Ridders van de Honderdjarige Oorlog: rekrutering

93

Humphrey de Bohun (1309-1361) - 1336de Graaf van Hereford, 1336de Graaf van Essex uit 1338, Lord High Constable van Engeland 1360-1361, 1326-1327 Miniatuur uit het manuscript "Over de adel, wijsheid en voorzichtigheid van koningen" door Walter de Milemet, Christ Church, XNUMX-XNUMX. Londen

Uzzia had ook een leger dat in detachementen ten strijde trok, volgens hun verslag in de lijst opgesteld door de hand van Jeel de schrijver en Maaseya de opzichter, onder leiding van Hananja, een van de belangrijkste hoogwaardigheidsbekleders van de koning.
26 Kronieken 11:XNUMX

Leger история landen en volkeren. In het vorige artikel werd gesproken over het "eerste uniform" dat verscheen tijdens de jaren van de Honderdjarige Oorlog. Vandaag blijven we praten over de gebeurtenissen uit die verre tijd. En als we het de vorige keer vooral over kleding hadden, zullen we vandaag proberen uit te zoeken hoe de rekrutering van troepen toen plaatsvond. Voor het aankleden van het leger moest het immers gerekruteerd worden. Dus, wat was het leger dat zich verzette tegen de Engelse invasie van Frankrijk aan het begin van de Honderdjarige Oorlog, uit wie bestond het en met welke principes was het bemand?


Sir Robert Knollys met Sir Thomas Grandison. Engelse krijgers die onder het kruis van St. George marcheren, zijn gekleed in gewatteerde en gewatteerde jupons die over een harnas worden gedragen; sommige zijn aan de voorkant dichtgeknoopt of vastgebonden met veters. De commandanten gaven er de voorkeur aan hun helmen af ​​​​te zetten, tijdens de mars te vervangen door een hoge hoed en de tweede door een hoofdtooi die sterk op een tulband lijkt. Eentje heeft een commandantstok in zijn hand. Miniatuur uit de Kroniek van Frankrijk van St. Dennis, 1380-1400 Parijs, Frankrijk. British Library, Londen

En zij omvatte, zoals eerder, de feodale militie, evenals troepen die onder het contract waren gerekruteerd, en professionele buitenlandse huursoldaten. Al deze krijgers werden betaald voor hun dienst. De feodale structuur van Frankrijk veranderde voortdurend, maar het koninkrijk bleef een koninklijk domein, vijf grote hertogdommen, 47 graafschappen, enkele tientallen burggraven en vele andere leengoederen omvatten, waarvan de heren verschillende titels droegen. Dit systeem omvatte honderden chastellainies, waaronder de belangrijkste kastelen met hun omliggende gebieden, en duizenden kleinere seigneuries. In Frankrijk waren er tot 50 families van adel (noblesse) of chevalier (chevalerie), maar slechts een klein deel van de edelen van hen kon als ridder dienen. De meesten bleven in de rang van schildknapen.Ridders van de Honderdjarige Oorlog: rekrutering
Nogal een grappige illustratie uit het manuscript van Walter de Milemet "Over de adel, wijsheid en voorzichtigheid van koningen." St. George presenteert Edward III met een schild en een speer. De omkering van heraldische dieren op het rechter schouderstuk van de afgebeelde ridder of aan de rechterkant van de paardendeken werd soms gebruikt om hun positie naar voren te laten zien, omdat het beest dat zich naar de vijand keerde, volgens de regels van de heraldiek. Het was echter niet gebruikelijk om dit op een wapenrok te doen, en hier hebben we te maken met een kunstenaarsfout. Dat wil zeggen, ze hadden het helaas altijd bij het verkeerde eind!

Het aantal gevechtsklare ridders in Frankrijk varieerde van 2350 tot 4000. De talrijke schildknapen die zij aan zij met de ridders vochten, ontvingen ook een salaris voor hun dienst, alleen werden ze natuurlijk veel minder betaald. Deze krijgers konden er pas op rekenen dat ze na meer dan een jaar dienst de ridderschapsstatus zouden verwerven, zodat de periode van hun verblijf in schildknapen soms tientallen jaren duurde. Zo kreeg de ridderlijke nalatenschap steeds meer de kenmerken van een erfelijke kaste, die belangrijke privileges genoot, zoals bijvoorbeeld belastingvrijstelling.


De Franse koning vecht te voet. "Kronieken van Frankrijk", 1410 Parijs. Koninklijke Bibliotheek der Nederlanden, Den Haag

Hoewel Frankrijk nog steeds een universele militaire dienst had - een arrièreverbod, dat betrekking had op de hele mannelijke bevolking in de leeftijd van 14 tot 60 jaar, werd het eigenlijk verlaten aan het begin van de Honderdjarige Oorlog. In plaats daarvan was de belangrijkste vorm van feodale dienstplicht het bijeenbrengen van de adel (Semonce des Nobles), waarbij de houders van feodale leengoederen betrokken waren, evenals het bijeenbrengen van de militie (arrière ban après bataille) in noodgevallen. De ridders die door de Semonce des Nobles werden geroepen, kregen een dagsalaris, evenals de strijders die op contractbasis waren gerekruteerd. "Verplichte dienst" (Servitutum debitum), die het mogelijk maakte om tegen het begin van de XNUMXe eeuw een aanzienlijk aantal infanteriecontingenten te verzamelen. was in verval, en alles wat overbleef van rekrutering op het platteland was niet meer dan een vorm van lokale militie en "transportdienst". Aan de andere kant mochten Franse boeren wapen. De situatie was ernstig en de regering vaardigde een decreet uit dat de boeren het recht verleende om gewapend verzet te bieden aan roversbendes, een belangrijke concessie voor een tijd waarin het recht om wapens te dragen aan gewone mensen een bedreiging kon vormen voor de hele bestaande sociale orde .


Zoals we weten, vonden tijdens de jaren van de Honderdjarige Oorlog veldslagen niet alleen op het land, maar ook op zee plaats. Op deze miniatuur uit de "Kronieken van Frankrijk", 1410 Parijs. Koninklijke Nationale Bibliotheek, Den Haag, we zien zo'n tafereel: de boogschutters van een Engels schip dat voor de wind zeilt, vuren een salvo af op een Frans schip, de soldaten waarop schilden van pijlen afschermen, maar ze proberen niet te schieten terug tegen de wind!

Er werd zeer veel belang gehecht aan de uitoefening van militaire dienst door de stedelijke bevolking, en tegen de XNUMXe eeuw. Franse steden konden kleine legers van infanterie en cavalerie aanvoeren. Sommige van deze milities werden zelfs opgericht op basis van kerkparochies, die elk een eigen kapitein hadden. Deze commandant was vaak lid van een van de machtigste gilden en behoorde mogelijk tot een ridderorde. Maar misschien hoorde hij er niet bij, hoewel hij vaak dure ridderpantsers droeg.

Het feodale leger kon ook worden aangevuld met fondsen uit de inning van pacht voor het bezit van leengoed of jaarhuur (deze maatregel raakte echter na 1360 in onbruik).


