militaire beoordeling

Russische squadrons in de strijd

87
Russische squadrons in de strijd Meestal ontstaan ​​bij het woord ridder beelden die van kinds af aan bekend zijn uit de romans van Walter Scott of al uit films over koning Arthur en zijn ridders van de ronde tafel. Dit is een zwaarbewapende krijger te paard, verdediger van de zwakken en onderdrukten. En de gebeurtenissen zelf vinden plaats in "good old England" of "sweet France".

Historici hebben echter al lang vastgesteld dat zwaarbewapende cavalerie al sinds de tijd van de oude Russische staat een integraal onderdeel van het Russische leger is. In dit opzicht waren de Russen erfgenamen van de tradities van de zware cavalerie van de Sarmaten-Alanen. En het woord "ridder" is Slavisch, Oud-Russisch - "ridder", dicht bij het woord tsaar, Zuid-Russisch - "persoon, ridder", Pools - "ruсerz". Volgens één versie gaat dit woord terug op de Indo-Europese woorden "lynx" - rijden, en "sar" - een nobel persoon. Volgens een andere versie, naar het Duitse woord ritter - "ruiter". In Europa werden ridders eigenlijk geen ridders genoemd. In Frankrijk waren ze chevalier (chevalier) - "paardrijden"; in Spanje - caballero (caballero) - "ruiter, ridder, edelman" (van het Latijnse caballarius "bruidegom" van het Latijnse caballus "paard"); in Italië - cavaliere ("cavalier"); in Engeland - ridder (van OE cniht "guy"); in Duitsland - ritter ("rijder").

In Rusland werden deze krijgers meestal aangeduid met het woord "hrabor" of "ridder" (van het Indo-Europese "vidyati" - om te winnen, Skt. Vijaya). Het woord ridder was ook wijdverbreid onder andere Slavische volkeren: Bosnisch, Sloveens, Kroatisch - vitez, Servisch - vitez.

Hierdoor is er een mythe ontstaan ​​dat de echte ridders “daarbuiten” in het Westen zijn. We vonden het leuk om Russische soldaten te tekenen met zulke eenvoudige, krachtige helden - "vilten laarzen", die meer werden genomen, niet door vaardigheid en kennis, maar door "silushka", of in het algemeen geluk. Deze ideeën gaan terug tot de 18e eeuw, toen het proces van een totale herziening van de Russische geschiedenis, die werd geschreven in het belang van het Westen, vaak alleen door de Duitsers. De kerk droeg ook bij, waardoor het idee ontstond dat de Russisch-Slaven altijd een "godvrezend", zachtmoedig, bijna timide volk zijn geweest. Hoe hebben de "vreedzame" en "godvrezende" Russen zichzelf verdedigd in de omstandigheden van constante oorlog aan de noordwestelijke, westelijke, zuidelijke en oostelijke grenzen, en zelfs vaak interne oorlogen, en vervolgens ook het grondgebied bezetten, meer dan dat geen ander mensen bezet (wat direct Russisch grondgebied betekent, en niet overzeese kolonies), met deze visie blijft het een mysterie.

Als je de teksten van heldendichten, annalen en de pagina's van de oorlogen die door de Russen zijn gevoerd, bestudeert, valt alles op zijn plaats. Er zijn nooit "vredelievende goons" geweest (anders zouden de Russen gewoon niet meer bestaan, of ze zouden hun leven leiden als onderdeel van een vreemde staat). Er moet meteen worden opgemerkt dat het Russische volk in militair opzicht onoverwinnelijk is. Zelfs de laatste korte uitbarstingen van zijn militaire activiteit, zoals het sturen van parachutisten naar Pristina of het verslaan van het Georgische leger, gedrild door de beste westerse instructeurs, veroorzaken nog steeds hysterie en paniek in de wereld. En dit ondanks het feit dat de Russische reus nu wordt gesust door "sprookjes" over "wereldvrede", de triomf van pacifisme en humanisme, en andere onzin. Russische krijgers wisten te allen tijde het recht op leven van de mensen zeer hard te verdedigen en elke vijand op hun plaats te zetten.

