militaire beoordeling

Rusland in 2023: verandering van politieke elites

77
Rusland in 2023: verandering van politieke elites

Het afgelopen jaar 2022 eindigde met een hele reeks acute problemen waarmee de huiselijke samenleving werd geconfronteerd. De belangrijkste hield rechtstreeks verband met het feit dat na de ineenstorting van de USSR de ideologie van het rooien van geld domineerde. Vermenigvuldigd met de idealisering van het Westen, de westerse cultuur en de technosfeer leidde dit tot het feitelijk negeren van de processen binnen de Russische samenleving zelf en de samenleving van de landen van de voormalige USSR. Ondertussen is de belangrijkste ideologie van het lokale, extreem Russofobe nationalisme daar sterker geworden.


Terugkeer van Moskou


In de context van het geleidelijke herstel van de Russische economie zijn alle pogingen van de Russische leiders om hun controle over de post-Sovjet-ruimte te doen herleven met behulp van grote integratieprojecten (GOS, GOS-vrijhandelszone, EurAsEC-douane-unie, EAEU) vaak leidde tot een botsing met lokale nationale elites. Omdat ze voor het grootste deel het geesteskind waren van het Sovjetstaatssysteem, konden de laatsten de maximale winst halen uit de ineenstorting van de USSR.

Daarom werd elke terugkeer van Moskou automatisch beschouwd als een directe dreiging van machtsverlies, controle over financiën en basismiddelen. Daarom werd voor het evenwicht in de regel bewust gekozen voor flirten met andere geopolitieke spelers van het Euraziatische continent (met de Verenigde Staten, de Europese Unie, China, Arabische moslimlanden, Iran, Turkije).

Het verloop van het historische proces of de geopolitieke confrontatie is altijd beïnvloed door de kracht van cultuur. Hoe hoger het cultuurniveau, des te aantrekkelijker werden de dragers van deze cultuur voor de lokale bevolking. Als in het geval van culturele expansie in de post-Sovjet-ruimte van China en islamitische landen, het gevaar voor de belangen van Rusland nogal hypothetisch was, dan kreeg de westerse expansie naar de economisch meest ontwikkelde republieken van de ex-USSR al snel een existentieel karakter.

Deze processen manifesteerden zich het pijnlijkst in Oekraïne, dat vanwege de talrijke familiecontacten tussen burgers, de taalkundige en culturele nabijheid door de Russen praktisch niet werd gezien als een vijandig gebied of zelfs maar een andere staat. De onafhankelijkheid van Oekraïne zelf werd in de regel door de meerderheid van de inwoners van Rusland slechts gezien als een tijdelijk fenomeen, dat ontstond als gevolg van de kortzichtigheid van de Oekraïense nationale en Sovjet-partijelites. Tegelijkertijd begon in Oekraïne zelf, zoals in de meeste republieken van de Unie, de onafhankelijkheid in 1991 in vergelijking met de periode van toetreding tot de USSR te worden gezien als een grote stap voorwaarts in de nationale ontwikkeling.

Daarom werd de overdracht van het ideologische geschil van de Sovjet-planeet naar het nationalisme een logisch gevolg in deze landen. Zonder af te zien van de methodologie van het opzetten van een informatiecampagne die zijn effectiviteit in de Sovjetperiode had bewezen, begonnen de staatsstructuren van de nieuwe landen actief een extreem Russofoob en anti-Sovjetbeleid te voeren om hun macht te consolideren.

Uiteindelijk leidde dit ertoe dat de jongere generatie mensen die al in de moderne tijd was opgegroeid, de verdere ontwikkeling van hun eigen land uitsluitend begon te beschouwen door het prisma van nationale cultuur en nationale identiteit.
Dit is precies wat werd opgemerkt door de westerse inlichtingendiensten, die hierin een zeer effectief instrument zagen om controle te krijgen over nieuwe gebieden.

Daarom vielen vaak veel nationale jeugdbewegingen in de voormalige Sovjetrepublieken vanaf hun oprichting automatisch onder de vleugels van westerse curatoren. Met behulp van speciaal voorbereid trainingsmateriaal was het in de kortst mogelijke tijd mogelijk om van deze verenigingen een redelijk samenhangende, georganiseerde en agressieve structuur te maken, die, indien mogelijk, in staat was tot gewapende omverwerping van de post-Sovjetregering.

De daaropvolgende acties van de reeds nieuwe regering zouden uiteindelijk leiden tot de vestiging van een politiek koloniaal regime dat absoluut afhankelijk was van het Westen. Het enige wat nog te doen was, was wachten tot de middelen die nog over waren uit de tijd van de USSR waren uitgeput en de ultieme kracht van de Sovjet-technosfeer was bereikt. Juist dit had volgens het plan van het Westen in de laatste fase moeten leiden tot het ontstaan ​​van sociale onvrede onder de hoofdbevolking van deze landen.

In de verslechterende sociaal-politieke situatie zal de volledig en volledig corrupte oude regering, die onder sterke interne druk staat van de verontwaardigde massa's burgers, gedwongen worden in te stemmen met de overdracht van de macht aan de figuren en groepen die door het Westen worden voorgesteld. Dit project als geheel werd in de jaren 2000 met succes uitgevoerd in Georgië, Kirgizië en Oekraïne.

Niet de laatste rol in dit proces werd gespeeld door het feit dat Rusland, vertrouwend op Andropovs doctrine van buitenlands beleid (de wereld betreden, maar op zijn eigen voorwaarden), tot 2008 systematisch een geopolitieke terugtocht voerde om middelen te consolideren. Maar zelfs na de aangekondigde datum, tot 2014, bleef het Russische leiderschap zich beperken tot het voeren van een actief beleid in de post-Sovjet-ruimte, omdat het vreesde dat dit de actieve industriële modernisering van het land zou schaden.

Het mislukken, als gevolg van de Oekraïense Maidan in 2014, van schuchtere pogingen met behulp van economische eenwording (GOS-vrijhandelszone) om te beginnen met herstel in nauwe benadering van de USSR bevestigde alleen maar de juistheid van deze conclusies. Hoewel succes met de hereniging van de Krim en het uitbreken van de burgeroorlog in Oekraïne een onmiddellijke overgang naar het geopolitieke offensief van Rusland begon te vereisen.

De discrepantie tussen de totaal andere structuur van de Russische samenleving (corporatistisch) en het managementsysteem (liberaal collaborisme / compradorisme) dat in het post-Sovjettijdperk werd gevormd, met de aanhoudende militair-technologische superioriteit van de belangrijkste geopolitieke rivalen, werd echter een zeer ernstig obstakel voor de uitvoering van de geplande plannen om een ​​bepaalde supranationale associatie in de post-Sovjet-ruimte te herstellen voormalige Sovjetrepublieken. Dit werd duidelijk toen Oekraïne in 2014 een opeenvolgende politieke regimewisseling doormaakte en er een grootschalig bloedig conflict uitbrak in het oosten van het land.

Een analyse van indirecte informatie die in het publieke domein wordt gepresenteerd, geeft aan dat deze politieke crisis geprogrammeerd is. Daarom moest de topleiding van Rusland het zichtbare raamwerk schetsen voor de aanwezigheid van de Russische Federatie in dit conflict, dat wil zeggen alleen haar toevlucht nemen tot krachtige methoden wanneer de Oekraïense crisis haar hoogtepunt zou bereiken in de vorm van massale etnische zuivering van de Russische -sprekende bevolking van Donbass.

Tegelijkertijd heerste er een ander standpunt, vanwege het feit dat de Russische oligarchie en de politieke kringen van de Russische Federatie talrijke familiebanden en zakelijke belangen hebben op het grondgebied van Oekraïne. Volgens haar is de oplossing van de Oekraïense crisis alleen mogelijk als de macht van de Oekraïense oligarchie binnen het kader van de staatsgrenzen van de Oekraïense staat blijft die vanaf medio 2014 bestaan. Dat is de reden waarom de kwestie van de opname van de Krim in Rusland zeer snel van de binnenlandse politieke agenda werd gehaald.

Hoewel de erkenning van de DPR en LPR als onafhankelijke politieke entiteiten of hun toetreding tot de Russische Federatie, naar het voorbeeld van de Krim, tot februari 2022 onder invloed van de positie van sommige Russische elites vaak als een zeer onwenselijk scenario werd beschouwd, met grootschalige financiële kosten als gevolg van de ergernis met het Westen. Tot het vertrek uit de functie van president van Oekraïne, die zeer nauwe contacten onderhoudt met de Russische zakenelites en politiek-liberale kringen, de vertegenwoordiger van de Oekraïense oligarchie, de grootste zakenman van het land, P.A. Poroshenko, was de algemene strategie van Rusland in het Oekraïense conflict als geheel gebaseerd op dit standpunt.

Het verzoek van de Russische samenleving om activering in Oekraïense richting vereiste een vroege verandering in deze positie. Dat werd duidelijk toen de cabaretier en grootproducent V.A. Zelensky, medio 2019 door de Oekraïners gekozen bij de volgende verkiezingen, het extreem Russofobe binnenlandse beleid van zijn voorganger in Oekraïne daadwerkelijk voortzette. In tegenstelling tot P. A. Poroshenko, die, hoewel hij financieel afhankelijk was van westerse curatoren, toch probeerde een zekere onafhankelijkheid te behouden bij het voeren van politiek, veranderde de nieuwe Oekraïense president zijn land in meer dan een jaar van zijn presidentschap volledig in een westerse kolonie.

Het belangrijkste doel van het bestaan ​​​​van een dergelijk ontwerp was uitsluitend de oorlog met Rusland. Tegelijkertijd was zijn belangrijkste taak niet het toebrengen van een militaire nederlaag met de daaropvolgende territoriale opdeling van de Russische Federatie in delen, maar het creëren van een situatie van permanente crisis die geschikt was voor mondiale structuren in het westelijke deel van de Afro-Euraziatische ruimte.