Hier zijn boogschutters uit de Honderdjarige Oorlog afgebeeld, gekleed in harnas. Dit is echter een miniatuur van een kunstwerk dat vertelt over de heldendaden van Alexander de Grote, waar veel miniaturen zijn die absoluut fantastisch zijn qua inhoud. Manuscript "Het boek en het ware verhaal van de goede koning Alexander", 1400-1425. Parijs. British Library, Londen

De motieven voor de dienst van aristocraten in het feodale leger bleven even traditioneel als het rekruteringssysteem. Ethiek, bedrijfsgeest en nationale identiteit werden behouden, ondanks het feit dat de ridderlijke klasse werd gekenmerkt door buitensporige extravagantie en overdreven verfijnde manieren. Oorlog bleef ook het belangrijkste middel om sociale en materiële status te bereiken. De eigendunk van een krijger werd ondersteund door de wetenschap dat hij of zijn voorouders roem of fortuin hadden verworven door militaire bekwaamheid. De heldencultus onder deze militante klasse omvatte negen van de meest gerespecteerde krijgers uit de oude literatuur en historische helden die dichterbij kwamen. Deze omvatten: Hector, Alexander de Grote, Gaius Julius Caesar, Josia, David, Judas Maccabeus, Koning Arthur, Karel de Grote en Geoffrey de Bullon - plus heiligen die volgens de kerktraditie zijn ingewijd - St. Michael, George en Mauritius. In de vijftiende eeuw. dit pantheon werd aangevuld met moderne helden, zoals: de Zwarte Prins, Bertrand du Guesclin, Busico, Don Pedro de Wrede, Jacques Lalain en anderen, wiens heldendaden levendig werden beschreven in ridderromans.


Laten we opnieuw kijken naar het werk van Walter Milemet "Over de adel, wijsheid en voorzichtigheid van koningen." Dergelijke werpmachines werden gebruikt in een tijd dat koning Edward III nog studeerde uit dit 'boek van kennis' dat speciaal voor hem was geschreven

Zij aan zij met deze feodale elite vochten onder contract ingehuurde beroepsmilitairen. Nadat een dergelijk contractsysteem zijn betrouwbaarheid had bewezen, begon het alle andere vormen van troepenwerving te verdringen. Tegen 1350 regelden contracten, zowel mondeling als schriftelijk, in toenemende mate het inhuren van soldaten en bedienden, edelen en gewone mensen. Het Engelse systeem van een volledig contract, inclusief vooruitbetaling, was zeldzaam in Frankrijk. Als typisch kan worden beschouwd het detachement van de heer van Beaumanoir, gerekruteerd onder contract door de Franse koning in 1351. Dit detachement bestond uit 4 ridders, 18 schildknapen en 30 boogschutters of kruisboogschutters. De meeste cavalerie in dergelijke eenheden behoorde tot de kleine landaristocratie, wiens landgoederen een zeer bescheiden inkomen opleverden, en aangezien oorlog de enige waardige bezigheid was voor zulke heren, werden velen van hen beroepssoldaten. Toegegeven, de meeste commandanten kwamen uit een nobele aristocratie, wat suggereert dat de interne structuur van dergelijke detachementen de kenmerken van het feodale systeem weerspiegelde. Maar na de XNUMXe eeuw. detachementscommandanten werden alleen genoemd naar hun plaats van herkomst, wat suggereert dat de meesten van hen van nederige of onwettige afkomst waren.


De oorlogen uit het tijdperk van de Honderdjarige Oorlog waren, zoals we meer dan eens hebben opgemerkt, volkomen on-ridderlijk wreed. "Wenceslas Bijbel", 1389 Duitsland. Oostenrijkse Nationale Bibliotheek, Wenen

De volgende zijn buitenlandse huursoldaten, hoewel deze term in feite niet helemaal juist is, aangezien de meeste buitenlandse troepen werden gerekruteerd op het grondgebied van die staten die bijzonder nauwe banden hadden met de Franse kroon. Het kunnen de beroemde Genuese kruisboogschutters zijn of Castiliaanse zeilers. In de troepen van het rijk, waaronder strijders, uitgerust met de bisschop van Luik, ontving elke soldaat 15 livres voor de campagne, plus nog eens 000 livres voor elke dag van dienst. Daarnaast ontving een banierridder, dat wil zeggen een ridder met een vaandel, 50 sous, een banneret 40 sous, een ridder 20 en een schildknaap 10 sous als voorschot voor elke maand dienst vanaf de datum van indiensttreding. Ze waren verplicht al hun gevangenen aan de koning over te dragen, maar ze mochten hun paarden en uitrusting houden. Als ze zelf werden gevangengenomen, moest de Franse koning ze losgelden en de kosten vergoeden van al die paarden die ze tijdens de vijandelijkheden verloren hadden. Zoals je ziet waren de arbeidsvoorwaarden vrij gunstig. Dus als een persoon het overleefde, ontving hij een stevig bedrag voor zijn dienst.


Infanteristen steken boerenhuizen in brand. Het is heel goed aangetoond dat de bogen van boogschutters veel groter zijn dan hun lengte. "Kronieken van Frankrijk", 1410 Parijs. Koninklijke Bibliotheek der Nederlanden, Den Haag

De beroemdste infanterie-eenheid van het Franse leger in de beginjaren van de Honderdjarige Oorlog waren natuurlijk de Genuese kruisboogschutters. Ze werden aangevuld met Genuese infanteriesergeanten en Italiaanse ragazzini (ragazzini) - bewoners van de Alpen, die waarschijnlijk werden gebruikt als lichte infanterie.

Zee- en landstrijdkrachten van het Iberisch schiereiland hielpen de Fransen tijdens de oorlog om Bretagne in 1342, en 15 jaar later bracht Karel van Navarra 224 strijders en 1120 infanterie over de zee om in Normandië te vechten.


Beroving. Miniatuur uit de Kroniek van Frankrijk van St. Dennis, 1380-1400 Parijs, Frankrijk. British Library, Londen

Wie voerde het bevel over de huursoldaten? In de periode tussen de wapenstilstand in Brétigny (1360) en het einde van de 1600e eeuw. de Fransen werden geleid door militaire leiders die afkomstig waren uit een tribale aristocratie, hoewel er onder hen ook strijders van nederige afkomst waren. Om de militaire eenheden te leiden, handhaafde de Franse regering meer dan 350 edelen, van wie er slechts minder dan 180 relatief regelmatig in deze rol handelden. Maar slechts XNUMX werden erkend als het "korps van koninklijke officieren", en zij waren het die aan het einde van de XNUMXe eeuw. waren de echte militaire aristocratie van Frankrijk. De meesten van hen waren inboorlingen van Normandië, Bretagne, West-Frankrijk en de omgeving van Parijs.
Onze nieuwskanalen

Schrijf je in en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de belangrijkste evenementen van de dag.

93 opmerkingen
informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. +9
  21 september 2021 18:42
  De feodale structuur van Frankrijk veranderde voortdurend, maar het koninkrijk bleef een koninklijk domein, vijf grote hertogdommen, 47 graafschappen, enkele tientallen burggraven en vele andere leengoederen omvatten, waarvan de heren verschillende titels droegen. Dit systeem omvatte honderden chastellainies, waaronder de belangrijkste kastelen met hun omliggende gebieden, en duizenden kleinere seigneuries.

