Kenmerken van de symbiose van de Grieks-barbaarse etnische groepen in het noordelijke Zwarte Zeegebied

226
Kenmerken van de symbiose van de Grieks-barbaarse etnische groepen in het noordelijke Zwarte Zeegebied
Kam uit Solokha (XNUMXe eeuw voor Christus). Een van de helderste voorbeelden van het vermengen van de culturele tradities van de Grieken en Scythen

De eerste Helleense zeevaarders verschenen rond de XNUMXe eeuw voor Christus aan de noordelijke oevers van de Zwarte Zee. Zoals vaak het geval is, was het gebied van Taurica, ondanks het barre klimaat en de onherbergzame natuur, geenszins leeg en werd het, zo niet door velen, dan door een zeer diverse etnische groep bewoond. In tegenstelling tot andere kolonisaties, werden de Grieken deze keer echter niet alleen geconfronteerd met gevestigde of semi-sedentaire stammen van aboriginals, die hen bekend waren, maar ook met een fundamenteel nieuwe wereld vertegenwoordigd door nomadische nomaden. In hun mobiele manier van leven, psychologische waarneming, gezindheid en gewoonten verschilden de steppebewoners radicaal van de Hellenen, gewend aan het vaste leven in versterkte steden en voornamelijk gevoed met landbouw. Het is duidelijk dat het naast elkaar bestaan ​​van twee van zulke verschillende culturen niet zonder conflicten en misverstanden kan. Maar, zoals getoond история Noordelijke Zwarte Zee-regio, nomaden en Hellenen wisten nog steeds een gemeenschappelijke basis te vinden.

Hoe werden de relaties tussen zulke verschillende culturen opgebouwd? Wat diende als banden in de betrekkingen van volkeren, en wat vervreemdde hen integendeel van elkaar? Hoe eindigde deze symbiose? En hoe beïnvloedde het de staten die in die tijd op het grondgebied van het noordelijke Zwarte Zeegebied lagen?Helaas zijn er geen exacte antwoorden op deze vragen. De lijn is te wankel als het gaat om het begrijpen van de archeologische en geschreven vondsten van een samenleving die bijna drieduizend jaar geleden leefde.

Desalniettemin stoppen wetenschappers niet met werken om antwoorden te vinden op deze moeilijke vragen. En sommige resultaten lijken redelijk te zijn.

Moeilijk pad van kolonisatie


Allereerst is het vermeldenswaard dat de Hellenen, nadat ze in nieuwe landen waren aangekomen, te maken hadden met kwalitatief nieuwe klimatologische en territoriale omstandigheden in de regio. De uitgestrekte steppe, de volstromende rivieren en het koude klimaat zorgden blijkbaar voor een cultuurschok bij de nieuwe kolonisten. De indruk die ze ervoeren, werd zelfs weerspiegeld in de beroemde "Odyssee" van Homerus, die het gebied van de noordelijke Zwarte Zee-regio bij de ingang van het dodenrijk plaatste:

Uiteindelijk zwommen we over de diep stromende oceaan.
Er is een land en een stad van Cimmeriaanse mannen. Eeuwig
Er is duisternis en mist. Nooit lichtgevende zon
Het verlicht niet met stralen de mensen die dat gebied bewonen,
Verlaat het de aarde, betreedt het de sterrenhemel,
Of neerdaalt uit de lucht, op weg terug naar de aarde.
Nacht onheilspellende stam van ongelukkige mensen omringt.
(Vertaald door V. V. Veresaev onder redactie van Academicus I. I. Tolstoy).


Overblijfselen van dugouts en semi-dugouts in de regio Olbia (VI eeuw voor Christus)
Bron: "Grieken en barbaren van het noordelijke deel van de Zwarte Zee in het Scythische tijdperk"

In de nieuwe realiteiten werd de manier van leven van de polis gedwongen zich aan te passen aan de omgeving. De ongelijke dichtheid van de lokale bevolking en de migratielijnen van nomadische volkeren zorgden voor aanzienlijke aanpassingen aan het kolonisatieproces in verschillende delen van Taurica. Dus, in de regio Olbia, in het vroegste stadium van zijn ontwikkeling, registreert de archeologie de snelle groei van landbouwnederzettingen, waarin traditionele Griekse huizen grenzen aan de schuilplaatsen van de inheemse bevolking, wat getuigde van een vrij vreedzame relatie tussen de kolonisten en lokale bewoners, met een laag aantal nomaden in dit gebied.


Overblijfselen van gemalen modderstenen gebouwen in de regio van Olbia (eind XNUMXe-XNUMXe eeuw voor Christus)
Bron: "Grieken en barbaren van het noordelijke deel van de Zwarte Zee in het Scythische tijdperk"

Een veel gecompliceerdere situatie wordt waargenomen in het gebied van de Straat van Kerch op het grondgebied van het toekomstige Bosporan-koninkrijk. Daar, ondanks de overvloed aan vruchtbare ruimtes, drukten de nederzettingen van de kolonisten tegen elkaar aan rond de versterkte stadsforten aan de oevers van de zeestraat, vaak op een directe zichtafstand. De opgravingsgegevens stellen wetenschappers in staat om met veel vertrouwen aan te nemen dat het toekomstige koninkrijk net op het pad was van grote nomadische migraties van de Scythische stammen, die hun macht in deze landen tegen de XNUMXe eeuw voor Christus consolideerden. e. Alleen collectieve acties om vestingwerken te bouwen en gezamenlijke verdediging van nederzettingen, en, hoogstwaarschijnlijk, met de betrokkenheid van inheemse gevestigde bewoners, hielpen de ontwikkelde landen van de Krim te behouden en lieten de Bosporus gestalte krijgen in een volwaardige staatsentiteit.


Nederzettingen in de Oost-Krim IV in BC. e. (volgens I.T. Kruglikova)
Bron: "Grieken en barbaren van het noordelijke deel van de Zwarte Zee in het Scythische tijdperk"

Er was nog een voorbeeld van de ontwikkeling van nieuwe gronden door de Hellenen.

De opgravingsgegevens en schriftelijke bronnen stellen ons in staat om te concluderen dat in de regio van de XNUMXe eeuw voor Christus de vorming van het Chersonese koninkrijk gepaard ging met de meedogenloze vernietiging en verdrijving naar de bergachtige streken van de Krim van de lokale stammen van de Tauris, die vóór de komst van de kolonisten in vrij grote nederzettingen op het schiereiland van Herakle woonde. Sommige archeologische opgravingen, met name verdedigingsmuren, stellen ons in staat om te concluderen dat het vroege beleid van Chersonesos zelf was gebaseerd op het grondgebied van een oude pre-Griekse nederzetting.


Chersonese Tauride. Fotobron: www.openarcheology.rf

Ondanks het feit dat de kolonisten zeer nauw samenwerkten met de inheemse bevolking, was de belangrijkste kracht die de culturele en etnische achtergrond van de regio veranderde de relatie tussen de Grieken en de nomadische barbaren.

Nomaden en Grieken in relaties


Tot op heden zijn er drie hoofdversies van de interactie van dergelijke verschillende etnische groepen.

Aanhangers eerste versie in hun werken zijn ze geneigd elke significante invloed van de barbaren op de cultuur van het Griekse beleid en de nederzettingen die hen omringen te ontkennen. In deze situatie krijgen de steppen de rol van externe agressors, waartegen de kolonisten zich verenigen, evenals, tot op zekere hoogte, handelspartners die goederen met een hoge toegevoegde waarde consumeren in ruil voor graan, bont en leer.

aanhangers tweede versie, gebaseerd op praktisch dezelfde gegevensbestanden, hebben een direct tegengesteld standpunt, met het argument dat de nomadische barbaarse bevolking van de regio een belangrijke leidende rol moet krijgen bij het vormgeven van niet alleen de culturele, maar ook de territoriale kenmerken van Taurica.

Met de komst van nieuwe archeologische gegevens en met het heroverwegen van bestaande geschreven bronnen, is een andere derde versie evenementen. De aanhangers ervan, zonder radicale conclusies en uitspraken te doen over de rol van Grieks-barbaarse relaties, neigen naar een ongelijk en cyclisch proces van integratie van culturen in elkaar.


Kaartschema van de nederzetting van de Scythen V-IV eeuw voor Christus. e.
Bron: "Grieken en barbaren van het noordelijke deel van de Zwarte Zee in het Scythische tijdperk"

Hoe het ook zij, maar veel onderzoekers zijn het er uiteindelijk over eens dat de relatie tussen de nomaden en de Hellenen niet eenvoudig was.

Het hoge niveau van etnisch zelfbewustzijn onder beide bevolkingsgroepen stelde hen niet in staat snel tot compromissen te komen en wederzijds voordelige oplossingen te vinden. Vanwege de eigenaardigheden van hun samenleving beschouwden de Grieken alle omringende stammen en staten, zelfs hoogontwikkelde, als barbaren en behandelden ze dienovereenkomstig. Op hun beurt wilden de nomaden, die een indrukwekkende militaire macht vertegenwoordigden en in feite lange tijd geen ernstige omwentelingen en nederlagen kenden, zichzelf hoogstwaarschijnlijk niet op een lager niveau van sociale ontwikkeling plaatsen en reageerden ze op de kolonisten met wederzijdse vijandigheid.

Een extra kracht die de ontwikkeling van wederzijds voordelige betrekkingen belemmerde, was de extreme politieke instabiliteit die heerste in de steppezone van de regio. De constante migratie van nomadische stammen die met elkaar in conflict zijn en de invasie van nieuwe verenigingen uit de diepten van de Grote Steppe hebben herhaaldelijk de etnische en politieke situatie in het Zwarte Zeegebied veranderd, waardoor de gevestigde banden tussen de Grieken en de nomaden werden verbroken. Elke nieuwe sterke nomadische groep vernietigde en onderdrukte in de regel elke kracht in de nieuwe gebieden die weerstand kon bieden aan de nieuwe meesters van de regio, en pas daarna begon een beleid van wederzijds voordelige naast elkaar bestaan. Dergelijke acties gingen vaak gepaard met de massale uitroeiing van de bevolking en de vernietiging van nederzettingen, wat niet bijdroeg aan het snel aanknopen van banden.

Eenheid van tegenstellingen van politieke systemen


Maar hoe gespannen de betrekkingen tussen de volkeren ook waren, ze overschreden nooit de grens waarboven het hervatten van de contacten onmogelijk werd. Reeds in de vroegste stadia van de Griekse kolonisatie werden etnische groepen tot elkaar aangetrokken, zowel van de kant van winstgevende handelsrelaties als van de uitwisseling van ideeën en kennis die onder verschillende bestaansvoorwaarden werden verzameld. In dit geval lijkt een mengeling van tradities en gebruiken van etnische groepen onvermijdelijk. De onbetwiste Griekse culturele dominantie over andere volkeren weerhield hen er niet van om barbaarse gebruiken, kunstelementen of zelfs overlevingstechnologieën over te nemen. Een goed voorbeeld van dergelijke integraties zijn dugout- en semi-dugout-woningen, afbeeldingen van dieren in schilderijen en decoraties, evenals enkele religieuze begrafenisculten die in de regio Olbia zijn gevonden.