Te oordelen naar de standpunten van verschillende experts op het gebied van economie, politiek, geopolitiek en politieke economie, scenarioschrijvers van Hollywood-films of complottheoretici, geuit over de afgelopen decennia na de ineenstorting van de USSR, een van de belangrijkste taken van de leiders van de Angelsaksische wereld van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is de concentratie van middelen in de huidige crisis. Dit kan worden bereikt door een combinatie van het creëren van permanente chaos in de verlaten regio's met daaropvolgende overdracht naar de balans van hun geopolitieke rivalen op het Euraziatische continent (Rusland, China en Iran).

Tegelijkertijd was het de bedoeling om zijn technologische superioriteit te versterken door de daadwerkelijke technologische plundering van de belangrijkste economische concurrent van de Europese Unie. Op basis van de logica van de gebeurtenissen was het de staat Oekraïne en zijn grondgebied die de ontsteker hadden moeten worden die dit plan zou lanceren. Het ging er vooral om de aandacht van Europa en Rusland af te leiden. Daarom werd in februari 2014 onder de slogan "Oekraïne - tse Europe" een nationalistische staatsgreep georganiseerd. Dit project werd echter pas volledig gelanceerd nadat V. A. Zelensky aan de macht kwam.

Fantoompijnen van de ineenstorting van de USSR


Voor de Russische leiding werd deze gang van zaken duidelijk in 2004, toen de Amerikanen er via de eerste Maidan in slaagden hun beschermeling V.A. Joesjtsjenko goed te keuren als president van Oekraïne en vervolgens de zogenaamd pro-Russische V.A. Janoekovitsj, die vervolgens werd geassocieerd met Amerikaanse agenten. Dat is de reden waarom de president van de Russische Federatie en zijn binnenste cirkel zich systematisch begonnen voor te bereiden op de aanstaande confrontatie met het hele Westen.

Echter, in omstandigheden van daadwerkelijke capitulatie in de Koude Oorlog en de dominantie van invloedrijke agenten in machtsstructuren, om hun doelen alleen te bereiken door de systematische en geheime instelling van staatscontrole over de hulpbronnen van het land, de versnelde modernisering van de eigen industrie, leger en vloot - mislukt.

Tegelijkertijd werd vaak openlijk aangekondigd dat westerse initiatieven op het gebied van sociaal en onderwijsbeleid binnen Rusland zelf geheel of gedeeltelijk werden gesteund. Dit betekende op zijn beurt de acceptatie van westerse normen als dominant. Deze aanpak kan als positief worden beschouwd voor de implementatie van tactische doelen. Maar om strategische doelen te bereiken, kan een dergelijke aanpak uiteindelijk hoogstens tot grote imagoverliezen leiden.

Dat bleek uit de eerste fase van NWO in Oekraïne, die in april 2022 afliep. Gescherpt voor het uitvoeren van snelle speciale militaire operaties, was het Russische leger als geheel in staat om het vooroorlogse leger van Oekraïne te verslaan. Ze slaagde er echter niet in de belangrijkste politieke taak aan te pakken - de vestiging van een pro-Russisch regime in Kiev.

Een van de belangrijkste verrassingen voor het Russische leiderschap was zowel de geconsolideerde positie van de Oekraïense samenleving als de aanwezigheid van een protestmassa onder de breedste lagen van de Russische burgers. Daarom werd de daaropvolgende overgang naar de patriottische retoriek van de Grote Patriottische Oorlog (de strijd tegen de nazi's, de bevrijding van de bezette gebieden, "Alles voor het front, alles voor de overwinning") een natuurlijk resultaat.

Zo'n wending als geheel kwam overeen met de vraag van de Russische samenleving. De overwinning in de Grote Patriottische Oorlog onder de heerschappij van zakelijke relaties bleef misschien de enige verbindende schakel tussen verschillende lagen van de Russische samenleving. Toen begin september 2022 beelden van het offensief van Oekraïense gepantserde voertuigen versierd met Wehrmacht-kruisen in de Kharkiv-regio begonnen te verschijnen, bleek de algemene reactie van de Russische samenleving dan ook voorspelbaar: een toename van patriottisme en consolidatie rond het land. leiderschap.

Iets soortgelijks, alleen op kleinere schaal, werd al waargenomen toen in augustus 1999 Tsjetsjeense strijders, geleid door buitenlandse terroristen, Dagestan binnenvielen. Het resultaat was dat de Russische samenleving, terwijl ze de drempel van pijn door verliezen verlaagde, de leiders volledige carte blanche gaf om alle doelen te bereiken. Hoe pijnlijker de vijand toesloeg, des te harder was het antwoord en des te sterker was het verlangen om een ​​gemeenschappelijke overwinning te behalen. Het is vrij duidelijk dat dit precies is wat er nu gaat gebeuren, alleen op grote schaal, maar over een veel langere periode.

Het verloop van militaire operaties in Oekraïne duidt op het begin van een keerpunt aan het front en in het publieke bewustzijn van de Russen. Исторический de ervaring leert dat het de frontsoldaten in Rusland zijn die de nieuwe dragers van moraliteit worden en een nieuw imperialistisch paradigma beginnen te vormen door zich aan te sluiten bij de elite. Zo was het vanaf het Kulikovo-veld in 1380.

Rekening houdend met het feit dat het grootste deel van het Oekraïense front bestaat uit vertegenwoordigers van de laatste Sovjetgeneratie van 40-jarige mannen, voor wie de ineenstorting van de USSR, de daaropvolgende plunderingen in de tussentijd van de jaren negentig, de persoonlijke verrijking van staatsambtenaren door de verkoop van staatseigendommen en staatsbelangen - werd een spuug in de ziel. Daarom, deelname aan vijandelijkheden, velen van hen worden beschouwd als de uitvoering van het programma dat is vastgelegd in de Sovjetschool om de belangen en grootsheid van het vaderland te beschermen.

Een poging om de herinnering aan de overwinning van 1945 te vertrappen onder de kleinkinderen van frontsoldaten die in hun jeugd in de dorpen en in de datsja's waren opgegroeid, vormde die lont van woede, waardoor ze hun doel met het maximale resultaat kunnen bereiken door pijn en obstakels. En dit zal gebeuren met een duidelijk idealistisch beeld van de prestaties van de USSR op het gebied van wetenschap en economie, maar met respect voor vrijheid en privébezit.

Daarom zullen al in 2023 verhoogde vereisten voor de terugkeer van symbolen van de USSR duidelijk worden nageleefd. In het bijzonder de terugkeer van de Rode Vlag als de nationale vlag van Rusland en het houden van de overwinningsparade tegen de achtergrond van het mausoleum, de terugkeer van de oude namen naar Volgograd, Donetsk en Lugansk (Stalingrad, Stalino en Voroshilovgrad). Misschien wel de terugkeer van 7 november als een van de belangrijkste nationale feestdagen.

Toegegeven, met een radicale verandering in de hele semantische lading. Integendeel, het is 7 november die kan worden uitgeroepen tot Nationale Onafhankelijkheidsdag, aangezien het op deze datum is dat de tweede militie van Kuzma Minin en Dmitry Pozharsky Moskou en het Kremlin van Moskou daadwerkelijk bevrijdde van de Polen in 1612, in 1917 de Grote Socialistische Oktoberrevolutie vond plaats, en in 1941 vond de eerste Victory Parade in de Grote Patriottische Oorlog plaats.

Het was het gebrek aan begrip van deze onderwerpen dat zich manifesteerde in de opvattingen van het grootste deel van de binnenlandse en westerse elites. Zelfs degenen in politieke kringen die de start van de NWO officieel verwelkomden, waren er niet zeker van dat Rusland na een bepaalde periode niet, naar analogie met Noord-Korea, zou veranderen in een gemilitariseerde dictatuur met een technologisch onderontwikkelde economie. Veel binnenlandse intellectuelen geloven nog steeds dat de aanhoudende NWO uiteindelijk kan leiden tot een algemeen geopolitiek verlies met daaropvolgende territoriale verdeeldheid.

Dit alles kan in feite getuigen van de aanhoudende dominantie van fantoompijnen van de ineenstorting van de USSR onder de meerderheid van de vertegenwoordigers van de bovengenoemde kringen. Daarom kan het vertrek van de meerderheid van de alarmisten uit het land al in 2023 een positieve rol spelen, omdat de bevolking van het land hierdoor de twijfel aan zichzelf kan wegnemen. De positieve aspecten van het vertrek van de meest verfoeilijke persoonlijkheden naar het buitenland zijn al terug te vinden in de massacultuur, die onder de voorwaarden van een gedeeltelijke blokkade van de westerse film- en mediaproductie zal leiden tot de ontdekking van nieuwe namen en de vorming van nieuwe ideeën .

Elite rotatie


Het is vrij duidelijk dat een van de belangrijkste gebeurtenissen op de wereld- en binnenlandse politieke agenda de verandering van politieke leiders zal zijn. En als dit proces voor Rusland van geleidelijke evolutionaire aard zal zijn, in het algemeen veroorzaakt door het vertrek van vertegenwoordigers van de late Sovjet-elite naar een andere wereld en de komst van frontsoldaten van de Oekraïense SVO, dan zal het in het Westen zijn duidelijk revolutionair van aard.

De voor de hand liggende ontsteker zal het vertrek uit het presidentschap van de Verenigde Staten zijn, vanwege zijn arbeidsongeschiktheid, Joe Biden, wat waarschijnlijk zal leiden tot de lancering van een nieuwe verkiezingscyclus. In de context van een escalerende confrontatie, zowel tussen democraten en republikeinen, als tussen verschillende interfactionele groepen die binnen beide politieke partijen opereren, kan dit het proces om Amerikanen te ontdoen van niet-kernactiva (territoria) dramatisch versnellen. Vaak zal dit zich uiten in het voorbereidend oppompen van deze gebieden met oud militair materieel dat uit militaire depots is ontmanteld. Precies zo'n profiel voor de Amerikanen waren de republieken van de voormalige Sovjet-Unie.

Als gevolg van de verslechtering van de betrekkingen met de Russische Federatie als gevolg van Oekraïne, werden de Europese elites beroofd van goedkope natuurlijke hulpbronnen. In de context van de zich verdiepende wereldwijde economische crisis gaat dit gepaard met een sterke stijging van de prijzen voor afgewerkte producten, het verlies aan concurrentievermogen van de economieën van Europese landen en, als gevolg daarvan, de toename van sociale spanningen en protestverschijnselen daar.