  Eerder stelde ik me op de een of andere manier vaag de hele structuur voor)))
  Totdat ik Crusader Kings 3 begon te spelen, nu voelde ik de hele ins en outs van het feodale systeem voor mezelf (domein, enz.))))
  Ik raad het iedereen aan die geïnteresseerd is in de Middeleeuwen.
  1. -1
   24 september 2021 12:36
   Ik vind de tweede met mods leuker, maar het is verslavend.
 2. + 13
  21 september 2021 18:45
  Bedankt voor het artikel en de thumbnails!
  Honderdjarige oorlog. Alexander Lyays

  open vizier,
  Banners en wapenschilden ...
  - Volg mij, mijn vazallen!
  Naar de roep van je lot.

  Het land is als een slagveld
  Alles ruikt naar lijken.
  En een brutale Engelsman
  We worden met de dood bedreigd.

  op de keel trappen,
  Brengt schaamte en gevangenschap.
  En Frankrijk is lief
  Kan niet van zijn knieën komen.

  Volg mij, mijn vazallen!
  Wanneer de troon verloren is
  Toen het land weg was
  Overal bloed en gekreun,

  En je hebt geen hand nodig
  Opwarmen bij de haard
  Er blijft maar één ding over -
  Om te sterven met glorie!

  We hoeven niet te vechten
  Laat de vijand sterker zijn.
  Volg mij, mijn vazallen,
  Spoor je paarden aan!

  Hier is een prachtige cavalerie
  Ze ging, ze ging rennen.
  Hier boven de schuwe aarde
  Er klonk een zwaar geluid.

  Verheerlijking hield op,
  Alleen de roep van de bazuin wordt gehoord...
  En nu - bedekt met bloed
  Banners en emblemen.

  Het lot stuurde ons de strijd in
  We hebben het beste lot gekregen.
  Volg mij, mijn vazallen,
  Naar de pijlen van de Engelsen!
  1. + 11
   21 september 2021 18:50
   En bedankt voor de tekst!
   1. +9
    21 september 2021 19:28
    Vyacheslav Olegovich, bedankt voor de miniaturen!
    Natuurlijk zijn dit niet de meest getalenteerde "Kronieken van Froissart", maar ...
    Maar iets met iets! was )))
    Lachend en geschokt. Wat is de vechtscène waard. Het been van een man is afgehakt, hij is niet langer een vechter, hij is gewond. Dus nee! Het is noodzakelijk voor hem, hulpeloos, om een ​​dolk en recht in de nier te steken.
    Vrochem, moderne methoden van oorlogvoering zijn nauwelijks humaner.
    1. +7
     21 september 2021 19:35
     Citaat: depressant
     "Kronieken van Froissart"

     Dat zullen ze ook zijn. Niet alles is uitgeput, zeker niet...
     1. +6
      21 september 2021 20:02
      Niet alles is uitgeput


      Zou nog steeds! Er zijn vier boeken!
    2. +3
     21 september 2021 19:37
     Citaat: depressant
     Het been van een man is afgesneden

     Daarom plaatste ik deze thumbnail. Met humor was een kunstenaar natuurlijk. Met zwarte...
     1. +5
      21 september 2021 20:06
      Wel, ja. Een artiest met humor. Ik vergat de broek en schoenen van de brandstichter aan te trekken. En in het bovenste gedeelte - een krijger, zelfs een boogschutter! lachend )))
   2. +5
    21 september 2021 19:54
    De commandanten gaven er de voorkeur aan hun helmen af ​​​​te zetten, tijdens de mars te vervangen door een hoge hoed en de tweede door een hoofdtooi die sterk op een tulband lijkt.

    een hoofdtooi die lijkt op een tulband - dit is blijkbaar een van de varianten van de chaperonne
 3. + 13
  21 september 2021 18:56
  Vijftig minuten zijn verstreken, de mensen blijven blijkbaar snijden "voor Solzjenitsyn" lachend
  Niets, wacht. lachen
  De lijst van "autoriteiten" in militaire aangelegenheden, gegeven door de auteur, leek me interessant:
  Hector, Alexander de Grote, Gaius Julius Caesar, Josia, David, Judas Makkabee, Koning Arthur, Karel de Grote en Geoffrey de Bullon

  Het oude Griekenland, Rome, de Bijbel, Keltische legendes, Karel de Grote en Geoffroy (Gottfried) van Bouillon, trouwens, de zoon van dezelfde graaf Eustace (Eustache, Eustache), die "Guillaume e la!" riep tijdens de Slag bij Hastings , wijzend naar Willem de Veroveraar die zijn helm afzette . lachen
  Het was deze laatste die me interesseerde - waarom bijvoorbeeld Roland niet op de lijst staat, maar hij wel? blijkbaar betekende de titel "Bewaker van het Heilig Graf" veel meer in de hoofden van middeleeuwse krijgers dan we denken.
  1. +3
   21 september 2021 18:59
   blijkbaar betekende de titel "Bewaker van het Heilig Graf" veel meer in de hoofden van middeleeuwse krijgers dan we denken.

   Toen heerste nog prestige (als basis), later kwam de heerschappij van het geld. )))
  2. + 11
   21 september 2021 19:10
   Ja, deze lijst kan nog lang worden voortgezet Jacques de Molay, John Hawkwood, Henry Percy. Interessant: Tottenham, een Londense voetbalclub, wordt niet ter ere van hem de 'hot uitloper' genoemd. Bolt cutters uit Engeland zullen komen, herinner me eraan om niet te vergeten te vragen of dit waar is of niet.
   1. + 10
    21 september 2021 19:32
    Citaat: Kraai
    Jacques de Molay, John Hawkwood, Henry Percy.

    Dit zijn nu al helden, zou je kunnen zeggen, tijdgenoten. Hoewel geen van hen geschikt is voor de rol van de ideale ridder van de Honderdjarige Oorlog. De Molay deed niets noemenswaardigs, behalve een vloek op de brandstapel, in de ogen van zijn tijdgenoten was hij een heksenmeester en een ketter. Hawkwood is een glorieuze krijger, maar de oorsprong... kun je beter niet onthouden. En Henry Percy is over het algemeen een minder belangrijk personage, waarvan er honderden in heel Europa waren, en hij stierf tijdens de opstand, alsof het niet voor een rechtvaardige zaak was ...
    Er waren in die tijd nog twee personages die erg populair waren in Europa - een lief stel - Richard Leeuwenhart en Sultan Saladin. Maar de eerste voor de Fransen was een vijand, de tweede - in het algemeen een moslim, dus dat is ook niet het lot. Hoewel beide in principe lang als het ideaal van een ridder werden beschouwd.
    Het artikel heeft ook een tweede lijst - tijdgenoten van de gebeurtenissen.
    The Black Prince, Bertrand du Guesclin, Busico, Don Pedro de Wrede, Jacques Lalain