Een andere factor die volgens een aantal geleerden bijdroeg aan de totstandkoming van Grieks-barbaarse betrekkingen, was het feit dat, achter alle verschillen, nomadische en polis-politieke systemen een aantal gemeenschappelijke kenmerken hadden. Namelijk: onvermogen tot autonoom bestaan, parasitisme en stagnatie in ontwikkeling.

Ondanks al haar verdiensten verloor een entiteit als een polis, die een bepaald niveau bereikte, haar vermogen tot zelfvoorziening en werd ze gedwongen zwakkere en minder ontwikkelde buren op te nemen of te onderwerpen. Evenzo werd de nomadische horde, die tot kritieke proporties groeide, gedwongen om naburige samenlevingen te onderdrukken en uit te buiten om haar eigen bestaan ​​​​te behouden.

Hiermee rekening houdend, ontwikkelde zich een situatie aan de noordelijke oevers van de Zwarte Zee waarin een wederzijds systeem van uitbuiting van etnische groepen werd waargenomen in verschillende regio's van Taurica. De Grieken haalden superwinsten uit irrationele goederenruil, onderwerping van de lokale inheemse bevolking en de slavenhandel. Nomadische stammen verrijkten zich op hun beurt door constante plunderingen, het innen van eerbetoon en dezelfde slavenhandel. Waarschijnlijk heeft elk van de bij dit proces betrokken partijen geprobeerd het systeem van relaties in hun voordeel weer op te bouwen. Maar tegelijkertijd waren zowel Hellenen als nomaden in elkaar geïnteresseerd, als in een bron van materieel gewin. En ter wille van het behoud van hun tegenpartij waren ze bereid om eventuele deals en compromissen te sluiten, als de omstandigheden dat vereisten.

Dus allemaal dezelfde Griekse of barbaarse bevolking?


Als een apart punt is het de moeite waard om de vraag te benadrukken of de bevolking van de oude steden van Taurica voornamelijk bestond uit gehelleniseerde barbaren of niettemin uit barbaarse Grieken?

Geleid door de gegevens van opgravingen van begrafenissen, evenals studies van huishoudelijke artikelen in steden, maken wetenschappers aannames die in de vroege stadia van de vorming van de staten van de noordelijke Zwarte Zee-regio, onder de indruk van de mogelijke kwaliteit van leven en de voordelen voorzien, nomaden door hele stammen geïntegreerd in de cultuur van de Grieken, een sedentaire levensstijl aannemen en zich vestigen in steden, waardoor extra bevolkingsgroei.

Op basis van de rijke Scythische heuvels nabij de muren van de steden van de Hellenen, is het echter belangrijk op te merken dat veel tradities en rituelen, nadat ze zich hadden gevestigd, de nomaden hebben bewaard en meegenomen naar nieuwe plaatsen om te wonen.


Grafheuvels van de barbaarse adel van de XNUMXe - begin XNUMXe eeuw in de Bosporus.
Bron: "Grieken en barbaren van het noordelijke deel van de Zwarte Zee in het Scythische tijdperk"

In de latere stadia van het bestaan ​​van oude steden, vooral in onze jaartelling, met de groei van de bevolking en de onvermijdelijke vermenging van families van de Grieks-barbaarse elite, wordt een voorkeur voor barbaarse tradities en een barbaarse manier van leven over de Hellenic gefixeerd . Deze trend werd ook versterkt door regelmatige golven van nieuwkomers uit de Grote Steppe, die onvermijdelijk de bestaande bevolking verwaterden.

Totaal


Ondanks het overweldigende voordeel van de Hellenistische cultuur ten opzichte van de rest op het grondgebied van Taurica, slaagden de Grieken er nog steeds niet in om de inheemse en nomadische bevolking van de regio te absorberen en te overtreffen. Dit kwam mede doordat in de voor zichzelf nieuwe klimatologische omstandigheden de eerste kolonisten gedwongen werden om overlevingsvaardigheden over te nemen van de lokale bevolking en daarmee een zekere fusie met hen aangingen. En mede door de enorme militaire macht van de nomadische wereld, die niet kon worden genegeerd.

Zowel economisch als cultureel waren alle bevolkingsgroepen op de een of andere manier in elkaar geïnteresseerd, en haalden, zo niet voor de hand liggende, maar nog steeds aanzienlijke voordelen uit een nauwe coëxistentie.

De complexe symbiose van etnische groepen, gevormd aan de noordelijke oevers van de Zwarte Zee, was, zo niet uniek, dan vrij zeldzaam in de oude geschiedenis.

Het systeem van interacties en politieke kenmerken was zo gebouwd dat elke significante verstoring van de betrekkingen na een reeks crises op de een of andere manier stabiliseerde en terugkeerde naar een bizarre vorm van machts- en handelsrelaties.

Zo'n interessante structuur, met bepaalde transformaties, bestond ongeveer duizend jaar, wat zelfs naar de maatstaven van de geschiedenis een indrukwekkende levensduur is voor een politiek systeem.

Bronnen:
1. Grieken en barbaren van het noordelijke deel van de Zwarte Zee in het Scythische tijdperk. Bewerkt door doctor in de historische wetenschappen KK Marchenko. Uitgeverij "Aleteyya", St. Petersburg, 2018
2. V. F. Gaidukevich “The Bosporus Kingdom”, Moskou, Leningrad, 1949
3. V. N. Zinko “The Hellenic Colonization of the Eastern Crimea”, het tijdschrift “Bosporan Studies”, 2021, No. 25, blz. 3-18.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

226 commentaar
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. + 14
  Mei 30 2021
  . Zoals vaak het geval is, ondanks het barre klimaat en de onherbergzaamheid van de natuur, het grondgebied van Taurica was geenszins leeg en werd bewoond, zo niet door velen, dan door een zeer diverse etnische groep.

  Uh-huh, zoals een Abchazische vriend me vertelde over zijn schooljaren, "verdomme, het is een dubak! Min drie! Een goed baasje schopt de hond niet de straat op, maar wij (kinderen) zouden naar school moeten!!!
  lachend
  Dank aan de auteur voor het voortzetten van de cyclus over het Zwarte Zeegebied, goede dag kameraden !!!
  Met vriendelijke groet, Kitty!
  1. +7
   Mei 30 2021
   Goedemorgen Vladislav!

   "Ik zou naar hem kijken"
   Telkens als het min dertig ”(c) was.
  2. +7
   Mei 30 2021
   vraag me af hoe ze bij elkaar passen
   vanwege de enorme militaire macht van de nomadische wereld, die niet kon worden genegeerd

   en nomadische levensstijl? Nomaden zijn ALTIJD gebonden aan de veevoederbasis van hun kuddes en nomadisme wordt niet uitgevoerd waar kolen en erts zich bevinden, maar waar het gras voor het vee nog niet is opgegeten, omdat er wordt gezegd van de "enorme militaire macht" van de nomaden en zeker niet in het Russisch - nomaden, dan is het noodzakelijk om grote afzettingen te vinden, dit zijn de afzettingen van de Krivoy Rog-afzetting en het Donbass-kolenbekken. Historici zeggen dat de voorouders bossen kappen en het deden voor "enorme militaire macht " een enorme hoeveelheid houtskool, het zij zo.
   Maar de winning van erts, de verwerking ervan, de bouw van ovens, smederijen, de levering van erts, kolen, additieven, fluxen is GEEN nomade, maar een vaste manier van leven en voor een lange tijd. en ergens verder migreren? En dan ronddwalen en corrigeren wat is achtergelaten.
   Wat een ongelooflijke foto.
   Hier is de conclusie dat zo'n nomadische levensstijl en de productie van ijzerproducten INCOMPATIBEL zijn.
   Daarom is de mening dat de Scythen / Mongolen "enorme militaire macht" hadden door en door gebrekkig.
   Waarom noemen lokale auteurs, die over de Scythen spreken, niet de Scythische steden Scythopol in het Midden-Oosten of de Scythische stad Gelon, waarover Herodotus sprak?
   De Scythen hadden steden, wat betekent dat de Scythen geen nomaden waren.
   1. +7
    Mei 30 2021
    De Scythen hadden steden, wat betekent dat de Scythen geen nomaden waren.

    Op het grondgebied van Simferopol zijn de overblijfselen van de Scythische stad Scythisch Napels. Op de Witte Rots in de regio Belogorsk staat ook het Scythische fort Ak-Kaya, al deze forten waren omringd door muren van 6 meter dik. Als je naar de gouden meesterwerken van de Scythen kijkt, kun je je niet voorstellen dat ze in een wagen, op de knie, zijn gemaakt. Deze forten dateren uit de tijd van het bestaan ​​van de Griekse koloniën. Welnu, de Griekse koloniën kunnen nu een "handelsnetwerk" worden genoemd, vóór de klimaatverandering in de 6e eeuw na Christus. De Krim was veel handiger om tarwe te verbouwen en de Grieken kochten graan van lokale boeren en verkochten het aan Griekenland. Samenwerking was voor beide partijen voordelig, dus de Griekse handelssteden bestonden al vanaf de 6e eeuw voor Christus. tot de 6e eeuw na Christus En voor nomaden was de Krim niet erg handig, de Straat van Kerch interfereert, nomadische routes waren voornamelijk langs de noordelijke kust van de Zwarte Zee, daarom zijn er zoveel oude steden in zulke "doodlopende wegen" als de schiereilanden Kerch en Taman.
    1. +5
     Mei 30 2021
     En voor nomaden was de Krim niet erg handig, de Straat van Kerch interfereert, nomadische routes waren voornamelijk langs de noordelijke kust van de Zwarte Zee, daarom zijn er zoveel oude steden in zulke "doodlopende wegen" als het schiereiland Kerch en Taman
     Volgens mij is alles precies het tegenovergestelde.
     1. +4
      Mei 30 2021
      Volgens mij is alles precies het tegenovergestelde.

      En waarom? Zo omzeilden de Hunnen de Krim.
      1. +4
       Mei 30 2021
       En waarom niet?
       Op ijs. Winterhandel en nomadische route. Dit kan de concentratie van Griekse stadstaten op de schiereilanden Kertsj en Taman verklaren.
       1. +2
        Mei 30 2021
        Op ijs. Winterhandel en nomadische route. Dit kan de concentratie van Griekse stadstaten op de schiereilanden Kertsj en Taman verklaren.

        En hoe vaak bevroor de Straat van Kerch? Het bevriest eens in de 40 jaar. En wat was de handelsroute over land door de Krim?
        1. +5
         Mei 30 2021
         En hoe vaak bevroor de Straat van Kerch?
         We moeten in de tijd van Mithridates Evpator denken met een regelmaat die voldoende is om gevechten op zijn ijs uit te voeren. Als Strabo niet liegt.
         Het bevriest eens in de 40 jaar.
         Dus ik dacht dat je een beroep zou doen op moderne klimatologische omstandigheden. En in ons land heeft de Neva de winter niet voor het laatst gevroren.
         1. +4
          Mei 30 2021
          We moeten in de tijd van Mithridates Evpator denken met een regelmaat die voldoende is om gevechten op zijn ijs uit te voeren. Als Strabo niet liegt.

