En ze bestonden uit de volgende onderdelen: squadrons van de militaire leider; soms waren er onafhankelijke militaire organisaties, zoals geheime en paramilitaire vakbonden op het gebied van geslacht en leeftijd; bendes, roversorganisaties (zoals berserkers). Sommigen van hen konden later worden omgevormd tot squadrons van de prins als heerser. En tot slot was de belangrijkste de militie van de hele stam.

Hoe het ging met de vroege Slaven, zullen we hieronder bespreken.

In dit artikel zullen we de situatie bestuderen met de Slavische "nobiles" of de militaire aristocratie, in het volgende artikel - de kwestie van de prins en de ploeg in de XNUMXe-XNUMXe eeuw.

Militaire adel


Voor de opkomst van een squadron of een professionele "militaire politie" -organisatie was een belangrijke voorwaarde altijd de aanwezigheid van legitieme leiders in grote aantallen, maar de Slavische stamorganisatie impliceerde in dit stadium niet zo'n systeem. Noch geschreven noch archeologische bronnen geven ons dergelijke informatie, en in de volgende historische stadia nemen we deze instellingen ook niet waar. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Homerische Grieken met een enorm aantal "helden" en basileus of Scandinavië, waar al in de Vendel-periode (VI-VIII eeuw) veel lokale, territoriale koningen waren en bovendien " marine", die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit systeem met als doel zowel onderling te vechten als voor campagnes in andere landen in naam van roem en rijkdom. En Tacitus tekent ons een Duitse samenleving met gevestigde prinselijke gevolgtrekkingen en edelen, die een ijdel leven leiden in niet-oorlogssituaties.

"Om te weten, leiders, strijders, ongetwijfeld", schrijft A. Ya. Gurevich, "zich onderscheiden van het grootste deel van de bevolking, zowel in hun manier van leven, oorlogszuchtig en inactief, als in ontelbare rijkdommen die ze beroofden, ontvingen als een geschenk of als gevolg van handelstransacties".


We zien niets van dien aard in de Slavische samenleving van de beschouwde periode.

Het is de moeite waard om aandacht te besteden aan de aflevering met een zekere gevangene Helbudius (die van geboorte een mier was), gekocht door een mier van de Slaven, zijn naam was in overeenstemming met de naam van de Romeinse commandant, en deze mier wilde hem in het geheim teruggeven voor geld naar Constantinopel, in de veronderstelling dat hij een commandant was. Toen de "andere barbaren" hier achter kwamen, kwamen bijna alle Antes bijeen, die terecht geloofden dat iedereen zou moeten profiteren van de vrijlating van de Byzantijnse "strateeg". Dat wil zeggen, voor deze tribale samenleving is het nog steeds moeilijk om te praten over de concentratie van schatten onder individuen, alle buitgemaakte rijkdom wordt verdeeld door middel van waarzeggerij, en in dit stadium weten we niet wat het individuele aandeel van de leider is .

De Antiaanse leiders Mezamer of Mezhimir, Idarizius, Kelagast, Dobret of Davrit, genoemd onder 585, en de “rix” Ardagast (eind 593e eeuw), wiens naam, misschien niet toevallig, volgens één versie afkomstig is uit de god Radegast, net als Musoky (764), en Kiy is de voor de hand liggende leider van een clan of stam, en niet een apart team. Hetzelfde kan gezegd worden over de Slavische archons de noorderling Slavun (765-799), Akamir, die in XNUMX deelnam aan de samenzwering van de Byzantijnse adel, en Nebul, die vocht in Azië.

Geslacht en militaire organisatie van de vroege Slaven van de XNUMXe-XNUMXe eeuw

Prestigieuze items van militaire uitrusting en paardenuitrusting uit de post-Hunnische periode. Bron: Afb. 1. Kazansky M.M. Over de militaire organisatie van de Slaven in de 5e-18e eeuw: leiders, professionele krijgers en archeologische gegevens // "Vuur en zwaard" // Stratum plus. Nummer XNUMX. P.XNUMX.

Tijdens het beleg van Thessaloniki aan het begin van de XNUMXe eeuw. De Slavische stammen stonden onder bevel van de "exarch" Khatzon, maar zijn macht was voorwaardelijk, de leiders van de stammen gehoorzaamden hem voor zover het niet nodig was om over een regeringssysteem te praten. En zoals Mauritius Stratig aan het begin van de XNUMXe eeuw schreef, "omdat ze veel leiders hebben die het niet met elkaar eens zijn." Dat wil zeggen, historische documenten hebben ons de vroegste fase vastgelegd in de vorming van "adel", "adel" onder de Slaven, hetzelfde proces vond ongeveer zes eeuwen eerder plaats onder de Germaanse stammen aan de Romeinse grens, toen individuen zich onderscheidden van de gelederen van vrije stamleden "die de meest prominente rol speelden bij het organiseren van de militaire verdediging van de stam "(Neusykhin A.I.).

In dit verband is het vermeldenswaard dat aan het hoofd van de Alpine Slaven en Sorben tijdens het bewind van Samo, te oordelen naar de namen, precies de stamleiders met militaire functies waren, en niet het leger, en nog meer de politieke leiders - de prinsen: de leider van de Alpine Slovenen Valukka - de oorsprong van de naam van "groot, oud", en het hoofd van de Sorbs Dervan - van "oud, ouderling". Bovendien spreekt de tweede editie van de "Annalen van de Franken" over "Koning" Dragovit (eind XNUMXe eeuw):

“... hij overtrof tenslotte alle koningen [prinsen. - V.E.] (regulis) van de Wilts en de adel van de familie, en het gezag van de ouderdom.

Wij geloven dat de vertaling "prins" niet de werkelijke situatie weergeeft, we hebben het natuurlijk over de prinsen van de stammen die deel uitmaakten van de unie van Wilts of Velets. Dit is dus een ander sterk bewijs dat het hoofd van de stamvereniging een typische leider is van een stam met adel en autoriteit vanwege zijn leeftijd en ervaring, en niet uitsluitend een militaire leider.

Zo'n samenleving had een militaire leider nodig tijdens campagnes en migraties. En we hebben zelfs indirect bewijs van hoe de keuze van zo'n "prins" plaatsvond, deze ceremonie is bewaard gebleven in verschillende Slavische landen, natuurlijk na aanzienlijke veranderingen te hebben ondergaan. In de late middeleeuwen vond in Karinthië of Korushka (in het Sloveens) de selectieceremonie (de laatste keer in 1441), eerder feestelijk formeel dan echt, plaats met deelname van het hele volk, terwijl in Kroatië en Servië - alleen in de aanwezigheid van de adel (zhupans, bans, sots, etc.).


Prins Steen. Historisch museum. Klagenfurt. Oostenrijk

Het is nauwelijks mogelijk om het eens te zijn met degenen die geloven dat dit te wijten was aan het feit dat de Franken de clanadel van de Slovenen vernietigden, terwijl het in Kroatië bewaard bleef. Hoogstwaarschijnlijk ging de Kroatische samenleving verder in ontwikkeling en werd het onnodige element van de formele deelname van het "hele" volk uitgesloten. Aanvankelijk speelde in dit proces het hele volk of vrije boeren - kosez een sleutelrol, en de procedure zag er als volgt uit: de oudste kosez zat op de Prince's Stone - een troon, waaronder een stuk van een oude Romeinse zuil werd gebruikt. Aangenomen kan worden dat deze actie eerder werd uitgevoerd door een ouderling - het hoofd van de clan of het hoofd van de stam. Bij hem stonden een gevlekte stier en een merrie. Er was dus een overdracht van "macht" of "militaire macht" - aan de prins of leider. De heerser was gekleed in een klederdracht, overhandigde een staf, mogelijk een symbool van gerechtelijke macht, en hij klom met een zwaard in zijn hand op de troon, daarna wendde hij zich tot elk van de vier windrichtingen. Zich wenden tot de kardinale punten betekende dat de vijanden die van een van deze kanten kwamen, zouden worden verslagen. In de XV eeuw. de ceremonie ging naar de kerk, waarna de heerser op een stenen troon zat die op het Goslosvetsky-veld in kasteel Krnski stond, voorheen de Romeinse stad Virunum, in de provincie Norik, nu de Zollfeld-vallei, Oostenrijk.

In deze ceremonie kan men natuurlijk de kenmerken zien van de vroege verkiezing van militaire leiders, de periode van militaire migratie van de Slaven.

Het kan dus duidelijk worden gesteld dat tijdens de verslagperiode de tribale instellingen niet uit hun midden een voldoende aantal militaire leiders hebben geselecteerd, of een resterend aantal krijgers die alleen leven dankzij hun militaire vaartuigen. De samenleving had zo'n structuur niet nodig en kon het zich ook niet veroorloven.

De prinselijke macht wordt beslissend voor de samenleving wanneer deze boven de tribale organisatie staat, en voor haar normale functioneren is een squadron nodig als instrument voor het voeren van beleid en het onderdrukken van conservatieve tribale instellingen.

Dit stadium in de Slavische samenleving van de VI-VII, en mogelijk in de VIII eeuw. is nog niet aangekomen.

Bronnen en literatuur

Helmold uit de Slavische kroniek van Bosau. Vertaling door I.V. Dyakonova, LV Razumovskaya // Adam van Bremensky, Helmold uit Bosau, Arnold Lubecksky Slavische Kronieken. M., 2011.
Jordanië. Over de oorsprong en daden van de Getae. Vertaling door E.Ch. Skrzhinskaja. SPb., 1997. blz. 84., 108.
Cornelius Tacitus Over de oorsprong van de Duitsers en de locatie van de Duitsers Vertaald door A.S. Babichev, uitg. Sergeenko M.E. //Cornelius Tacitus. Essay in twee delen. Sint-Petersburg, 1993.
Procopius van Caesarea Oorlog met de Goten / Vertaling door SP Kondratiev. TI M., 1996.
Strategikon van Mauritius / Vertaling en commentaar door VV Koetsjma. S-Pb., 2003. S. 196.; Procopius van Caesarea Oorlog met de Goten / Vertaling door SP Kondratiev. TI M., 1996.
Theophan the Confessor Vertaling door G.G. Litavrin//Verzameling van het oudste geschreven nieuws over de Slaven. T.II. M., 1995.
Kroniek van Fredegar. Vertaling, commentaar en intro. Artikel door GA Schmidt. SPb., 2015.
Brzóstkowska A., Swoboda W. Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. - Seria grecka, Zeszyt 2. - Wrocław, 1989.
Curta F. The Making of the Slavs: geschiedenis en archeologie van de Beneden-Donau-regio, c. 500-700. Cambridge, 2001.
Nystazopoulou-Pelekidou M. "Les Slaves dans l'Empire byzantijns". In het 17e Internationale Byzantijnse Congres. Grote papieren. Dumbarton Oaks/Georgetown University, Washington DC, augustus. NY. 1986.
Gurevich A.Ya. Geselecteerde werken. T.1. Oude Duitsers. Vikingen. M-SPb., 1999.
Kubbel LE Essays over potestarno-politieke etnografie. M., 1988.
Naumov EP Servische, Kroatische en Dalmatische zones in de VI-XII eeuw // Geschiedenis van Europa. Middeleeuws Europa. T.2. M., 1992.
Neusykhin A.I. Problemen van het Europese feodalisme. M., 1974.
Sannikov S.V. Beelden van de koninklijke macht van het tijdperk van de grote volksverhuizingen in de West-Europese geschiedschrijving van de VI eeuw. Novosibirsk. 2011.
Khlevov AA Vikingen voorbodes. Noord-Europa in de I-VIII eeuw. SPb., 2003.
Shuvalov PV Urbicius en de "Strategikon" van Pseudo-Mauritius (deel 1) // Byzantijnse Vremennik. T. 61. M., 2002.