Uiteindelijk kan dit leiden, zo niet tot een verandering van Europese leiders, dan toch op zijn minst tot het begin van nieuwe verkiezingscycli na het aftreden van de huidige EU-regeringen. Een van de belangrijkste resultaten zal het aan de macht komen van eurosceptici zijn en de daaropvolgende geleidelijke ineenstorting van de Europese Unie als een enkele politieke en economische ruimte in verschillende vijandige staatsverenigingen. Daarom zal de vervanging van vertrekkende Amerikanen op het grondgebied van de voormalige USSR door vertegenwoordigers van de Europese Unie uiterst onwaarschijnlijk zijn. Soortgelijke conclusies werden getrokken door de Amerikanen met betrekking tot de vertegenwoordigers van de Arabisch-islamitische landen en de Volksrepubliek China.

De enige serieuze spelers in de post-Sovjet-ruimte die een serieuze impact zouden kunnen hebben op de lokale bevolking, vergelijkbaar met Rusland, begonnen de Amerikanen Iran en Turkije te overwegen. Om de doelen zo snel mogelijk te bereiken (het creëren van een boog van chaos in de Euraziatische ruimte), was het daarom belangrijk voor de Amerikanen om deze aangegeven landen bij een groot conflict te betrekken. De keuze viel op een militaire escalatie met traditionele tegenstanders (Oekraïense nazi's en joodse zionisten).

Resultaten van de SVO


Als we de situatie aan de fronten van het Noordelijk Militair District op 1 februari 2023 analyseren, en dit, merk ik op, is ongeveer drie weken voor het jaar, aangezien de vijandelijkheden aan de gang zijn, dan kunnen we in zekere zin analogieën vinden met het verloop van de vijandelijkheden tijdens de Sovjet-Finse oorlogen van 1939–1940 en 1941–1944 Net als toen moesten de Russische strijdkrachten en marine het leger van het land overwinnen, actief gesteund van buitenaf, dat in het verleden deel uitmaakte van de Russische staat. Toen laaide het conflict ongeveer 20-25 jaar na de scheiding van deze staatsentiteiten van Rusland op.

En misschien is het belangrijkste feit dat de loop van beide conflicten verenigt, de centrale rol van de vestingwerken. Bovendien hebben zowel Oekraïne als Finland in beide gevallen ooit geprobeerd de belangrijkste reserves op deze specifieke lijn te concentreren. Daarom moet Rusland als aanvallende partij in de eerste plaats aandacht besteden aan de aanvalsacties van deze vestingwerken met de constante aantrekkingskracht van extra middelen.

Zo'n algoritme van oorlogsvoering, hoewel het beladen is met aannames op de flanken van pijnlijke tactische aanvallen door de verdedigende partij, is er echter geen sprake van een volledige nederlaag van de aanvallende partij. Op basis hiervan kunnen we zeggen dat de grondstofvoorziening van de industrie en de nabijheid van de reparatiebasis naar voren zullen komen. Het was in deze dingen dat Rusland enorm superieur was aan Finland, en nu Oekraïne. Ondanks de verliezen als gevolg van de introductie van vijandelijkheden of een simpele storing tijdens het verplaatsen van wapens, kon het Russische leger, met de hulp van de industrie, zijn aanvalscapaciteiten tegen februari 2023 vergroten.

Terwijl de Oekraïense kant, ondanks de grote steun van het Westen, de verdedigingslinie van Donbass doorbreekt, de mogelijkheid begint te verliezen om zelfs maar een offensief uit te voeren. Dit is voornamelijk te wijten aan de massale uitwijzing van geschoold personeel, het onvermogen om de beschikbare apparatuur te herstellen en te onderhouden.

In dergelijke omstandigheden wordt het verlies van de Oekraïense staat slechts een kwestie van tijd. Tot deze conclusie kwam de Russische leiding al in oktober-november 2022, toen werd besloten het snelle winteroffensief af te gelasten. In januari 2022, direct na de verovering van de Wagner PMC Soledar, werd dit de leiding van de NAVO-landen duidelijk. Dit wordt duidelijk wanneer, tegen de achtergrond van berichten over verzenden tanks naar Oekraïne in de westerse media is er een stortvloed aan artikelen, waarvan de auteurs zeer negatief spreken over het Oekraïense leger.

Voor de Oekraïners zelf zal dit duidelijk worden wanneer de vestingwerken die in de agglomeratie Slavyansko-Kramotorska zijn gebouwd, vallen, en in de steppen van Zaporozhye in de regio eind april - begin mei 2023 zullen de laatste aanvalseenheden worden voorbereid met de hulp van de NAVO. verslagen. Hierna zullen grootschalige operaties beginnen om Oekraïne en Kiev af te sluiten van westerse bevoorrading.

In feite hebben we het over drie afzonderlijke grote operaties van de Russische troepen (bevrijding van de linkeroever, landing van Odessa-Nikolaev en Centraal-Oekraïens). Daarna wordt het mogelijk om controle te krijgen over 2/3 van het grondgebied van het voormalige Oekraïne.

Maar zelfs daarna, voor de Russische regering eind 2023, zal de kwestie van het opbouwen van een vreedzaam leven in het bevrijde gebied acuut zijn. Dit zal voornamelijk gepaard gaan met een overvloed aan terroristische acties en aanvallen door gewapende bendes. Daarom komt er in Oekraïne een vervanging van delen van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie door de Russische Garde.
auteur:
77 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. egorMTG
  egorMTG 15 maart 2023 05:07
  +2
  - Хороший, широкий анализ нынешней ситуации... с позитивным , в целом , для России прогнозом и исходом .

  Конечно, всё может пойти и не так... В любом случае, перемены Должны быть . И будут !
  1. oom Lee
   oom Lee 15 maart 2023 05:43
   + 13
   Нужно брать лучшее, что было в Союзе, а к нынешнему нашему капитализму никто не потянется, кроме таких же буржуев....
   И еще. Тяга постсоветских "держав" к Западу обернется им Ливаном, Ираком, Югославией. Это касается и нашей страны.
   1. dorz
    dorz 15 maart 2023 08:35
    + 33
    Никакой смены элит не будет. За 1 год не и заменилось ни-че-го. Самосохранение и имитация будет продолжатся. Всё движется к иранизации и китаизации с соответствующими атрибутами. triest
    1. paul3390
     paul3390 15 maart 2023 09:17
     + 28
     Любой правитель ВСЕГДА выражает интересы исключительно правящего класса. Который у нас нонеча - крупная буржуазия. Никоим образом не заинтересованная в длительном бодании с Западом. И уж тем более - в каком-то улучшении жизни народа внутри страны. Так что - если какие-то преобразования и будут, то только в виде затягивания гаек до упора на фоне возмущения людей непонятным ходом этой самой СВО и стремительного ухудшения своего и так нищего положения..
    2. GIS
     GIS 15 maart 2023 11:26
     -10
     поживем- увидим.
     мое же мнение: смена будет, а потом и чистка возможно с и запрос населения на справедливость будет решен
     1. Ilnur
      Ilnur 15 maart 2023 22:20
      +5
      смена будет, а потом и чистка возможно с и запрос населения на справедливость будет решен

      Только возникает вопрос - кто будет менять, зачищать и создавать справедливое общество?! Президент сказал, что "итогов прихватизации не будет", соответственно он, в большем случае, выражает интересы буржуазии, а они в свою очередь не намерены строить справедливое общество по определению...
      Остаётся только два пути, или как сказал автор, после СВО произойдёт обновление, переосмысление, переформотирование пути развития людьми прошедшими СВО, или революционным путем, как это было сделано в ноябре 1917 и возврат к социалистической пути развития...
    3. Haaienliefhebber
     Haaienliefhebber 16 maart 2023 01:54
     +6
     Здесь другое важно. Если рассматривать СВО,как аналог войны с финами,то возникают смутные предчувствия,что это просто разведка в локальном конфликте высокой интенсивности Армии и возможностей РФ. Далее помним,что было. Надеяться на то,что англосаксы сами подохнут смысла нет,значит пока это будет жить,оно будет стремиться уничтожить всех,кто им противоречит. А элита,так сказать,элита она на войне сейчас,эти в пиджаках и серьгах, не элита,даже не знаю как их назвать поточнее)))))). Надеяться на смену ее то еще занятие. Туда нормальные не попадали,там система контроля нужна,контроля и ответственности. Против этого будут возникать любые пиджаки и серьги,туда идут не для работы,для власти.Не все,но многие. Даже в ВОВ, при Сталине в Ленинграде пупки воровали продукты.Да,ловили,стреляли,но воровали. Зависит ли это от Лидера? Зависит,но,с одной стороны Лидер,с другой -соблазн. Соблазн победит все. Люди,массы должны быть заражены идеей,идею несут с верху. Посмотрите совещания Президента. Там сонные петухи сидят,они таких же и приведут,если что. Поэтому на власти надейся,а сам не плошай)))
   2. insafufa
    insafufa 15 maart 2023 12:43
    -1
    Maar zelfs daarna, voor de Russische regering eind 2023, zal de kwestie van het opbouwen van een vreedzaam leven in het bevrijde gebied acuut zijn. Dit zal voornamelijk gepaard gaan met een overvloed aan terroristische acties en aanvallen door gewapende bendes. Daarom komt er in Oekraïne een vervanging van delen van het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie door de Russische Garde.

    Рецепт один все население Руины через фильтрационные лагеря не важно кого поддерживал.
    Вот цацкаемся с ними из за этого тысячи агентов СБУ шарят по нашим тылам и не один случай диверсии и терактов уже на нашей территории.
    1. VovaVVS
     VovaVVS 21 maart 2023 09:41
     -1
     Как-то слишком не стеснительно, сталинский путь к победе. А потом придет новый Хрущев-Горбачев и снова обьявит амнистию бандеровцам за счет русских территорий
   3. gast
    gast 17 maart 2023 22:00
    +1
    Citaat van oom Lee
    Это касается и нашей страны.