De prins stond aan het hoofd van de ploeg. Oorspronkelijk had het vier hoofdfuncties. Ten eerste is de prins een militaire leider, de beschermer van de stam, het landvorstendom. Dit is zijn belangrijkste taak - om zijn volk te beschermen, als hij het niet aankon, zou hij in de oude Russische staat eenvoudig kunnen worden verdreven. Ten tweede is de plicht van de prins de "outfit", dat wil zeggen het handhaven van de orde in het hem toevertrouwde gebied. Ten derde vervulde de prins een gerechtelijke functie, in het kader daarvan verscheen zo'n monument van de Russische wet als "Russische waarheid". Ten vierde had de prins heilige macht, vervulde hij priesterlijke functies voordat het christendom werd aangenomen. Zonder prins (later de tsaar) achtergelaten, voelde het Russische volk zich ongemakkelijk, ze verloren het contact met de hemel. Geen wonder dat prins Vladimir twee religieuze hervormingen uitvoerde - hij richtte afgoden op in 980, en rond 988 bekeerde hij zich tot het christendom en begon de doop van Rusland. En met de adoptie van het christendom veranderde de houding ten opzichte van de prins, als hogepriester, bijna niet. Het waren de prinsen die zich bezighielden met de promotie van het christendom bij de massa. De eerste Russische heiligen waren ook prinsen. In de toekomst werd deze visie op prinselijke macht versterkt door de Byzantijnse theorie van de goddelijke oorsprong van macht. Deze houding bleef behouden in Moskoviet Rusland en het Russische rijk, waar de kerk altijd in een ondergeschikte positie heeft gestaan ​​ten opzichte van de koninklijke (keizerlijke) macht.

De prins handelde altijd omringd door een trouwe ploeg, strijdmakkers, strijdmakkers, bewakers en de aanvalsmacht van het hele Russische leger. In de 9e-12e eeuw zijn de prins en de ploeg iets onafscheidelijks, één geheel. Relaties in het squadron waren vergelijkbaar met familierelaties en aanvankelijk werden ze vervangen, omdat de krijger die bij het squadron kwam, het contact met zijn familie en stam verloor. Het woord "team" is een van alle Slavische volkeren. Het komt van het woord "vriend" (eigen, assistent, strijdmakker).

De grootte van het peloton kan variëren van enkele tientallen tot enkele duizenden soldaten. Dit waren echter geselecteerde professionele soldaten, wier leven alleen was gewijd aan militaire dienst (in de moderne wereld kunnen militaire speciale troepen met hen worden vergeleken). Als eenvoudig "gehuil" - milities, na het voltooien van de taak - een campagne, het afweren van een inval, een invasie, naar huis gingen en terugkeerden naar hun vroegere leven als boer, ambachtsman of jager, dan waren de strijders professionele krijgers. Volgens de Arabische reiziger Ibn Fadlan uit 922 zijn samen met de prins van Kiev "400 mannen van de helden, zijn metgezellen, in zijn kasteel." De ploeg van Svyatoslav Igorevich, met wie hij Khazaria verpletterde en Bulgarije veroverde, bedroeg ongeveer 10 duizend jagers. De ploeg van zijn achterkleinzoon, de zoon van Yaroslav de Wijze - Svyatoslav II Yaroslavich, met wie hij het Polovtsiaanse leger versloeg, bestond uit 3 soldaten.

Op basis van het feit dat de strijders altijd op de voorgrond stonden en het gevaar met hun borsten tegemoet gingen, kregen ze een bevoorrechte positie. Ze kregen het beste deel van de oorlogsbuit. De prins schonk krijgers royaal goud en zilver. Op feesten aten ze van het beste keukengerei en kregen ze de beste stukken. Het volstaat om de wrok van de strijders tegen Vladimir in herinnering te roepen: "Wee onze hoofden: hij gaf ons te eten met houten lepels, niet met zilveren." Toen Vladimir dit hoorde, beval Vladimir om zilveren lepels te zoeken en zei: “Ik zal geen squadron vinden met zilver en goud, maar met een squadron zal ik zilver en goud krijgen, zoals mijn grootvader en vader met een squadron goud en zilver vonden. ” Want Vladimir hield van de ploeg en overlegde met haar over de structuur van het land, en over de oorlog, en over de wetten van het land.

Opgemerkt moet worden dat feesten met krijgers in die tijd een belangrijke rol speelden. Het Russische feest was een echte rituele handeling, die teruggaat tot de oudheid (blijkbaar, van primitieve jagers die samen een opgejaagd dier aten), terwijl ze het uitvoerden, voelden mensen dat ze deel uitmaakten van een enkele clan, stam, mensen. Zittend aan dezelfde tafel kon iedereen zich onderdeel voelen van een enorm, krachtig geheel (gevoel van eenheid).

Met de ontwikkeling van het sociale systeem, tegen de XI-XII eeuw. de ploeg is verdeeld in twee lagen: de ploeg is de oudste, beste, front, en de ploeg is jong, jonger. Hogere krijgers (prinselijke mannen, boyars) begonnen niet alleen roerende kostbaarheden te ontvangen die op campagnes waren genomen, maar ook regelmatig eerbetoon van steden en nederzettingen. Ze begonnen de hoogste militaire en civiele posities te bekleden - posadniks, gouverneurs, duizendsten, ambassadeurs, adviseurs van de prins, zijn nabije doema. Er vormde zich een feodaal systeem, aan de top stond de prins. Zijn directe vazallen waren senior boyars (sommigen konden afstammen van stamprinsen), ze kregen hele steden als volosts. Ze voerden administratieve, fiscale, gerechtelijke en militaire functies uit en kregen tegelijkertijd het recht om te "voeden" van het gebied onder hun controle. De vazallen van de senior boyars waren kleine boyars en mogelijk junior strijders.