Wordt vervolgd ...
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

140 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. + 11
  1 maart 2020 06:54
  Edward, ik heb alleen emoties!
  Mooi, stoer en eerlijk!!! Zonder honderdduizendste geschiedenis, zonder campagnes vanuit Hyperborea of ​​de Noordpool, zonder de deelname van buitenaardse wezens en niet superduper Indo-Scythisch-Ariërs !!! Meer precies, met hen, maar met mate en on-topic, zoals het werkelijk is, aangezien onze taal tot de Indo-Europese taalgroep behoort, wat betekent dat we verre afstammelingen zijn van rusteloze stierenruiters met strijdbijlen, net als anderen!
  Ik zal zelfs nog scherper zijn - De proto-staat van onze voorouders werd gehard als staal in de smeltkroezen van de oorlogen van de grote migratie van volkeren gedurende meer dan 8 eeuwen. Elke keer, als slak onder de hamer van de geschiedenis, worden de stammen weggeslagen van de vurige blank: Sklavinov, Antov, enz. Ze dwingen een stap te zetten naar een nieuwe ronde van evolutionaire ontwikkeling, waardoor oorlogen die vreemd zijn aan de Slaven tegen de Duitsers worden gegooid , Hunnen, Kugaturen, Avaren, Byzantijnen, Khazaren, etc. in de smeltkroes.
  Het is dit dat uiteindelijk zal leiden tot de opkomst van een uniek systeem van proto-staatstructuur polyudie !!! Wat op zijn beurt Rus 'zal "bevallen" in de vorm die we kennen!
  Nogmaals bedankt Eduard!
  1. +7
   1 maart 2020 11:07
   Citaat: Kote Pane Kokhanka

   Edward, ik heb alleen emoties!
   Mooi, stoer en eerlijk!!!

   Groeten, Vladislav! hi Helemaal met je eens. De artikelen van Eduard zijn altijd als hardrock, tegen de achtergrond van de gebruikelijke popmuziek op de site.
  2. +5
   2 maart 2020 15:29
   Grofweg bevonden de Slaven zich aan het begin van de XNUMXe eeuw naar schatting in dezelfde fase als de West-Germaanse stammen in de XNUMXe eeuw. BC.
   Ik ben het er niet mee eens, hoe moet ik bijvoorbeeld zo'n feit stellen? 44. Toen deze Ayo al een jaar en vijf maanden over het hertogdom regeerde (641), kwamen de Slaven op een groot aantal schepen en sloegen hun kamp op nabij de stad Siponta (Siponto). Ze zetten verborgen vallen op rond het kamp, ​​en toen Ayo, in de afwezigheid van Raduald en Grimuald, tegen hen optrok en ze probeerde te breken, viel zijn paard in een van deze vallen. De Slaven vielen hem aan en hij werd samen met vele anderen gedood. Toen dit aan Raduald werd gemeld, verscheen hij snel aan hen en sprak gemakkelijk met deze Slaven in hun eigen taal "Deacon" History of the Lombards ".
 2. +5
  1 maart 2020 07:59
  Ik wacht op berichten over tartaria - FORK ARIA !!!! 11111
  1. +3
   1 maart 2020 11:56
   En zoals Mauritius Stratig schreef aan het begin van de XNUMXe eeuw

   Heer, hoezeer hebt u alles hier gemengd. Je moet voorzichtig zijn met de feiten. De geschiedenis tolereert geen onnauwkeurigheden en vrije interpretatie. De naam van de Byzantijnse keizer in 582-602 was niet Mauritius Stratig, zoals u hem gewoonlijk noemt, maar Flavius ​​​​Mauritius Tiberius August (Grieks Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αὔγουστος; lat. Flavius ​​​​Maurius)
   fig. 1 Byzantijnse solidus, Flavius ​​Mauritius Tiberius Augustus

   En hij had een zeer reëel persoon genaamd Komentiol Prisk als een onvervangbare opperstrateeg voor de hele heerschappij van Mauritius, waarover Mauritius zelf (?) Vertelt in de verhandeling "Strategikon", die met name waardevolle informatie bevat over de vroege Slaven.
   Ik zal je meer vertellen - een aantal moderne onderzoekers, bijvoorbeeld P. A. Geisman, beschouwen het auteurschap van de keizer als zeer twijfelachtig en suggereren dat de auteur van de verhandeling Komentiola is. Dit wordt indirect aangegeven door de volgende regel van de "Strategikon" - "... In 593 beval de keizer mij om zijn broer Peter in het leger te vervangen en de Donau over te steken om de Avaren van de Peloponnesos te verdrijven en hen te dwingen Om de hoofdstad te beschermen, wilde de keizer de centurion van de greens (?) Foka verlaten, maar ik en de domestik Presentin haalden hem in tranen over om een ​​hypostrateeg Georgy aan te stellen en Foka's detachementen de stad niet binnen te laten ... "
   1. +2
    1 maart 2020 12:16
    Citaat: rijk
    Om de hoofdstad te beschermen, wilde de keizer de centurion van de groene (?) Fok verlaten, maar ik en de domestik Presentin haalden hem in tranen over om een ​​​​hypotstrateeg Georgy aan te stellen en de troepen van Fok de stad niet binnen te laten ... "

    Alsof ze de "groenen" niet de stad in wilden laten. Het lijkt?
   2. +2
    1 maart 2020 14:10
    Beste Dmitry,
    Ik bemoeide me er niet mee
    Ik raad u bijvoorbeeld het werk van Shuvalov P.V. Urbicius en de "Strategikon" van Pseudo-Mauritius (deel 1) // Byzantijnse Vremennik. T. 61. M., 2002., die op de lijst staat, het geschil over het auteurschap van de "Strategikon" is precies zo lang als dit document wordt bestudeerd.
    Ik zal je meer vertellen - een aantal moderne onderzoekers
    - maar waarom heb je besloten dat ik niet op de hoogte ben van de geschiedschrijving over deze kwestie, ik ben helemaal niet in dit geschil gestapt, lees in de tekst:
    Als gevolg hiervan werd er een heel hoofdstuk aan hen gewijd in de "Strategikon of Mauritius" (zonder relativiteit over het auteurschap van dit militaire werk).
    1. +1
     1 maart 2020 22:05
     Beste Eduard,
     Ik heb je artikel nog eens aandachtig gelezen en vestigde nu pas de aandacht op "Shuvalov P.V. Urbiky en "Strategikon" van Pseudo-Mauritius (Deel 1) // Byzantijns voorlopig. T. 61. M., 2002." in de lijst met bronnen die je hebt gebruikt.
     De puzzel is voltooid. De uitdrukking "Mauritius-strateeg" in uw artikel is uw subtiele ironie van een gespecialiseerde historicus voor het auteurschap van deze verhandeling toegeschreven aan Mauritius .. Vergeef me dat ik twijfel aan uw bekwaamheid vanwege mijn onoplettendheid.

     Bedankt voor de geweldige dingen
     Dmitry
     1. +1
      2 maart 2020 09:52
      Beste Dmitry hi
      1. -1
       2 maart 2020 21:14
       Eduard mijn daverend applaus!!!
       De nieuwe tekening is geweldig! Geen woorden, alleen emoties +++++++++++++++++++++++
       Met vriendelijke groet, Vlad!!!
       1. 0
        2 maart 2020 23:28
        Probeerde overal rekening mee te houden wenk
 3. -7
  1 maart 2020 08:17
  Grofweg bevonden de Slaven zich aan het begin van de XNUMXe eeuw naar schatting in dezelfde fase als de West-Germaanse stammen in de XNUMXe eeuw. BC.

  Toch onderontwikkeld? lachend

  Ik vraag me af wie Cyrus, Darius, Alexander, Byzantium, Rome, Zweden, de Polen, de Fransen, de Duitsers al twee keer achter elkaar op de laars troffen?
  1. + 14
   1 maart 2020 08:41
   Oh, ze vergaten Ramses de Eerste en Nebukadnezar te noemen!
  2. + 10
   1 maart 2020 09:53
   Citaat: Boris55
   Grofweg bevonden de Slaven zich aan het begin van de XNUMXe eeuw naar schatting in dezelfde fase als de West-Germaanse stammen in de XNUMXe eeuw. BC.

   Toch onderontwikkeld? lachend

   Ik vraag me af wie Cyrus, Darius, Alexander, Byzantium, Rome, Zweden, de Polen, de Fransen, de Duitsers al twee keer achter elkaar op de laars troffen?


   En hoe zit het met onderontwikkeling? Als je met eigennamen speelt, moet je uitgaan van het tijdperk van Germanarich en Atila. Het was in de tijd van de laatste dat we voorzichtig kunnen praten over de eerste vermelding van de Slavische stammen! Het is aan dit tijdperk dat taalkundigen de verschijning in de Slavische taal van de woorden toeschrijven: honing (Hun), zwaard, helm en hut (Duits). Tegelijkertijd zijn het woord schild, speer, knots onze verwanten. Is dit niet een spoor van de Tsjernjachov-cultuur (de vereniging van de Duitse en Slavische etnische groepen) of twee eeuwen verzet daartegen door de Mieren en Sklavins.
   Nog steiler en verschrikkelijker, het tijdperk van de grote migratie van volkeren betrof steeds opnieuw de Oerslavische stammen in de historische caleidoscoop! Zij, als een slinger, draaide en gooide de laatste door de ruimte van Europa. Het is vanuit hun onderwerping dat vakbonden en staten met een Slavische component beginnen te ontstaan, zoals Bulgarije, Moravië, de Tsjechische Republiek, enz.
   Ik kom niet voorbij de Avar Khan Bayan, zijn fatale betekenis in de geschiedenis van de Slaven is niet alleen te vinden op calqueerpapier in de "Obra" van het verhaal van vervlogen jaren, maar ook duizend jaar later in Poesjkin's gedicht "Ruslan en Ljoedmila”!
   In tegenstelling tot Bar's mening, hebben we meer dan een of twee keer 'de Duitsers een sopatka gegeven'. Bijna 20 eeuwen lang, als naaste verwanten (in historische termen), hebben we geassimileerd en geassimileerd, en de schaal van deze vleesmolen is moeilijk voor te stellen! Waar is de kracht van Germanarich, waar zijn de hoofdsteden van Oborites en Lyutichs !!! Alleen het besef dat de Goten op de Krim woonden en dat Berlijn en Rostock steden van de West-Slaven zijn, kan een beginnende historicus in een ongemakkelijke positie brengen!
   Cyrus, Darius, Alexander (wat is dit? Is niet de schoonzoon van Ivan de Verschrikkelijke 3) eigennamen. Rome, Byzantium, maken er voorlopig een einde aan. Ze hadden allemaal "problemen" met de "Scythen", meer bepaald met de nomadische volkeren in het noordelijke deel van de Zwarte Zee. Maar al een tijdgenoot van Alexander de Grote - Aristoteles geloofde dat de "Scythen" de verzamelnaam is van de barbaarse stammen. Zouden onze voorouders daar bij kunnen zijn? In principe konden ze dat al vanaf de 4e eeuw na Christus. In het noordelijke gebied van de Zwarte Zee bewoond door stammen die Indo-Europese talen spreken. Maar of ze Slaven waren, is een discutabel vraagstuk. Toch ligt de weg van de vroege Slavische gemeenschap dichter bij de samenlevingen gevormd in de bossteppe, en niet bij de nomadische manier van leven. In de overtuigingen van de oude Slaven is er geen cultus - een paard, daarvoor is er een cultus - een beer! De eigenaar van het bos, niet de steppen.
   In het bos is het handiger om in kleine gemeenschappen en zelfvoorzienende landbouw te leven. Slash-and-burn-landbouw verhinderde de vorming van een rijke culturele laag, vergelijkbaar met de steden Hellas, Fenicië en Egypte. Vandaar het professionele stigma van de Slaven "de mensen van het onzichtbare"!
   Het ontbreken van wegen, de noodzaak om de voedselbasis uit te breiden, dreef de oude Slaven naar de oevers van rivieren en meren. Dit alles samen diende als een stimulans voor de betrokkenheid van de Slaven bij het economische systeem van Byzantium. Door legering "monuskil" naar Kiev en hun verdere verkoop aan Constantinopel.
   Prinses Olga maakte een einde aan de proto-staat van Rus'. Die, door polyudya te weigeren (tegelijkertijd vertegenwoordiging, een winterkermis, een proces, een verzameling eerbetoon in één fles) begon "begraafplaatsen te planten"!
   Maar dat is een ander verhaal en een ander project - onze Rus!
   1. +6
    1 maart 2020 18:58
    Mijn respect, Vlad! Dat is gewoon deze post trekt aan het minimum van de kandidaat!
  3. +6
   1 maart 2020 12:27
   Citaat: Boris55
   Toch onderontwikkeld?