    Если бы у нас это ещё наконец поняли. Запад сегодня официально заявил, что хочет ликвидировать Путина, а он всё ещё о европейских партнёрах говорит.
  2. Gardamir
   Gardamir 15 maart 2023 06:13
   + 27
   В любом случае, перемены Должны быть
   Ну не пугайте вы нынешнюю илитку. Она отлично помнит к чему привели перемены затеянные Горбачевым. Значительная часть людей во власти вылетели из власти.
   И нынешние во власти не хотят никаких перемен. Даже сейчас либерально банкротят заводы производящие военное оборудование.
  3. dmi.pris1
   dmi.pris1 15 maart 2023 08:28
   + 15
   "Анализ "этот,близок к шапкощакидательству.Все мы хотим и верим в позитивное для нас.Лично я думаю,что в ближайший год на фронте мало что изменится.
   1. Mikhail Maslov
    Mikhail Maslov 15 maart 2023 23:11
    +3
    Согласен,анализ до войны почти верный,что касается военной и после военной ситуации,тут много вопросов.И как на самом деле будет спрогнозировать трудно.Одно понятно сейчас идет раскол элит внутри.И чья сторона возмет верх так и будем жить.Но может вмешаться и третья сила,да эта сила еще не сформировалась и разобщена,да возможно растаскивание ее по партиям и обществам.Но эта сила существует и прогрессирует.Восстребованность в обществе реформ очень велико и прогресс не стоит на месте,опираясь на эти факторы вполне возможен приход к власти новых сил и смена не только элит ,но и самого процесса их формирования.
  4. AA17
   AA17 15 maart 2023 08:29
   +6
   ...В любом случае, перемены Должны быть
   .
   Geef het aan God.
   Автор говорит о ротации элит, которая должна иметь постепенный эволюционный характер - в виде "ухода в мир иной". В то же время автор не указал: сколько времени потребуется на постепенную эволюционную ротацию российской элиты: 25 или 50 лет? Богатые люди живут долго. А что будет с детьми позднесоветской российской элиты? Они не будут претендовать
   на Власть? Дети госчиновников откажутся от положения, которое сейчас занимают? Эта тема не раскрыта.
   Как складывается карьера детей российских чиновников. https://www.rbc.ru/photoreport/06/06/2017/58b416609a7947e593629ec0
   1. dmi.pris1
    dmi.pris1 15 maart 2023 15:20
    +9
    Ну,Вы же неглупый человек.И должны понимать,что у генералов есть свои дети и внуки...Элита меняется в результате полной смены вектора власти.Вместе с уходом обанкротившихся руководителей.Или в результате коренных изменений,революций.Только зачастую плодами этих революций пользуются нехорошие люди
  5. boni592807
   boni592807 15 maart 2023 23:28
   +1
   егорMTG (Егор). Сегодня, 05:07. НОВЫЙ - "...- Хороший, широкий анализ нынешней ситуации... с позитивным , в целом , для России прогнозом и исходом ...Конечно, всё может пойти и не так... В любом случае, перемены Должны быть . И будут !..."

   Оставим итоговое слово истории liefde -
   «В жизни все временно.
   Так что, если все идет хорошо, наслаждайся — вечно это не продлится.
   А если все идет плохо — не переживай, это тоже не продлится вечно.»
   Onbekende auteur
   Источник: https://union-z.ru/articles/vse-budet-horosho-potomu-chto-ploho-uzhe-bylo.html

   Исходя из перечисленного ... вообщем читайте и будет вам счастье goed
 2. Lech van Android.
  Lech van Android. 15 maart 2023 05:07
  +1
  Конфликт растянется по времени надолго...здесь гадать бесполезно...алгоритм происходящих там событий зависит полностью от последовательных и поэтапных решений задач по утилизации армии укронациков...чистая математика.
 3. Nikolay Malyugin
  Nikolay Malyugin 15 maart 2023 05:32
  + 10
  Всех можно достать из гробов,кроме одного обожаемого всем российским народом.Именно под его председательством 12 июня РСФСР провозгласила суверенитет России.Что положило к началу развала СССР. Наша элита сильно поменялась. Вместо малиновых пиджаков носят цивильные костюмы.Но суть ее осталась прежней.Мы сами по себе,страна сама по себе.Мол,у нас еще не все потеряно. Есть офшоры.А значит и есть добыча.Чтобы дать денег от своих щедрот стране,ставят условия,равносильные тому,что страна ничего не получит..Недавно один наш высокий человек возмутился тем,что американцы взяли на себя разрушение СССР."Мы разве в этом не участвовали?" Так что все вместе разрушали великую страну. Один на фоне митингов,другой в руководстве этими митингами.
  1. De opmerking is verwijderd.
 4. parusnik
  parusnik 15 maart 2023 05:34
  + 25
  а в 1941 году состоялся первый Парад Победы в Великой Отечественной войне.
  Ах, вот кааак! Не в честь годовщины Октября.. lachen
  1. Doccor18
   Doccor18 15 maart 2023 07:13
   + 25
   Citaat van parusnik
   Не в честь годовщины Октября..

   Да что Вы, какой Октябрь? Ни-ни, табу!


   Для российского руководства такой ход событий стал очевиден ещё в 2004 году...

   Merkbaar...
   ...начало планомерно готовиться к предстоящему противостоянию со всем Западом.

   Да, с 2004 года... Автор - весёлый человек.
   Поэтому уже в 2023 году будут явно наблюдаться усиленные требования по возврату символов СССР.

   А что кроме эксплуатации символов давно почившего государства?
   Именно отсутствие понимания этих сюжетов проявилось в воззрениях основной массы отечественной и западной элит.
   Э, опять автор накрутил. Элиты как раз всё отлично понимают и помнят, в отличии от масс отформатированного населения...
  2. Zakirov Damir
   Zakirov Damir 15 maart 2023 23:02
   -3
   Citaat van parusnik
   а в 1941 году состоялся первый Парад Победы в Великой Отечественной войне.
   Ах, вот кааак! Не в честь годовщины Октября.. lachen

   Народ верил в Победу в сорок первом, а потому и Парад провёл в самые тяжелые для страны дни!

   Сейчас народ не верит в Победу армии РРФ, по крайней мере, в Вашем лице, а отсюда и Ваши эмоции:
   "Ах, вот кааак! Не в честь годовщины Октября?"

   Вообще, касаться Сталинского нежелательно про той причине, что оборвалась связь времён в 1991.
 5. Mauritius
  Mauritius 15 maart 2023 05:46
  +1
  samenleving volken бывшего СССР. Меж тем там укрепилась основная идеология местного, крайне русофобского национализма.
  voor de gek houden Точнее выражайте свою мысль: В правительства этих стран внедрены агенты США и Великобританией (как и в наше), благодаря которым вносится и укрепляется основная идеология местного, крайне русофобского национализма . То есть, не совсем так, как пишете. te vragen
 6. Dante
  Dante 15 maart 2023 06:33
  + 32
  После всего прочитанного у меня сложилось устойчивое ощущение, что статью на самом деле писал никто иной как Владислав Юрьевич Сурков. Судите сами: тут вам и оправдание 8 лет бездействия на Донбассе, и заверения в прозорливости начальства, и наличие некоего долгоиграющего хитрого плана глобального масштаба. Ну и конечно же куда без аргументации так пестуемого Сурковым коричневого пути, предлагающего обществу сплотиться с теми кто 30 лет бессовестно их ограбляет, зарабатывая миллиарды на продаже природных ресурсов, увеличении пенсионного возраста, оптимизации здравоохранения и образования. Даже глубинному народу в лице фронтовиков СВО нашлось место. Аплодирую стоя.

  Единственное, что порадовало во всем этом потоке сознания - заглавная картинка из вселенной вархаммер 40 тысяч. Тут, что называется, оговорка по Фрейду. Для тех, кто не знаком с данной фантастической вселенной, поясню: этот так называемое грин дарк фентези, где будущее представлено не высокотехнологичным развитым обществом всеобщего благосоденствия, а напротив суеверным, крайне догматичным и в целом антигуманистическим строем, при котором простой человек является всего лишь ресурсом, всего лишь винтиком во бюрократической и военной государственной машине вселенского масштаба под названием "Империум человечества". Единственная цель существования такого индивида безропотное служение и поклонение крайне деспотичному и авторитарному государству и во главе с императором, который ни много ни мало является олицетворением живого бога, вот уже 10 тысячелетий восседающего на золотом троне Земли (Терры). Это вселенная где война не утихает ни на минуту и по всей видимости это именно тот идеал, что уготовил нам автор. Чтож как говорил персонаж советского мультфильма: "Прелестно, прелестно".
  1. Misjka78
   Misjka78 17 maart 2023 14:29
   0
   Citaat van Dante
   Это вселенная где война не утихает ни на минуту и по всей видимости это именно тот идеал, что уготовил нам автор.

   Адептус Астартес только что то не просматривается.. Не вагнеровцы же это.
   А так да, тоже увидел аналогии и картинку отметил.
   Ну, за Бога-императора!
 7. je zon is 66-67
  je zon is 66-67 15 maart 2023 07:10
  -5
  новый украинский президент более чем за год своего президентства полностью превратил свою страну в западную колонию.


  А что еще можно было ожидать от еврея президента?!
 8. kor1vet1974
  kor1vet1974 15 maart 2023 08:01
  +6
  Когда только началось,кто-то написал в комментарии, что нам всё объяснят... попозже..Вот автор ,всё и объяснил, видимо время пришло. lachen
 9. gromit
  gromit 15 maart 2023 08:34
  +1
  Хорошая статья. Особенно автору удалась - замена частей Минобороны на РОСГВРАДИЮ).
  Уж кто-кто, а Росгврадия у нас на высоте.
 10. Ivan2022
  Ivan2022 15 maart 2023 08:34
  +5
  Гигантский приток сельского населения в города в 50-80 годы породил феодальную древнюю психологию даже среди новых руководителей. Получивших должности в послевоенное время.
  Страну создавало одно поколение, а раздолбали другие.

  Сравните, например, уровень интеллекта и культуру изложения мысли в трудах Сталина и Ленина и "цитаты из ПСС" от Путина или Пригожина типа: "Если будем жевать сопли... " и прочие перлы на уровне дежурного - дневального ,которых мы за 20 лет наслушались.