          De enige strijd, maar met regelmaat hoe?
          1. +5
           Mei 30 2021
           De enige strijd
           Nou, weet je, het is toch geen hockeybaan.
        2. +6
         Mei 30 2021
         Ik kan het niet zeggen, maar 3 jaar geleden was het klimaat wat kouder en de zeespiegel lager.
         1. +4
          Mei 30 2021
          Ik kan het niet zeggen, maar 3 jaar geleden was het klimaat wat kouder en de zeespiegel lager

          Een beetje kouder, maar het klimaat was vochtiger, en dit suggereert dat de winters milder waren. Die. de gemiddelde jaartemperaturen waren lager, de zomer was lager in vergelijking met die van vandaag en dienovereenkomstig is de winter hoger.
         2. +6
          Mei 30 2021
          Mijn respect, Jegor!
          Bedankt voor het artikel!
          1. +6
           Mei 30 2021
           Hallo. bedankt voor de feedback lachen
           Ik zal iets toevoegen over het klimaat en de zeespiegel.
           Je hebt gelijk, er is reden om aan te nemen dat de winters veel milder waren. Het niveau van de Straat van Kertsj zelf was echter aanzienlijk lager.
           De Zee van Azov werd in die tijd niet als een zee beschouwd, maar het was een moeras (de naam is Meotida).
           Het zou best een dichter kunnen zijn dat de zeestraat elke winter bevroor.
           Dank u.
         3. +5
          Mei 30 2021
          zeeniveau lager is.

          Bijna alle Griekse steden aan de zuidkust van de Kertsj- en Taman-schiereilanden staan ​​half of geheel onder water. Als je de kaart met dieptes op deze plaatsen tot 15 meter bekijkt, zijn de contouren van baaien die handig zijn voor havens duidelijk zichtbaar.
         4. +4
          Mei 30 2021
          Het Roman Climatic Optimum is een kort segment van de Sub-Atlantische periode, die de tijd beslaat van 250 voor Christus tot 400 voor Christus. e. tot ongeveer XNUMX na Christus. e. Het milde klimaat droeg bij aan de welvaart van grote rijken. Het was tijdens deze periode dat de maximale expansie van het Romeinse Rijk viel.
          Het klimaat van Europa is met 1-2°C opgewarmd ten opzichte van de voorgaande periode. Het klimaat was waarschijnlijk warm, maar niet droog. De temperatuur was ongeveer hetzelfde als vandaag, en ten noorden van de Alpen was het zelfs hoger dan vandaag. In Noord-Afrika en het Midden-Oosten heersten nattere klimaten.

          Nou ja, respectievelijk, en op de Krim en Taman.
        3. 0
         Mei 30 2021
         Citaat van Konnick
         En hoe vaak bevroor de Straat van Kerch? Het bevriest eens in de 40 jaar. En wat was de handelsroute over land door de Krim?

         Regelmatig gedurende een of twee weken met een cyclus van eens in de 10-11 jaar, voor kortere perioden om de 3-4 jaar, dit door stromingen vanuit de Zwarte Zee. Maar ten noorden van de zeestraat zelf bevriest de Zee van Azov veel vaker en sterker, zozeer zelfs dat het ijs de zeestraat verstopt en dit leidde tot de vernietiging van de Krim-brug in 1945, gebouwd tijdens de oorlog om de oprukkende troepen te bevoorraden. Hier is hoe het was in 1942, toen de troepen marcheerden op het ijs van de Straat van Kertsj:
         Nu weten maar weinig mensen dat in januari 1942, tijdens de landingsoperatie van Kerch-Feodosia, het personeel en de militaire uitrusting van de troepen van het Transkaukasische Front op eigen kracht van Taman naar het schiereiland Kerch verhuisden, over het ijs van de Straat van Kerch.
         Op deze manier werden - de oversteek met behulp van marineboten niet meegerekend - 6 geweer- en cavaleriedivisies, 2 geweerbrigades, 15 luchtafweerdivisies, een artillerieregiment, 3 autobataljons, 3 wegenonderhoudsregimenten en 11 vliegveldonderhoudsbataljons overgedragen naar de Krim.

         Hij was zelf getuige van de herhaalde bevriezing van de Straat van Kerch, zelfs in de stad, om nog maar te zwijgen van het gebied van de oversteek en het dorp Mayak.
       2. +3
        Mei 30 2021
        Op ijs. Winterhandel en nomadische route. Dit kan de concentratie van Griekse stadstaten op de schiereilanden Kertsj en Taman verklaren.

        En niet alleen op ijs. De oversteek door de Cimmerische Bosporus bestond permanent. Over de waarheid over lokalisatie wordt nog steeds gedebatteerd. De vraag is gebaseerd op een onafhankelijk artikel, zij het een zeer gespecialiseerd artikel.
    2. +3
     Mei 30 2021
     Citaat van Konnick
     En voor nomaden was de Krim niet erg handig, de Straat van Kerch interfereert, nomadische routes waren voornamelijk langs de noordelijke kust van de Zwarte Zee, daarom zijn er zoveel oude steden in zulke "doodlopende wegen" als de schiereilanden Kerch en Taman.

     In het algemeen ben ik het eens met uw conclusie over de oude nederzettingen van de Krim, maar u houdt geen rekening met het feit dat de Straat van Kertsj in de winter vaak volledig bevroor en er geen probleem was voor de nomaden om naar Taman over te steken. En het was veel winstgevender dan kuddes of paarden rond de Zee van Azov te drijven. Wat de Griekse nederzettingen betreft, is hun keuze naar mijn mening voornamelijk gerechtvaardigd door de overvloed aan vis in de Straat van Kertsj en de mogelijkheid om druiven en andere gewassen in deze regio te verbouwen. Voor zover bekend wisten de Grieken van de Cimmeriërs over deze overvloedige regio, en daarom ontstonden daar veel steden en nederzettingen, en niet in andere regio's van het noordelijke Zwarte Zeegebied.
     1. +1
      Mei 30 2021
      En het was veel winstgevender dan kuddes of paarden rond de Zee van Azov te drijven

      Afhankelijk van wie, vanuit de Kaukasus, ja, maar als je de Kaspische Zee vanuit het noorden omzeilt, dan is dit een flinke omweg. De Grieken waren meer handelaren, bij de opgravingen van Griekse steden zoals Kitey, Nymphaeum, waren er in elk huis graanopslagputten met een inhoud van 10-12 kubieke meter. De Grieken verkochten graan door aan de zeilhandelaren en hielden zich ook bezig met ambachten - landelijke werktuigen, aardewerk voor de lokale bevolking. De samenwerking was wederzijds voordelig. En aan de oostkant werden verdedigingswallen gebouwd om de nomaden tegen te gaan - Akmonai, Cimmerian en nog veel meer.
    3. +2
     Mei 30 2021
     Citaat van Konnick
     De Scythen hadden steden, wat betekent dat de Scythen geen nomaden waren.

     Op het grondgebied van Simferopol zijn de overblijfselen van de Scythische stad Scythisch Napels. Op de Witte Rots in de regio Belogorsk staat ook het Scythische fort Ak-Kaya, al deze forten waren omringd door muren van 6 meter dik. Als je naar de gouden meesterwerken van de Scythen kijkt, kun je je niet voorstellen dat ze in een wagen, op de knie, zijn gemaakt. Deze forten dateren uit de tijd van het bestaan ​​van de Griekse koloniën. Welnu, de Griekse koloniën kunnen nu een "handelsnetwerk" worden genoemd, vóór de klimaatverandering in de 6e eeuw na Christus. De Krim was veel handiger om tarwe te verbouwen en de Grieken kochten graan van lokale boeren en verkochten het aan Griekenland. Samenwerking was voor beide partijen voordelig, dus de Griekse handelssteden bestonden al vanaf de 6e eeuw voor Christus. tot de 6e eeuw na Christus En voor nomaden was de Krim niet erg handig, de Straat van Kerch interfereert, nomadische routes waren voornamelijk langs de noordelijke kust van de Zwarte Zee, daarom zijn er zoveel oude steden in zulke "doodlopende wegen" als de schiereilanden Kerch en Taman.

     Ik zal hieraan toevoegen dat het beleid van Tyrus vrij omvangrijk was en ontwikkeld werd (volgens de normen van het Zwarte Zeegebied) daar ooit Romeinse troepen waren (persoonlijk namen deel aan de opgraving toen ze bewijs vonden van het kamp van Romeinse troepen (chef exp. M Kleiman) Roksolany, een vrij grote nederzetting in termen van het volume van de opgraving (Trouwens, er werden munten uit de 4e-5e eeuw gevonden.) Dat wil zeggen, de oevers van de monding van de Dnjestr waren dichtbevolkt door Grieken en Romeinen, zelfs tijdens het bestaan ​​van het Romeinse rijk.
 2. +5
  Mei 30 2021
  Ik denk niet dat de kolonisatie van de kust van de Zwarte Zee alleen in veldslagen plaatsvond. Om steden tot aan de kust van Colchis te bouwen, heb je iets anders nodig. En toen was het oude Griekenland geen rijk. En dan is het moeilijk om Athene te noemen de hoofdstad van het oude Griekenland. In veel opzichten regeerden de eilanden.. Hoe ze te noemen.
 3. +6
  Mei 30 2021
  Zijn er gegevens of veronderstellingen over de verhouding tussen het aantal Grieken en nomadische stammen?

  Het was altijd een beetje verrassend: ontwikkelde pioniers komen - en niemand laat ze terug in zee zakken.

  Waren er weinig nomadische stammen? Gastvrijheid? Of: "Laat ze leven, Taurida wordt niet armer."
  1. +7
   Mei 30 2021
   "Laat ze leven, Taurida wordt niet armer."
   Shzzzz!
   "- Kom in groten getale hier! Tavrida is geen rubber!!"
   1. +7
    Mei 30 2021
    “- Net grote wetenschappers aangekomen. We hebben onze kracht niet berekend."
    1. +5
     Mei 30 2021
     Ik wilde uw aandacht vestigen op de dierenfiguren die de top onder het hoofdpodium sieren. Dit is onze recente discussie over het bereik en de chronologische limieten van de verspreiding van biologische soorten.
     1. +4
      Mei 30 2021
      Ik vond de kam erg leuk. Ik wil reviewen en reviewen.
      1. +9
       Mei 30 2021

       Van dezelfde heuvel. Pure nomadische "dierlijke" stijl, zonder enige vermenging van Helleense culturele expansie. Mijn foto.
       1. +4
        Mei 30 2021
        Ze zeggen dat in Olbia de overblijfselen van leeuwen zijn gevonden. Maar - de kunstenaar toonde de werkelijkheid of een symbool - wie weet.
        1. +7
         Mei 30 2021
         Er zijn te veel bevestigingen voor de symbolen en de afbeeldingen zijn te realistisch.

         1. +5
          Mei 30 2021
          Daar ben ik het mee eens. Realistisch.