   In dit geval is dat niet het geval.
   Mensen waren niet slimmer of dommer.
   Ze hadden gewoon andere dingen te doen.
   Helaas. De auteur liet het niet zien. In zijn opeenvolging van feiten en conclusies is er geen Arabische richting van de Slaven, de redenen en snelheid van migratie door Europa en Azië, religieuze factoren, waaronder een gecontroleerd vredelievend / militant wereldbeeld, en prioriteiten in familierelaties.
   Citaat: Boris55
   Het kan dus duidelijk worden gesteld dat tijdens de verslagperiode de tribale instellingen niet uit hun midden een voldoende aantal militaire leiders hebben geselecteerd, of een resterend aantal krijgers die alleen leven dankzij hun militaire vaartuigen. De samenleving had zo'n structuur niet nodig en kon het zich ook niet veroorloven.

   Oorlog en het leger zijn ons alles. Ik bestrijd dit niet.
   Maar de redenen zijn niet dat de samenleving het zich niet kan veroorloven...
   Integendeel, in epische tijden vochten sommige beschavingen eindeloos (beroofd), en konden ze zich geen vast leven met akkerbouw veroorloven ... Aziatische nomaden bijvoorbeeld.
   Gemilitariseerde beschavingen leven ofwel ten koste van anderen, ofwel ontwikkelen ambachten en andere technologieën. En totdat deze technologieën slagen, kunnen deze beschavingen niet overleven.
   de ontwikkeling van nieuwe technologieën is lang en duur, het is de kennismaking met andere culturen, het is de arbeidsdeling en de ontwikkeling van de koopmansklasse ... het is de religie die hieraan bijdraagt.
   In de voorchristelijke periode kwamen de Slaven volledig overeen met hun tijd - ze bezetten een groot gebied, breidden hun woongebieden en gecontroleerde gebieden uit, zorgden voor een stabiele bevolkingsgroei en het niveau van technische en staatsontwikkeling.
   Citaat: Boris55

   De prinselijke macht wordt beslissend voor de samenleving wanneer deze boven de tribale organisatie staat, en voor haar normale functioneren is een squadron nodig als instrument voor het voeren van beleid en het onderdrukken van conservatieve tribale instellingen.

   Rechts...
   Hoe, als het vandaag wordt geprojecteerd, de Nationale Garde nodig is om de instellingen van de vroegere staat van de staat te onderdrukken ... ook al is dit gedeeltelijk waar, maar het belangrijkste is nog steeds anders - externe vijandelijke invloeden moeten worden afgeweerd.
   Dus de prinselijke ploeg - bewaakte de bestaande orde tegen externe vijanden en interne tegenstand, bijvoorbeeld bij het innen van eerbetoon of, zoals ze nu zeggen, belastingen.
   Het is vreemd dat de Varangianen hier nog niet in zijn meegesleurd ...
   Citaat: Boris55

   Dit stadium in de Slavische samenleving van de VI-VII, en mogelijk in de VIII eeuw. is nog niet aangekomen.

   Ik denk dat het is aangekomen...
   Sociale omstandigheden zijn niet volwassen ... Te lage bevolkingsdichtheid ... Taken voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden en de uitbreiding van de etnografische basis ...
   Wat bedoel ik?
   Tijdens de ontwikkeling van Siberië en het noorden, al in het recente verleden, kan worden gezegd dat Semyon Dezhnev en Ermak Timofeevich geen prinsen waren ... Maar in een echte situatie was hun macht in feite prinselijk.
   1. +4
    1 maart 2020 19:02
    Helaas. De auteur liet het niet zien.
    De auteur houdt zich bezig met macrogeschiedenis.
   2. +1
    1 maart 2020 20:43
    Sociale omstandigheden zijn niet volwassen ... Te lage bevolkingsdichtheid ... Taken voor de ontwikkeling van nieuwe gebieden en de uitbreiding van de etnografische basis ...
    Wat bedoel ik?

    Familie structuur.
    Daarover schrijf ik niet alleen in dit artikel, maar gedurende de cyclus loopt het als een witte draad.
    "Gemeenschap zonder primitiviteit". Vroege staten begonnen scherp later te ontstaan ​​​​onder de Slaven (we komen hier op terug), bijvoorbeeld het oude Rus' - de vorming van de staat (IX-X eeuwen) net tijdens de periode van de val van het stammensysteem en de overgang naar een territoriale gemeenschap, en het was nog zo ver naar een klassenmaatschappij.
    1. -1
     2 maart 2020 21:32
     Eduard!
     Kralen naar biggen gooien, je moet er zeker van zijn dat ze weten waar ze over schrijven in hun "posts" !!!
     De uwe, of liever onze tegenhangers, begrijpen de fundamentele verschillen tussen een tribale samenleving en een staat niet! Nauwkeuriger gezegd, als ze de buitenkant van de foto volgen, zijn ze er zeker van dat één teken voldoende is voor de staat - de bewapening van de strijdmacht !!!
     Vandaar de verschillende postzegels in de vorm van "Empires of Atila", "Koninkrijken van de Goten", enz.
     Dus, ondanks uw hints voor de leek, bijna door de paragraaf "over gemeenschappelijk bezit", "over het geslacht", enz. Bijna iedereen mist het feit dat de staten van de Slaven nog een eeuw verwijderd zijn! En velen realiseren zich niet dat Rus' de laatste was in de melkweg van Slavische staten !!!
     Met vriendelijke groet, Vlad!
     1. -2
      2 maart 2020 23:29
      Het is jammer, het was mijn taak om precies deze essentiële factor over te brengen, anders blijkt dat we door de bomen het bos niet meer zien.
      En mythen, mythen, mythen
      1. +2
       3 maart 2020 10:34
       Eduard:
       Citaat: Eduard Vashchenko
       En mythen, mythen, mythen

       1. 0
        3 maart 2020 11:45
        Dat klopt, bravo!
      2. +2
       3 maart 2020 23:59
       Citaat: Eduard Vashchenko
       En mythen, mythen, mythen

       Je kweekt ze. Of Glagolitisch, volgens jou een mythe? De aanwezigheid van EIGEN schrift onder wilden die geen organisatie nodig hebben. Zoals je beweert. De Duitsers hebben geen eigen geschreven taal, die leenden ze van Rome, de Romeinen van de Grieken, de Grieken van de Feniciërs. En wij hadden de onze. Hoe kun je zo'n ernstig feit afwijzen? Van het werkwoord? Drijf zulke "historici" in de nek.
       1. -1
        4 maart 2020 10:55
        En wie twijfelt hier aan het Glagolitische alfabet?
        En historici moeten beslist in de nek worden gedreven, en in het algemeen iedereen die zich bezighoudt met hun specialiteit, in de nek, rijden lachend
        1. +2
         4 maart 2020 12:01
         Citaat: Eduard Vashchenko
         En wie twijfelt hier aan het Glagolitische alfabet?

         U zweeg in uw "onderzoek" over de aanwezigheid van hun eigen geschreven taal onder de Slaven, die "600 jaar achterbleven in ontwikkeling" ten opzichte van de Duitsers, die nooit hun eigen geschreven taal hadden.
         Citaat: Eduard Vashchenko
         En historici moeten beslist in de nek worden gedreven, en in het algemeen iedereen die zich bezighoudt met hun specialiteit, in de nek, rijden

         Hier ben ik het met je eens. Veel historici zijn al lang omgeschoold tot propagandist, voor subsidies. Ik weet niet hoe het met jou zit waarom je Russofoob bent. Misschien gratis.
  4. +5
   1 maart 2020 20:05
   Citaat: Boris55
   Ik vraag me af wie Cyrus, Darius, Alexander, Byzantium, Rome, Zweden, de Polen, de Fransen, de Duitsers al twee keer achter elkaar op de laars troffen?