  А Горбачев с Ельциным? Последний любил по пьяни обоссать самолётное колесо под телекамеры......
 11. Oleg Pesotsky
  Oleg Pesotsky 15 maart 2023 09:00
  + 14
  Как то не смотрится сравнение нынешнего действа под названием СВО и финской войны 40-го. Общее что там и тут врага собрались "закидать шапками", на этом и все. Если в Союзе были быстро сделаны выводы и извлечены уроки, кого-то отстранили, кого-то сняли, кого-то выдвинули а кого-то и предали трибуналу и в полгода конфликт был выигран то нынешнее вялотекущее положение безо всякой видимой перспективы и способов и методов решения не вызывает ничего кроме уныния и усталости.
  1. kor1vet1974
   kor1vet1974 15 maart 2023 12:55
   +3
   Как то не смотрится сравнение нынешнего действа под названием СВО и финской войны 40-го.
   Только вот,финская СВО,продлилась чуть больше 3-х месяцев и был результат. В планы СССР, не входило включение Финляндии в состав Союза.
 12. illanatol
  illanatol 15 maart 2023 09:51
  -1
  Citaat van paul3390
  Любой правитель ВСЕГДА выражает интересы исключительно правящего класса. Который у нас нонеча - крупная буржуазия. Никоим образом не заинтересованная в длительном бодании с Западом. И уж тем более - в каком-то улучшении жизни народа внутри страны.


  Догмы вульгарного марксизма. Пора завязывать с устаревшими шаблонами.

  Правитель, чтобы успешно править, должен следовать правилу сложения векторов, общественных сил. Крупная буржуазия в нашем обществе вовсе не всесильна, так что - не единственный вектор.
  Если бы нынешнеё руководство исходило из учета лишь интересов крупной компратодорской буржуазии - никакой СВО не было бы даже в проекте. Именно потому, что даже краткосрочное "бодание" сопряжено с огромными убытками (что уже есть).
  Буржуазия вовсе не против улучшения жизни народа, поскольку это даже выгодно: расширяет платежеспособный спрос. Но, разумеется, не за счет собственных интересов.
  1. michael3
   michael3 15 maart 2023 12:53
   +6
   Citaat van Illanatol
   Правитель, чтобы успешно править, должен следовать правилу сложения векторов, общественных сил.

   Да ладно) Ну вот есть в России рабочий класс. Он общественная сила? Видимо да. И в каком направлении его вектор? Подскажу. Ни в каком) Рабочий класс не желает участвовать в политической жизни, так что его, наибольшую часть народа, можно не учитывать. К чему ведет положение дел, при котором интересы наибольшей части народа не учитываются? В "вульгарном марксизме" такие дела неплохо прописаны. Причем хлопок будет внезапным, произойдет в момент, когда его не будет ждать никто, в том числе и сам рабочий класс. Просто переполнится, так сказать, чаша...
   Поэтому и наша буржуазия, и чиновники, все они, будучи весьма чувствительны к сигналам органа, обладающего сильными предикторскими способностями, частично осуществляют видимость поворота. Ну и еще играет роль осознание ими того непреложного факта, что в любом месте земшара), кроме родной страны, капиталисты устроят им моментальную коммунистическую экспроприацию, едва Россия ослабеет...
  2. Doccor18
   Doccor18 15 maart 2023 14:57
   +5
   Citaat van Illanatol
   Буржуазия вовсе не против улучшения жизни народа...

   Звучит комично.
   "Народ должен иметь ровно столько, чтобы не помер с голоду и было чем пятую точку прикрыть", а остальное потечет в виде прибыли в карман буржуйской элиты. Так в чём же это "устаревший" шаблон?
   1. Misjka78
    Misjka78 17 maart 2023 14:46
    0
    Citaat van doccor18
    "Народ должен иметь ровно столько, чтобы не помер с голоду и было чем пятую точку прикрыть"

    Это государственная политика. И она вполне грамотная с их точки зрения. И название у неё есть вполне официальное - "Умеренная бедность". Т.е. когда людям нечего терять и они в нищете - они готовы рушить власть, чтобы им стало лучше. Когда у людей дохрена всего - они начинают думать о том, что где то власть косячит, можно было бы лучше и т.п. Типа с жиру беситься начинают.
    Наиболее комфортное положение для держателей профитов это и есть умеренная бедность населения. Когда оно с голоду ещё не пухнет, но чтобы заработать на что то помимо еды надо крутиться. А значит не до мыслей и не до бунтов ему. Крутятся.
  3. Ilnur
   Ilnur 15 maart 2023 22:49
   +3
   Буржуазия вовсе не против улучшения жизни народа

   Только вот вопрос: как же она улучшает?! Прихватизировали заводы и пароход, недра, продавая ресурсы и эксплуатируя народ, выводят заработанное на этом капитал зарубеж, вкладывая в страну ровно столько, чтобы эти заводы работали для последующей эксплуатации - вы это считаете "не против улучшения жизни народа"? Улучшают, что народ на лечение детей по всей стране деньги собирает, для оснащения ВС закупают оборудование, и т.д и много ещё можно перечислить...
 13. Max1995
  Max1995 15 maart 2023 10:47
  + 11
  Много воды. Много общих рассуждений. Очередное 500 002 объяснение - почему так получилось...

  А в реале - борьба компрадорского империализма (с отрицательной селекцией, увы) за уходящее влияние.
  Сам же вывозил деньги за бугор, в нато (подаролчек в 300 млр перед СВО вспомнить), и сам же недоволен, что и средняя азия, и Китай, и украина отворачиваются от несменяемых "эффективных менеджеров", профукавших все....

  Власти хорошо зачистили поле. Нет ни русского мира, ни русской весны, ни казачьего народовластия , ни импортозамещания....
  Только ЕДРО, несменяемые чиновники и олигархи...
 14. Nikodim
  Nikodim 15 maart 2023 11:03
  +4
  Эти сами не уйдут

  Что то там про комментарий
 15. Master2030
  Master2030 15 maart 2023 11:07
  +8
  Нужно осознавать что Россия стоит на грани большого геополитического поражения. 2023й год - решающий. Без решительной военной победы слабая "элита" путинского согласия посыпется и потянет за собой страну.
  Смена "алит", предложенная автором, возможна при условии реформ по Хайлайну, вплоть до предоставления избирательного права только тем, кто прошёл федеральную службу в "мобильной пехоте". А это не возможно без "октября 2.0" так как новые не могут а старые не захотят.
 16. Fabrizio
  Fabrizio 15 maart 2023 11:25
  +9
  Запрос российского общества на активизацию по украинскому направлению требовал скорейшего изменения этой позиции.


  Вот тут товарищ “политрук” вы себя и выдали).

  Очевидным детонатором станет уход с поста президента США, вследствие своей недееспособности, Джо Байдена, что, скорее всего, повлечёт запуск нового избирательного цикла.


  Я понимаю, что это лекция для “колхозников”, но все же в США не единого лидера их система устроена совсем по-другому, уход Байдена (в отличии скажем от ухода Путина или Лукашенко, где это точно будет детонатором) это рутинная процедура в их системе, у них ротация элит “вшита” в саму систему начиная у уровня даже не штата, а округа и заканчивая Белым Домом.
  1. michael3
   michael3 15 maart 2023 12:43
   0
   Citaat van Fabrizio
   них ротация элит “вшита” в саму систему

   Байден - элита?! Ротацю чего вы там видите? Адекватные люди видят неустанную ротацию клоунов, потешающих народы ужимками и прыжками. Элиты США не "ротировались" с момента образования их страны, только иногда отстранялись от активной крысиной драки за власть и собственность отдельные их представители. Типа пощипаного клана Кеннеди)
   1. Fabrizio
    Fabrizio 15 maart 2023 13:05
    +7
    К слову Байден реальный политик который живет в таких конкурентных условиях в которых ни кто из российских политиков к примеру не был уже лет 15-20, Байдена атакуют на телевиденье, в его личном белье копаются конкуренты, его сына полошят, на праймеризе Байден всерьёз бился с той же Харрис, ни чего подобного в России нет, когда вообще Путин был хоть на каких ни будь политических дебатах с реальными оппонентами?
    Элита в США это вся их система у них нет отдельных персоналий, это постоянно живущий механизм, который пока позволяет им быстрее других адоптироваться к постоянно меняющимся условиям.
    1. michael3
     michael3 15 maart 2023 14:41
     -6
     К слову о чем?Что это за пустопорожние излияния?
     1. Fabrizio
      Fabrizio 15 maart 2023 14:59
      +5
      К слову о Байдене как элите и ротации элит, в США этот механизм работает как часы уже минимум лет сто, в этом и весь секрет их успеха, пока другие страны проходят через смену стареющих элит которые всеми силами цепляются за власть и тормозят развитие страны, в США идет развитие.
 17. De opmerking is verwijderd.
 18. egorMTG
  egorMTG 15 maart 2023 12:04
  +1
  Citaat: egorMTG
  Citaat: Master2030
  Нужно осознавать что Россия стоит на грани большого геополитического поражения. 2023й год - решающий. Без решительной военной победы слабая "элита" путинского согласия посыпется и потянет за собой страну.
  Смена "алит", предложенная автором, возможна при условии реформ по Хайлайну, вплоть до предоставления избирательного права только тем, кто прошёл федеральную службу в "мобильной пехоте". А это не возможно без "октября 2.0" так как новые не могут а старые не захотят.


  - Про избирательные "права" - можно забыть уже сейчас... Всё сведется к "своему" электронному голосованию , со "своим" результатом...

  - Как вариант, можно рассматривать вовлечение, привлечение, "втягивание", притягивание к выборному процессу - как можно большего (подавляющего) количества народа... - чтобы было, как можно меньше иллюзий на подменах понятий , а попросту "дурилках" электората...