De jongere ploeg omvatte blijkbaar verschillende categorieën: kinderen, jongeren, kits, roosters, stiefkinderen, jongenskinderen, zwaardvechters. Naarmate het feodale systeem zich ontwikkelde, waren ze niet langer 'vrienden' van de prins en werden ze een militaire dienstklasse. Ze konden kleine dorpen ontvangen voor service en verdienste, van verschillende huishoudens en werden in de toekomst "edelen".

De exacte betekenis van de rangen van de junior ploeg is onbekend. Er is dus een veronderstelling dat de lijfwachten van de prins, die direct naast hem woonden, in rasterhuizen, "rasters" werden genoemd. "Zwaardenvechters" maakten deel uit van de directe omgeving van de prins en voerden verschillende soorten administratieve functies uit. Het woord "kmeti" betekende niet alleen krijgers, maar ook vrije leden van de gemeenschap. Nog moeilijker is het met de “jongeren” (in vertaling: “die geen spreekrecht hebben, stemmen”). Dit woord duidde oorspronkelijk op het junior lid van de clan, die niet het recht had om zijn mening te uiten in de raad van volwassen mannen. Volgens de bronnen is het duidelijk dat niet alle jongeren junior strijders waren, sommigen van hen dienden als hofknechten. Daarom is er een mening dat de jongeren de laagste rang van de junior ploeg vormden en officiële taken vervulden aan het prinselijke hof. Misschien waren sommigen van hen "leerlingen", kinderen die een militaire training hebben ondergaan (sommigen van hen zouden kinderen van strijders kunnen zijn). Aan de andere kant kan in de bronnen de ploeg in het algemeen jongeren worden genoemd. Dus, in het verhaal van vervlogen jaren wordt gemeld dat toen de Polovtsiaanse invasie begon: "Svyatopolk soldaten begon te verzamelen, met de bedoeling tegen hen in te gaan. En de mannen zeiden tegen hem: "Probeer niet tegen hen in te gaan, want je hebt maar weinig soldaten," zei hij: "Ik heb mijn 700 jongeren die ze kunnen weerstaan."

Een andere categorie van de jongere ploeg is "kinderen". Ze waren hoger in rang dan de jongeren. Ze dienden niet in de rechtbank, ze konden hoge administratieve functies bekleden. Volgens I. Ya. Froyanov, kinderen van de adel, zouden boyars een aanzienlijk deel van hen kunnen uitmaken (Froyanov I. Ya. Kievan Rus: Essays on socio-politieke geschiedenis).

Zo begon in de 12-13 eeuw het vrije peloton van de tijd van de 'militaire democratie' zijn mobiliteit te verliezen en te veranderen in een feodaal landgoed beladen met land en dorpen. De senior krijgers hadden hun eigen persoonlijke squadrons, die in geval van militaire noodzaak werden samengevoegd tot de algemene rati. Maar zelfs nadat ze in feodale heren waren veranderd, bleven de strijders de slagkracht van het leger, zijn adviseurs en medewerkers.

Russische krijgers en Russische strijders uit de vroegste oudheid werden onderscheiden door een speciale psychologie, die werd gekenmerkt door de cultus van "gevechtswoede", minachting voor de dood, wanhopige durf en moed, agressieve verwaarlozing van de troepen van de vijand. Men kan zich verschillende verklaringen herinneren van de grote Russische commandant Alexander Suvorov, die, door de "wonderhelden" op te voeden, de opvolger was van de oude glorie van de Russische armen: "... niets is bestand tegen Russische wapens - we zijn sterk en zelfverzekerd"; "Wij zijn Russen, we zullen alles overwinnen"; “Geen leger ter wereld kan de dappere Russische grenadier weerstaan”; “De natuur heeft maar één Rusland voortgebracht. Ze heeft geen rivalen”; "... de Russen kunnen niet terugtrekken"; "Tevergeefs zal heel Europa naar Rusland trekken: ze zal daar Thermopylae, Leonidas en haar kist vinden."

Een uitstekend voorbeeld van de Russische krijger en de Russische geest wordt gegeven door de heldendaden van de grote Svyatoslav. Voorafgaand aan een beslissende strijd met de Romeinen (Byzantijnen), die aanzienlijk in de minderheid waren dan zijn squadrons, zei Svyatoslav: “Dus we zullen het Russische land niet te schande maken, maar we zullen met onze botten gaan liggen, want de doden kennen geen schaamte. Als we vluchten, zullen we ons schamen. We zullen niet rennen, maar we zullen sterk worden, maar ik zal je voorgaan: als mijn hoofd ligt, zorg dan voor jezelf. En de strijders antwoordden: "Waar uw hoofd ligt, daar zullen wij onze hoofden neerleggen."