   Zijn het Russen? was
   Kirus - Scythen.
   Darius - Grieken met Macedoniërs.
   Alexander - niemand.
   Byzantium - die gewoon niet gaf (en ze deelde ook uit naar rechts en links), maar de Russen zijn de minste.
   Rome - voornamelijk Duitsers, en zeker geen Russen, ook al beschouwen we Slaven als zodanig.
   De Russen maten Zweden pas in de XNUMXe eeuw goed, daarvoor kregen ze vaak hun "zapatka" van hen.
   De Polen "aan de Zapatka" zijn sinds de X eeuwenlang geslagen, en gedurende acht eeuwen in het algemeen op gelijke voet, net zoveel als wij voor hen, net zoveel als zij voor ons. In de XNUMXe eeuw, ja, ze hebben ze tot het uiterste verpest, ze kunnen ons dit nog steeds niet vergeven.
   De Fransen werden pas in de XNUMXe eeuw verraden. - een keer, maar erg episch.
   Duitsers ... We hebben tedere relaties met de Duitsers sinds het begin van de XNUMXe eeuw, waar het gesprek niet gaat over "tweemaal" of "driemaal", maar over het feit dat we elkaar "herhaaldelijk" in verschillende mate in het gezicht slaan van succes. En de meest epische overwinningen komen weer in de afgelopen driehonderd jaar.
   Snap je het idee?
   Ja, Boris, de grootste militaire overwinningen op tegenstanders uit Europa, overwinningen waarmee we de grenzen van onze staat aanzienlijk konden uitbreiden ten koste van eeuwige tegenstanders, we wonnen ... onder de "verraders" en agenten van het Westen, de Romanovs , en precies "in de schaduw van het orthodoxe kruis".
   Denk er op je gemak over na. lachen
   1. 0
    22 mei 2020 16:48
    Toch niet ten koste van uitbreiden, maar in principe zelf teruggeven. De westelijke grens van Kievan Rus in de 1256e eeuw (we zullen het tegen de tijd van de 1030e eeuw blijven noemen) passeerde ongeveer langs de bekende Curzon-lijn. Lviv werd in 1154 gesticht door Daniël van Galicië. Tartu - Dorpat - Dorpat - Yuryev werd in 1201 gesticht in een afgelegen, dunbevolkt gebied door Jaroslav de Wijze. Tallinn - Revel - Kolyvan - de eerste vermelding in 1873 in de Arabische kroniek, een Russische stad. Chud nam deel aan de roeping van Rurik, maar had geen haast om steden te bouwen. Het is de moeite waard eraan te herinneren dat Riga in XNUMX werd gesticht door de Lijflandse Orde: "We lieten de Duitsers bouwen op ons land [fort] Riga en een kerk voor de doop van de heidenen daar." (NI Pavlishchev, XNUMX).
    Onder de constante aanval vanuit het westen van talrijkere en compacter levende volkeren (de bevolking van Polen aan het begin van de 17e eeuw was veel groter dan de bevolking van Rusland), haastten onze voorouders zich na de ineenstorting van de Gouden Horde natuurlijk naar het dunbevolkte oosten - de oorlogszuchtige passie van de nomadische volkeren stierf weg, ze verzetten zich relatief zwak, en de Russen veroverden ze, maar assimileerden ze niet met geweld en terroriseerden ze niet systematisch, hoewel er natuurlijk incidenten waren. Maar hoe zit het met de Kutuzov, Yusupovs, in het algemeen, bijna de helft van de adellijke families van Rusland in de XNUMXe eeuw? Velen hebben Tataarse wortels. Willens en wetens moet men het in sommige opzichten met Gumilyov eens zijn. En de wederzijdse penetratie begon met Alexander Nevsky en Sartak, de zoon van Batu, die, volgens de getuigenis van paus Innocentius IV, het christendom beleden. Vandaar de legendes over het koninkrijk van Prester John in Azië onder de West-Europese ridders.
 4. +6
  1 maart 2020 08:35
  Bedankt, erg interessant!!!
 5. +3
  1 maart 2020 09:45
  En er is maar één onlogisch moment. Hoe konden de Slaven, zonder organisatie of zelfs maar met normale wapens, zoveel problemen veroorzaken voor de Goten en Grieken?
  1. +4
   1 maart 2020 10:17
   Beste Molot1979,
   wordt vervolgd - over het systeem van "normale" organisatie in de volgende artikelen.
   Met vriendelijke groet,
   Edward
   1. +2
    2 maart 2020 09:25
    Beste Eduard. Geen enkele organisatie van normale wapens zal annuleren of vervangen. Legioenen in harnas en maliënkolder worden niet verslagen door jachtbogen en hooivorken. Banale speren en bijlen kunnen zware cavalerie niet verslaan.
    1. +1
     2 maart 2020 09:51
     Maar niemand overwon in dit stadium de zware cavalerie.
     Vanuit het oogpunt van bronnenonderzoek bestaat er niet zoiets als "normale bewapening": de Zwitsers versloegen de "normaal" bewapende ridders, de Engelse boogschutters versloegen de "normaal" bewapende Franse ridders, enz. enz.
     Met organisatie bedoel ik niet alleen, maar liever niet zozeer de opdeling in regimenten, divisies, enz.
     En de structuur van de samenleving en hoe deze haar strijdkrachten zou kunnen organiseren.
     Voor de verslagperiode is dit een tribale, tribale organisatie, in de eerste plaats een overvalmethode van oorlog.
     Maar laten we niet haasten, alle artikelen over de echte organisatie van de "strijdkrachten" van deze tijd en wat voor soort wapens, gebaseerd op bronnen, echt waren - laten we eens kijken - de artikelen zijn klaar).
     1. +1
      9 maart 2020 08:56
      Oh is het? Je verspreidt eeuwenlang gegevens over wapens, tot de 8e toe. Op dat moment was de overwinning van Samo op de Avaren al een verre geschiedenis geworden. En hoe versloeg hij de Avaren? Hij gooide pijlen van jachtbogen en stopte de schacht van de steppencavalerie gewoon met speren? Zonder het gebruik van helmen en maliënkolders? En zonder je eigen cavalerie, neem ik aan? En God is klaar om te winnen? Dezelfde speren en werkende bijlen? Zijn dit de Goten die de Romeinse legioenen meer dan eens hebben verslagen? Het probleem is dat de verklaarde en onmiskenbare successen helemaal niet overeenkomen met de verklaarde middelen. Hoe zit het met de Grieken? Er is een afname, maar niet totaal. Wapens, bepantsering, soorten troepen - alles is beschikbaar. Desalniettemin creëren de Slaven, gewapend met meneer en stokken, "ernstige problemen". Ze hebben niet eens teams. Zo gebeurt het niet. Ofwel waren er geen successen, ofwel met wapens en organisatie was het niet zo erg als het van veraf lijkt.
  2. +3
   1 maart 2020 10:19
   De Goten zelf gingen niet ver van de Slaven. Dezelfde macht van Germanarich, dit is een banale tribale unie (echter een proto-staatsformatie, zoals het 'rijk' van Atila).
   Onrust bracht de Slaven binnen de grenzen van het rijk. Dat klopt, met een hoofdletter.
   Het is de moeite waard om de Byzantijnse tijdgenoten te lezen over de deelname van de Slaven aan de campagnes van de Avar Khan Bayan.
 6. +1
  1 maart 2020 10:01
  Ik hou van de tekening van Edward!
  Hoewel ik speerwerpers geen rond schild zou tekenen, maar grote groeischilden, maar hier, volgens de getuigenissen van tijdgenoten, zijn variaties mogelijk, aangezien de Slaven werden beschreven met zowel ronde als groeischilden. Hoewel ik eerlijk gezegd niet genoeg oorlog had met een bijl, en ik een schilddrager met een sulitz zou hebben gevuld, maar de auteur had gelijk, het wapen was duur, het zwaard was in wezen een status en een zeldzaam item.
  Nog een hutvraag op de achtergrond? Misschien hadden er toch halve dug-outs of hutten moeten zijn?
  1. +4
   1 maart 2020 10:15
   Vladislav, groeten!
   Bijlen, sulits waren voorzichtig om niet te "proppen", zoals bronnen niet erg bevestigen. Hoewel de bijl natuurlijk werd gebruikt, lijdt het geen twijfel.
   Hutten - ik probeerde als het ware halve dug-outs te maken - is waarschijnlijk niet helemaal gelukt.
   Met vriendelijke groeten hi
   1. +5
    1 maart 2020 10:55
    Hier is het als het ware nodig om het aantal kronen in het blokhut te tellen. Volgens archeologische vondsten is het niet duidelijk wat er in de grond zat en wat eruit kwam! Tegelijkertijd had de semi-landgenoot ondubbelzinnig moeten worden uitgediept onder het vriespunt van de aarde en boven het grondwater.
    Over het algemeen zouden er buiten vijf tot zeven rijen boomstammen moeten zijn, zoals te zien is in de afbeelding. Dus ik neem mijn woorden over de hutten terug. Het enige wat in de toekomst nodig is, is om dammen en kleinere ramen aan de hutten toe te voegen. Maximale hoogte van twee of drie kronen. Nou, ik ben zo gemeen.
    Met vriendelijke groet, Vlad!
    1. +2
     1 maart 2020 11:12
     Citaat: Kote Pane Kokhanka
     Tegelijkertijd had de semi-landgenoot ondubbelzinnig moeten worden verdiept onder het vriespunt van de aarde en boven het grondwater ...

     De semi-dugout had buiten de muren kunnen worden opgevuld, zoals in de oude dorpshuizen "zavalinka", onderweg lost dit het probleem op met een hoog voorkomen van grondwater.
     Hoewel, op zandgrond, ja op een heuvel, moet je een mijn tot aan het water graven.
     1. +1
      1 maart 2020 11:22
      Dat klopt, ik heb het over hetzelfde!
      Aangezien een deel van de aarde naar de zolder ging en de vulling zonder "vlecht" was, zouden drie of vier kronen bedekt moeten zijn met aarde.
      1. +2
       1 maart 2020 12:19
       Alle kronen konden gesloten worden. Het hangt waarschijnlijk van de grond af.
       1. 0
        1 maart 2020 13:55
        Dit blies me weg! Hierboven uitte ik mijn twijfel aan Eduard dat dit een halve dug-out was, en toen begon ik de kronen te tellen!
        1. +3
         1 maart 2020 14:15
         Eerlijk gezegd heb ik dugouts voor de achtergrond getekend, maar ik zal rekening houden met al je opmerkingen, evenals met Leonid, het is niet moeilijk om opnieuw te tekenen lachend
         1. +4
          1 maart 2020 14:30
          Eduard! Iedereen kan een artiest beledigen. Gezien het feit dat ik bijvoorbeeld zoiets niet zal tekenen. Wat betreft de hutten, hier speelden de Overseer en ik hersenspelletjes!
          Over hutten praten is trouwens makkelijk als je in het dorp zit! En in ieder geval de kronen, de verhoudingen liggen voor je ogen.
          Nou, idealisten, we zijn een beetje .... wees alsjeblieft niet beledigd door ons.
          Eduard, als het je echt inspireert om de hutten opnieuw te tekenen. Laat er dan drie of vier kronen zijn bestrooid met aarde en graszoden boven de grond. En maak de hoek van het huis zichtbaar, met de kronen van in een kom gehakte boomstammen. Bovendien moet de groef onder de stam van boven komen, en niet van onder zoals nu. Planken zouden niet op de binnenplaats van de 7e eeuw moeten staan, alleen halve boomstammen. De schoorsteen zou boven de deur moeten zijn. Iiii.. het raam heeft luiken. Oké, ik ben stil.
          Sorry als dat niet het geval is!
          Met vriendelijke groet, Vlad!
          1. +3
           1 maart 2020 14:34
           Vladislav,
           oke, bedankt voor het opmerken en corrigeren van mij,
           vooral omdat het beeld van een dorp uit Bulgarije uit de 19e eeuw in het werk van Sedov zit, maar op de een of andere manier heeft hij het zo afgebeeld: als een achtergrond, terwijl hij leed met de "strijders".
           Ik zal de achtergrond zeker opnieuw tekenen, nogmaals bedankt voor je "waakzaamheid" en welwillende objectiviteit!
           Wederzijds en met diep respect!
           hi
          2. +2
           1 maart 2020 16:54
           Citaat: Kote Pane Kokhanka
           Iedereen kan een artiest beledigen.

           Maar niet iedereen zal kunnen ontsnappen. lachend
    2. +2
     1 maart 2020 19:23
     semi-landgenoot had ondubbelzinnig moeten worden uitgediept onder het vriespunt van de aarde en boven het grondwater.
     Het is moeilijk om gek te worden, vooral in de omstandigheden van de monding van de Neva! Waar het water gaat, twee bajonetten van een schop, en het vriespunt is dieper dan een meter. Maar mensen leefden op de een of andere manier ...
     1. +2
      1 maart 2020 19:32
      Anton, we bouwen nog steeds hutten en lodges op de "heuvels" in de uiterwaarden van de rivieren.
      In het noorden oefenen ze het kappen van dennenstronken van een meter of hoger. Blijkbaar is de traditie gebleven van lokale wandel- en Ostyaks.
      1. +3
       1 maart 2020 19:47
       In het noorden oefenen ze het kappen van dennenstronken van een meter of hoger. Blijkbaar is de traditie gebleven van lokale wandel- en Ostyaks.
       Dit is geen traditie, dit is een normale taigapraktijk, "zodat het kleine dier het niet snapt". Dit hebben wij ook gedaan, en Fersman ook. Tegen een beer - werkt niet, te slim dier.
     2. +2
      1 maart 2020 20:16
      Groetjes Anton.
      Citaat van: 3x3zsave
      Het is moeilijk om gek te worden, vooral in de omstandigheden van de monding van de Neva! Waar het water gaat, twee bajonetten van een schop, en het vriespunt is dieper dan een meter. Maar mensen leefden op de een of andere manier ...