 19. michael3
  michael3 15 maart 2023 12:37
  +7
  после распада СССР доминировала идеология стяжательства.
  Да вы что?! Не может быть! Понимаете, Артур, тут ведь какое дело) Общественно-политическим строем у нас тут принят капитализм. А знаете, в чем сущность капитализма? Она в том, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных затратах. Это, только и исключительно это и есть капитализм. Что имеем на выходе?
  Если у нас капитализм, то "идеология стяжательства", это сама сущность реальности, и она совершенно никуда не денется, что вы там ни делай и не думай. С чего это произойдет смена элит? Эти элиты делают то, что диктует им капитализм - гребут прибыль не шибко напрягаясь.
  Это ведь ложь и обман, что при капитализме собственник эффективен (и что при кризисах к владению собственностью приходят эффективные). Наиболее соответствует капитализму сросшийся с властями вор, именно он имеет больше всех прибыли, при наименьших из всех затратах) И именно такой вор получает в свои руки всю собственность, далеко опережая всяких там эффективных.
  Никакого патриотизма при капитализме в принципе не может быть. Все по той же причине. Во первых, капиталистически эффективен лишь тот чиновник, который ворует максимально много. То есть никаких иных чиновников в капстране быть не может. Вообще не может, потому что того, кто не станет воровать, моментально уничтожат те, кто ворует.
  Во вторых - все остальные граждане знают, что воры уничтожают страну. Но бороться с ворами то и нельзя, ведь воры - и есть все госчиновники) Согласно капиталистической модели! Так что граждане тоже надежно излечиваются от патриотизма. Кто не вылечен еще, того обязательно вылечит тюрьма или что то похожее (или похуже).
  Ваши рассуждения мимо темы...
  1. dump22
   dump22 15 maart 2023 18:41
   +1
   Согласно вашим рассуждениям капитализм существовать не может в силу наличия родовых неустранимых противоречий. И вроде все верно, про это еще Маркс вполне логично писал.

   Даже странно становиться, если посмотреть на такие страны как Финляндия. Отделилась от СССР в 1917 и в отличие от СССР развивала у себя капитализм. И вместо исчезновения в пучине общего стяжательства и тотального госворовства к 1985 жила гораздо лучше, чем СССР. Во всяком случае в Финляндии такого госчиновника как Горбачев или Яковлев почему-то не нашлось.

   Или сравнение КНДР и Южной Кореи. Разделились они в 1945 и сейчас наглядно можно видеть, как живет социалистический север и капиталистический юг.

   Так что похоже Маркс где-то что-то пропустил из виду?

   Это мне напоминает "парадокс дельфина" (парадокс Грея). Согласно научным расчетам гидродинамики - дельфин просто не может плавать с такой большой скоростью. А он плюет на мнение ученых и плавает!
   1. Baan-1
    Baan-1 15 maart 2023 21:29
    +2
    Почему, однако, переход к капитализму в России и остальных постсоветских республиках за 30 лет не привёл к бурному росту экономики, развитию современных технологий и заметному росту уровня доходов у большинства населения?
    1. Misjka78
     Misjka78 17 maart 2023 14:56
     0
     Citaat: WFP-1
     Почему, однако, переход к капитализму в России и остальных постсоветских республиках за 30 лет не привёл к бурному росту экономики

     En waarom besloot iemand dat we overgingen op het kapitalisme?
     Мы шли от феодализма к коммунизму через социализм.
     В 90-е мы откатились обратно в феодализм. И сейчас в нём и живём. Текущий строй это строй феодальный с элементами капитализма.
     In dezelfde VS, Engeland en andere landen werd het kapitalisme ook niet meteen opgebouwd. Net zoals democratie dat doet.

     Maar hebben we (als volk, als staat) juist dit kapitalisme nodig, rekening houdend met waar het nu in begint te ontaarden, is een grote vraag ...
     Maar hij drukt de tijdelijke belangen van de heersende klasse uit, ze hebben geen andere weg nodig.
     Omdat, zoals onze pechbroeders zeggen - zo kan zijn, dan kan zijn.
   2. michael3
    michael3 15 maart 2023 22:34
    0
    Citaat van: dump22
    Согласно вашим рассуждениям капитализм существовать не может в силу наличия родовых неустранимых противоречий

    Ну что вы... Капитализм - строй грабежа. Пока есть что грабить, и есть кого - капитализм цветет) Капитализм осуществился, чтобы грабить свой феодализм. Феодалы, заботясь о своих феодах, много чего насоздавали и накопили. Только посмотрите на здания и сооружения, созданные ДО капитализма.
    Потом был грабеж соседей. Одни умирали, зато другие подымались. А затем расцвет, обусловленный стартом колониализма. Африка и Азия дали просто гигантские возможности для капиталистического процветания. Вот только грабеж, это такая штука, после которой остается пустыня...
    И в данный момент так случилось, что грабить то больше и некого. Там по плану на очереди Россия была, но как то не выходит) Так что теперь страны "развитого капитализма" ждет тотальный крах. И Финляндию. Чего на нее смотреть, все давно осмотрено) Финны жирно существовали на сверхдешевых русских ресурсах. Теперь они сами себе все отрубили, так что эта жирная житуха окончена. Буквально годик остался на осознание.
    Страны "молодого капитализма", типа нас и, увы, Китая, ждет рост на какое то время. Недолгое. Мы еще как то прокоптим, но детишек рожать сейчас очень неосторожно. Разве что зла им, беднягам, желаешь...
    Кстати, южные корейцы имеют привычку приглашать к себе суперкомпетентных спецов, доверить им огромные проекты, а на финише... кидать их в чистую. Поняли фишку) Ну и участие в грабеже, подлизывая крошки со стола США. Вот только теперь они сами - еда для пахана. Настал момент такой, грабеж должен продолжаться, и если враги дали по сусалам, пора грабить "друзей")
   3. IS-80_RVGK2
    IS-80_RVGK2 21 maart 2023 22:23
    0
    Citaat van: dump22
    Так что похоже Маркс где-то что-то пропустил из виду?

    А может не Маркс, а такие его толкователи как ты?
 20. Ghost1
  Ghost1 15 maart 2023 12:45
  +1
  22 год показал что смены элит не будет как и их убеждения, это же западно-либеральное крыло. Всякие спонсирование фильмов "за булочку и трамвайчик" не просто так появляются. Нам же сказали что те "испуганные патриоты" что уехали из страны и поливают её грязью должны получить моральную оценку и всё. То есть сейчас уже некоторые пытаются приехать в страну и снова рубить деньги на свои концертах, выступлениях, после когда факт этот придаётся огласки в народе их останавливают.
 21. illanatol
  illanatol 15 maart 2023 14:13
  +1
  Citaat: michael3
  Да ладно) Ну вот есть в России рабочий класс. Он общественная сила? Видимо да. И в каком направлении его вектор? Подскажу. Ни в каком) Рабочий класс не желает участвовать в политической жизни, так что его, наибольшую часть народа, можно не учитывать.


  Сами себе и противоречите. Сила, не имеющая вектора - не сила вовсе.
  Вектор у нынешних работяг все же есть: сохранение своего мещанского благополучия, по сути - мелкобуржуазного. Поэтому его вектор направлен на сохранение пресловутой "стабильности"... публично это было выражено еще во времена митингов на Болотной.
  И да, рабочий класс, как таковой, уже не является наибольшей частью народа, кстати.

  Ну, таковы "пути народа"

  https://www.youtube.com/watch?v=pLsaewo3nls
 22. plaats
  plaats 15 maart 2023 14:32
  +8
  "Смена элит" сама собой никогда нигде не происходила. Пусть никто не надеется. Несомненно когда- то это всё закончится дракой. О своих собственных армиях поговаривают уже главы монополий и главы регионов. Но дай Господь, чтоб в этой драке страну и всех нас окончательно не угрохали ! Общество, котрое десятилетиями прятало голову в песок и жило с мыслями; "лишь бы не было войны и революции"- вполне закономерно и по заслугам своим уже получило первое и скорее всего- получит второе.
  1. dump22
   dump22 15 maart 2023 18:16
   0
   Несомненно когда- то это всё закончится дракой.


   Бывает конечно драки.
   Но есть и счастливые исключения и не одно.
   КНДР прекрасно пережили смерть и Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
   Куба вот недавно успешно пережила уход из власти братьев Кастро.

   Так что возможно на наш век стабильности хватит. Дожить бы только до нее.
   1. Fabrizio
    Fabrizio 15 maart 2023 19:23
    0
    КНДР прекрасно пережили смерть и Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.


    В КНДР по сути абсолютная монархия, власть передается по наследству ну тоже вариант, но не уверен что в России хотят именно такого развития.
    1. Ivan2022
     Ivan2022 15 maart 2023 21:25
     +1
     Citaat van Fabrizio
     КНДР прекрасно пережили смерть и Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.


     В КНДР по сути абсолютная монархия, власть передается по наследству ну тоже вариант, но не уверен что в России хотят именно такого развития.

     Настоящая монархия все же лучше, чем власть, которая передаётся так же, как в банде. Решением сходняка авторитетов.
 23. egorMTG
  egorMTG 15 maart 2023 14:40
  +4
  Citaat: michael3
  после распада СССР доминировала идеология стяжательства.
  Да вы что?! Не может быть! Понимаете, Артур, тут ведь какое дело) Общественно-политическим строем у нас тут принят капитализм. А знаете, в чем сущность капитализма? Она в том, чтобы получать максимальную прибыль при минимальных затратах. Это, только и исключительно это и есть капитализм. Что имеем на выходе?
  Если у нас капитализм, то "идеология стяжательства", это сама сущность реальности, и она совершенно никуда не денется, что вы там ни делай и не думай. С чего это произойдет смена элит? Эти элиты делают то, что диктует им капитализм - гребут прибыль не шибко напрягаясь.
  Это ведь ложь и обман, что при капитализме собственник эффективен (и что при кризисах к владению собственностью приходят эффективные). Наиболее соответствует капитализму сросшийся с властями вор, именно он имеет больше всех прибыли, при наименьших из всех затратах) И именно такой вор получает в свои руки всю собственность, далеко опережая всяких там эффективных.
  Никакого патриотизма при капитализме в принципе не может быть. Все по той же причине. Во первых, капиталистически эффективен лишь тот чиновник, который ворует максимально много. То есть никаких иных чиновников в капстране быть не может. Вообще не может, потому что того, кто не станет воровать, моментально уничтожат те, кто ворует.
  Во вторых - все остальные граждане знают, что воры уничтожают страну. Но бороться с ворами то и нельзя, ведь воры - и есть все госчиновники) Согласно капиталистической модели! Так что граждане тоже надежно излечиваются от патриотизма. Кто не вылечен еще, того обязательно вылечит тюрьма или что то похожее (или похуже).
  Ваши рассуждения мимо темы...