In de presentatie van de Romeinse kroniekschrijver Leo de diaken hield Svyatoslav een soortgelijke toespraak in het belegerde Dorostol, toen het idee van een geheime terugtocht uit de belegerde stad op schepen of vredesonderhandelingen met de Romeinen werd uitgedrukt op de militaire raad . Svyatoslav (de Byzantijn noemt hem Sfendoslav) haalde diep adem en riep bitter uit: "De glorie die volgde op het leger van de Ross, die gemakkelijk naburige volkeren versloeg en hele landen tot slaaf maakte zonder bloedvergieten, is vergaan, als we ons nu schaamteloos terugtrekken voor de Romeinen . Dus laten we doordrenkt zijn met de moed [die onze voorouders ons hebben nagelaten], onthoud dat de kracht van de Ross tot nu toe onoverwinnelijk is geweest, en we zullen fel vechten voor ons leven. Het past ons niet om op de vlucht naar ons vaderland terug te keren; [we moeten] ofwel winnen en in leven blijven, of met glorie sterven, nadat we heldendaden hebben geleverd die dappere mannen waardig zijn!' Verder meldt Leo de diaken dat de dauw (hij noemt ze vaak "Tauro-Scythen" en "Scythen") zich nooit overgeven aan vijanden, zelfs niet verslagen, wanneer er geen hoop meer is op redding, ze doden zichzelf.

Aanvankelijk verschilde de samenstelling van de ploeg niet in sociale homogeniteit. De meeste strijders in de eerste eeuwen van de ontwikkeling van de oude Russische staat hadden een eenvoudige oorsprong, van vrije leden van de gemeenschap, krijgers van stammen, landen. Ze bezetten hun positie niet door afkomst, maar door persoonlijke kwaliteiten. Het werd verdiend door eigen moed, verdiend of verkregen door een gelukkige kans. De sociale mobiliteit was toen erg hoog. Een gewone krijger, een militieman kan een prinselijke strijder worden en zijn nakomelingen kunnen boyars worden. Het soort oude Slavische prinsen, oudsten, konden op hun beurt gemakkelijk worden onderbroken of afdalen naar het niveau van het gewone volk. In de beginfase werden ze alleen op persoonlijke kwaliteiten naar de ploeg gebracht: militaire vaardigheid, moed, moed. Men kan zich dus het verhaal herinneren van het verhaal van vervlogen jaren over hoe prins Vladimir een kozhemyaku maakte, die de Pecheneg-held in een tweegevecht versloeg, een 'geweldige echtgenoot' en ook zijn vader. Ja, en heldendichten melden dat Ilya een 'boerenzoon' was en Alyosha 'van de priesterfamilie' was. En met Dobrynya Nikitich is niet alles duidelijk. Zijn hof is rijk, maar in sommige heldendichten wordt hij de 'boerenzoon' genoemd.

Opgemerkt moet worden dat veel mensen een heel verkeerd idee hebben over heldendichten als over "sprookjes". Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat voor kinderen de heldendichten worden naverteld in een "fantastische", vereenvoudigde vorm. Ze sloten "volwassen", wrede, zelfs bloedige afleveringen uit, verzachtten het vocabulaire. De persoon groeide op, maar de ideeën bleven kinderachtig. Epics zijn geen sprookjes, maar liedjes, waarvan het belangrijkste onderscheidende kenmerk is dat de volksvertellers-zangers die ze uitvoerden, waargebeurde gebeurtenissen vertelden. In de oudheid werden ze op het hele grondgebied van Rusland uitgevoerd. In de 18-19 eeuw, toen ze werden geregistreerd en gezocht, werden ze alleen bewaard in het Russische noorden, vooral onder de vrije Pomor-boeren.

De melodieën van deze nummers zijn lang en majestueus. De plots zijn soms wreed, net als het leven zelf. De artiesten waren niet bang om "volwassen" woorden te gebruiken. Het is duidelijk dat door de eeuwen heen onnauwkeurigheden en correcties in de heldendichten kunnen voorkomen. Dus de oude Khazaren, Pechenegs en Polovtsy werden vervangen door de late Tataren. De historische basis is er echter zeer zichtbaar in zichtbaar. En zo erg zelfs dat de beroemde Sovjet-historicus B. D. Grekov het epische epos 'mondelinge geschiedenis' noemde. Het zijn Russische kronieken, heldendichten en Byzantijnse bronnen die ons de meeste gegevens geven over de structuur van het Russische leger. Aanvankelijk omvatte het woord "team", "leger" de hele reeks volwaardige mannen. Pas met de verdieping van de sociale stratificatie begon alleen de militaire elite, de directe medewerkers van de prins, het 'team' te worden genoemd.