      Op de heuvels waar aan deze voorwaarden kan worden voldaan. lachen
      Bijna alle oude nederzettingen zijn gelegen op heuvels of hoge oevers van rivieren. Die in het moeras - met een garantie van de eeuw, op zijn vroegst XVIII.
      En als we het specifiek hebben over de monding van de Neva, dan vestigde niemand zich vóór Peter onder Landskrona-Nienschanz, simpelweg omdat alles daar genadeloos overstroomde.
      Als je nu naar een normale kaart van de Leningrad-regio kijkt, zie je duidelijk clusters van kleine oude dorpjes precies in heuvelachtige gebieden, en zodra het terrein een beetje geëgaliseerd is, is het leeg of zijn er moderne dorpen, maximaal twee honderd jaar oud, en gemiddeld honderd jaar.
      1. +1
       1 maart 2020 21:37
       Michaël! geregeld. Duizend jaar geleden bestond het probleem van een "surge wave" helemaal niet.
       1. +1
        1 maart 2020 21:46
        Achthonderd jaar geleden waren er al eilanden in de Neva-delta, dat wil zeggen, de omstandigheden waren vergelijkbaar met die van vandaag. De baai strekte zich ook uit naar het oosten en versmalde naar de Neva-baai, dat wil zeggen, de westenwind moest ook het water inhalen, waardoor de Neva werd "afgesloten". Dus ik denk dat er geen reden is om aan te nemen dat overstromingen uitsluitend een zaak zijn van de New Age. Of is hier onderzoek naar gedaan? Ik weet het gewoon niet.
        1. +1
         1 maart 2020 22:00
         Achthonderd jaar geleden van Fr. Gutuevsky naar de monding van de Okhta - een dagtocht op roeispanen. De hydrologie is veranderd. Tja, het klimaat...
         1. +2
          1 maart 2020 22:32
          Ik weet het niet. Wat het klimaat betreft, herinner ik me dat we van gedachten wisselden. Ik denk niet dat isothermen, richtingen van heersende winden, etc. significant kunnen veranderen als gevolg van fluctuaties in de gemiddelde jaartemperatuur. De loop van de Neva kan veranderen, maar niet dramatisch.
          Hoeveel kost een dagtocht op roeispanen? Afhankelijk van het type vaartuig en het aantal roeiers geloof ik vanaf twintig kilometer in helder water in kalmte. Ik kajak pass twintig of dertig zonder inspanning. Het record staat op vijfenzeventig. Als je nu een boot van het type "Pella" neemt en deze in één persoon van Gutuevsky naar Okhta roeit, is het onwaarschijnlijk dat je het, rekening houdend met de stroming van de Neva, in minder dan een dag kunt doen ... Hoe anders is de wind...
          Kortom, ik denk dat als er geen "volwassen" studies over dit onderwerp zijn (ik bedoel overstromingen), het voor specialisten zoals wij geen zin heeft om over dit onderwerp te praten.
          Wat betreft de bevolking in de delta - volgens het salarisboek van 1500 leek daar niets te zijn, hoewel in het boek zelf zelfs dorpen van een meter, beschouw boerderijen, allemaal zijn herschreven.
          1. +1
           2 maart 2020 16:06
           Wat betreft de bevolking in de delta - volgens het salarisboek van 1500 leek daar niets te zijn, hoewel in het boek zelf zelfs dorpen van een meter, beschouw boerderijen, allemaal zijn herschreven.
           Waar halen ze het op dit moment? Als 250 jaar lang forse mannen met militair ijzer elkaar voorbij de werf achtervolgen, zal de meest complete extraverte masochist gaan nadenken over een rustiger oord.
           1. +1
            2 maart 2020 18:16
            Welnu, er waren dorpen aan de baai en rechts en links van de Neva, hoewel op enige afstand van de kust, en aan de Neva zelf stonden ze ook boven Landskrona. Ik denk tenslotte dat het onmogelijk was om daar te wonen, juist vanwege natuurlijke omstandigheden - overstromingen en moerassen.
     3. +1
      1 maart 2020 21:34
      Citaat: Trilobiet Meester
      Op de heuvels waar aan deze voorwaarden kan worden voldaan...

      van de tong verwijderd.
   2. +2
    1 maart 2020 19:13
    Mijn respect, Eduard hi
    Architectuur is altijd moeilijker te tekenen dan mensen.
    1. +2
     1 maart 2020 20:16
     Onderling hi
     Op de een of andere manier lette ik niet op het "belangrijkste probleem" onder de militaire organisatie ... maar ik heb het al opgelost - en gooide bomen, anders variëteiten zonder bomen)
     1. +2
      1 maart 2020 20:50
      Er zit altijd een klein trucje in historisch tekenen. Als je een Normandiër uit de XNUMXe eeuw afbeeldt, met een Arabisch mes, kun je altijd je schouders ophalen, zoals "op het zwaard" dat hij in dienst nam van de basileus. Met het beeld van zijn vrouw zal dit niet werken. Helemaal niet.
  2. +5
   1 maart 2020 10:20
   Trouwens, er zijn de meeste problemen met tekeningen, problemen met hun afwezigheid in dit verhaal, van het woord helemaal, dit vertraagt ​​\uXNUMXb\uXNUMXbde publicaties enorm - het duurt lang om het zelf te tekenen, het kost veel tijd.
   1. +4
    1 maart 2020 10:44
    Citaat: Eduard Vashchenko
    Trouwens, er zijn de meeste problemen met tekeningen, problemen met hun afwezigheid in dit verhaal, van het woord helemaal, dit vertraagt ​​\uXNUMXb\uXNUMXbde publicaties enorm - het duurt lang om het zelf te tekenen, het kost veel tijd.

    Mee eens!
    Verschillende onzin over het onderwerp neoslavisme is gewoon de zee, en de kat huilde illustraties die publicatie waardig zijn!
    Met vriendelijke groet, Vlad!
    1. +6
     1 maart 2020 11:12
     Ik ben vooral enthousiast over de "foto's" voor de artikelen van A. Samsonov "Slaven met kruisbogen op beren", "Beren met machinegeweren op Slaven", enz.
     Een week geleden was ik in het Nationaal Park "Deer Streams", district Nizhneserginsky, regio Sverdlovsk (Oeral). Op de route komt het fenomeen in de vorm van een remake van de “Slavische voorchristelijke tempel” om het leven! Er zijn geen woorden, alleen emoties!
     Het jaar van de aankoop van dit land van de Bashkir-oudsten in 1741 is betrouwbaar in de geschiedenis gebleven!
     Acht eeuwen na de doop van Rus', waar is de Oeral, waar zijn de Slavische goden !!!
     Nu, als de Bazhevsky-slang in steen of een omgord vuur was uitgehouwen, zou hij geen woord schrijven! Maar Perun, op de Stenen Gordel!!!?
     1. +2
      1 maart 2020 14:26
      Op de route komt het fenomeen in de vorm van een remake van de “Slavische voorchristelijke tempel” om het leven! Er zijn geen woorden, alleen emoties!
      goed
     2. +3
      1 maart 2020 19:34
      Ik wil geen commentaar geven. Ik zou graag het hele districtsdepartement van cultuur in het openbaar willen geselen, samen met het hoofd van het district;
      1. +2
       1 maart 2020 19:59
       Sim Simych regeert. Lijfstraffen worden ingevoerd.
       1. +1
        1 maart 2020 20:24
        Ja, ik zou meteen in de snuit, met een voet in het kruis, en na het buigen van de romp, met de elleboog in de nieren!
        Maar het probleem is dat er in onze cultuurafdelingen voornamelijk vrouwen zijn (dat klopt, geen vrouwen), die volgens geslacht ongepast zijn om te verslaan. Hoewel, soms wil je het echt!
   2. +1
    1 maart 2020 11:22
    Misschien is het in het linkerhuis logisch om moderne materialen te "vervangen" door meer natuurlijke materialen - schors, gordelroos, graszoden, enz.
    1. +3
     1 maart 2020 14:01
     Ik heb hier ook lang goed gekeken, maar ik denk dat de leider het zich kon veroorloven om platbands op grote ramen te laten hakken. Zoals de nokplanken op het voordak. Prins hij of niet Prins. Het dak lijkt bedekt te zijn met stro! Hier gaf Edward toe.
     Aan de andere kant heeft de auteur een verbazingwekkende nauwkeurigheid bereikt in kleding en schoenen. Een rond schild dat uit planken in elkaar is geslagen, is over het algemeen een lied.
     Met vriendelijke groet, Vlad!
    2. +3
     1 maart 2020 14:16
     ik ga het zeker leren!
     Het duurt niet lang om opnieuw te tekenen, het is goed als er een "scherpe" look is. Dank je!
     Met vriendelijke groeten
  3. +3
   1 maart 2020 21:25
   Misschien hadden er toch halve dug-outs of hutten moeten zijn?
   1. +1
    1 maart 2020 21:45
    Citaat van Undecim
    Misschien hadden er toch halve dug-outs of hutten moeten zijn?

    Interessante versie (foto).
    Maar het is onwaarschijnlijk dat het rietje van onderaf tijdens het seizoen zal rotten, omdat. sneeuwbedekking verschijnt en smelt, en het gras moet worden gemaaid, anders gaat het dak rotten.
    1. +3
     1 maart 2020 21:58
     Het rietje is eenvoudig te vervangen. Ik herinner me nog de rieten daken. Elk jaar bijgewerkt.
     1. +1
      2 maart 2020 19:19
      Citaat van Undecim
      Het rietje is eenvoudig te vervangen. Ik herinner me nog de rieten daken. Elk jaar bijgewerkt.

      Ik bedoelde niet het materiaal, maar het ontwerp. Dak op de grond, rot snel. Zoals elk dak, moet het zich op enige afstand van de grond bevinden.
      1. +3
       2 maart 2020 23:16

       Binnenaanzicht. Dit is een soort hut.
       1. -1
        3 maart 2020 20:05
        Vreemd gebouw. Een "lekkende" haard leunend tegen een houten wand in een kuil! Waarom in een gat?
        "Artiest" dus ziet?
        1. +1
         3 maart 2020 20:51
         Dit is niet wat de kunstenaar ziet. Zo zien archeologen van het Duitse Archeologische Instituut het. Dit is een reconstructie van een woning op basis van de resultaten van opgravingen bij de Slavische nederzetting Fleckens Klitschmar in Noord-Saksen.
         1. -1
          3 maart 2020 21:06
          Is het rietje ook bewaard gebleven?
          En de haard is primitief, zelfs de stenen zijn niet gemonteerd, naast een houten muur zal er zeker brand ontstaan.
          Trouwens, hoe kook je iets op zo'n vuurplaats?
          Onder de re-enactors bevinden zich ook "artiesten".
          1. +1
           3 maart 2020 21:12
           Is het rietje ook bewaard gebleven?
           Denk je dat het onmogelijk is? Als je Duits spreekt, kan ik de link resetten. Of stuur vragen naar:
           Podbielskiallee 69-71, 14195 Berlijn
           1. -1
            3 maart 2020 21:13
            Hoe zit het met de haard?
           2. +1
            3 maart 2020 22:03
            Ik heb me niet in dergelijke details verdiept, de Duitse taal is niet mijn sterkste kant. Voor zover ik begrijp, beschouwt de auteur deze optie als een van de waarschijnlijke, meer niet.
           3. De opmerking is verwijderd.
 7. +4
  1 maart 2020 11:32
  In de figuur hebben de krijgers geen messen, in welke vorm dan ook. Probeer tijdens een wandeling zonder mes te doen.
  Er hangen geen voorwerpen aan de riem, er zijn ook geen zakken en rugzakken :)
  1. 0
   1 maart 2020 14:08
   Er waren toen geen zakken, er waren helemaal geen woorden, althans onder de Slaven. Broeken met zakken - dit is de 11e eeuw, zo niet later!
   De rugzak is nog duizend jaar oud.
   De habr van de prins kon op een kar of een boot worden vervoerd. De schoudertas van die tijd was een vierkant stuk stof.
   Messen! Hier heb je gelijk. Aan de ene kant is scramasaks geen Slavische traditie, maar alleen de schoenmaker is van ons! Hoewel ik hier geen expert ben, is het dragen van een mes in "chuny" nog steeds een plezier.
   1. +3
    1 maart 2020 15:24
    Citaat: Kote Pane Kokhanka
    Er waren toen geen zakken, er waren helemaal geen woorden, althans onder de Slaven. Broeken met zakken - dit is de 11e eeuw, zo niet later!
    De rugzak is nog duizend jaar oud.