  - Капитализм в России - Следствие а не Причина ... чего то там неожиданного и необыкновенного.
  Начиная с 70-× годов, так называемая элита России начала утрачивать свою главную функцию : сохранять, укреплять и развивать свою страну - по примеру маленького Израиля , ставшего Мощным Государством и Китая, с огромным населением и незавидной экономикой - ставшим ныне Мощнейшим Государством.... А наше Общество - сознавая это, никак не могло повлиять на это.

  - Современная Российская Элита , завладев в собственность всё что только можно - озабочена в первую очередь сохранить такое статускво любым способом...
 24. gemeen
  gemeen 15 maart 2023 16:02
  +3
  После прочтения статьи создается впечатление,что все процессы на русской земле управляемы хорошими парнями, которые за нас и лишь прокаченные врагами мальчиши- плохиши мешают,но их не много и они почти сдулись. В общем,светлое будущее не завтра,но все под контролем. Поразительный оптимизм.
 25. LCA
  LCA 15 maart 2023 17:56
  -1
  На основе освоения качественно иной культуры сначала должна сформироваться кадровая база, на которую сможет опереться глава государства, работающий в интересах народа, и только после этого - послание к народу с открыто выраженным вектором целей общественного развития, которое может стать руководством к действию.
  ---------------------------------------
  Поэтому следует целенаправленно наращивать кадровую базу КОБ, на которую смог бы опереться президент, в том числе и в своём послании к народу.
  --------------------------------------
  Формирование кадровой базы в обществе на основе любой концепции идёт структурным и бесструктурным способом.

  Бесструктурно — на основе освоения понятийного и терминологического аппарата концепции, который в КОБ наиболее адекватно выражен в Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ).
  ------------------------------
  Ни президент, ни Дума не в силах заменить библейскую концепцию управления на Концепцию Общественной Безопасности (КОБ) точно также, как они не могут изменить культуру мышления народа в целом.
  --------------------------------
  Vandaag de dag, met het niveau van basisonderwijs dat nog steeds in de samenleving wordt bewaard, is toegang tot conceptuele overheersing voor iedereen beschikbaar. Er zou een verlangen en een verlangen zijn, niet in woorden, maar in daden om het leven ten goede te veranderen.
  ----------------------------------
  De conceptuele macht in de Russische beschaving zal tot zijn volle hoogte stijgen - de ideologische, wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke autoriteiten zullen nergens heen gaan en zullen, in overeenstemming met de volledige functie van het management, hun werk doen in het concept van democratie in de God- stroom.
  ---------------------------------------------
  Aan het begin van de XNUMXe eeuw wordt Rusland opnieuw geconfronteerd met de noodzaak van een nieuwe culturele transformatie, maar deze keer meer grandioos en tot nu toe onbekend voor alle volkeren van de planeet Aarde.
  De essentie ervan ligt in de morele transformatie, die mogelijk is op voorwaarde dat het redeneren op het gezag van legendes, geschriften en leiders plaats zal maken voor een cultuur van voelen en denken, die elk individu in staat zal stellen een persoon te worden. En dit proces is begonnen in Rusland.
 26. dump22
  dump22 15 maart 2023 18:06
  0
  ...старая власть, оказавшись под сильным внутренним давлением возмущённых масс граждан, вынуждена будет согласиться на передачу власти предложенным Западом фигурам и группам лиц. Данный проект в целом был успешно реализован в 2000-е годы в Грузии, Кыргызстане и на Украине.


  Несколько вопросов рождается:
  А в Армении? Там вроде похожий сценарий.
  И еще, а насколько "успешно" он был реализован? В Кыргызстане прошло целых 4 цветных революции, а там по прежнему лояльное России руководство. Даже в Грузии предводитель их цветной революции сидит в тюрьме, а у власти его ярые оппоненты. В Армении новая власть также осталась лояльна России и Армения как и Кыргызстан по прежнему входит в ОДКБ и ЕАЭС.
 27. Alexander Galaktionov
  Alexander Galaktionov 15 maart 2023 18:08
  0
  Принцип Ковалева на ютуб Потупчик lachend вот она новая элита
 28. Baan-1
  Baan-1 15 maart 2023 21:17
  +1
  Заточенная на проведение быстрых специальных военных операций, Российская армия в целом смогла разгромить довоенную армию Украины. Однако справиться с главной политической задачей – утверждением пророссийского режима в Киеве – она так и не сумела
  Первое предложение явно противоречит фактам и второму предложению.
  Очевидным детонатором станет уход с поста президента США, вследствие своей недееспособности, Джо Байдена, что, скорее всего, повлечёт запуск нового избирательного цикла. В условиях обостряющегося противостояния, как между демократами и республиканцами, так и между действующими внутри обеих политических партий различными межфракционными группировками, это может резко ускорить процесс избавления американцев от непрофильных активов (территорий)...
  Одним из главных результатов станет приход к власти евроскептиков и последующий постепенный развал Европейского союза как единого политико-экономического пространства на несколько враждующих между собой государственных объединений...
  Российская армия при содействии промышленности смогла нарастить к февралю 2023 года свои ударные возможности.
  В то время как украинская сторона, несмотря на большую поддержку Запада, по мере прорыва донбасской оборонительной линии начинает терять возможность даже проведения любого наступления. Главным образом – это связано с массовым выбиванием подготовленных кадров, неспособностью восстановления и обслуживания имеющейся в наличии техники
  Иными словами, если нельзя, но очень хочется, то можно выдать желаемое за действительное. Интересно, что напишет автор, например, через 2 и 6 месяцев?!
 29. 1z1
  1z1 15 maart 2023 22:09
  +3
  Вообщем комментировать в этой статье особо нечего . Единственное что хотелось бы уточнить это про замещение элит на героев СВО. Вот Рогозин уже герой ?
 30. Baiyun
  Baiyun 15 maart 2023 22:15
  0
  По центральному ТВ показали: в одном блиндаже флаг рода войск РФ, триколор со Спасом, Знамя Победы, флаг СССР. Какая идея-философия объединит все? НИКАКАЯ!

  А что объединит? СМЫСЛ! Наша Русская Сказка. Война же не ради войны, и даже не ради смертоубийства супостата окаянного. Все флаги-символы ЗА ЖИЗНЬ и ЗА ДОБРО! Чтобы в конечном счете, вернувшиеся с победой, стали жить-поживать и добра наживать. А уж какой добрые молодцы-победители веры-идеи есть, или рода-племени - дело десятое. Победили - стало быть, ДОБРОЙ и ПРАВИЛЬНОЙ!

  И уж совсем нехорошо, когда философы бородатые просят госденежку на измышление "русской идеи". Дурачины-простофили... Смысл Руси и русских в том и есть: ЖИТЬ-ПОЖИВАТЬ И ДОБРА НАЖИВАТЬ. Ну, еще и поумничать можно: дети должны жить лучше родителей.
  1. Klaus P
   Klaus P 16 maart 2023 01:33
   +2
   Вы серьзно? Смысл должен объединять? А если смысла в том, что вы называете смыслом, люди не видят? Тогда что?
 31. Klaus P
  Klaus P 16 maart 2023 01:32
  +2
  Вопрос один только к автору - ГДЕ модернизация страны? В каком конкретно месте страна наша была модернизирована? КУда смотреть, где искать?
 32. Kuziming
  Kuziming 16 maart 2023 06:42
  +1
  1. Перелома пока нет, говорить с уверенностью пока не стоит.
  2. Вывод о возвращении "символов СССР" интересный, но крайне поверхностный.
  Попытаюсь позже написать развернутый комментарий.
 33. illanatol
  illanatol 16 maart 2023 07:59
  0
  Citaat: WFP-1
  Почему, однако, переход к капитализму в России и остальных постсоветских республиках за 30 лет не привёл к бурному росту экономики, развитию современных технологий и заметному росту уровня доходов у большинства населения?


  Привел. В США и в Западной Европе. За счет наших ресурсов (от нефти до мозгов).
  Ну, так и было задумано...там. Или остались наивные, кто полагает, что западные кураторы помогали проводить "демократические реформы" в нашей стране в интересах нашего народа?

  Ну да, лиса Алиса и кот Базилио тоже для Буратино старались... lachend
 34. illanatol
  illanatol 16 maart 2023 08:06
  +1
  Citaat: ivan2022
  Настоящая монархия все же лучше, чем власть, которая передаётся так же, как в банде. Решением сходняка авторитетов.


  Niets beter.
  И почему, собственно, сын "авторитета" не может стать новым авторитетом?
  И да... любая избыточная концентрация власти в руках одного человека делает такую структуру власти высоко уязвимой к внешнему воздействию (негативному).
  Нашей стране и народу следовало извлечь такой урок уже на основе опыта Смуты начала 17 века.
  Власть следует организовывать на сетецентрическом принципе (подобно Интернету). Такую систему разрушить практически невозможно извне.
  А изнутри... увы, можно разрушить все.
 35. Kuziming
  Kuziming 16 maart 2023 10:06
  +1
  В статье затронуты три темы:
  Смена политических элит;
  "Идеология стяжательства";
  Соперничество России и Украины.


  По третьему пункту.
  1. Экономическое соперничество Украины с Россией.
  Основная цель националистов - консервация власти местечковых элит. Пока эти хрущи паразитировали генсеками на теле бывшей Империи, сочетая общественное распределение с частным присвоением, Украина процветала.
  С отделением от России встал вопрос:
  "Как обосновать неспособность поддерживать имперский экономический уровень, разрушая все связи с Империей?"
  Правильный ответ "Никак". Но элита сделала ставку на получение статуса "Защитника Европы от азиатских варваров".
  Были поставлены такие цели:
  - Поднятие экономического уровня жизни до уровня ЕС;
  - Получение экономической помощи за борьбу с Россией.