          Bijeenkomsten van beschavingen zijn altijd interessant.
         2. +4
          Mei 30 2021
          Dit is een interessant onderwerp.
          Diverse toevoegingen.
          De kam van de Solokha-grafheuvel is ondubbelzinnig Grieks.
          Het zilveren vat op de foto is hoogstwaarschijnlijk hetzelfde. De Grieken beeldden leeuwen realistisch af en ze hadden hoogstwaarschijnlijk leeuwen in de historische tijd.
          De Scythen zijn moeilijker. Hun leeuwen zijn ofwel erg statisch ofwel erg gestileerd, in tegenstelling tot de tijgers, die op een grove maar naturalistische manier worden afgebeeld.
          Hier is de voering die brandt van de Solokha-kruiwagen

          De leeuw is erg gestileerd.
          Het blijkt dat de Scythen hoogstwaarschijnlijk geen leeuwen zagen, maar beelden uit Griekenland en Iran.
          Maar nogmaals, de vraag is of het "felle beest" van Monomakh nog steeds een leeuw is, hoe ze dan zulke opvallende dieren in het noorden van hun verspreidingsgebied over het hoofd hebben gezien.
          1. +4
           Mei 30 2021
           Dennis! hi
           Helaas werd de plaats waar het zilveren vat werd gevonden niet aangegeven.
           1. +3
            Mei 30 2021
            Ook Solokha
          2. +2
           Mei 30 2021
           Maar nogmaals, de vraag is of het "felle beest" van Monomakh nog steeds een leeuw is, hoe ze dan zulke opvallende dieren in het noorden van hun verspreidingsgebied over het hoofd hebben gezien.
           Er moet een "pardus" zijn geweest

           1. +4
            Mei 30 2021
            Luipaarden zijn bergdieren. In het bijzonder wordt het "felle beest" Monomakh met een grote rek getrokken.
            Maar de luipaarden waren 100% bekend bij de Scythen
           2. +4
            Mei 30 2021
            Misschien luipaarden?
           3. +2
            Mei 30 2021
            Misschien luipaarden, maar over het algemeen zijn leeuwen veel adaptiever
           4. +2
            Mei 30 2021
            Er kan een lokale endemisch zijn, die nu is verdwenen. Zoals de Noord-Afrikaanse ondersoort van olifanten.
           5. +1
            Mei 30 2021
            We zijn in het rijk van speculatie
            Speciale ondersoorten van olifant-leeuw-luipaard zijn allemaal al ver genoeg van de wetenschap.
            Hoewel theoretisch mogelijk.
           6. +2
            Mei 30 2021
            Maar denk je niet dat Pyrrhus en Hannibal werden verdreven door olifanten uit India?
           7. +8
            Mei 30 2021
            Pyrrha eerder ja
            Hannibal natuurlijk niet
            Het is niet nodig om een ​​derde ondersoort van Afrikaanse olifanten uit te vinden. Vooral zonder reden. Er zijn twee ondersoorten bos en savanne. Lesnoy is behoorlijk getemd en hoogstwaarschijnlijk had Hannibal het.
            Alles zoals nagelaten door deze kameraad
           8. +6
            Mei 30 2021
            Ik ben meer geneigd tot het zeggen van een andere kameraad
           9. +5
            Mei 30 2021
            Dat is ook oké.
            Maar ik heb de versie over loxodon Pharaonis al heel lang gehoord en voor zover ik weet is er helemaal geen bewijs. Hoewel het de ruggengraat in Noord-Afrika lijkt te vinden en de fenotypische verschillen voldoende lijkt te beschrijven om een ​​nieuwe ondersoort te isoleren. Dus deden ze niets.
            Ik begrijp niet waarom de Afrikaanse bosolifant slecht is als kandidaat voor Hannibals leger. Tembaarheid is bewezen. Kleiner dan niet alleen savanne, maar ook Aziatisch. Alles voor meneer Polybius
           10. +4
            Mei 30 2021
            Waarom is de Afrikaanse bosolifant slecht als kandidaat voor Hannibals leger, ik begrijp het helemaal niet
            Waarschijnlijk niets, behalve de logistiek van het importeren van dieren in commerciële hoeveelheden vanuit het centrum van het continent door de woestijn.
           11. +4
            Mei 30 2021
            Wat is makkelijker en natuurlijker?
            Om aan te nemen dat de bosolifant een veel groter verspreidingsgebied bezat, inclusief Noord-Afrika, of om in dit gebied de aanwezigheid aan te nemen van een derde ondersoort waarover niets bekend is?
           12. +2
            Mei 30 2021
            Het is gemakkelijker en natuurlijker om op te merken dat beide stellingen zich op het gebied van aannames bevinden.
           13. 0
            Mei 31 2021
            Hannibal had Afrikaanse olifanten.
           14. 0
            Mei 30 2021
            Citaat van Ingenieur
            Misschien luipaarden, maar over het algemeen zijn leeuwen veel adaptiever

            En waarom past de wolf niet bij jou voor de rol van een woest beest.

            Alles zoals nagelaten door deze kameraad
           15. +3
            Mei 30 2021
            De wolf was bekend. Ze noemden hem de wolf. Voor de prins - geen reden voor speciale vermelding.
           16. +3
            Mei 30 2021
            Citaat van Korsar4
            De wolf was bekend. Ze noemden hem de wolf. Voor de prins - geen reden voor speciale vermelding.

            F.B.Uspensky heeft hier een andere mening over.
            http://perstni.su/biblioonline/kto-zhe-on-lyutyj-zver
           17. +2
            Mei 30 2021
            keek. Dank je. Ik zal het aandachtiger lezen. Maar op dit moment deel ik het standpunt niet.
           18. +1
            Mei 30 2021
            Reageer hieronder op Michaël.
            Luipaard, wolf, leeuw, beer. Geen enkele versie is overtuigender dan de andere.
           19. +1
            Mei 30 2021
            Ongetwijfeld, maar er zijn meer en minder realistische luipaarden en leeuwen zijn te exotisch exotisch, niet onderbouwd door iets serieus.
            Over de aard en voeding van grote en kleine katten schreef ik ook aan arme Mikhail. Je doet nog steeds zelden zulke onwetenschappelijke amateuractiviteiten als tegenwoordig, maar hij is eraan gewend)
           20. +1
            Mei 30 2021
            .Lelpardy en leeuwen zijn te exotisch exotisch, niet onderbouwd door iets serieus.

            Leeuwen in Rusland zijn prachtig. Het is genoeg. Ik wil alles geloven.
            Nou, heb nog wat meer geduld. Waarom alleen kwaadaardigheid. Het blijkt dat het veld om je te bediscussiëren vrij beperkt is. Negen ja ik. En in ieder geval is Mikhail beter dan de voorwaardelijke Olgovich en, God vergeef me, Bar
            Je kunt je verstand oefenen op mijn kosten. Ik gaf iedereen deze kans vandaag.)
           21. -1
            Mei 30 2021
            Je bent zelfs pessimistischer over de kwaliteit van het VO-contingent dan ik)
            Er is hier iemand om productief mee te communiceren. 90% van mijn discussieposten zijn in geen geval met deze twee Perzen.
            Voor de rest .. slimme mensen zijn slim op verschillende manieren, en domme mensen zijn dom op dezelfde manier. Dus ik onderscheid domheid niet echt door bijnamen
           22. +2
            Mei 30 2021
            En waar zal het wetenschappelijk zijn. Grappige hypothesen, en zelfs niet vanuit een professionele positie.
            Al kun je met plezier materiaal oppikken voor een speels verhaal.
            En er kunnen interessante momenten verschijnen.
            Zelfs alle roofdieren kunnen worden overwogen.
            Hier is de veelvraatversie - interessant.
           23. +2
            Mei 30 2021
            Ik ben klaar om in de orde van delirium te gooien - een cheetah. Een leeuw heeft een bos nodig, een leeuw heeft een grote prooi nodig. Barsu - bergen. Maar voor de hardloper ... de steppe is vrij))
           24. +1
            Mei 30 2021
            Denk je dat de steppe toen heerste in de buurt van Chernigov? Ik stel me nog steeds een bosformatie voor.
           25. +2
            Mei 30 2021
            Welnu, er is een steppedorp in de moderne regio van Tsjernihiv.)) Maar desalniettemin was het een grap, in de geest van de hoofdstroom van de discussie. Het is onwaarschijnlijk dat Acinonyx pardinensis serieus overwogen kan worden.
           26. 0
            Mei 31 2021
            Dat is het: de opmars van het bos op de steppen en de steppe op het bos is een van de klassieke vragen.
            Het is interessant in dit voorbeeld waar de grens op dat moment was.
           27. 0
            Juni 1 2021

            Raad eens van welke stad dit wapenschild is? Wie staat erop afgebeeld en is dit wezen ooit in de buurt geweest?
           28. +3
            Mei 30 2021
            Mijn stem is voor de luipaardversie.
           29. +1
            Mei 30 2021
            Nog minder waarschijnlijk, gezien de gewoonten van het luipaard. De versie is erger dan de leeuw, zeker naar mijn mening. Het luipaard is erg voorzichtig.
            Als we een luipaard toelaten, moeten we automatisch een leeuw toelaten. Het is meer adaptief en in het geval van dezelfde reeksen heeft het altijd een grotere populatie.
            Bedreiging In Europa werden leeuwen gevonden in historische tijden. Hoe zit het met luipaarden?
           30. +3
            Mei 30 2021
            Hier dacht ik aan het vergelijken van aanpassingsvermogen. Niet zeker. Voor een individuele luipaard is het gebied van voederland minder nodig dan voor een tijger of leeuw.
            Koude weerstand is waarschijnlijk hoger.
           31. +3
            Mei 30 2021
            Nee.
            Leeuwen jagen efficiënter omdat in de trots
            In de middelste baan wordt het luipaard onderdrukt door beren, die ook beter in bomen klimmen dan leeuwen. Tegelijkertijd zouden standaardberen van de middelste zone kilometerslange leeuwentroepen omzeilen.
            In Afrika neemt zelfs een enkele hyena meestal een prooi van een luipaard. In de middelste baan zullen een paar wolven dit doen. Leeuwen kunnen in de winter alleen overleven door prooien van wolven te nemen, iets waar een luipaard alleen maar van kan dromen.
            De weerstand tegen kou in de leeuw is zeer behoorlijk. Bewezen door American Lion en European Lion. De uitgestorven Europese leeuw is een ondersoort van de moderne volgens de studie van het genoom. Amerikaans - ondersoort of nauwe soort
            De leeuw is over het algemeen de meest flexibele kat. Socialisatie doet wonderen.
            ZY Nog steeds zo'n feit. Van de grote katten hebben de luipaard en de jaguar de minst ontwikkelde hersenen.
           32. +2
            Mei 30 2021
            Denis, in verband met je "lion's verontschuldiging" rijst de vraag: waarom beschouwen Afrikanen zelf luipaarden als gevaarlijkere dieren dan leeuwen?
           33. +3
            Mei 30 2021
            1. temperament
            Leeuwen zijn de meest flegmatische van de grote katten. Ze zijn gewoon rustiger.
            Luipaarden en tijgers worden ofwel in de hitte ofwel in de kou gegooid. Ze zijn onvoorspelbaar. Ze vallen aan zonder reden en rennen weg zonder reden.
            2. Leeuwen zijn sociaal slimmer (alleen sociaal is de tijger in het algemeen slimmer en sluwer). Door de eeuwen heen van coëxistentie met de mens zijn zij de enigen die hebben geleerd de grenzen van de menselijke ruimte niet te schenden.
            Tal van voorbeelden
            Twee leeuwinnen zijn het zonder enige agressie oneens met bromfietsers

            Een leeuwin met welpen (!) zonder enige agressie laat een persoon de kinderen afpakken
           34. +3
            Mei 30 2021
            Hm. Met een beer zou dit nummer niet werken...
           35. +1
            Mei 30 2021
            Citaat van: 3x3zsave
            Hm. Met een beer zou dit nummer niet werken...