Wordt vervolgd ...
auteur:
Artikelen uit deze serie:
Russische squadrons in de strijd
Russische squadrons in de strijd. Deel 2
Russische squadrons in de strijd. Deel 3
Russische squadrons in de strijd. Deel 4
Russische squadrons in de strijd. Deel 5
Russische squadrons in de strijd. Deel 6
87 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. toms
  toms 28 februari 2013 08:56
  + 37
  voor het leven van mij begrijp ik het niet 1) waarom is het nu in de mode om de geschiedenis te weerleggen 2) waarom is het nodig om een ​​haarspeld in de orthodoxie te steken? Ik herinner me bijvoorbeeld uit de schoolgeschiedenis dat de Byzantijnen bang waren voor Russische squadrons, over wat voor verlegenheid en bastaard heb je het? Waarom stel je vrede als een negatief punt aan de kaak Niemand twijfelt eraan dat de Russen aan het uitbreiden waren, anders hadden we bijvoorbeeld geen Rusland maar Luxemburg, maar het feit dat we de geannexeerde volkeren assimileerden met cultuur en spiritualiteit en dezelfde orthodoxie en niet met een zwaard en galg zoals in Europa, om de een of andere reden laat je het zakken.
  1. Trapper7
   Trapper7 28 februari 2013 10:26
   + 13
   Ik steun volledig. Het lijkt erop dat de auteur het altijd redelijk adequaat vond, maar dit is zijn zin
   "De kerk droeg ook bij, waardoor het idee ontstond dat de Russisch-Slaven altijd een "godvrezend", zachtmoedig, bijna timide volk zijn geweest."

   zet me maar in een roes. Waar de auteur de kerk vond om het idee van onze "schuchterheid" bij te brengen, weet ik niet. Het lijkt erop dat iemands trainingshandleidingen niets met orthodoxie te maken hebben.
   1. carbofo
    carbofo 28 februari 2013 13:20
    +1
    Trapper7,
    Iedereen trekt de deken op zijn zij, maar hier denk ik dat het de katholieke kerk betekent.
    1. gdv
     gdv 2 augustus 2014 20:33
     0
     tevergeefs keerden ze zich af van het pantheon van oude Slavische goden! heel erg tevergeefs
   2. was-
    was- 1 maart 2013 13:27
    +9
    Ik zal het niet hebben over mijten, maar in de heldendichten en legendes is er geen sprake van enige orthodoxie en andere religies. Het woord over de campagne van Igor, Zadonshchina, Chronicle of Bygone Years, etc., etc., etc. enz. De grote mensen leefden van aardse zorgen. En spijkerde zijn schild aan de poorten van het tweede Rome.
    1. VOLKH
     VOLKH 2 maart 2013 02:58
     0
     En hier lieg je, het woord over het regiment schijnt door zowel heidendom als orthodoxie, en de rest is over het algemeen verzadigd met orthodoxie, en het verhaal van vervlogen jaren is geschreven door een monnik in het algemeen, heb je zelf dit alles gelezen wat je noemde Een andere vraag is dat we een dubbel geloof hebben, de orthodoxie met verweven in het heidendom is ja, en we kunnen met het volste vertrouwen over extremisme zeggen dat de heidenen de orthodoxie vernederen, dat de orthodoxen heidense barbaren noemen.
     1. SpnSr
      SpnSr 18 december 2016 20:06
      0
      Citaat: VOLKH
      Een andere vraag is dat we een dubbel geloof hebben, orthodoxie met heidendom erin verweven, ja, en

      afhankelijk van wat je bedoelt met heidendom! immers, zelfs in het christendom zijn er heiligen die bijvoorbeeld de scheepvaart, de landbouw betuttelen ...
      dus het is meer alsof één heerser de heiligen van de vorige heerser verving door zijn eigen, en wie in de voormalige heiligen bleef geloven, werd een heiden genoemd en moest worden uitgeroeid, omdat ze als het ware een "vijfde colonne" werden in moderne taal!!! ...
    2. SpnSr
     SpnSr 18 december 2016 20:01
     0
     Citaat: wax
     spijkerde zijn schild aan de poorten van het tweede Rome.

     we moeten nog uitzoeken wat het zou kunnen betekenen om je schild aan de poort te spijkeren!
     meer zoals wat het betekent om de leiding te nemen! een schild meestal met een wapenschild, wiens schild dat is en bescherming ...
  2. Yoshkin Koto
   Yoshkin Koto 28 februari 2013 11:17
   -21
   n-dya, idiotie bloeit en ruikt
  3. rexby63
   rexby63 28 februari 2013 11:50
   +8
   Er zijn nooit "vredelievende boerenkinkels" geweest