    Ik las dat de Fransen en de Britten ook Sir John Chandos vereerden, het is vreemd dat hij niet op deze lijst staat naast de Black Prince. Maar Pedro de Wrede is hier nauwelijks op zijn plaats. Hij was nooit een toonbeeld van ridderlijkheid, voor zover ik weet.
    1. +8
     21 september 2021 19:47
     behalve de vloek op de brandstapel
     En het was? Druon is de laatste jaren erg in mijn ogen gezonken.
     1. +7
      21 september 2021 20:13
      Laten we aannemen dat dat zo was. Anders heeft de arme Jacques helemaal niets om bij te dragen aan het goed. lachen
      1. +7
       21 september 2021 20:37
       Dat zal ik pas doen als ik die vloek in het Oudfrans heb gelezen.
       1. +8
        21 september 2021 20:59
        Oud Frans of al Middelfrans? lachen
        Grens - XIV eeuw. en het blijkt dat heel Frankrijk, ten tijde van de uitspraak van de vloek, veertien jaar lang uitsluitend in het Middelfrans sprak. Je zult de ongelukkige meester niet verwijten dat hij retrograde is, naast hekserij, sodomie, en wat heeft de Knappe Koning hem nog meer genaaid? lachen
        1. +7
         21 september 2021 21:23
         Ik denk dat d'Molay Oud-Frans sprak, zoals al zijn tijdgenoten.
         1. +6
          21 september 2021 21:36
          Dat was de echte reden voor zijn executie. lachend
          De veertiende eeuw op het erf, en hij spreekt nog steeds Oudfrans! Heel Frankrijk is sinds 1300 overgeschakeld op het Midden-Frans, en deze pronkt! Waarschijnlijk ook gebruikte koffers! Naar zijn vuur! lachend was
          Oudfrans (fr. ancien français) is een verzameling Romaanse dialecten van de olie-taalgroep, gebruikt in een gebied dat ongeveer overeenkomt met het grondgebied van het midden-noorden van het moderne Frankrijk, van ongeveer de XNUMXe tot de XNUMXe eeuw.

          Dit komt van Wiki.
          Au! Of misschien is het uit de XNUMXe eeuw. bedoel je inclusief? Dan bied ik mijn excuses aan en strooi as op mijn hoofd. huilen
          Dus toch, exclusief voor sodomie, hekserij en ketterij. De taal is van de baan.
          lachend was lachend
          1. +6
           21 september 2021 21:41
           Waarschijnlijk ben ik te serieus, en jij, Mikhail, ging over het teveel "onder Solzjenitsyn". lachend
           1. +8
            21 september 2021 21:53
            Kom op, hem, deze Solzjenitsyn!
            Tevergeefs en in het algemeen verwikkeld in commentaar. Hoewel, ze hadden een leuk gesprek met Denis, maar het onderwerp zelf is geen plezier. Nog iets hier ... De ziel rust ... lachen
           2. +8
            21 september 2021 22:00
            Dat klopt, en ik heb het over hetzelfde. Op mijn beurt had ik een leuk gesprek met Alex "Bolt Cutter" over de Engelstalige literaire tegencultuur.
   2. +7
    21 september 2021 21:26
    Hendrik Percy. Interessant: Tottenham, een Londense voetbalclub, wordt niet ter ere van hem de 'hot uitloper' genoemd.
    Het is ter ere van hem ja . Om precies te zijn, een cricketclub in Noord-Londen werd naar hem vernoemd, opgericht in 1880, en in 1882 veranderden de leden van cricket in voetbal.
    1. 0
     21 september 2021 21:38
     Citaat: Boutsnijder
     Het is ter ere van hem

     Deel het bewijs niet?
     1. +7
      21 september 2021 21:41
      Harry Hotspur, naar wie de club is vernoemd, zou de bijnaam Hotspur hebben gekregen toen hij zijn sporen ingroef om zijn paard sneller te laten gaan terwijl hij aanviel in gevechten
      https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Tottenham_Hotspur_F.C.
      https://the18.com/en/soccer-news/why-is-tottenham-called-spurs

      Er is een beetje. Ik ben onverschillig voor voetbal.
    2. +6
     21 september 2021 22:05
     Henry Hotspur was de zoon van de graaf van Northumberland. En inderdaad, Percy's bezittingen bevonden zich vooral in het noorden, op de grens met Schotland. Het zou logischer zijn om een ​​club uit York of Manchester naar hem te vernoemen... Hoeveel kost het, weet je dat? lachen hi
   3. +3
    22 september 2021 08:02
    Ja. Ter ere van Henry Percy. Er is hier geen andere interpretatie.
  3. +6
   21 september 2021 19:32
   de mensen blijven blijkbaar snijden "voor Solzjenitsyn"

   Niet voor, maar juist tegen.
   Ja, dat was het, ze sneed zichzelf een beetje en schreeuwde haar "Hoe lang!" was )))
   1. +9
    21 september 2021 19:51
    Wat, ze konden er niet tegen, Lyudmila Yakovlevna, maar hoe zit het met de plechtige gelofte "Ik ga er niet meer heen (over politieke onderwerpen) met mijn voet of hand"?Ik ben daar met een accordeon als er iets is..
    1. +7
     21 september 2021 20:09
     Ja, het was niet gemakkelijk, het gebeurt ...
     Bovendien niet met een voet - maar met vingers op het toetsenbord, en nu is mijn geweten schoon voor me was )))
  4. +1
   22 september 2021 10:46
   Citaat: Trilobite Master
   De lijst van "autoriteiten" in militaire aangelegenheden, gegeven door de auteur, leek me interessant:

   Het is vreemd dat Hector: waarom niet Achilles? hi
 4. +8
  21 september 2021 19:13
  De meesten bleven in de rang van schildknapen.
  Ik merk echter op dat de koninklijke verordening van 1293 beval dat alle schildknapen van adellijke afkomst, met een jaarlijks inkomen van 200 livres, tot ridder moesten worden geslagen voordat ze de leeftijd van 25 jaar bereikten.
  Bedankt, Vyacheslav Olegovich!
  1. +6
   21 september 2021 19:52
   Ze zeggen dat in de ogen van onze historici Karel VII een zwakzinnig en afhankelijk persoon was. Maar in feite was het een hervormer-koning die transformaties uitvoerde, niet alleen in de economie en financiën, maar ook in militaire aangelegenheden, waardoor hij in de jaren 1440 het eerste professionele leger in Europa kon creëren, waarvan de basis de ordonnantiebedrijven waren . Zo'n leger vormde de basis voor het vestigen van een absolute monarchie.
   1. +6
    21 september 2021 20:08
    Beste Lyudmila Yakovlevna!
    Ik schreef eigenlijk over een document meer dan een eeuw verwijderd van Karel de Zevende. En de heerschappij van deze Charles werd "gemaakt" door een vrouw. Ten tijde van de "manifestatie" van Jeanne was Parijs bezet door de Britten.
    1. +6
     21 september 2021 20:23
     Anton, de bedrijven interesseerden me. Waarom zijn ze ontstaan ​​als basis van een professioneel leger, om welke reden hebben ze verspreide detachementen huurlingen in de steek gelaten. Enkel en alleen.
   2. +5
    21 september 2021 20:21
    Citaat: depressant
    Ze zeggen dat in de ogen van onze historici Karel VII een zwakzinnig en afhankelijk persoon was.