            Een succesvolle selectie van video's kan alles en het tegendeel bewijzen
           36. +2
            Mei 30 2021
            De eerste video wekt de indruk dat de berin zelf in paniek is door wat er gebeurt.
           37. 0
            Mei 30 2021
            En paniek en angst zijn de belangrijkste drijfveren voor het agressieve gedrag van dieren.
           38. +3
            Mei 30 2021
            Anton, hier is het punt hoogstwaarschijnlijk juist in gevaar voor de mens. Het belangrijkste dieet van leeuwen is hoefdieren, luipaarden zijn primaten. lachen
           39. +2
            Mei 30 2021
            Michaël! hi
            Afrikanen beschouwen het nijlpaard als het op één na gevaarlijkste dier.
           40. +3
            Mei 30 2021
            Ik heb er ergens over gehoord.
            Nijlpaarden zijn nerveuze en agressieve dieren, terwijl ze in water leven, en water in Afrika is van het grootste belang. Willy-nilly, je moet ze benaderen. Misschien daarom.
            Wat betreft het luipaard, het is dan, in tegenstelling tot de leeuw, precies waar het op mensen jaagt.
           41. +3
            Mei 30 2021
            Nosorg #1.
            Gesproken met de rangers in de Masai Mara. Hij valt, als een buffel, zonder waarschuwing aan.
            Buffel "Nr. 2"
           42. +2
            Mei 30 2021
            Kenmerkend is dat alle genoemde dieren herbivoren zijn en geen primaten, ook niet die op VO rondhangen, in hun dieet worden opgenomen.
            Tevergeefs werd het arme luipaard belasterd
           43. +3
            Mei 30 2021
            Lange tijd geloofde ik dat het luipaard de gevaarlijkste van alle katten is.
            Luipaard van Rudraprarayag
            Panarische kannibaal.
            Toen kwam het kritische denken. Wie telde? hoe dacht je?
            Dit zijn mooie legendes.. Hoewel eng. Mensen nemen lange tijd geen afscheid van hen.
            Ongetwijfeld kan het luipaard erg gevaarlijk zijn en persoonlijk kies ik ervoor om oog in oog te staan ​​met een leeuw.
           44. +3
            Mei 30 2021
            Ik was geïnteresseerd in je betoog over de gevaren van dieren. Ik wist al dat leeuwen/luipaarden niet eens in de top twintig van de beoordeling stonden. Ik was er zeker van dat de onbetwiste leiders huisdieren waren. Namelijk honden. Maar de realiteit bleek nog onverwachter zijn.

           45. +2
            Mei 30 2021
            En meer dan door haaien en slangen, sterven mensen door vallende kokosnoten.
           46. +2
            Mei 30 2021
            Citaat van Ingenieur
            Nosorg #1.

            Dit is als we het over de savanne hebben. Om de een of andere reden wordt Afrika er voornamelijk door vertegenwoordigd. Maar er zijn niet zoveel luipaarden in de savanne in vergelijking met de equatoriale jungle - de belangrijkste populatie luipaarden leeft daar. En daar zijn het gewoon luipaarden die worden beschouwd als de gevaarlijkste roofdieren voor mensen.
           47. 0
            Mei 30 2021
            Wat zeggen de rangers over olifanten? Savannah, zag ik, is ook geen geschenk. In het algemeen blijkt dat herbivoren agressiever zijn naar mensen toe?
           48. 0
            Mei 30 2021
            Citaat: Trilobiet Meester
            Anton, hier is het punt hoogstwaarschijnlijk juist in gevaar voor de mens. Het belangrijkste dieet van leeuwen is hoefdieren, luipaarden zijn primaten. lachen

            Dit is echter een wetenschappelijke sensatie. Arme zoölogen zijn achtergebleven bij jullie geavanceerde theorieën en om de een of andere reden denken ze dat
            Luipaarddieet

            Alle vertegenwoordigers van het Panther-geslacht en de Leopard-soorten zijn typische roofdieren en hun dieet omvat voornamelijk hoefdieren in de vorm van antilopen, herten en reeën. Tijdens perioden van hongersnood zijn roofzuchtige zoogdieren heel goed in staat om over te schakelen op knaagdieren, vogels, apen en reptielen. In sommige jaren worden luipaardaanvallen op vee en honden opgemerkt.

            Belangrijk! Zonder door mensen gestoord te worden, vallen luipaarden zelden mensen aan. Dergelijke gevallen worden meestal geregistreerd wanneer een gewond roofdier een onbedoeld naderende jager confronteert.

            Wolven en vossen worden vaak de prooi van een groot roofdier, en indien nodig minachten luipaarden aas niet en kunnen ze prooien stelen van andere roofdieren. Net als andere grote kattensoorten jagen luipaarden het liefst alleen, wachtend in een hinderlaag of besluipen ze hun prooi.
           49. +1
            Mei 30 2021
            Ik wil absoluut niet met je communiceren, ongeacht de gelegenheid. Als je erop staat, word ik persoonlijk. Dat is alles wat ik wilde zeggen.
           50. 0
            Mei 30 2021
            ))))
            Er is een muur tussen ons gegroeid
            En het is volledig jouw schuld.
            De bruggen tussen ons zijn opgeblazen
            En dat is alles wat je hebt.

            Chorus:
            Kom niet naar mij!
            Ik ben beledigd, ik ben beledigd
            Voor eens en altijd.
            Kom niet naar mij!
            Ik ben beledigd, ik ben beledigd
            Kom nooit meer in de buurt


            Het is niet mijn schuld dat je voornamelijk epische onzin en pseudo-pestosyaans afval schrijft. Zelfs de luipaarden voelden zich beledigd)
           51. +1
            Mei 30 2021
            Weet je, soms loop je door de stad en ineens komt er verrotting uit een kelder. Onaangenaam, maar niet dodelijk. Ik erger me niet aan zulke kelders. Ik haat je ook niet.
            Uw aanwezigheid is gewoon onaangenaam voor mij en ik wil het voor mezelf minimaliseren.
            Nu zie ik je opmerkingen niet vaak genoeg om erop te reageren en dat vind ik prima. Probeer vaker met je "slimheid" te verschijnen - misschien kun je me provoceren. lachend
            Lees ondertussen mijn "epische nonsens", u kunt zelf, afgezien van kleine gruwelen, niets scheppen. lachen
           52. +2
            Mei 30 2021
            Hier is het onontwikkelde brein van een luipaard en kan de prins worden aangevallen.
           53. 0
            Mei 30 2021
            Kipling vergiste zich daarom over Bagheera.))
           54. 0
            Juni 1 2021

            Wapen van Pskov. voor reflectie
          3. +3
           Mei 30 2021
           Ik geloof niet dat de leeuw - zowel in de tijd als in het geschatte bereik op dat moment. We komen echter regelmatig terug op dit "felle beest" in discussies over vergelijkbare onderwerpen.
           1. +2
            Mei 30 2021
            En wat is, volgens uw versie, zijn geschatte bereik op dat moment?
           2. +3
            Mei 30 2021
            Aanvankelijk (als je zo'n woord kunt gebruiken), werd de Aziatische leeuw ook gepresenteerd in de Transkaukasus en de Middellandse Zee. Maar tegen de XNUMXe eeuw was hij duidelijk ver verwijderd van het Vorstendom Tsjernigov, als hij er al naartoe ging.
           3. +2
            Mei 30 2021
            Zonder twijfel geaccepteerd.
            En nu het bereik van het luipaard?
           4. +4
            Mei 30 2021
            Nu moet ik vertrekken. Als het even kan, schrijf ik wat later terug.
           5. +5
            Mei 30 2021
            In feite zijn er al leeuwen gevonden in de steppe van de Krim, maar in de prehistorie. Op de een of andere manier kwamen ze in het vroege Pleistoceen op het schiereiland terecht. Volgens sommige wetenschappelijke gegevens vestigde zich hier een grotondersoort van de leeuw, een soort naaste verwant van de moderne Afrikaan. Andere wetenschappers beweren echter dat holenleeuwen een heel andere tak van een roofdier zijn en geen genetische band hebben met moderne vertegenwoordigers. Vermoedelijk verdwenen leeuwen uit de Krim in het late Pleistoceen, mogelijk het Holoceen.
            De holeleeuw was groter dan de huidige. Archeologen hebben zeven plaatsen gevonden waar de skeletten van oude leeuwen werden ontdekt. Hieruit volgt dat de klimatologische omstandigheden en de natuur gunstig waren voor het leefgebied van holenleeuwen in dit gebied. Aangenomen kan worden dat leeuwen er de voorkeur aan gaven om in open ruimten te leven, in de steppen en bossteppen, rustten in karstgrotten en jaagden in struiken.
            Toen werd het blijkbaar kouder, ze stierven uit. Misschien zijn ze naar het zuiden gemigreerd.
           6. +2
            Mei 30 2021
            Toen werd het blijkbaar kouder, ze stierven uit. Misschien zijn ze naar het zuiden gemigreerd.

            Nu neemt de leeuwenpopulatie toe lachend , zijn er alleen al 60 leeuwen in Taigan Park.
           7. +3
            Mei 30 2021
            Ik denk dat dit het safaripark is waar veel video's over Zen zijn. Er is zo'n vriendschap tussen de leeuwen en de man, hun leermeester! Ze houden hem voor de baas lachend )))
           8. +4
            Mei 30 2021
            Ze houden hem voor de baas lachend
            Van kinds af aan voedt hij leeuwen met pantoffels op, die agressie tonen worden verkocht aan dierentuinen. Zubkov is de leider van twee trotsen. Ik was er twee jaar geleden in de herfst, ik vond dit park erg leuk.
           9. +4
            Mei 30 2021
            Dit zijn de safariparken die ik herken.
            Daar bekijken bezoekers de dieren van achter het hek, of vanaf een speciale brug, van bovenaf. En het is erg pijnlijk om leeuwen en tijgers in het circus te zien, maar ik weet dat ze worden getraind door pijn, ze breken hun instincten, wat vernederend is voor dieren, maar onwaardig voor een persoon. Daarom ging ik nooit naar het circus, alleen op tv. Ik hoop dat op een dag circussen met wilde dieren zullen ophouden te bestaan.
           10. +1
            Mei 30 2021
            "Du Solley" - je alles, Lyudmila Yakovlevna.
           11. +2
            Mei 30 2021
            Anton, goedemiddag!)))
            Je kunt je niet voorstellen met hoeveel plezier ik natuurlijk op tv naar The Lyceums en du Soleil keek. Polunin is iets!
           12. +1
            Mei 30 2021
            Hello!
            Over Polunin - Ik ben het ermee eens dat niet veel acteurs en entertainers het talent hebben om in de circusarena te spelen.
           13. +2
            Mei 30 2021
            Eigenlijk was het een scène. Veel apparatuur werd gebruikt om de illusie van een winterlandschap te creëren, lichtgevende ramen, sneeuwval, wind ... Fantastisch!
           14. +1
            Mei 30 2021
            Nou, hij werkte ook met Du Soleil.
           15. +2
            Mei 30 2021
            Ik wist er niets van. Het is moeilijk voor te stellen hoe ze bij elkaar passen. Nou, het is gelukt, en oké. Ik kijk al een hele tijd geen tv. Zozeer zelfs dat ik zelfs mijn favoriete parade nauwelijks kon verdragen - zoveel tijd om niet op te kijken van het scherm, en er zijn nog steeds geen advertenties was )))
           16. +1
            Mei 30 2021
            Dit zijn de safariparken die ik herken.