   En ik hou van de afbeeldingen van onze helden die worden getoond in Russische heldendichten. Dit is de openbare verdediger. Een verdediger die die van een ander niet nodig heeft, maar voor zichzelf zal vechten tot de dood. Ik weet dus niet wie de Russische geschiedenis heeft herzien, maar de herziening deed in dit geval geen kwaad. Ons leger heeft in ieder geval onder ons Russen altijd veel respect genoten. En ze zijn altijd alleen maar verdedigers geweest, maar geen indringers.
   1. carbofo
    carbofo 28 februari 2013 13:22
    +4
    rexby63,
    Nou, we gingen ook op campagnes, en zelfs 1 squadron van half Europa passeerde, en als je het aantal van onze soldaten op die campagne gelooft, dan rookt de glorie van Macedonië nerveus opzij.
    Maar eigenlijk waren we bezig met de verdediging tegen invallen.
   2. VOLKH
    VOLKH 2 maart 2013 02:59
    0
    Nou, vertel me eens, hoe kun je land in de verdediging veroveren 50x50 het feit dat Rusland en Rusland zichzelf verdedigden en de heuvel binnenvielen met een zwaard.
    1. carbofo
     carbofo 2 maart 2013 13:28
     +2
     VOLKH,
     Onze expansie was voor het grootste deel natuurlijk militair, wij, in tegenstelling tot moderne Amerikanen met blote reten, klommen niet op dammen.
     Onze detachementen kwamen natuurlijk tot de tanden bewapend naar de nieuwe landen, toen was het niet alleen een voorzorgsmaatregel, en annexeerden ze de landen aan de staat.
     Natuurlijk vonden sommigen het niet leuk, maar in feite vochten we alleen de aanvallen van de ontevredenen af, legden uit wat het betekent om in het rijk te zijn en reden verder.
     Kortom, mensen, die een serieus detachement van tot de tanden bewapende krijgers zagen, en met sterke discipline, accepteerden de uitnodiging.
     Alleen, in tegenstelling tot sommige landen met gestreepte vlaggen, hebben we ons niet ingelaten met kolonialisme en hebben we geen handelsovereenkomsten met wapengeweld opgelegd.
     Alle deelnemers aan het rijk ontvingen bepaalde garanties van veiligheid en ondersteuning, die grotendeels werden nagekomen.
     Het zou niet juist zijn om te zeggen dat we ons uitsluitend bezighielden met militaire annexaties.
  4. zonneschorpioen
   zonneschorpioen 28 februari 2013 18:37
   + 11
   Want geschiedenis is geen wetenschap en ik zal het niet moe worden om het te herhalen. Dit is slechts een noodzakelijke interpretatie van bepaalde gebeurtenissen omwille van de politieke en economische conjunctuur van een bepaalde periode. De geschiedenis wordt geschreven door de winnaars. Een honderd keer gegeven voorbeeld: Hoe vaak zijn Russische leerboeken in de 20e eeuw herschreven? Elke keer ondersteboven. En dezelfde evenementen uit het buitenland bekijken? Hoe zou u dit "verhaal" beoordelen? Dit is in eerste instantie al bevooroordeeld.
   Wat de kerk betreft, die heeft ons in 1000 jaar de geschiedenis afgemeten. Heb je niet in schoolboeken gelezen dat we tot 988 in dugouts leefden en koolsoep slurpen, totdat verlichters naar ons toe kwamen en ons leerden lezen en schrijven, enz. enz. Het woord orthodoxie behoort over het algemeen tot een ander waardensysteem. Het woord heeft twee wortels en bestaat uit de woorden Regel en Lof. Deze begrippen behoren helemaal niet tot het christelijke begrip. Als je niet op de hoogte bent, dan tot het midden van de 17e eeuw, d.w.z. vóór de splitsing was er in Muscovy een orthodox geloof, alleen Patriarch Nikon ontdekte hoe hij iedereen kon misleiden en de kwestie kon sluiten. Voorafgaand hieraan was het begrip Orthodoxie = heidendom in de moderne interpretatie.
   Dit gaat over uw twee vragen, maar over de assimilatie van de geannexeerde volkeren door cultuur en spiritualiteit, daar ben ik het volledig mee eens.
   Wat betreft strijdbaarheid - zonder die zou de wereldkaart er compleet anders uitzien, hoewel we sowieso geen Luxemburg zouden zijn geworden).
   1. Pancho
    Pancho 28 februari 2013 19:10
    +1
    Citaat van SunScorpion
    Het woord orthodoxie behoort over het algemeen tot een ander waardensysteem. Het woord heeft twee wortels en bestaat uit de woorden Regel en Lof. Deze begrippen behoren helemaal niet tot het christelijke begrip.

    dit woord is slechts een vertaling van het Griekse woord "orthodoxie".
    1. AVT
     AVT 28 februari 2013 20:46
     +3
     Citaat van Pancho
     dat woord is slechts een vertaling van het Griekse woord orthodoxie.