    Helemaal niet. Dit is de eerste keer dat ik zo'n mening hoor. Slim, dodgy, ongehaast en onvermijdelijk als een asfaltbaan. En de zoon van Lodewijk XI, bijgenaamd de Vos, had iemand om inlichtingen in te winnen. lachen
    1. +6
     21 september 2021 20:30
     Misha, ik had de kans om verschillende meningen te lezen. Blijkbaar baseerden sommige historici hun oordeel op de kindertijd en jeugd van de koning, anderen op de volwassen politicus.
     1. +5
      21 september 2021 20:50
      Karel VII is verspreid rot, voornamelijk voor Joan. Zeg, hij hielp niet, loste niet op, sloeg niet af ... Nou, zijn regering voor Jeanne, toen hij in zijn Bourges zat, Parijs aan de Britten overliet, en de boot niet deed schudden - besluiteloos , zwakzinnig, enz.
      Tot op zekere hoogte kan deze indruk worden gewekt. In Jeanne zag hij echter het voordeel, dat spreekt van zijn inzicht. Hij vertrouwde haar troepen toe, waarvan hij zo weinig had, wat getuigt van zijn vastberadenheid. Hij ging niet met haar mee - redelijke voorzichtigheid. Hij maakte een mars met haar naar Reims, naar vijandelijk gebied, voor de kroning - opnieuw, vastberadenheid en moed. Meedogenloos gaf Jeanne aan zijn vijanden over voor executie - gezond cynisme, wijsheid en politieke vooruitziendheid. En het ontbreken van duidelijke favorieten gedurende de hele regeerperiode, doelgerichtheid en consistentie in acties spreken slechts over de wil van de staat.
      Over het algemeen getuigt niets over zijn gebrek aan wil en besluiteloosheid. lachen
      1. +6
       21 september 2021 21:07
       Ja, Jeanne, Jeanne...
       Een zeldzaam fenomeen van het bewustzijn van mensen. Er zijn spatten. Maar voor een koning die een absolute monarchie bouwt, de hoogste adel consolideert, wat op de lange termijn zal leiden tot de oprichting van één staat, dat wil zeggen, bezig is met een belangrijke strategie, kan het gebruik van Jeanne natuurlijk alleen een tactiek zijn.
       1. +6
        21 september 2021 21:49
        Ik denk dat hij het zonder haar had gered. Hij was echter heel slim. Maar bij haar ging het sneller en op de een of andere manier eleganter, helemaal in het Frans. lachen
        En het feit dat hij het heeft gelekt, en ik twijfel er persoonlijk niet aan. Pijnlijk, alles is mooi en vooral op tijd gelukt.
        Kun je je voorstellen dat Jeanne zou zijn verlost van de Britten. Voor veel geld trouwens. Oh, ze zou het nemen en een jaar later zwanger worden. Het ideaal is dood. Er was een meisje, zij werd een vrouw.
        Of, erger nog, het meisje zou gewoon weggeblazen zijn (ze hield blijkbaar vast aan snot en een eerlijk Frans woord) en ze zou zijn begonnen met het prediken van universele gelijkheid voor God of een andere ketterij ... Ik zou mijn handen moeten pakken zelf vuil.
        En hier zijn de wolven veilig en de schapen vol. En Zhanna bleef een onberispelijk symbool in haar geheugen, en de Engelse schurken toonden hun verachtelijke essentie, en ze slaagde erin haar werk volledig te voltooien ... Nee, een mooi verhaal, zeg het niet ...
        1. +5
         21 september 2021 22:13
         Zonder Jeanne was het me niet gelukt. In dit geval heb ik het niet over een persoon, maar over een symbool.
         1. +5
          21 september 2021 23:29
          Denk je dat er geen symbool is? Misschien. Maar het symbool zou gevonden worden, dit zou niet het geval zijn. Een vrouw, een man, een soort relikwie, een bloem, een dier - als er een behoefte is, kan zelfs een symbool worden gemaakt van een varken. Zonder een specifieke Zhanna was het me gelukt.
        2. +3
         22 september 2021 12:25
         [quote=Trilobietenmeester] Ik denk dat hij het zonder haar had kunnen doen. Hij was echter heel slim. Maar bij haar ging het sneller en op de een of andere manier eleganter, helemaal in het Frans. lachen
         Bocharov en Chumikov brachten in hun boek over PR een interessant idee naar voren dat Zhanna een PR-project was van de geestelijkheid en Gilles de Retz. Ik droeg mijn lepel honing bij aan deze hypothese. Schreef een artikel over VO, in SECRETS of the XX eeuw. Ik weet niet of je het bent tegengekomen ... Ik kan weer schrijven. Er zijn interessante gedachten daar ... Trouwens, ik heb dit ook in mijn elektronische leerboek GESCHIEDENIS VAN PUBLIC RELATIONS.
         1. +3
          22 september 2021 16:59
          Wat Zhanna betreft, het lijkt erop dat Valery iets heeft geschreven. Als mijn geheugen mij goed van pas komt, is hij een aanhanger van de hypothese van haar verheven oorsprong. lachen
          Er zijn veel verschillende versies over haar - wie ze is, hoe ze beroemd werd en waar ze naartoe ging.
          Schrijf, Vyacheslav Olegovich, het onderwerp zal naar mijn mening nooit zijn interesse verliezen. Ik zal je artikel met kritiek aanvallen, Anton grijpt me naar de keel, Viktor Nikolajevitsj zal ons allemaal een zwaarwegend woord geven waar nodig, en dan zullen we allemaal samen een volkshistoricus rechtzetten die op het verkeerde moment naar buiten is gekomen - waarom geen geluk? lachen
          Kortom, ik ben voor Jeanne! hi
          1. +3
           22 september 2021 17:13
           Citaat: Trilobite Master
           Kortom, ik ben voor Jeanne!