    Over zakken en rugzakken, het is 'zo'n grap'.
    De meest noodzakelijke items werden aan de riem gedragen.
    Het mes was een onmisbaar attribuut van elke man, men kan in het dagelijks leven niet zonder.
    Ik bedoelde een gewoon mes, kleding verstellen, een takje afsnijden, een stuk vlees afsnijden bij stilstand, eindelijk een "laatste kans" wapen.
    Scramasax zou ook als slagwapen kunnen zijn, maar dat is het misschien niet.
    Zelfs met een zwaard maakten wapens/gereedschap met korte bladen deel uit van de outfit.
    1. +2
     1 maart 2020 20:12
     Het is niet eens een wapen/gereedschap, het is een universeel huishoudelijk artikel. Nou ja, en een statussymbool in het huishouden.
  2. +3
   1 maart 2020 20:05
   Over het onderwerp messen - daar ben ik het mee eens! Een belangrijke omissie.
   1. 0
    1 maart 2020 20:17
    Anton, we weten niet hoe onze voorouders messen droegen! Helemaal van het woord.
    1. +2
     1 maart 2020 20:58
     Ik denk, net als wij, aan de rechterkant van de gordel.
     Dit is trouwens een eeuwig geschil tussen wapens en huishoudelijke artikelen. Ook de Romeinen droegen rechts zwaarden!
     1. +1
      1 maart 2020 21:23
      Als het zwaard aan de linkerkant zit, dan zit het mes aan de rechterkant. De bevestigingsmethode hing waarschijnlijk af van de vorm en grootte van het mes.
      Waarschijnlijk was naast het mes een tas met vuursteen en talismannen aan de riem bevestigd.
 8. +1
  1 maart 2020 13:47
  Ik was blij met de eerste tekening van de auteur met hutten in de 7e eeuw, toen ze in dugouts en semi-dugouts woonden. En de rook uit de schoorsteen boven het dak, toen die tot in de 17e eeuw zwart werd gestookt, en de rook door de deur en dakkapellen naar buiten kwam. En de eerste schoorstenen zijn uit de 16e eeuw. Daarna heb ik niet meer gelezen.
  1. +6
   1 maart 2020 13:58
   Nou, tevergeefs, je bent er niet slimmer van geworden!
  2. +3
   1 maart 2020 14:13
   Hier, de demagoog, heb je het mis, misschien is de juiste hut een smederij. De schoorsteen zit er dus op. Hutten in zeven rijen zijn vrij laag, dus gaan ze nog een meter de grond in. Voor de voorloper van de prinselijke toren, precies goed!
   En het feit dat ze het niet hebben gelezen, is tevergeefs !!! Het werk is verstandig!
   1. +1
    1 maart 2020 14:35
    misschien is de juiste hut een smederij

    Precies een smederij, precies!
    grapje)))
  3. +1
   2 maart 2020 03:05
   Citaat: Demagoog
   toen ze tot de 17e eeuw in het zwart verdronken,

   Mijn grootmoeder, geboren in 1907, herinnert zich hoe de eerste kachel in hun Tambov-dorp onder water kwam te staan ​​en het hele dorp verzamelde om te kijken hoe er rook uit de eerste schoorsteen kwam. Voordien stookten ze alleen in het zwart. Voor zover ik weet, zijn er nog steeds huizen met houtverwarming in Nieuw Moskou. Gazprom heeft zelfs Moskou nog niet kunnen vergassen. Maar Oekraïne was uiterlijk in de tijd van Janoekovitsj volledig vergast.
   1. +1
    2 maart 2020 08:25
    Ik kom uit het mijnstadje van de Oeral Nizhniye Sergi.
    De dam werd gelanceerd in 1743, alle huizen werden op wit verwarmd. Er was een direct verbod op het "kappen van zwarte hutten". De baden werden verwarmd volgens de "zwarte", maar voor "brandbestrijding" moesten ze ze in de tuinen plaatsen. Hoewel het tegen het midden van het begin van de vorige eeuw al exotisch was.
    Hoogovens en later openhaardproductie gingen uit van de aanwezigheid van gebruikte stenen. Er waren dus geen problemen met verschillende soorten kachels!
 9. +4
  1 maart 2020 13:56
  Ik vond de tekening van de auteur in het begin erg leuk ...
  1. +2
   1 maart 2020 14:24
   Bedankt Vyacheslav Olegovich,
   Eerlijk gezegd is al het werk het waard vanwege de tekeningen: het materiaal is klaar - nee, er zijn helemaal geen illustraties voor dit verhaal, dus begon ik te tekenen. Ik tekende de voorgrond, maar op de een of andere manier dacht ik niet aan de "hutten", natuurlijk zal ik rekening houden met de opmerkingen en de "hutten en rook" corrigeren, eerlijke opmerkingen, op de een of andere manier hield ik er geen rekening mee. Een ander ding is grappig, wanneer Slaven met schatzwaarden in fantasiestijl worden geschilderd, zijn er geen klachten, de Byzantijnen zijn zoals uit Star Wars of zoals in je artikel over het beeld van Alexander Nevsky lachend
  2. +3
   1 maart 2020 14:32
   Citaat van Calibre
   Ik vond de tekening van de auteur in het begin erg leuk ...

   Vyacheslav Olegovich, Edward tekende het zelf!!!
   Dit draagt ​​alleen maar bij aan de waarde van dit werk!!!
   1. +2
    1 maart 2020 15:23
    Hier ben ik ongeveer hetzelfde. Zijn embleem is daar beneden... Ik weet wat het waard is!
    1. 0
     2 maart 2020 21:38
     Edward, heb de foto in het artikel veranderd !!!
     1. +2
      2 maart 2020 22:29
      Oh ja Eduard! Goed gedaan. Overtrof zelfs "mijn" Sheps in snelheid ...
 10. +2
  1 maart 2020 14:55
  Citaat: Kote Pane Kokhanka
  Hier, de demagoog, heb je het mis, misschien is de juiste hut een smederij. De schoorsteen zit er dus op. Hutten in zeven rijen zijn vrij laag, dus gaan ze nog een meter de grond in. Voor de voorloper van de prinselijke toren, precies goed!
  En het feit dat ze het niet hebben gelezen, is tevergeefs !!! Het werk is verstandig!

  In het fantasiegenre, als, dan misschien verstandig))) wat smeden in de 7e eeuw onder de Slaven? Op straat werd alles gedaan, en ze bereidden zich voor en het metaal werd verwerkt. In een kleine dug-out met koolmonoxide, als je maar meteen vergiftigd raakt. En geen rook zal helpen. En rokerijen in Europa zullen in principe veel later verschijnen, in ontwikkelde regio's, niet onder de Sorben. Honderden jaren fout.
  1. +1
   1 maart 2020 15:35
   Citaat: Demagoog
   ... welke smederij in de 7e eeuw onder de Slaven? Op straat werd alles gedaan, en ze bereidden zich voor en het metaal werd verwerkt.
   Ik ben het eens met de stelling dat de rechter semi-dugout er niet uitziet als een smederij.
   Maar over het gebrek aan "industriële" panden onder de Slaven in de 7e eeuw, je bent tevergeefs.
   We worden koud en nat
  2. +1
   1 maart 2020 15:37
   De auteur beloofde de achtergrond van de foto te veranderen! Het is dus logisch dat u zijn werk leest. Je zult geen spijt krijgen!
 11. +3
  1 maart 2020 16:18
  Citaat: Conciërge
  Citaat: Demagoog
  ... welke smederij in de 7e eeuw onder de Slaven? Op straat werd alles gedaan, en ze bereidden zich voor en het metaal werd verwerkt.
  Ik ben het eens met de stelling dat de rechter semi-dugout er niet uitziet als een smederij.
  Maar over het gebrek aan "industriële" panden onder de Slaven in de 7e eeuw, je bent tevergeefs.
  We worden koud en nat


  Koud en nat, maar waar. Tot nu toe weten wetenschappers niet zeker of ze in de vroege primitieve ovens in de Moskovische staat, vóór de 16e eeuw, in woonvertrekken kookten. De Duitsers, een verwant volk, kookten zeker lang in de grond, en het is daar warmer, maar niet veel. Bovendien was het sinds 1506, als ik me niet vergis, in Moskou verboden om tijdens het warme seizoen in huizen te koken. In tuinen, uit de buurt van brandbare gebouwen.

  De smederij kon hoogstens een schuur met een vuurplaats zijn. 7e eeuw. In Kiev, verbrand door de Mongolen, waren er veel semi-dugouts en dugouts, en dit is de 13e eeuw.
  1. +2
   1 maart 2020 19:03
   Het is mogelijk om een ​​analogie te trekken met de noordelijke volkeren, Scandinaviërs, hooglanders van Tibet, nomaden. Onder vergelijkbare omstandigheden is het gedragspatroon vergelijkbaar.
   Welke van de mensen die in gebieden met een koud klimaat wonen, gebruikten het huis niet om regelmatig te koken? Die herinner ik me niet.

   Dichte stedelijke ontwikkeling kan niet als voorbeeld worden gebruikt. In de figuur die we bespreken, zijn de voorwaarden duidelijk niet hetzelfde.

   Kiev, verbrand door de Mongolen, had waarschijnlijk geen tijd om te herstellen van de eerdere nederlaag. Waarschijnlijk in Kiev van het "interbellum", het gebouw was zoals in Novgorod of Pskov, zonder semi-dugouts. .
   1. +2
    1 maart 2020 20:48
    Waarschijnlijk in Kiev van het "interbellum", het gebouw was zoals in Novgorod of Pskov, zonder semi-dugouts. .

    Zo was het, het landhuistype gebouw7
 12. +6
  1 maart 2020 19:41
  Mijn excuses, collega's, voor de gedwongen afwezigheid. lachen
  Mobiel internet werkte slecht, ik kon artikelen lezen, maar ik kon geen reacties achterlaten.
  Eduard, ik ben blij dat je weer bij ons bent, bedankt voor het artikel - informatief en interessant.
  Grofweg bevonden de Slaven zich aan het begin van de XNUMXe eeuw naar schatting in dezelfde fase als de West-Germaanse stammen in de XNUMXe eeuw. BC.

  Meer dan een half millennium? Als we bedenken dat we ons aan het begin van de Mongoolse invasie eigenlijk in dezelfde ontwikkelingsfase bevonden als Europa, dan bleek dit pad onze voorouders twee keer zo snel te gaan ... Indrukwekkend.
  Nee, we hebben tenslotte iets om trots op te zijn in onze geschiedenis zonder oorsprong van het "blanke godenras" en vluchten op vimana's. Om in anderhalfduizend jaar van primitieve keramiek naar echte vluchten in de ruimte te gaan ... Het is cool, veel cooler dan het eerste pottenbakkerswiel op de planeet maken en het dan duizend jaar lang onafgebroken ronddraaien, niets meer wetend en niet willen weten. lachen
  1. +2
   1 maart 2020 20:01
   Ik denk dat het pottenbakkerswiel de mensheid nog steeds meer heeft gegeven dan Baikonoer en Canaveral.
   1. +3
    1 maart 2020 20:23
    Citaat van: 3x3zsave
    het pottenbakkerswiel gaf de mensheid nog steeds meer dan Baikonoer en Canaveral.