            Leeuwen herkennen dit ook - het geboortecijfer ligt daar op een goed niveau.
           17. +2
            Mei 30 2021
            Ik ben blij voor de leeuwen! )))
            Een persoon zou zo'n zorg hebben was )))
           18. +3
            Mei 30 2021
            Alle dieren in het circus zijn verschrikkelijk. Ik ben het met Jack Londen eens.
           19. +2
            Mei 30 2021
            Mensen zien de backstage niet, en velen denken niet eens na over het bestaan ​​van de backstage.
           20. +1
            Mei 30 2021
            Bovendien op alle werkterreinen.
           21. +2
            Mei 30 2021
            Was ongeveer zes jaar geleden. Je moet van het park gehouden hebben. Maar het geeft je veel om over na te denken.
           22. +2
            Mei 30 2021
            Over veel dingen - om de onmetelijkheid te omarmen, is het noodzakelijk om het belangrijkste eruit te pikken.
           23. +1
            Mei 30 2021
            Het is allemaal niet zo eenvoudig. Bij de verdeling van het territorium sterven de leeuwen.
           24. +1
            Mei 30 2021
            Ja, ik moest in de reclames zien hoe ze met elkaar worstelen, er is echte agressie. De opvoeder die op tijd in de auto arriveerde, verspreidt ze en maakt ze te schande. Maar dat is als het zo is. Hij kan niet elk moment van verslechtering van de relaties tussen dieren voorspellen. En dat is slecht. Leeuwen moeten aan toeristen worden getoond, wat betekent dat de dichtheid van de leeuwenpopulatie in het park zodanig moet zijn dat ten minste één dier in het zicht van toeristen is. Maar als ze zo is, begint agressie. Maar er is een berekend standaard leefgebied voor één trots. Wordt deze norm in het park nageleefd? Ik denk niet.
           25. +1
            Mei 30 2021
            Daar hebben veel leeuwen hun eigen uiterlijke geschiedenis. En de eeuwige verdeling van hulpbronnen tussen oude en jonge leeuwen.
           26. +2
            Mei 30 2021
            Hoe gaat het met de divisie?
            Ze worden zeker gevoerd. Ze zien er vol uit.
           27. +1
            Mei 30 2021
            Concurrentie wordt niet alleen bepaald door vlees. Er waren gevallen waarin jonge mensen gewoon werden vermoord.
           28. +2
            Mei 30 2021
            Nou, leeuwen hebben het over het algemeen. Ongeacht de grootte van het gebied. Meerdere jongen worden door de leider verdreven. Ze moeten vrouwtjes vinden in een andere trots, hun eigen trots organiseren. Het leven van een leeuw is hard! Zelfs rekening houdend met het feit dat leeuwinnen voornamelijk jagen))))
           29. +1
            Mei 30 2021
            Begonnen. Maar ik weet niet zeker wat dit zou moeten zijn in Taigan.
           30. +2
            Mei 30 2021
            Kun je het niet bijhouden? Of misschien is het specifiek toegestaan. Inderdaad, het aantal leeuwen is genoeg om toeristen aan te trekken, en er zijn geen toeristen meer. En het aantal leeuwen groeit, ze moeten gevoed worden.
            Mensen zijn wreed.
           31. +1
            Mei 30 2021
            Weet niet. Wij kijken niet achter de schermen.
           32. +2
            Mei 30 2021
            Ja, de backstage lijkt transparant te zijn. Leeuwen hebben echt spijt. Gisteren heb ik op video gezien hoe hyena's op een oude leeuw jagen - zo'n organisatie van een aanval, ze omringen hen volgens het plan en zijn nergens bang voor! Leeuwin verspreid was
           33. +1
            Mei 30 2021
            Het is jammer voor iedereen. Mikhail Shcherbakov heeft het lied "In Memory of All". Ik weet niet hoe je eruit ziet.
           34. +1
            Mei 30 2021
            Ik ga nu luisteren.
           35. +2
            Mei 30 2021
            Geluisterd. Om de een of andere reden introduceerde ze Felix Yusupov als zang. Vreemd, toch? Ik ben niet dichtbij. Nou, ik ben zo'n schepsel, als een tragedie, dan de kracht van Shakespeare, Beethoven of, in het slechtste geval, Vivaldi, zodat het doof en doordringend - ik heb alles over de emoties die me doordringen. En dit lijkt gemakkelijk, maar met diepe boventonen werken ze niet bij mij)))
           36. +1
            Juni 1 2021
            Maar de beste manier om me te bezoeken is zoals jij het zegt: "makkelijk, maar met subtekst".
           37. +1
            Juni 1 2021
            Het spijt me dat ik niet op tijd antwoordde. Daar, onze Olegovich genesteld op Meningen, ik was belangrijk voor hem, met opgeblazen wangen krabbelde ik opmerkingen en las onderweg de Strugatskys om de gemoedsrust te herstellen)))
           38. +1
            Juni 1 2021
            Absoluut niet eng. Maak gewoon een kleine prestatie - en het is tijd om naar huis te verhuizen.
            Als er een goed idee is, gaat het niet verloren. Als het overtuigend en pijnlijk is, zal het worden herhaald.
           39. +1
            Juni 1 2021
            Een goed idee moet meteen worden opgeschreven. In de geest achtergelaten, ondergaat het onwillekeurig verduidelijkingen, wijzigingen, verliest het zijn oorspronkelijke glans en soms zelfs betekenis. En dan herinner je je: hoe zag die gedachte er eerst uit?
           40. +1
            Juni 1 2021
            Dat is wat ik doe. Er zit een blad in de zak. In de tas zit een notitieblok.
           41. +1
            Juni 1 2021
            Ja, anders heb je geen tijd om achterom te kijken, want je merkt dat de wind in je hoofd fluit en de echo weerklinkt was )))
           42. +1
            Juni 1 2021
            "Ze zullen vinden: in de hersenen - mist,
            In de zak - laat maar "(c).
           43. +1
            Juni 1 2021
            "Een soort dom, ziek, sorry! Een soort van jou, bij God, zorgeloos, ik zeg je: kom morgen !!! En je gaat vandaag de hele zomer." (c)
           44. +1
            Juni 1 2021
            Is het van de mensen of van iemand anders?
           45. +1
            Juni 1 2021
            Mensen))))
            Deze stijl is niet eigen aan mij, het is bureaucratisch. Maar in het leven heb je met zoiets te maken. Voorheen begreep de ambtenaar in ieder geval de betekenis van de dienst waarin hij me weigerde. De huidige begrijpt de betekenis vaak niet. Daar is de mist.
           46. +1
            Juni 1 2021
            Maar je kunt nog steeds zorgeloos zijn.
           47. +1
            Juni 1 2021
            Nu wordt de mate van onzorgvuldigheid bepaald door de mate van werkloosheid.
            Van stroom.
            "Half zes in de ochtend.
            Twee conciërges ontmoeten elkaar.
            De een kijkt de ander lang aan en zegt ineens:
            Je hebt zo'n bekend gezicht.
            En het tweede antwoord:
            Bij welke bank werkte u?
           48. +1
            Juni 2 2021
            "Je hebt de helft van het brood als eten,
            Je werd verwarmd door een arme woning.
            Je bent niemands slaaf en niemands meester,
            Je vriend heeft echt geluk ”(c).
           49. +2
            Juni 2 2021
            "Dat zijn de perikelen van het lot. Met duidelijke, zichtbare kwaadaardigheid zijn er mensen die hebzuchtig zijn van hebzucht. Er zijn mensen die hebzuchtig zijn van armoede" (c)
           50. +2
            Juni 2 2021
            Doet me denken aan "Data Tutashkhia": verschillende manieren om een ​​kannibaal van een rat te verwijderen.
           51. +1
            Juni 2 2021
            En geen kannibaal ratten! Verdrongen door een sterker roofdier was )))
           52. +1
            Juni 2 2021
            Er bestaat. Ik hou erg van Data Tutashkhia.
           53. +2
            Juni 2 2021
            Ik las als kind. Ik hield het niet in mijn hoofd. Het verhaal had iets droevigs. De held verstopte zich in de bossen, waaronder ze op dat moment woonde. Ze waren saai, deze bossen, en naast hen leefden mensen uit de tijd van de held. Ze zijn niet veranderd.
           54. +1
            Juni 2 2021
            Beukenbossen zijn zelden saai. De personages in het boek zijn prachtig getekend.
           55. +2
            Juni 2 2021
            De eikenbossen van het Verre Oosten zijn niet saai. Met hun overvloed aan paddenstoelen, ruisende beekjes in tunnels gevormd door gesloten takken van bomen, hier en daar langs de oevers - irissen, leliesprinkhanen, op vrolijke open plekken - pioenrozen. En de stilte die deze wereld herbergt met eekhoorns en vossen.
            De wegkwijnende hitte aan de randen en de dodelijke vochtigheid in de sombere Kaukasische bossen, waar je niet doorheen hoeft, maar de rotsachtige paden beklimt, huiverend van de kou, raken snel verveeld.
           56. +1
            Juni 2 2021
            Welke landschapsschetsen. Voor mij de bossen van het Verre Oosten: en naald-loofbossen - Koreaanse ceders en een verscheidenheid aan breedbladige soorten en, in het noorden, lariksbossen. En apart: sparrenbossen.
           57. +2
            Juni 2 2021
            De meest welgemanierde en wederzijds beleefde mensen tijdens een vergadering zijn paddenstoelenplukkers. Iedereen begrijpt het: rond het bos heeft de tegenstander een mes! was )))
           58. 0
            Juni 2 2021
            "Beleefdheid is het beste wapen van een dief" (c).
           59. +2
            Juni 2 2021
            Aha! (((( lachend )))
            Een beleefde dief onderbreekt zelfs tatoeages niet.
           60. +1
            Juni 2 2021
            “Wat is mijn (of liever jouw) tattoo
            Veel beter en mooier dan zijn ”(c).
           61. +2
            Juni 3 2021
            Dus de toorn van de zon eindigde. Niet omdat het voorbij de horizon ging, maar omdat een stuk plasma dat gisteren de hele dag naar ons toe vloog, reagerend met het magnetisch veld van de aarde, deels gereflecteerd, deels verder ging, langs de planeet, ons magnetische veld kalmeerde - overleefd! Het was de sterkste magnetische storm in vele voorgaande jaren.
            Ik dacht dat het voor mij het einde was.
           62. +1
            Juni 3 2021
            Hoe voel je je erover.
            Een van de zwaarste boeken. Ik kon niet eens uitlezen - Shmelev "The Sun of the Dead".
           63. +2
            Juni 3 2021
            Geïnteresseerd. Ik zal proberen te lezen, misschien zal ik het onder de knie krijgen. Ik hou niet van, weet je, al deze moderne literatuur van allegorisch realisme. Omdat ik er niet ben. Er is een realiteit van personages uit de binnenste cirkel van de schrijvers zelf.
           64. +1
            Juni 3 2021
            Heel interessant. Zult u zich intern tegen Shmelev verzetten?
            "Summer of the Lord" en "Praying Man" zijn gevuld met vreugde.
           65. +2
            Juni 3 2021
            Ik zal niet. Sergei, ik ben een gelovige, maar ik heb mijn eigen relatie met de Heer. Ze worden niet uitgedrukt door de verering van iconen. Ze vervullen me ook niet met constante eerbied voor Hem. Ik ben niet van de gelovigen, ik ben van degenen die weten dat Hij bestaat - het is gegeven om te weten. Ik bemoei me niet met gebeden, alleen af ​​en toe, in extreme, wanhopige situaties, vraag ik om hulp. Ik heb niet het lef om de Heer te kwellen met een constante herinnering aan mezelf, mijn geliefden. Wij zijn kennissen van Hem, Hij is oneindig vriendelijk.
           66. +2
            Juni 3 2021
            Gelukkig heb ik de samenvatting gelezen.
            Er was zo'n chemicus - Mikhail Tsvet. Ik vond eens een groot artikel over hem in "Secrets of the XX eeuw". Ontwikkelde een methode van chromatografie. Verder gebruikt de hele wereld gedurende een eeuw de techniek van het genie. Gestorven van de honger op de Krim. Dit is blijkbaar de tijd waar Shmelev over schrijft. ik zal niet lezen. Lijdde tijdens het lezen van een artikel in "Secrets". Voor vertrouwd in het leven.
           67. +1
            Juni 3 2021
            Ja. Goed dat je het leest. Dit is het juiste moment.
            En de zoon van Shmelev werd gedood. Hij zegt er geen woord over, maar elke regel is bezaaid met pijn.
           68. +2
            Juni 3 2021
            Weet je, dit is een tijd waarin het leven van veel mensen doorzeefd is met pijn voor hun kinderen. En wat een persoon er ook publiekelijk over zegt op de fora (en waar anders is een tribune voor een gewone burger?), het is nutteloos. Degenen die ons meesleepten in de draaikolk van moreel en geestelijk lijden, werden zelf meegesleurd in de onweerstaanbare draaikolk van de geschiedenis. Velen van hen zijn bewust, het verschil is dat we niets voor onszelf kunnen doen in onze individuele draaikolken, en hun historische draaikolk stelt hen in staat om hun zilveren munten te verzamelen en zelfs gelukkig te zijn ten koste van de gearrangeerde toekomst van kinderen.
           69. +1
            Juni 3 2021
            Is het mogelijk om met vertrouwen in de toekomst te kijken?
            Ouders kunnen bijdragen aan de opvoeding van hun kinderen.
            En dan - hun karakter en de mogelijkheid om gerealiseerd te worden.
            Vaak - in tegenstelling tot de algemene situatie.
            En er zijn meer dan genoeg verrassingen in het leven.
           70. +1
            Juni 3 2021
            Het is allemaal zo. En nu ben je jaloers op dieren. Voor de baby zal de kat zijn leven geven. En een beetje volwassen, al vergeten - de tijd voor een nieuw nest komt eraan.
           71. +1
            Juni 3 2021
            Om jaloers te zijn op dieren, moet je je hun leven in detail voorstellen. En het is niet gemakkelijk.
           72. +1
            Juni 3 2021
            Het is onmogelijk om het leven van zelfs een geliefde in details voor te stellen. Het bewustzijn van de waarnemer onderscheidt alleen die van hen die, in de taal van de natuurkunde, affiniteit met de waarnemer vestigen en daardoor bijdragen aan het tot stand brengen van spirituele troost in relaties. Of die in strijd zijn met affiniteit. Het onderbewustzijn analyseert en geeft een signaal, helaas vaak in een impliciete vorm, dat ofwel het comfort van de relatie bevestigt, ofwel een signaal geeft over het resulterende ongemak. Maar we begrijpen de signalen niet, we bedriegen onszelf, als een handelaar en een koper in de markt, maar in één persoon. Deze voor jezelf, die voor jezelf.
           73. +1
            Juni 3 2021
            Je hebt veel nagedacht over dit onderwerp. Maar je kunt nog steeds beoordelen op je daden. Al is niet alleen het resultaat belangrijk, maar ook de weg ernaartoe.
           74. +1
            Juni 3 2021
            Elke actie heeft twee motieven: geheim en voor de hand liggend. Hoe complexer een persoon is, des te meer geheim zit er in hem, en het zal niet werken om hem te beoordelen aan de hand van voor de hand liggende acties.
           75. +1
            Juni 3 2021
            Waarom twee en niet meer? Een nieuwe kwaliteit in een persoon is een nieuw facet.
           76. +1
            Juni 3 2021
            Ja, tinten van de ziel was )))
            Ik denk dat je diep van binnen wilt horen dat alle mensen goed zijn. Maar ik zal je teleurstellen, velen hebben ondiepten in hun ziel.
           77. +1
            Juni 3 2021
            Ik weet niet hoe ik naar de ziel moet kijken en diagnoses moet stellen. Maar de zon schijnt op iedereen.
           78. +1
            Juni 3 2021
            Ze zeggen dat er mensen zijn zoals de zon - zo'n warmte van hart. Genoeg voor iedereen. Niet ontmoet.
           79. +1
            Juni 3 2021
            Leerde kennen. Hoewel dit een subjectief beeld is.