  Первая идея базировалась на примитивном карго-культе: "Украинский Пьемонт ", "Украинская Ривьера".
  Вторая также представляет карго-культ в чистом виде.
  На самом деле, "Господа в пробковых шлемах" действительно появились. Но украинцы получили роль туземцев - батраков, либо туземных колониальных войск.
  Что собственно, и так уже не раз было в их истории, и заканчивалось бессмертной фразой Гоголя насчёт помощи ляхов.

  Чем дольше будет длиться конфликт, тем яснее будет отрицательный экономический эффект для каждого украинского куркуля от роли "почетного и мужественного борца с Россией". А это был их единственный понятный стимул участия в этом цивилизационном конфликте.

  2. Национальная спесь бывших холопов.
  Начиная с трансляций "Радио Свобода", Канадское Радио, Голос Америки, Свободная Европа, украинцам вдалбливалась мысль о враждебности русских и культурном, этическом и расовом превосходстве украинцев.
  Я не идеализирую россиян во всём их генетическом разнообразии, и не принижаю позитивных черт украинцев.
  Но их претензии на высшую расу оказались плохим косплеем немецких фашистов.
  Ожидание неминуемого краха России за год не оправдались, и "мы на пороге грандиозного шухера".
  Реальность ставит всё на свои места.
  Россия - это великая империя множества народов, реально единая в многообразии.

  3. Попытка превзойти русский язык.
  По моему глубокому мнению, славянские языки изначально представляли собой античное "койне" "смесь языков" народов северных Балкан, галлов, германцев, с большими заимствованиями из греческого и латыни. Русский язык обогатился также контактами с языками индо-арийской общности. Кстати, популярная у украинцев "азиатская" теория глупа, мы не понимаем монголов и языки финно-угорских народов. А вот названия месяцев, например, у нас на латыни, это никак с "азиатской теорией" не бьётся.
  По итогу, с 2014 года процесс развития украинского языка пошёл по пути исчезновения диалектов русского, и формирования уродливого "псевдоукраинского", представляющего собой специально исковерканный русский.
  Соответственно, утрачиваются изначально бытовавшие диалекты, народ массово переходит на русский, по которому идёт основное культурное развитие выше уровня детского садика, а "псевдоукраинский" "антирусский" становится "языком ненависти", средством позиционирования себя сторонником Антироссии.
  В борьбе с русским языком сторонники Антироссии просто добили свои диалекты, и подготовили почву к переходу на язык Империи.

  4. Военного соперничества между Украиной и Россией нет, Россия соперничает с блоком США и их союзников, украинцы это типичные туземные войска, пушечное мясо. Это не снижает их морально - волевых качеств, способности к труду и творчеству.

  5. "Когда украинец умнеет, он становится русским". Оценить эту мудрость, в конечном итоге смогут "не только лишь все".
  Украинская политическая идея показала свою экономическую, военную, и культурную несамостоятельность.
  Незалежность обратилась в абсолютную зависимость от внешнего управления.
  Вне зависимости от дальнейшего продолжения военной, экономической, идеологической накачки, это "пожертвованая пешка" англосаксов.
  Будущее покажет, как оформится на практике этот цивилизационный крах, сейчас слово за "Товарищем Маузером".
 36. Kuziming
  Kuziming 16 maart 2023 12:55
  +1
  Насчёт смены политических элит:

  1. Каждая элита - это консолидированная общими интересами успешная группа.
  То есть, умеющие реально что-то делать.
  Феодал умел воевать, буржуа умел организовать производство.
  В элиту выходили те, кто умел делать то, что нужно в данных исторических условиях.

  2. Смею предположить, что практический социализм на поверку оказался умело замаскированным государственно- монополистическим капитализмом. Деньги остались, неравенство осталось, накопление никуда не делось.
  Так что наши 90-е оказались переходом от ГМК к "дикому капитализму".
  Сейчас нам для выживания нужно развитие промышленности, и эта цель вполне реализуема в рамках капитализма с государственным регулированием. Смена формации не нужна.
  Нужно прекратить вывоз капитала.
  Можно, конечно кричать, петиции собирать... Но всё и так произойдёт естественным путём. Наших сильно богатых спекулянтов средней руки раскулачат сами уважаемые партнёры.

  3. Как только власть получила сигнал, что выживание зависит от производства, а не от договорняков и махинаций, начался процесс перезапуска производства.
  Это не щелчок пальцев.
  В процессе развития производства и будут естественным путём формироваться новые элиты. Просто не надо торопиться.
  А вот все эти революционные элиты умеют свергать и разрушать. Расстреливать смогут, организовать экономику - нет. В случае их победы повторится классический революционный путь резни, и последующего истребления пришедших к власти разрушителей. Зачем опять в эту кровь и разруху окунаться?

  4. Смена формации во время войны это всегда коллапс государства. Давайте не будем повторять опыт 1917 года.

  5. Опасаюсь, в современном мире основным противоречием является не конфликт между трудом и капиталом. Боюсь, что классический марксизм безнадежно устарел 150 лет назад.
  Если посмотреть на современный Китай, то видно, как КПК строит государственно регулируемый капитализм.
  И они сосредоточены на противоречии между коллективизмом и атомизацией. И опираются на конфуцианское учение.
  Полагаю, что именно борьба между тенденцией к атомизации и необходимостью коллективного существования общества и является ключевой проблемой современных обществ.
 37. Akuzenka
  Akuzenka 17 maart 2023 11:08
  +1
  Любой анализ начинается с исходных данных. У автора главная ошибка как раз в них. Значит и результат анализа соответствующий. Прочитал статью как таймлайн к попаданческому жанру. Интересно.
 38. Elektrisch
  Elektrisch 17 maart 2023 11:48
  0
  Для России капитализм смертелен откуда не посмотри! И в части территорий, в части экономики, в части убыли населения как в ВОВ, а войны то и не было, а уж достойной жизни россиянам при капитализме однозначно не видать! Чиновники всех рангов на местах открыто заявляют: это вам не бывшее государство, и только не добавляют, этому государству вы не нужны! Не добавляют пока.
 39. Tikhonov_Alexander
  Tikhonov_Alexander 17 maart 2023 14:15
  +3
  Не будет никакой смены "элит" ни через10, ни через 20,,,50 лет. Система давно отработана и в ряды этой "элиты" никогда не вольются духовно другие люди. На мой взгляд, все наши ЕБН, ВВП, ДАМ - совершенно одинаковые. Разница только в поведении! Алкаша сменил ВВП - внешне совершенно другой, но чтит ЕБНа ! В помпезных комплексах памяти ЕБНа промывают мозги "достойными его деяниями" подрастающим поколениям. ВВП западу верил, а его (ну, надо же!) восемь лет запад обманывал! Ну нет у ВВП ни разведорганов, ничего не знал он об обучении молодых "скакунов", мечтающих посадить "москаляку на гиляку", не знал о крепнущем нацизме в этой окраине - и только поэтому наша "элита" помогала нацистам многомиллиардными поблажками, хотя лучше было бы направить эти средства в самые бедные области России. Снова из табакерки выскочил ДАМ - готовится сменить ВВП. А чем отметился? Не раздавил, не наказал грузин, убивших сотни миротворцев и осетин. Сорвал контракт с Ираном о поставке С-300 - ну, попросили его американцы! Отмолчался о намечающейся агрессии запада против Ливии... А сколько мы ещё не знаем... И это что - смена "элит"? Нынешняя "элита" всё время пытается договориться с западом - а запад отказывается признать их равными себе! Запад-то столетиями наживал богатство, грабя менее сильных - а эти разбогатели моментально, ограбив народ своей страны.Нет - не ровня наша "элита" забугорным ворам! Поэтому им не договориться! И путь остаётся один - уничтожение искусственно созданной окраины уже в этом, 2023 году. А дальше, действительно, нас ждут десятилетия уничтожения укронацистов... А что касается нашей "элиты" - так государство российское рушится именно тогда, когда эта "элита" прогнивает насквозь...И социально ориентированной "элита" никогда не будет - будет ей выгодно, так она и Россию продаст! Как Горби со своим дружком, агентом сша Яковлевым, как ЕБН со своими подельниками... Как-то не весело, однако...
 40. Ed1970
  Ed1970 17 maart 2023 15:21
  0
  Будущее определяется не мечтами о нем а реальным положением дел.
  Wat hebben we?
  1 - Россия настежь распахиваеться для эмигрантов, даже тех которые совершали преступления https://www.mk.ru/social/2023/03/13/v-rossii-gotovyat-novuyu-amnistiyu-dlya-migrantov-shtrafy-vmesto-deportacii.html
  2 - Эмигранты эти непростые, они из Средней Азии, Азербайджана и т.п. там где в 90-е была резня русского населения. https://pikabu.ru/story/genotsid_russkikh_v_90_chast_chetvertaya_5707101
  3 - Украина в 90-е резней русских не занималась, но сейчас именно с Украиной идет "СВО": https://kapital-rus.ru/news/390260-idet_voina_a_nes_specoperaciya_zuganov_prizval_k_vseobschei_mobiliza/

  Итого, что имеем для скорого будущего: Зовем к себе "в дом" тех кто нас однажды резал и недавно совершал преступления против нас. При этом со своей "родней" у нас проблемы.
  Какое нас ждет будущее?
 41. Voor altijd zo
  Voor altijd zo 17 maart 2023 21:53
  -1
  ну так а что там про елиты, которые должны смениться??А по хорошему в рамках происходящих процессов обращения к риторике ВОВ эти элитки должны быть расстреляны, как предавшие Русский Мир. А так же детишки и прочие родственнички должны получить поражение в правах и запрет на должности и политику. Если не будет уничтожен кланово-бюрократический олигархат, выстроенный с восьмидесятых годов под руководством андропова и расцвётший кудрявым коррупционным цветом при либерально-компрадорской власти последних тридцати лет, то все представленные размышления ничего не стоят.
 42. IS-80_RVGK2
  IS-80_RVGK2 21 maart 2023 22:34
  0
  Очередная лапша на уши от охранителей.