    Zonder de eerste zou er geen tweede zijn, en waarom hebben we de eerste nodig zonder de tweede? lachen
    Baikonoer zal over vele jaren gewaardeerd worden, en ik denk dat het voor het nageslacht niet minder belangrijk zal zijn dan vuur, het wiel en het pottenbakkerswiel. Het belangrijkste is dat het niet iedereen is gelukt om van een pot naar een ruimteschip te gaan. En dat is gelukt.
    1. +2
     1 maart 2020 21:09
     Wie zijn we?
     Je begrijpt, Mikhail, ik heb mijn kinderdroom om "Mars te zien" al opgegeven. Nou ja, in ieder geval om de landing van een man op Mars te zien !!! En het kan me niet schelen wie deze persoon zal zijn, zelfs niet een Australopithecus!
     1. +2
      1 maart 2020 21:19
      Nou, we keken allemaal vanuit de ruimte naar de aarde, zij het niet met onze eigen ogen, maar mijn overgrootmoeder zag het bijvoorbeeld ook niet zo. Ze vlogen op vliegtuigen ... Dus het is normaal, ieder zijn ding. En Mars ... Dus zo niet hijzelf, misschien stuurt de kleinzoon over dertig of veertig jaar een foto via een of ander "ruimtenet" onder een kristallen koepel in een bloeiende cactustuin, staande op een pad bezaaid met diamantgrind. lachen
      1. +2
       1 maart 2020 21:25
       Ik benijd je dat je nog steeds in de mensheid gelooft. Ik ben niet langer.
       1. +4
        1 maart 2020 21:38
        Ik geloof nergens in. Ik ga er gewoon van uit dat dit kan gebeuren. Evenals een nucleaire oorlog in het komende decennium, waarin het beter is om getroffen te worden door een eerste nucleaire aanval dan om te overleven en langzaam te sterven tijdens een nucleaire winter. lachen
        Maar het feit dat ik nog steeds veel interesse heb - ja. En het is nieuwsgierigheid die me modellen laat bouwen van een mogelijke toekomst - hoe zal die daar zijn? Misschien wel, misschien niet ... maar het is interessant! Nadat we om de een of andere reden de kans hebben verloren om de wereld naar onze smaak en behoeften te veranderen, zullen we nog enige tijd bestaan ​​als zuivere waarnemers, en het enige dat ons op dat moment in de wereld zal houden, is gewoon nieuwsgierigheid. Je moet het van tevoren trainen, zodat het later niet faalt. lachen
        1. +4
         1 maart 2020 21:42
         Het is precies datgene dat de katten doodde lachend
         1. +1
          2 maart 2020 10:57
          Citaat van: 3x3zsave
          Het is precies datgene dat de katten doodde lachend

          Dus wat een demarche!
          Allereerst geen katten, maar honden!
          Ten tweede ruïneerde het niet, maar leidde het tot een toename van de veestapel!
          Ten derde, waar is Abramovich, Volga auto en loterijticket!!!
          Nieuwsgierigheid, misschien wel de belangrijkste factor in de vooruitgang van de samenleving, hoewel Anton terecht een atoomknop in zijn vuile poten krijgt, kun je "nieuwsgierigheid" zelfs naar de primitieve samenleving brengen!
          Misschien niet de eerste keer! Waar kwamen bijvoorbeeld de complexe democratische en autoritaire instellingen van het oude Hellas vandaan!
          Trouwens, hun diversiteit is geweldig! Hetzelfde Rome, Egypte, Assyrië, Perzië en Babylon, samen met een dozijn andere machten, rusten in vergelijking met de problemen van het oude Griekse beleid! Het had een jongen kunnen zijn!
        2. +3
         1 maart 2020 22:06
         Hoe denk je. Verbazingwekkende formulering. Iets herinnerde Dolsky eraan: "Als spijt minder wordt."
  2. +2
   1 maart 2020 20:12
   Hoi Michael!
   Het feit zelf van de betrokkenheid van onze voorouders bij beschavingsprocessen is hier interessant. De golven van het tijdperk van de migratie van volkeren hebben onze voorouders keer op keer met een schaafmachine uit het bos gekapt. Nomadische volkeren veegden de stammen weg van de grenzen van het wilde veld en het bos. Maar het vruchtbare land trok onze voorouders weer aan uit de noordelijke bossen. Een generatie of twee en weer een golf van nomadenstammen. En dus zonder pauze meerdere eeuwen achter elkaar. Waarom verlieten de Slaven het stammensysteem zo heterogeen?
   Misschien was dit de reden voor onze tolerantie voor mensen met een andere nationaliteit, levenswijze en geloof! Er was geen tijd voor vijandigheid in de bossen, vooral niet toen er weer een golf nomands was. Bovendien hebben al onze "pechcollega's" dit teken. Ik heb bijvoorbeeld nooit nationale intolerantie waargenomen onder de Mari, Chuvash, Mordovians of Mary. Overlevingsvaardigheid verworven?
   Sterker nog, zelfs de ineenstorting van de eerste Slavische staten kwam Rus ten goede. Er was al een zeer scherpe doorbraak in Rusland onder prinses Olga en viel verdacht samen met de ineenstorting van Groot-Moravië!
   1. +5
    1 maart 2020 20:32
    Mijn respect, Vlad.
    Ja, ik ben het ermee eens, ik heb mijn visie op het proces van etnogenese van de Slaven al uitgedrukt in de vorige artikelen van Edward.
    De Slavische ethnos werd gevormd in volledig exclusieve omstandigheden op het kruispunt van alle paden van alle volkeren tijdens hun belangrijkste migraties. En uit deze ketel, die al eeuwenlang borrelde, kwamen degenen die onze voorouders werden. En ja, misschien waren het deze processen die de vorming onder de Slaven beïnvloedden van eigenschappen als tolerantie voor andere volkeren, culturen en religies, het vermogen om te absorberen en waar te nemen, om het beste in hun omgeving over te nemen.
    We zijn nog steeds een zeer dynamische etnische groep. En dit is de enige manier om een ​​staat te creëren die vergelijkbaar is met die waarin we leven.
   2. +1
    2 maart 2020 03:10
    Citaat: Kote Pane Kokhanka
    Er was al een zeer scherpe doorbraak in Rusland onder prinses Olga en viel verdacht samen met de ineenstorting van Groot-Moravië!

    De tijden zijn oud. Er is een mening dat de Iraanse stam van Ross, verslagen door de Khazaren, die naar de Slavische landen was gevlucht, in staat was een staat te organiseren. Al heeft de Normandische theorie meer aanhangers.
    1. +1
     2 maart 2020 06:32
     Veel meningen, nog meer raakvlakken!
     Ik kan nog steeds 'tsat'-versies toevoegen van de opkomst van een staat in Mother Rus'.
     Als een optie voor jou - "Rus - Gothic Black Sea" of "Roksolanskaya".
     In de 19e eeuw waren er 9 tot 18 lokalisaties van de namen "rus", "ros", "rug", enz. Hier is de vraag anders vanaf welke datum onze staat moet worden berispt!
     Russische geschiedenisboeken noemen de tijd "h" de aankomst van prins Igor in Kiev!
     Leerboeken over religieuze studies en seminaries van de Russisch-Orthodoxe Kerk sinds de doop van Rus'!
     Het grootste deel van de leden van het VO-forum, evenals prerevolutionaire geschiedschrijving uit de roeping van Rurik!
     Helaas, de waarheid is ergens in de buurt, maar we kunnen het niet vinden.
     Het belangrijkste is dat Rus' oorspronkelijk werd gevormd als een entiteit met meerdere staten, die verschillende stamverenigingen omvatte. En ik herhaal dat het eenheidsprincipe uniek was - "polyudye".
     Als je op je vingers kijkt, zou je dan in een staat kunnen leven waar het staatsapparaat eens per week naar je toe komt (rechters, rechters, int belastingen en handel), en gaat dan naar je buren!
     Dus mijn persoonlijke mening is dat de Russische staat is ontstaan ​​vanaf het moment dat zo'n "hokje" in Olga's tijd werd verlaten!
     Op dat moment, volgens de "trommel", welke nationaliteit was de heersende elite, ploeg, boyars en anderen zoals zij. Het kerkhofsysteem begroef stamrelaties, inclusief de hele bevolking van Rus' in de sociaal-economische processen, in tegenstelling tot de "stand voor een week" die ik beschreef!
 13. +1
  1 maart 2020 19:56
  Bedankt Eduard!
  Ik begon me al zorgen te maken, "waar ben je gebleven"?
  1. +1
   1 maart 2020 20:28
   Anton,
   het grootste probleem zit in de illustraties, ik schreef hier al: er zijn teksten om door te gaan met het bewapenen van de Slaven, enz., enz., maar er zijn helemaal geen tekeningen, ik teken zwak, totdat je alles doet - twee maanden zijn voorbij gevlogen , en feestdagen, familie, nou ja, net als anderen.
   Ik zal proberen om XNUMXx per week te posten...
   1. +2
    1 maart 2020 20:45
    Eduard! Met Shrovetide!
    1. +2
     1 maart 2020 20:49
     Onderling!!!!
   2. +4
    1 maart 2020 21:19
    O ja! Daar ben ik het mee eens!!! Illustraties - dit is weer een onzin. Ik heb zelf zes artikelen in mijn "bagage" voor een paar cycli, maar het zoeken naar foto's bevriest me volledig, tot aan creatieve onmacht.
   3. 0
    2 maart 2020 22:03
    De tekening is realistischer geworden. Enigszins gênant is het gebrek aan wapens bij de meeste krijgers.
    Bewapening is alleen zichtbaar in drie van de zeven.
    1. 0
     2 maart 2020 23:36
     We hebben geen nauwkeurige gegevens over wapens voor bijna alle Slaven uit deze periode, daarom heb ik het op deze manier afgebeeld: noch het onze, noch het jouwe, het Frankische zwaard (Hermitage), de speer - Polen 7e eeuw (ook de Hermitage).
     Er zijn geen vondsten van messen, volgens schriftelijke bronnen waren er schilden, umbon - Beiers (Hermitage). Het is kort. Over wapens komt nog een apart artikel.
 14. 0
  2 maart 2020 12:19
  Citaat van gsev
  Citaat: Demagoog
  toen ze tot de 17e eeuw in het zwart verdronken,

  Mijn grootmoeder, geboren in 1907, herinnert zich hoe de eerste kachel in hun Tambov-dorp onder water kwam te staan ​​en het hele dorp verzamelde om te kijken hoe er rook uit de eerste schoorsteen kwam. Voordien stookten ze alleen in het zwart. Voor zover ik weet, zijn er nog steeds huizen met houtverwarming in Nieuw Moskou. Gazprom heeft zelfs Moskou nog niet kunnen vergassen. Maar Oekraïne was uiterlijk in de tijd van Janoekovitsj volledig vergast.


  Verdronken in het zwart tot de 20e eeuw. Dit is waar. Ik bedoelde dat ze tot hun 17e alleen in het zwart verdronken. Er waren geen schoorstenen.
 15. +2
  2 maart 2020 14:45
  Dus na een lange pauze was de auteur weer blij met het artikel. Bovendien kwam hij dicht bij de meest acute kwestie van de vroege Slavische geschiedenis - de achterstand van de Slaven op hun buren.
  We hebben dus een zeer arme materiële cultuur van de vroege Slavische gemeenschappen.Politieke onvolwassenheid - lange tijd was er niet alleen een staat, maar zelfs chiefdoms waren onstabiel. En, als gevolg van de eerste twee, zwakke wapens, unaniem opgemerkt door alle oude auteurs.
  Ik heb een fragment uit het artikel gemarkeerd dat, naar mijn mening, de maximale semantische lading draagt ​​en de mening van de auteur weergeeft.
  Ondanks de aanzienlijke dreiging die de Slaven vormden voor Constantinopel, zien we tegelijkertijd dat ze aanzienlijk inferieur waren aan de naburige volkeren in bewapening en militaire kunst.
  Wat is de reden?
  De militaire "achterstand" van de Slaven ten opzichte van hun buren, voornamelijk de Duitsers, en zelfs de nomadische volkeren, bestond juist uit het feit dat ze zich in verschillende stadia van sociale ontwikkeling bevonden. Grofweg bevonden de Slaven zich aan het begin van de XNUMXe eeuw naar schatting in dezelfde fase als de West-Germaanse stammen in de XNUMXe eeuw. BC.

  Het is precies deze positie, wederom vanwege de late, in vergelijking met de Germaanse etnos, van het ontstaan ​​​​van de Slaven als zodanig, en hun instellingen in het bijzonder, die duidelijk tot uiting kwam in militaire aangelegenheden. Simpel gezegd, als je in een gezin leeft en omringd bent door vergelijkbare samenlevingen, dan heb je gewoon geen maliënkolder en zwaarden nodig, je hebt genoeg wapens die bij de jacht worden gebruikt. U hebt echter noch de technologische noch de materiële mogelijkheid om het te hebben.

  Dus de auteur lost de vertraging op, maar de uitleg lijkt mij niet uitputtend of zelfs maar geschikt. Ze bleven achter omdat ze zich in een vroeger stadium van ontwikkeling bevonden. Het is zeker. Maar waarom kwamen onze voorouders vast te zitten op deze trede? De Slaven bleven achter omdat ze achterbleven????
  Als de venets van Tacitus (grote) Slaven zijn, dan zijn de Duitsers maar 100, maximaal 200 jaar ouder. Waar komt de vertraging die eeuwen heeft geduurd vandaan?
  Simpel gezegd, als je in een gezin leeft en omringd bent door vergelijkbare samenlevingen, dan heb je gewoon geen maliënkolder en zwaarden nodig, je hebt genoeg wapens die bij de jacht worden gebruikt.