     Bravo! lachend Miller heeft zeker een krediet en de titel van een adjunct, maar dan zou het beter voor je zijn om niet naar Lomonosov te gaan, met plastische chirurgie aan het gezicht dan was het krap. Sterker nog, ze noemen onze Kerk orthodox en eisen zelfs scheiding van de staat en reformatie, ze zeggen dat het niet duidelijk is waar ze het daar in de dienst over hebben. MAAR hier is wat interessant is. Als je met een open geest kijkt, dan hebben de autoriteiten de kerk genadeloos hervormd. Stalin wist tenminste wat hij wilde en hoe hij het moest doen - hij studeerde aan het seminarie. Petrusha schafte het patriarchaat volledig af en verbood het bouwen en herbouwen van kerken zonder persoonlijke toestemming, maar hij vestigde een ministerie - de Obersynode is praktisch een anglicaanse hervorming. Zijn paus, "De Stilste", plantte zo'n hervorming in het algemeen dat hij Solovki stormenderhand moest veroveren en de oude gelovigen moest verbranden, dat wil zeggen, zij zelf "aangestoken", en tegelijkertijd de patriarch van Antiochië moest uitnodigen om priesters te wijden . Nou, God verhoede, geheugen, Ivan III die de mensen toen Grozny noemden [hij en niet lVth] Dus introduceerde hij het monastieke Handvest, aandacht, met de verdeling van kloosters in mannen en vrouwen met de introductie van het celibaat. Hij annuleerde Ivan Kupala voor hen. lachend
     1. Pancho
      Pancho 1 maart 2013 19:44
      +1
      Bedankt natuurlijk voor de korte cursus, maar ik weet dit zonder jou, ik heb het verband tussen mijn opmerking en je lezing gewoon niet begrepen.
    2. zonneschorpioen
     zonneschorpioen 2 maart 2013 18:42
     +1
     Nee schat. De Griekse "orthodoxie" wordt vertaald als "orthodox", hier hoef je geen fietsen uit te vinden. In het Russisch zijn er genoeg woorden om alle concepten weer te geven, inclusief deze. En als het zover komt, dan wordt in alle aanduidingen van dit concept in vreemde talen, wat de Russisch-orthodoxe kerk wordt genoemd, aangeduid met één woord - orthodox, zonder opties. Ik hoop dat dit uw opmerking correct weergeeft.
   2. SpnSr
    SpnSr 18 december 2016 22:06
    0
    Citaat van SunScorpion
    hetzelfde geldt voor de kerk, dus die heeft ons in 1000 jaar de geschiedenis afgemeten. Heb je niet in schoolboeken gelezen dat we tot 988 in dugouts leefden en koolsoep slurpen, totdat verlichters naar ons toe kwamen en ons leerden lezen en schrijven, enz. enz.

    uitgaande van deze logica kan worden toegevoegd dat de orthodoxie die nu bestaat precies de Romanov-orthodoxie is, en het grootste deel van de heiligen en martelaren, dit zijn de heiligen en martelaren van de Romanovs, met uitzondering van hen, een poging om op te geven wat zou de Romanovs niet de kans geven om zich in zo'n uitgestrekt gebied te vestigen. ..
 2. AVT
  AVT 28 februari 2013 09:53
  +3
  Aayayay slaap Fomenkovisme. lachend Nou, als je leest en waarneemt hoe het is geschreven en gehoord, dan is het echt horror! Het blijkt dat de ridder niets met Europa te maken heeft, dit woord is alleen in het Slavisch! Een ridder-ridder, misschien juister, uit het gezicht van een platband, een specifiek harnaselement, zo je wilt. Nou ja, misschien poëtischer - een persoon met een gezicht. Welnu, in "glorieus" Europa is het gewoon een feit - een man op een paard, de Angles zijn nog grappiger - met een mes, maar de meest trotse en nobele ridders van de wereld van de Spanjaarden hebben een nog slechtere DON - dat wil zeggen, de jongens reden specifiek met .... Ik ben bang verder te schrijven lachend ze zullen niet minnen, ze zullen de klassiekers van de geschiedenis vertrappen.Ze zullen Zadornov . noemen lachend
  1. Andrey 57
   Andrey 57 28 februari 2013 10:35
   +7
   Walter Scott heeft een roman "Ivanhoe", zo drukken we deze titel in het Russisch. In het Engels staat geschreven "Ivango" letters "g" en "k" veranderen heel vaak in elke taal, en in het bijzonder in het Engels en Russisch. Tegelijkertijd blijkt dat de naam van de ridder "Ivanko" was, in de roman staat de taal van de auteur vol met Slavische woorden (nou ja, of Russisch, als je wilt) en namen. hi
   1. AVT
    AVT 28 februari 2013 10:51
    + 14
    Citaat: Andrey57
    Tegelijkertijd blijkt dat de naam van de ridder "Ivanko" was, in de roman staat de taal van de auteur vol met Slavische woorden (nou ja, of Russisch, als je wilt) en namen. hoi