           Dank u voor de steun! Ik zal eens in mijn archief kijken. Weet je, ik vond onlangs een artikel (niet het mijne!) uit 2011, dat ik, samen met het tijdschrift en het teken "urgent", al 10 jaar van plaats naar plaats verschuif. En alles is dringend. En "Zhanna" kwam toen ooit uit ...
          2. +3
           22 september 2021 18:44
           Anton grijpt me naar de keel,
           Ja, je moet gewoon Togoev lezen. Wat betreft de verheven oorsprong van Zhanna, ik weet niet waar deze nep vandaan kwam, maar er wordt al jaren over gesproken door de vijanden van de communisten. Zijn oorsprong is dat geen van beiden een arbeider-boer is! "Student! Atleet! Komsomol-lid! En tot slot, ze is gewoon een schoonheid!" (VAN)
           1. +2
            22 september 2021 18:51
            Ja, Togoeva is een specialist in Zhanna en haar proces. Wat betreft de oorsprong van Jeanne, het laatste dat me opviel uit de serie "koninklijke dochter" was Dmitry Ustinov. Geen slechte popularisator, specialist in de Oorlogen van de Rozen. Nou, dan zal ik Basovskaya's geheugen opfrissen. En laat de strijd beginnen! lachend hi
           2. +2
            22 september 2021 19:00
            Togoeva is over het algemeen een specialist in middeleeuwse Franse justitie. Ik hoop dat hij bij het d'Re-proces komt.
      2. +6
       21 september 2021 21:10
       Citaat: Trilobite Master
       Karel VII is verspreid rot, voornamelijk voor Joan. Zeg, hij hielp niet, loste niet op, sloeg niet af ... Nou, zijn regering voor Jeanne, toen hij in zijn Bourges zat, Parijs aan de Britten overliet, en de boot niet deed schudden - besluiteloos , zwakzinnig, enz.
       Tot op zekere hoogte kan deze indruk worden gewekt. In Jeanne zag hij echter het voordeel, dat spreekt van zijn inzicht. Hij vertrouwde haar troepen toe, waarvan hij zo weinig had, wat getuigt van zijn vastberadenheid. Hij ging niet met haar mee - redelijke voorzichtigheid. Hij maakte een mars met haar naar Reims, naar vijandelijk gebied, voor de kroning - opnieuw, vastberadenheid en moed. Meedogenloos gaf Jeanne aan zijn vijanden over voor executie - gezond cynisme, wijsheid en politieke vooruitziendheid. En het ontbreken van duidelijke favorieten gedurende de hele regeerperiode, doelgerichtheid en consistentie in acties spreken slechts over de wil van de staat.
       Over het algemeen getuigt niets over zijn gebrek aan wil en besluiteloosheid.

       Wat ben je toch een fijne kerel, Michael, dat je zo schrijft! Wat een diep begrip van het tijdperk en de mensen. Mooi. Je zou kunnen denken dat je een Ph.D. en verdedigd op vgl. eeuwen
       1. +7
        21 september 2021 21:23
        Bedankt, Vyacheslav Olegovich. hi
        Ik hou gewoon van deze tijd, ik heb er een zwak voor sinds mijn kindertijd, toen alles wat erin vloog zich in mijn hoofd nestelde ... En nu is het tijd om deze "stenen" te verzamelen en op de planken te zetten. Ik wist echt, toen ik deze opmerking begon te schrijven, niet hoe en waarmee ik het zou beëindigen. Gewoon weer een steen in de muur. lachen
        Dit is hoe uw artikelen helpen om uw eigen uiteenlopende kennis te systematiseren. lachen
        1. +4
         22 september 2021 05:40
         Prediker 3:22. Dus ik zag dat er niets beters is dan een man die van zijn werken geniet: omdat dit zijn deel is; want wie zal hem brengen om te zien wat er na hem zal zijn?
 5. +5
  21 september 2021 19:20
  elke soldaat ontving 15 livres voor de campagne, plus nog eens 000 livres voor elke dienstdag.
  Vyacheslav Olegovich, je brengt een aantal fantastische bedragen, zelfs als ze met een orde van grootte worden verminderd!
  1. +4
   21 september 2021 19:44
   Anton! Niet schuldig. Nam dit op in het boek Nicolas FRANSE LEGER VAN DE HONDERD JAAR OORLOG. Gisteren is mijn scanner kapot gegaan, anders had ik de pagina laten zien. Haar nummer is 7. Dat is precies daar.
   1. +4
    21 september 2021 19:54
    Nou bedankt! Ik zal proberen het te vinden en te zien. Maar verdomme, 15000 livres is 4 ton zilver!
    1. +4
     21 september 2021 20:01
     Anton! Ik ben geen expert op het gebied van geldzaken van die tijd. Ik schreef je, ik schrijf hier en nu voor iedereen. Daarom ben ik tevreden met het feit dat ik links geef van waar het vandaan komt. Het zou geweldig zijn als je materiaal zou voorbereiden over hetzelfde geld van de Honderdjarige Oorlog!
     1. +4
      21 september 2021 20:17
      Vyacheslav Olegovich, praten over het geld van de Middeleeuwen is gebaseerd op 20-30 afzonderlijke artikelen! En je moet beginnen met de ruïnes van het Romeinse rijk. De financiële zaken van de Middeleeuwen is een zeer verwarrend onderwerp, ik benader het gewoon ... Maar het is waanzinnig interessant!
      1. +4
       21 september 2021 20:48
       20-30 artikelen zijn niet nodig, maar je kunt het hebben over de munten van Engeland en Frankrijk en deze twee materialen van elk 10 karakters met bijschriften onder de foto plaatsen. Het is niet nodig om alles te dumpen wat te denken, te structureren en vooruit te komen.
       1. +4
        21 september 2021 20:58
        Het is niet nodig om alles te dumpen wat te denken, te structureren en vooruit te komen.
        Maar hiermee ben ik het eens!
  2. +6
   21 september 2021 20:03
   elke soldaat ontving 15 livres voor de campagne, plus nog eens 000 livres voor elke dienstdag.
   Vyacheslav Olegovich, je brengt een aantal fantastische bedragen, zelfs als ze met een orde van grootte worden verminderd!

   Ondertussen zijn de cijfers in de originele bron (FRANSE LEGERS VAN DE HONDERDJAARIGE OORLOG, door David C. Nicolle en Angus McBride) hetzelfde.
   Troepen van keizerlijke oorsprong omvatten de strijders geleverd door de bisschop van Luik, elke man ontvangt 15,000 livres plus 50 livres voor elke dag onderhoud. Bovendien kreeg een senior banneret 40 sous, een eenvoudige banneret 20, een ridder tien en een schildknaap vijf sous vooruit voor elke maand dienst voor zo lang als nodig is.

   Het is moeilijk om deze cijfers snel te verifiëren, maar laten we het proberen. De Tourist livre was in die jaren ongeveer 81 gram zilver waard. 50 livres is vier kilo zilver. In Engeland kregen ridders in die jaren twee shilling per dag. Dit is 24 pence of ongeveer 30 gram zilver.
   Met zo'n verschil, denk ik. alle Engelse ridders zouden naar Frankrijk zijn verhuisd.
   De cijfers zijn inderdaad zeer twijfelachtig. Ergens hebben de auteurs een fout gemaakt.
   1. +3
    21 september 2021 20:33
    Ik denk dat het logisch is om de getallen te delen door 3-4 en te werken met zouten en ontkenners.
    1. +4
     21 september 2021 20:43
     Eerlijk gezegd zou ik graag de exacte gegevens vinden, maar tot nu toe is dat niet mogelijk geweest.
    2. +3
     21 september 2021 20:49
     Citaat van: 3x3zsave
     Ik denk dat het logisch is om de getallen te delen door 3-4 en te werken met zouten en ontkenners.

     Het zou geweldig zijn om HUN FOUTEN te vinden en erop te wijzen. Ik kan het niet.
     1. +1
      21 september 2021 21:37
      Ja, het past gewoon niet! Voor 15 livres in het midden van de XNUMXe eeuw kon je een graafschap of een aartsbisschoppelijke titel kopen! En "vanaf het begin"!
   2. +1
    26 september 2021 13:00
    Je hebt dit probleem vakkundig benaderd, ik geloof dat het niet een schatting was van één krijger, maar van een detachement met dagelijks onderhoud. De huursoldaat betaalde alles zelf.
    1. 0
     26 september 2021 13:29
     Ik veronderstel dat het geen schatting was van één krijger, maar van een detachement met dagelijks onderhoud.