  Dit is waar als je omringd bent door dezelfde Slaven en Balten. Maar in werkelijkheid leefden de Slaven eeuwenlang zij aan zij met de Duitsers binnen de cultuur van Przeworsk en Tsjernjakhov. Eeuwenlang leefden ze samen met roofzuchtige Sarmaten. De Zarubinets-cultuur, die voorafging aan de Slavische culturen, viel onder hun aanval. Er zou dus een gestage vraag moeten zijn naar vooruitgang, centralisatie, maar die is er niet.
  Zelfs de betrokkenheid van de Oerslavische en vroeg-Slavische stammen, eerst de Goten en later de Hunnen, bij de migratiebeweging leidde niet tot veranderingen in wapens

  Met dit punt ben ik het fundamenteel oneens. En het lijkt mij dat dit de sleutel tot begrip is.
  De Slaven migreerden niet met de Goten of de Hunnen. Dit is heel duidelijk vastgelegd. Het bereik van de Slaven is veranderd, vooral sinds de 5e eeuw, maar ze beheersten allereerst de aangrenzende gebieden, voornamelijk die verlaten door de Duitsers. De eerste conclusie is dat de Slaven in de eerste eeuwen van hun geschiedenis niet ver van huis zijn weggebroken. Daarom manifesteerden ze geen "buitenaardse psychologie" - consolidatie, cohesie, een toename van de rol van gewapende krijgers, omdat dit de enige manier is om te overleven. Als gevolg hiervan bleken de Slaven in militair en sociaal opzicht losser te zijn dan alle veroveraars. De Veneti werden verslagen door Germanrich en Vinitarius. Bijzonder waardevol is het getuigenis van Jordan over de totale executie van gevangen oudsten samen met God. Deze handelingen moesten de opkomende centralisatie onderdrukken. Het blijkt een beetje achter bij de start, de Slaven werden door dergelijke nederlagen nog meer teruggeworpen.
  Met het vertrek van de Duitsers kregen de Slaven de kans om hun achterstand in te halen. De Slaven gaan naar de Donau en vanaf de 6e eeuw beginnen invasies in Byzantium. Succesvolle campagnes en buit moeten onvermijdelijk leiden tot een grotere rol van militaire leiders en hun entourage. De ploeg moet opvallen. We weten dat de buit erg groot was. In 551-552 vervoerden de Gepiden bijvoorbeeld Slavische troepen over de Donau voor een vergoeding van één gouden stater per persoon. We hebben geen bewijs van het detachement van de ploeg, maar ik zou aandacht willen besteden aan de zeer hoge gevechtseffectiviteit van de Slavische troepen. Overwinning op uitstekende ruiters van Tsurul. Of de overwinning op de overmacht van Scholastic in 550. Gindin en Litavrin zien indirect het werk van de cavalerie in de veldtocht van 549. Het blijkt dat we kunnen aannemen dat de Slaven nog steeds een ploeg hebben. Dit is in ieder geval een opvallend contrast met de latere situatie op Mauritius, waar de Slaven de Byzantijnen geen georganiseerde afwijzing konden geven.
  De processen van centralisatie werden opnieuw van buitenaf onderbroken, dit keer door de Avaren. We weten dat de Avaren ook de stamelite executeerden. De verwoestende invasie en de ondergeschikte rol werpen de Slaven opnieuw terug. In het Avar-leger speelden ze de rol van voedsel voor vijandelijke zwaarden.
  Pas vanaf de 7e eeuw, onder Samo, kreeg een nieuw consolidatieproces van de Slaven vorm.
  1. +1
   2 maart 2020 14:48
   De reden voor de achterstand van de Slaven in het materiële en politieke aspect is mij dus duidelijk: de invasie van talloze vijanden. Goten, Hunnen, Franken, Avaren, Bulgaren.
   1. +3
    2 maart 2020 19:03
    Hallo Dennis!
    Bedankt voor de uitgebreide commentaren.
    Zoals je hebt gemerkt, is dit nog maar het begin, verderop liggen de structuren die je noemde. Dus wordt vervolgd, en ik denk dat in het volgende artikel de zwaarden sterker zullen klinken)))
    Namens mijzelf zal ik alleen opmerken dat ik, als allereerst specialist in de sociaal-politieke geschiedenis van het oude Rusland, het niet eens ben met de conclusies dat alleen militaire druk de belangrijkste was in de "lag" .
    Ik schrijf opzettelijk "achterstand" tussen aanhalingstekens, omdat er naar mijn mening geen vertraging was in de ontwikkeling van de Slaven, met name de Oosterse Slaven: ze ontwikkelden zich duidelijk binnen het kader van hun geschiedenis, behalve degenen die onder invloed raakten van machtige buren (zoals de Bulgaren, later Serviërs, Kroaten, enz.). Ancient Rus' is hier ongetwijfeld de standaard - hoe de Slaven zich zouden ontwikkelen als de druk serieus was, maar niet zo totaal. Het was dit 'pijler'-pad van de Slavische geschiedenis - Rus' - dat het voor onze voorouders mogelijk maakte om zo'n moeilijk historisch pad te doorlopen. Waarover ik hier in VO al schreef als onderdeel van artikelen over de Russische beschaving.
    De "vertraging" was alleen wanneer we de geschiedenis van de Slaven vergelijken met de naburige beschaving, Westers of Byzantijns, ten tijde van zijn bestaan.
    Maar trouwens, sprekend over de stammen van Tacitus, er zijn hier geen bijzondere problemen, de daar genoemde Esten bleven in de 13e eeuw in een diep stamstadium van ontwikkeling.
    De reden ligt dus in de eerste plaats in het sociale systeem, waarover ik hierboven schreef, maar we kunnen de BELANGRIJKE externe factor op geen enkele manier van ons afwerpen.
    Trouwens, dit "lag" of tribaal systeem, als een zichzelf reproducerende structuur, zorgde voor het voortbestaan ​​​​van de Slaven onder omstandigheden van constante druk.
    Wordt vervolgd hi
    1. +1
     2 maart 2020 19:58
     Goedenavond Eduard.
     Voor mij is de achterstand van de Slaven een feit. Zonder aanhalingstekens. Ja, er was geen achterstand op de Fins-Oegrische volkeren en de Balten. De achterstand op de Duitsers en de Turken valt niet te ontkennen. Loop letterlijk overal achter. De materiële cultuur van de Slaven volgens de archeologie is ERG arm. U schreef zelf over het sociale aspect.
     Het tribale systeem fungeerde als een factor van "behoud", daar ben ik het mee eens. De vraag is waarom de Slaven wel spraken en de Duitsers niet? Mijn mening is het succes van de expansie van de Duitsers. Standaard schema. Oorlog-overwinning-buit-versterking van leiders-scheiding van de aristocratie-optreden van squadrons-overgang van chiefdoms naar staten. De Slaven hadden vanwege een complex van redenen lange tijd geen overwinningsperiode. Onze voorouders ontmoetten constant meer roofdieren met tanden en konden lange tijd niet terugvechten.
     Een aparte rol werd gespeeld door de afgelegen ligging van Rome en Byzantium als culturele centra. Pas in de 6e eeuw kwamen de Slaven met hen in direct contact. Terwijl de Duitsers betrokken waren bij de Romeinse beschaving en cultuur, bevonden de Slaven zich in de achtertuinen van dezelfde Germaanse wereld en sloten zich met een enorme vertraging aan. Vóór Justinianus vochten ze niet tegen Rome, handelden ze niet als federaties, vestigden zich niet langs de limoenen. Ze hebben het letterlijk overleefd
     1. -1
      2 maart 2020 23:08
      Vóór Justinianus vochten ze niet met Rome, handelden ze niet als federaties, vestigden ze zich niet langs de limes. Ze hebben het gewoon overleefd.

      Misschien is alles eenvoudiger, oubollig geleefd?
      1. +1
       3 maart 2020 19:03
       Niets eenvoudiger. Semi-dugouts, gebrek aan aardewerk, zone van risicovolle landbouw (zelfs met een hoog risico)
       1. -1
        3 maart 2020 19:25
        Citaat van Ingenieur
        Niets eenvoudiger. Semi-dugouts, gebrek aan aardewerk, zone van risicovolle landbouw (zelfs met een hoog risico)

        Nou, een semi-dugout, dit is geen hut en geen farce. Het is moeilijk om het zonder gereedschap te bouwen, dus er waren tenminste ijzeren bijlen in het huishouden. Slash-and-burn-landbouw maakte het mogelijk om risico's te minimaliseren. Ja, en het had geen zin om herenhuizen met hem te doen. 8-12 jaar oud, laat alles vallen en ga verder. Bovendien vestigden ze zich langs de rivieren en hielden ze vee. Natuurlijk geen honing en boter, maar ze leefden op de een of andere manier.
        De zuidelijke landen van de bossteppe trokken ondubbelzinnig onze voorouders aan, maar golven van nomaden, golf na golf, sneden de "dappere" af en trokken de laatsten naar hun manier van leven. Het is dus niet bekend wat beter is voor een ploeg met een lege maag of een volle maag voor de Avar-krijgers om de muren van Constantinopel te bestormen.
        1. 0
         3 maart 2020 19:29
         Het is dus niet bekend wat beter is voor een ploeg met een lege maag of een volle maag voor de Avar-krijgers om de muren van Constantinopel te bestormen.

         Beide zijn erger.
         Je kunt de aan jou ondergeschikte stammen naar de slachtbank drijven terwijl je in de tweede rij zit en je herinnert hoe je plezier had met de vrouw van een van degenen die nu pijlen vangen in plaats van met jou zoals Avaren.
         Je kunt Rome gewoon innemen en daar een nieuwe staat stichten als de Goten.
         1. 0
          3 maart 2020 19:45
          Was alles maar zo makkelijk!
          Groot-Moravië, Zwart Bulgarije, Tsjechië, de staat Lyakhs hadden een Slavische component in hun samenstelling.
          1. +1
           3 maart 2020 19:51
           Sinds de 8e eeuw. En daarvoor vele nederlagen, verliezen en vernederingen. Of gewoon stilte met schaarse archeologische gegevens.
 16. 0
  2 maart 2020 19:15
  "..met tekenen van "beheerde anarchie", zoals geschreven door Byzantijnse auteurs (Evans-Pritchard E., Kubel LE)." Nou, nou, laten we naar meer "schlozers" luisteren, dan worden we dommer. Dit heette Rechts Kopnoe, waarin de prinsen rechters zijn, "boekenmensen", en geen gouverneurs. De reden voor de "achterstand" van de Slaven op de "Duitsers" is alleen dat de tradities van de Slavische samenleving de bijeenkomst in roofzuchtige kudden, zoals de Saksen - "cutters" en andere "culturele" Longobarden, niet verwelkomden. In dit opzicht is de bloedige wrok van de gotische leiders van de Balts-clan jegens Amal en Germanaric kenmerkend: ze werden eenvoudig tot rechters ("kruly") gemaakt, waardoor ze de macht over het militaire landgoed werden ontnomen. Verschillende etnopsychologie - dat is wat de Slaven onderscheidt van de "Ermans". De Slavische samenleving zat niet gevangen voor oorlog. Ondanks de wrok van de Romeinen, die met primitieve wapens van de "wilde" Slaven harken, en de wrok van de Goten, die met botpijlen van de "wilde" Hunnen harken, is duidelijk. Anarchisten, eigenzinnige individualisten die geen georganiseerd principe erkennen, de militaire organisatie niet kennen, aanvallen in een menigte, niet weten hoe ze moderne wapens moeten produceren en gebruiken, .... zijn gevestigd in heel Europa. Het coronavirus vernietigde zichzelf vanuit het bewustzijn van zijn eigen onbeduidendheid tegenover het "Slavische virus".
 17. -1
  20 april 2020 09:11
  Van dezelfde onzin, wat roken we?

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev Lev; Ponomarev Ilja; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; Michail Kasjanov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"