            https://stihi.ru/2008/12/26/1988
           80. +1
            Juni 3 2021
            En mensen willen gewoon warmte...

            Korsar4

            En mensen willen gewoon warmte
            En zo niet in de open haard, dan in een glas.
            De grens tussen "ijzig" en "tot de grond afbranden"
            Verstopt in de mist, en bedwelmend.

            Ik loop in de kou - om de lente te vinden.
            Ik kijk in het donker - om een ​​lichtstraal te zien.
            Vragen hangen: "Waarom?".
            En weer komen de antwoorden voorbij.

            Nadenkende dichter... Indringend en verontrustend.
            Dichters zwerven over de wereld
            Op zoek naar antwoorden, vind laster.
           81. +1
            Juni 3 2021
            Denk je dat het beter is om minder te denken?
            Dit is wanneer het tijd is om te handelen.
            Het lukt niet vaak.
           82. +1
            Juni 3 2021
            Het vermogen om met een vleugje nederigheid te denken wordt gegeven of helemaal niet gegeven. Het hangt niet af van de wil van een persoon, alleen van de natuurlijke structuur van de hersenen en is tot op zekere hoogte aanwezig bij de overgrote meerderheid van de mensen.
            Weet je dat er 9 soorten intelligentie zijn?
           83. +1
            Juni 3 2021
            Nee. Ik hoorde dat de Grieken vier soorten liefde uitkozen.
            En deze intellecten maken geen ruzie met elkaar?
           84. +1
            Juni 4 2021
            Ze maken ruzie. Dit zijn de soorten:

            natuurlijk (naturalistisch);
            muzikaal;
            logisch-wiskundig;
            existentieel (filosofisch);
            kinesthetisch (lichamelijk);
            interpersoonlijk (sociaal);
            ruimtelijk (figuurlijk);
            taalkundig (verbaal);
            persoonlijk (intern).

            Vandaag is het te laat, maar morgen kunnen we er ergens over praten. Het onderwerp is buitengewoon interessant, omdat het helpt te begrijpen met wat voor soort persoon je te maken hebt en welke claims tegen hem moeten worden ingediend, en welke zinloos zijn)))
           85. +1
            Juni 4 2021
            Eerste gedachte: een aap blijkt uit een bekende anekdote, die niet kan beslissen of het een filosofische of wiskundige aard heeft.
           86. +2
            Mei 30 2021
            Bedankt dat je ze nog niet als bizon hebt uitgelaten. Maar het territorium van de trots wordt al verdeeld. En stoer.
           87. +2
            Mei 30 2021
            Geïntroduceerd: de leeuwen losgelaten. En dan zijn er nog de toeristen. En waar is een nationaal park mogelijk op de Krim?
           88. +1
            Mei 30 2021
            In de Krim yayla.
           89. +2
            Mei 30 2021
            Op de plateaus bedoel je? Maar laten de lokale bevolking daar geen vee grazen? Tenminste, in de dagen van de uitlopers van de Scythische-Tauriërs was dat zo.
           90. +1
            Mei 30 2021
            Het nationale park betekent niet de verplichte vrijlating van leeuwen.
            De Krim is nog ver van het Verre Oosten.
           91. +2
            Mei 30 2021
            Natuurlijk! Hier is het oppervlak waarop je je kunt verplaatsen zonder de hulp van berguitrusting niet zo groot, bergketens, die zelfs door cijfers worden onderscheiden. En waar het zonder kan, zo ook huizen, wijngaarden, boomgaarden. Ze vechten om land. Het is één ding - een vos in een wijngaard, een ander - een leeuwenkop klimt achter een wijnstok vandaan was )))
           92. +1
            Mei 30 2021
            Een fabel van Lyudmila Yakovlevna met een Krim-ornament.
           93. +2
            Mei 30 2021
            Ja. Hongerige leeuw en druiven. Er is dus een toerist op voorraad! was )))
           94. +1
            Mei 30 2021
            Deze is al gebaseerd op de tekenfilm "Madagascar".
           95. +2
            Mei 30 2021
            Hier ben je een cartoonliefhebber! )))
            Ik vond het vroeger ook geweldig, maar nu wil ik niets meer kijken. Kritisch denken (het zou zo doen en het is anders, enz.) ontneemt het nieuwe van nieuwheid, wat plezier betekent.
           96. +1
            Mei 30 2021
            Waarschijnlijk niet. Het is alleen dat er een kritieke massa aan gesprekken broeit - en ik kijk naar een fragment.
            En de oorsprong van de uitdrukking wordt duidelijk: "We smile and wave!".
           97. +2
            Mei 30 2021
            Nog een punt: je kijkt naar het begin of leest het, en het is al duidelijk wat er aan het einde gaat gebeuren. En dan ga je op zoek naar iets dat artistieke waarde heeft. En aangezien zoiets in onze tijd bijna niet bestaat, lees of bekijk je gewoon een vermakelijke actie zonder te vinden wat je zoekt.
           98. +1
            Mei 30 2021
            Proeverij methode.
           99. +2
            Mei 30 2021
            Maar ik denk dat de noordgrens van het verspreidingsgebied van een leeuw en een luipaard vergelijkbaar is. Alleen een leeuw kon naar de steppen trekken. Een luipaard en bosvegetatie ook.

            Maar wat was de bosbedekking van het Chernigov-vorstendom, en hoe bizons en andere hoefdieren de vernieuwing van het bos in de weg stonden, zou je kunnen denken.

            O. V. Smirnova betoogt vurig dat van wolharige neushoorns tot bizons bondgenoten waren van de steppe-aanval op het bos.

            Maar ik ben het niet met alles eens. Dan moeten deze wolharige neushoorns en anderen tenminste worden bestudeerd
           100. +2
            Mei 30 2021
            Ben je zo bang voor luipaarden?
            Noord-Kaukasus, Centraal-Azië, Kazachstan als habitats die zeer ver in de tijd liggen. In de Kaukasus werden ze meedogenloos verslagen, en nog niet zo lang geleden naar historische maatstaven.
            Schijnbaar onnodige informatie die onmerkbaar in mijn geheugen was opgeslagen, kwam naar boven en dwong me om de datum van het begin van de heropleving van de luipaardpopulatie in de Kaukasus te verduidelijken - mentaal bevond ik me toen nog in zijn gevangenschap. Het was 2006! We besloten om 5 leefgebieden te maken, zodat er communicatiecorridors tussen hen zouden ontstaan ​​die toegankelijk zijn voor luipaarden. Tot op heden zijn er 4 paar luipaarden naar het Krasnodar-gebied gebracht. Ze waren klaar voor vrijlating. Maar onlangs kwam er droevig nieuws - ik las toevallig in Yandex dat een van de vrouwtjes stierf. Ze noemden zelfs haar naam, maar ik weet het niet meer.
            En ik heb nergens melding gevonden van het feit dat er in de Krim tenminste in de oudheid luipaarden werden gevonden. Misschien verdwaald?
           101. +1
            Mei 30 2021
            Niet zo veel. Nu wordt er veel gepraat over het Verre Oosten.