     Dat is veel, zelfs voor een ploeg.
 6. +4
  21 september 2021 19:26
  Ze werden aangevuld met Genuese infanteriesergeanten en Italiaanse ragazzini (ragazzini) - bewoners van de Alpen, die waarschijnlijk werden gebruikt als lichte infanterie.

  Ragazzini interesseerde me, want in het Italiaans ragazzini - kinderen, ragazzi - jongen, ragazzo - helper, leerling. Blijkbaar begrijpen zelfs zulke gerespecteerde mensen als David C. Nicolle en Angus McBride de kwestie soms om de een of andere reden niet helemaal.
  Wie zijn ragazzini, historici zijn blijkbaar niet vastgesteld. In ieder geval Philippe Contamine, die zeer gezaghebbend is in de militaire geschiedenis van de Franse middeleeuwen, in zijn fundamentele werk GUERRE, ÉTAT ET SOCIÉTÉ À LA FIN DU MOYEN ÂGE. (Oorlog in de Middeleeuwen), over dit onderwerp staat geschreven
  "En 1355-1356 enfin il est fait vermelding de quelques "ragacins" (ragazzini?), Venus d'au-delà des Alpes au service de Jean le Bon"

  Vertaling: "In 1355 - 1356 worden verschillende "ragatsins" ((ragazzini?) vanwege de Alpen in dienst van Jan de Goede.
  Wie deze "van buiten de Alpen kwamen" is nog steeds niet met zekerheid bekend.
  1. +6
   21 september 2021 20:13
   Ik herinner me dat in de liedjes van Adriano Celentano, diezelfde "ragazzi" er constant doorheen glipten. Blijkbaar gewoon "jongens".
   1. +6
    21 september 2021 20:16
    Ja, zelfs meer als "jongens". Er is ook zo'n optie.
    1. +5
     21 september 2021 20:57
     Ragazzo is meer een Russische man, Ragazzini is tieners.
     Analoog in het Frans-garson
  2. +4
   21 september 2021 21:05
   Citaat van Undecim
   "ragacins"

   Hoogstwaarschijnlijk een calqueerpapier van de middeleeuwse Latijnse term ragatius. Het kan van alles betekenen. Van een tiener tot een leerling en een dienaar aan het hof
 7. +3
  21 september 2021 19:29
  De huurtarieven zijn niet helemaal duidelijk, de auteur is duidelijk verward in het prijsbeleid van 50 livres per dag, dit is de prijs van een goed paard, als nu elke aannemer Lada elke dag verdiende))))
  1. +4
   21 september 2021 19:41
   Juist, collega! Robert II d'Artois, een van de rijkste mensen in het koninkrijk (aan het begin van de 13e-14e eeuw), betaalde 280 livres voor drie oorlogspaarden. Zelfs rekening houdend met de monsterlijke inflatie in het 50e-eeuwse Frankrijk, was XNUMX livres nauwelijks minder dan een halve kilo zilver.
   1. +4
    21 september 2021 20:18
    Zelfs rekening houdend met de monsterlijke inflatie in het 50e-eeuwse Frankrijk, was XNUMX livres nauwelijks minder dan een halve kilo zilver.

    Ik kreeg vier kilo in de reactie hierboven.
    1. +3
     21 september 2021 22:19
     Ik schat alleen in hoe zilver zou kunnen "koperen", rekening houdend met de inspanningen van Filips de Schone.
   2. +4
    21 september 2021 22:29
    Citaat van: 3x3zsave
    Zelfs rekening houdend met de monsterlijke inflatie in het 50e-eeuwse Frankrijk, was XNUMX livres nauwelijks minder dan een halve kilo zilver.

  2. +3
   21 september 2021 19:49
   Citaat: Ingvar K
   de auteur is duidelijk verward in het prijsbeleid van 50 livres per dag, dit is de prijs van een goed paard, als nu elke loonwerker dagelijks Lada verdient

   Maar geen vijg is in de war. "Frans leger in de Honderdjarige Oorlog" D. Nicole, afb. A. McBride. pagina 7 - In de troepen die waren uitgerust met de bisschop van Luik, ontving elke soldaat 15 livres, plus nog eens 000 voor elke dienstdag. Bovendien: banierridder - 50 sous, banner - 40, ridder - 20. schildknaap - 10. Neem een boek, open zie .. Het woord dat hij UITDRUKKELIJK nam ... Je weet het natuurlijk niet - schrijf niet! Nicole is een beroemde historicus.
   1. +4
    21 september 2021 20:51
    Citaat van Calibre
    Nicole is een beroemde historicus.

    Maar iedereen heeft het mis. Het zou leuk zijn om een ​​beetje onderzoek te doen om zijn fout te vinden en erop te wijzen, en het te bevestigen met serieuze bronnen.
    1. +1
     22 september 2021 00:18
     Het zou leuk zijn om een ​​beetje onderzoek te doen om zijn fout te vinden en erop te wijzen, en het te bevestigen met serieuze bronnen.

     Is Philippe Contamine en zijn boek La Guerre au Moyen Âge (Oorlog in de Middeleeuwen) een serieuze bron?
     In 1227 beval Frederik II, die zich op een kruistocht voorbereidde, dat in het Siciliaanse koninkrijk "elke vazal acht ons goud voor elk leengoed zou geven en dat één ridder zou worden opgetrokken uit acht leengoederen": met andere woorden, van elke acht leengoederen, de keizer wilde een ridder en 64 ounces goud ontvangen, wat tegen de prijzen van die tijd ongeveer een jaarsalaris was.

     1. +2
      22 september 2021 05:34
      De bron is serieus, maar mijn wiskunde is slecht. En je moet veel tellen en vooral herberekenen en vertalen.
      1. +3
       22 september 2021 07:41
       Waarom moet je tellen? Overweegt laat D. Nicole. Trouwens, zo'n fout is verrassend, een historicus van dit niveau moet in dergelijke zaken worden begeleid. Misschien een typfout?
       1. +4
        22 september 2021 12:19
        Citaat van Undecim
        Overweegt laat D. Nicole.

        Hij is met pensioen. Verhuisd naar Londen en ik heb geen connectie met hem. Misschien ziek. Hij is 10 jaar ouder dan ik.
        1. +2
         22 september 2021 12:37
         Nou, dan heb je geen keus. Ergens had ik "Aritmetiek" van Magnitsky. ik zal doorsturen.
   2. +1
    22 september 2021 09:12
    Citaat van Calibre
    In de troepen die waren uitgerust met de bisschop van Luik, ontving elke soldaat 15 livres, plus nog eens 000 voor elke dienstdag. Bovendien: een banierridder - 50 sous, een banier - 40, een ridder - 20. een schildknaap - 10.

    Om te twijfelen is het voldoende om te begrijpen dat één livre gelijk is aan twintig sous.
    en vergelijk de toeslag "penny" met het hoofdbedrag
   3. +1
    25 september 2021 09:51
    Dat wil zeggen, je gelooft gedachteloos in alles wat ze in het Westen zeggen en gebruikt geen kritische analyse en je eigen mening?
    1. 0
     25 september 2021 13:35
     Citaat: Ingvar K
     in alles wat ze in het westen zeggen,

     Ik geloof in alles wat ze nee zeggen, in wat is geschreven door een beroemde historicus met verwijzingen naar bronnen.
     1. +2
      26 september 2021 12:57
      Waarom besloot je dan dat dit de betaling is van één huursoldaat, en niet een detachement van ridders en gewapende mannen met boogschutters met dagelijks onderhoud en een vergoeding naar aanleiding van de resultaten van de campagne? ))))))
 8. +2
  22 september 2021 10:44
  De Franse koning vecht te voet. "Kronieken van Frankrijk", 1410 Parijs


  Hij verwarde hem bijna met Ramses III was
 9. +3
  22 september 2021 19:01
  En dus begon ik met de ordonnantiemaatschappijen om te gaan.
  Het gebeurde zo dat als gevolg van de onfatsoenlijke duur van de Honderdjarige Oorlog, die ofwel oplaaide of in wapenstilten verdween, maar op geen enkele manier kon eindigen, hele generaties professionele krijgers opgroeiden, die, niet willend en niet in staat zijnd niets anders deden dan wapens gebruiken, verdwaalden in talloze groepen onder leiding van kapiteins. Deze "brigades" werden ingehuurd in het leger op grond van een contract tussen de koning en de kapiteins, waren gedisciplineerd en presteerden goed op het slagveld, maar waren niet per se loyaal aan de koning en bij gelegenheid konden de kapiteins het contract verbreken. En toen de vijandelijkheden afnamen, veranderden georganiseerde groepen huurlingen vaak in plunderaars en beroofden ze de bevolking die ze moesten beschermen. De laatste miniatuur van degenen die het artikel illustreren, presenteert slechts een aflevering van dergelijke plunderingen. Voor Frankrijk, tot het uiterste uitgeput door de oorlog, werd dit een nationale ramp, een echte humanitaire catastrofe, er ontstond volksopstand en er moest iets aan gedaan worden. Maar alleen een georganiseerde krijgsmacht kon ongebreidelde plunderingen aan en in 1439 kwam het plan van Karel de Zevende om een ​​beroepsleger op te richten, dat hij al lang had uitgebroed, tot een logische conclusie met de steun van de financier, woekeraar. en koopman in één persoon, Jacques Coeur, die met recht samen met de koning de organisator van het Franse reguliere leger wordt genoemd.
 10. +2
  22 september 2021 21:28
  Een ordonnantie in Frankrijk is een koninklijk besluit met de kracht van staatswet.
  Om een ​​regulier leger in stand te houden, waren belastingen nodig. Hiervoor werd Jacques Coeur ingeschakeld als specialist in financiële zaken.
  De gebruikelijke belasting voor de financiering van militaire bedrijven was een omzetbelasting genaamd ed. Bij wijze van uitzondering werd ed vóór elke campagne geïntroduceerd. Omdat de Honderdjarige Oorlog echter op geen enkele manier eindigde, werd ed permanent, maar gezien de sterke daling van de handel was het duidelijk niet genoeg, zelfs niet voor individuele campagnes. En meer nog, de ed was niet genoeg om een ​​staand leger te financieren, dat moest worden gehandhaafd tussen militaire campagnes door, niet alleen voor lonen, maar ook voor huisvesting en voedsel. Die zijn voedsel volledig uitsloot vanwege plunderingen. En toen, na zorgvuldig nadenken, voerden ze een talya in - een belasting op onroerend goed en land, die het mogelijk maakte om het belastingstelsel te dekken met een veel groter aantal belastingbetalers dan Edom.
  In overeenstemming met de ordonnantie van 1439 werd de tag regulier verklaard. Het belastingtijdvak en het door de belastingautoriteiten geïnde bedrag van elk administratief gebied werden vastgesteld. Alleen de hoogste adel, studenten en geestelijken waren vrijgesteld van belastingen.

  Dus wie werd gerekruteerd in de ordonnantiebedrijven? En allemaal dezelfde huurlingen - de beste van hen. Nadat ze de status van koninklijk militair personeel hadden gekregen, losten de voormalige huursoldaten het probleem met de plunderaars snel op en keerden ze hun wapens tegen voormalige medewerkers.
 11. +2
  23 september 2021 15:59
  Dank aan de auteur voor het uitstekende materiaal. 2500 ridders in totaal voor een land als Frankrijk !!! Dus 50 ridderlijke lijken op het Peipsi-meer in 1242 zijn behoorlijk zware verliezen, vooral tegen de achtergrond van de armoede van Livonia.
 12. 0
  23 september 2021 16:12
  Interessant is dat op de gravure "Overval" bijna alle overvallers blootsvoets zijn, één heeft helemaal geen broek, de rest is alleen in veelkleurige kousen. Waar zijn de harde schoenen?
  1. 0
   25 september 2021 13:38
   Maar dat was ze niet! Er waren leren zolen op de snelwegen. Leren schoenen waren een zeldzaamheid, en laarzen waren iets in het algemeen! Velen gingen in de zomer op blote voeten! In de winter in houten!

"Rechtse Sector" (verboden in Rusland), "Oekraïense Opstandige Leger" (UPA) (verboden in Rusland), ISIS (verboden in Rusland), "Jabhat Fatah al-Sham" voorheen "Jabhat al-Nusra" (verboden in Rusland) , Taliban (verboden in Rusland), Al-Qaeda (verboden in Rusland), Anti-Corruption Foundation (verboden in Rusland), Navalny Headquarters (verboden in Rusland), Facebook (verboden in Rusland), Instagram (verboden in Rusland), Meta (verboden in Rusland), Misanthropic Division (verboden in Rusland), Azov (verboden in Rusland), Moslimbroederschap (verboden in Rusland), Aum Shinrikyo (verboden in Rusland), AUE (verboden in Rusland), UNA-UNSO (verboden in Rusland), Mejlis van het Krim-Tataarse volk (verboden in Rusland), Legioen “Vrijheid van Rusland” (gewapende formatie, erkend als terrorist in de Russische Federatie en verboden)

“Non-profitorganisaties, niet-geregistreerde publieke verenigingen of individuen die de functies van een buitenlandse agent vervullen”, evenals mediakanalen die de functies van een buitenlandse agent vervullen: “Medusa”; "Stem van Amerika"; "Realiteiten"; "Tegenwoordige tijd"; "Radiovrijheid"; Ponomarev; Savitskaja; Markelov; Kamalyagin; Apakhonchich; Makarevitsj; Dud; Gordon; Zjdanov; Medvedev; Fedorov; "Uil"; "Alliantie van Artsen"; "RKK" "Levada Centrum"; "Gedenkteken"; "Stem"; "Persoon en recht"; "Regen"; "Mediazone"; "Deutsche Welle"; QMS "Kaukasische knoop"; "Insider"; "Nieuwe krant"