            Maar vandaag suggereerde Denis (ingenieur) het idee van habitats.

            En meteen is de gedachte om de reeksen van alle aanvragers voor het "felle beest" te vergelijken.

            En als iemand anders onderzoek heeft gedaan naar stuifmeel in de buurt van Chernihiv, kun je een idee krijgen van de aard van de bossen.

            Een goede eerste steen voor het bewind van Monomakh.
           102. +1
            Mei 30 2021
            Ja, ik had ook de kans om te lezen over het fokken van het Verre Oosten als passerende informatie over de overleden luipaard. En het eerste dat in me opkwam waren de Chinezen! Denk je stereotiep denken?
           103. +1
            Mei 30 2021
            Weet niet. Alleen al bij de vragen over het leefgebied van de Amoer-tijgers en luipaarden uit het Verre Oosten kregen collega's te maken.
           104. +2
            Mei 30 2021
            Kortom, de Chinezen en onze stropers die handel drijven met de Chinezen. Ik herinner me een keer in de pers, dat er een kreet was toen er nog een pers was. Zoals, ze zullen het dier doden, de poten worden afgesneden, het karkas wordt gegooid. Voor poten. Tijger, beer - verdomde Chinese geneeskunde! Ik hou van hun schilderijen, beeldjes, maar zelf hou ik niet van ze.
           105. +1
            Mei 30 2021
            Filosofie is goed. Vooral de volgelingen van Lao Tzu. Vier Chinese schoonheden. Pioenrozen en boompioenen. Chinese keuken. Bamboe. Panda's. En veel interessante dingen.
           106. +2
            Mei 30 2021
            Ik heb een Chinees beeldje van 30 centimeter hoog. Een Chinees meisje met een waaier, haar topjurk is roze. Voor altijd verborgen in een of andere doos, omdat er niets is om het op te doen. Er was een platte Chinese waaier van zijde, een landschap, een handvat van been met een inscriptie. Het handvat werd geel, de zijde verrotte van ouderdom en verkruimelde tot stof. Toekomstige archeologen zullen zich afvragen over de pen - wat is het? Als het niet ook vergaat)))
           107. +1
            Mei 30 2021
            Ik heb fans meegenomen als cadeau. Maar dit zijn massafans voor massageschenken.
            Natuurlijk is de thee geweldig.
            Ik begrijp niets van parels, maar ik kocht ook voor het bedrijf.
           108. +2
            Mei 30 2021
            Parels... Er was een draad. Vriendinnen kwamen naar moeder, ze nam en gaf er een. Ik heb de oorbellen kunnen verbergen. was )))
            Nee, er zijn veel dingen die me opvallen in China. Hoeveel video's heb ik gezien met glazen bruggen! Die gigantische steden van hen, eindeloze avondwinkelstraten - dit alles is onvoorstelbare vitaliteit, titanische kracht, deze wereld, leven in een ander ritme, alles is vreemd. Misschien vanuit een onbewuste overtuiging dat we moe zijn.
           109. +1
            Mei 30 2021
            Ochtend markt. Avondmarkten waar alles eetbaar is, tot aan insecten toe.
            Gebieden waar veel mensen lichamelijke opvoeding doen.

            En 's ochtends - je rent naar buiten voor een run: en er zijn al gevechten voor de basketbalringen.

            Trouwens, "Tiger Park" in Harbin maakt ook indruk.
           110. +2
            Mei 30 2021
            Misschien hebben ze een ander klimaat? Voedsel? Er is iets dat innerlijke verbranding veroorzaakt.
           111. +1
            Mei 30 2021
            Zoals in een aforisme: "De mens is wat hij eet."
           112. +2
            Mei 30 2021
            Of zijn we bang om aan onszelf toe te geven dat ze het stalinistische principe van de landbouw in actie hebben? Wij brandden toen immers ook. Echter, oké. Laten we het niet over trieste dingen hebben.
           113. +1
            Mei 31 2021
            Gevaarlijke parallellen. Hoewel analogieën je misschien beter in staat stellen te begrijpen wat er gebeurt.
          4. +3
           Mei 30 2021
           Citaat van Ingenieur
           als het "felle beest" van Monomakh nog steeds een leeuw is

           Interessant onderzoek hierover.
           http://genling.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st025.shtml
           In het kort - de auteur (filoloog) gelooft dat het "felle beest" een beer is en voltooit zijn studie met de volgende woorden:
           Dus de kenmerken van oude interpunctie, de gegevens van zoölogie en historische zoögeografie stellen ons in staat om de uitdrukking woest beest in Vladimir Monomakh als vrij te beschouwen en het te beschouwen als een parafrase van het woord beer van de vorige zin.
           1. +3
            Mei 30 2021
            Bekend mee
            Kies een woest beest naar jouw smaak)
            "Fierce Beast" - wolf volgens Uspensky
            https://iling.spb.ru/tronsky7/205.pdf
            Woest beest - leeuw
            file:///C:/Documents%20and%20Settings/FoxBrother/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/sskbru_2011_2011_23.pdf
            Het schilderij van de St. Sophia-kathedraal


            http://sofiyskiy-sobor.polnaya.info/bashni_sofiyskogo_sobora.shtml
           2. +2
            Mei 30 2021
            Ik ben het ermee eens dat er niet één antwoord is.
            Het is gewoon dat dit standpunt en de rechtvaardiging ervan mij origineler en ... frisser leek, of zoiets.
            Tijgers, leeuwen, luipaarden, woks, lynxen zijn eerder tegengekomen, iemand heeft zelfs de versie met een veelvraat overwogen, maar de beer heeft elkaar niet ontmoet. lachen
            Wolverine is trouwens ook de originele versie, maar nu heb ik dit materiaal niet gevonden.
           3. +1
            Mei 30 2021
            Wolverine is natuurlijk gek. Maar goed, we gissen naar koffiedik.
        2. 0
         Mei 31 2021
         Ik werkte in Olbia, leeuwen zijn een legende.
       2. +2
        Mei 30 2021
        De Hellenen maakten alles op bestelling, de ambachtslieden waren zo dat de hedendaagse juweliers sommige details van sieraden niet kunnen reproduceren. Zo is de bekende hanger met Athena versierd met holle gouden bollen, wat voor verwarring zorgt bij specialisten.
        1. +4
         Mei 30 2021
         Een verhaal verteld door een gids in de "gouden pantry" van de Hermitage.
         Aan het begin van de 20e eeuw probeerden de juweliers van Faberge goudfiligraan nieuw leven in te blazen. Het was nodig om de gouden clusters van 4 kleine balletjes in een piramide te solderen en elk cluster aan de basis te solderen. We kwamen pas bij de voorlaatste stap - toen je probeerde de vierde bal aan de gesoldeerde drie te solderen, stortte alles in.
      2. +3
       Mei 30 2021
       Ik vond de kam erg leuk. Ik wil reviewen en reviewen.

       Werkelijk! Let op het schild rechts, het is gestreept! Hier is hoe het is gedaan zonder optica? Ooit een bekende juwelier, was het eerste wat hij deed een oculair op zijn oog zetten)))
   2. 0
    Mei 31 2021
    Citaat van: 3x3zsave
    "Laat ze leven, Taurida wordt niet armer."
    Shzzzz!
    "- Kom in groten getale hier! Tavrida is geen rubber!!"

    lachend
  2. +2
   Mei 30 2021
   Citaat van Korsar4
   Het was altijd een beetje verrassend: ontwikkelde pioniers komen - en niemand laat ze terug in zee zakken.

   Waren er weinig nomadische stammen? Gastvrijheid? Of: "Laat ze leven, Taurida wordt niet armer."

   geavanceerde kolonisten werden alleen tegengehouden als ze geavanceerde wapens en gevechtstactieken hadden.
   andere zijn in de regel niet in de geschiedenis opgenomen, maar ik ben er zeker van dat er nogal wat mislukte kolonialisten in de wereld waren.
 4. +3
  Mei 30 2021
  "Elke Griek is en zal in eeuwige oorlog zijn met de barbaren, want het is niet iets veranderlijks en tijdelijks, maar een onveranderlijke natuurwet die hen wederzijdse vijandschap laat koesteren" (c) lachen
 5. +2
  Mei 30 2021
  Ik herinner me dat de vader van de geschiedenis, Herodotus, in een of andere taverne aan de Zwarte Zee in het gezicht werd geslagen van een dronken Scyth. En dit is geen historische mythe.
 6. +3
  Mei 30 2021
  Kenmerken van de symbiose van de Grieks-barbaarse etnische groepen in het noordelijke Zwarte Zeegebied

  Totaal

  1. 0
   Mei 30 2021
   Broeken naar mijn mening van de Hunnen, niet van de Scythen ...
   1. +3
    Mei 30 2021
    Broek naar mijn mening van de Hunnen

    Je hebt ongelijk. De Grieken ontmoetten de Scythen minstens duizend jaar eerder dan de Hunnen.
    1. +2
     Mei 30 2021
     Het is ook moeilijk om de Galliërs en Kelten van de Hunnische invloed te vermoeden.
 7. +3
  Mei 30 2021
  Kam uit Solokha (XNUMXe eeuw voor Christus). Een van de helderste voorbeelden van het vermengen van de culturele tradities van de Grieken en Scythen


  Sarmatische diadeem uit Khokhlach (I-II eeuw). Een treffend voorbeeld van de wederzijdse beïnvloeding van de culturele tradities van de Grieken en Sarmaten.
 8. -6
  Mei 30 2021
  Auteur - artikel over wat?
  Als het feit dat de kolonisten en de lokale bevolking, na 1000 jaar wederzijdse contacten, culturele divergentie ondergingen, dan is dit een no brainer.
  En als het feit dat nomaden nog steeds nomaden zijn, dan keurt de vakschool het goed lachend
  1. +2
   Mei 30 2021
   Hallo. Je vraag is niet helemaal duidelijk.
   Wil je een educatieve of verhelderende gedachte overbrengen?
   Ik hoop dat je de leegte in de communicatie niet probeert te dichten met zinloze opmerkingen.
   Bedankt voor de feedback.
   1. -5
    Mei 30 2021
    Ja, niet voor niets.
 9. De opmerking is verwijderd.
 10. 0
  Juni 1 2021
  Doriërs, Macedoniërs, Pontische Grieken, dezelfde R1a als de Scythen, alleen sommige zijn bos, andere zijn steppe. Er was maar één taal, ongeveer begrijpelijk. De Grieken van de Scythen 1. Ze beschouwden hen niet als barbaren, 2. Ze beschouwden hen niet als ongelijk. Scythen. ze wisten duidelijk wie de Doriërs waren, waar de Macedoniërs vandaan kwamen, enzovoort. Ze zouden allianties kunnen sluiten.
  1. 0
   Juni 1 2021
   Hallo. Bedankt voor de feedback. Waar zijn de gegevens op gebaseerd?
   Bedankt.

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"