    Voeg von Südoff, von Bulloff, in de zin van de Sedovs en Belovs, toe aan deze lijst van edele verschillende, en sluit me aan bij mijn minnen uit de klassiekers van de historische wetenschap. lachend Hier is het tenslotte net als in een circus - daar optreden als Sidorov of Petrov is niet comme il faut, maar Spaghetti of di Pantalone is al behoorlijk aristocratisch en Europees.
    1. baltika-18
     baltika-18 28 februari 2013 15:01
     +2
     Citaat van avt
     Voeg toe aan deze lijst van nobele verschillende von Südoff, von Bulloff, in de zin van de Sedovs en Belovs

     Ik wil het ook hebben over caballero's (cavaliers) die volgens de klassieke versie van het Latijnse caballus (paard) kwamen. In het Russisch is er een mooi woord "merrie", wat een vrouwelijk paard betekent. Wie kwam van wie? Ik alleen merk op dat een mannelijk paard in het Russisch het woord "paard" betekent, de oude naam is "komon".
     1. BruderV
      BruderV 28 februari 2013 15:29
      +6
      Citaat: baltika-18
      Wie stamt af van wie?

      Waarschijnlijk een man van een neushoorn wassat Dat klopt, de oude Romeinen en Spanjaarden waren Russische merries. En tegen wie vochten de kruisvaarders? Met wat Saladin - een vervormde Russische achternaam ZalAdin. En de Franse koningen Lodewijk? Je moet LudovNik lezen van het woord mensen, gekozen door mensen. En koning Charles? Nou, hij was een heel kleine dwerg, net als Pepijn de Korte (iedereen kent deze Russische boer van school).
      1. baltika-18
       baltika-18 28 februari 2013 19:12
       +2
       Citaat van Bruder
       Bruder

       Duitse Bruder: wortelbasis -brd-, Russische broer, wortelbasis -brt- De basis is hetzelfde, maar Russisch is primair, dus het geeft bosjes aan woorden: broer, verbroedering, broederlijk, broer, broer, enz.
       Trouwens, weet je waarom een ​​kameel "kameel" wordt genoemd? Alleen is er in het Russisch een prachtig woord voor trekkracht "gehoornd", is het niet interessant?
       1. BruderV
        BruderV 28 februari 2013 20:30
        +8
        Citaat: baltika-18
        Weet je trouwens waarom de kameel "camel" wordt genoemd

        Maar in het noorden van Algerije is er een Kabila-volk, het land heette vroeger Kabylia of Kabylia zoals je wilt, waarschijnlijk werden daar edele merries gefokt door de afstammelingen van de Slaven, trouwens, Zinedine Zidane is dat niet een Arabier, maar een Kabil, ik bedoel Slavisch. Maar in ons noorden zijn er verloren broers Slaven Evens en Evenks - Ivans en Ivanks.
   2. Rebus
    Rebus 28 februari 2013 12:09
    +8
    Citaat: Andrey57
    Tegelijkertijd blijkt dat de ridder werd geroepen "Ivanko", staat de roman in de taal van de auteur vol met Slavische woorden (nou ja, of Russisch, zo je wilt) en namen.


    Ivan (Hebr. יוחנן‎ Jochanan. Vertalingen: "zal barmhartig zijn", "Yahweh (God) heeft medelijden", "Yahweh (God) heeft genade", "Yahweh (God) heeft genade")
    Derivaten:
    Ivanka, Ivanya, Ivanyukha, Ivanyusha, Ivasya, Ivasik, Ivakha, Ivasha, Isha, Ishuta, Vanya, Vanyukha, Vanyusha, Vanyura, Vanyusa, Vanyuta, Vanyata, Willow.
    Over welke Slavische naam hebben we het?
    In alle christelijke culturen zijn veel namen van joodse oorsprong, dus hun overeenkomst in verschillende landen.
    1. Staven90
     Staven90 5 maart 2013 20:09
     +2
     Ivan is geen Slavische naam. Dit is duidelijk voor de dwaas. Alle Slavische namen eindigen op -glory, -regiment, -mir, -lyub.
    2. SpnSr
     SpnSr 18 december 2016 22:18
     0
     Citaat van Rebus
     In alle christelijke culturen zijn veel namen van joodse oorsprong, dus hun overeenkomst in verschillende landen.

     en nu is het meest interessante dat het grootste deel van de nationaliteiten begint op te treden ergens vanaf de 15e eeuw, de voortzetting van het grootste deel van het einde van de 18e en het begin van de 19e eeuw, en tot op de dag van vandaag is dit proces niet voltooid ! vraag: wat hebben de joden ermee te maken? alleen omdat iemand in de loop van de tijd het beeld van de vroegste mensen heeft geschapen, of om preciezer te zeggen religie ... :-) Trouwens, aan het einde van de 20e eeuw werden sommige Russen voluit Joods om uit het land te emigreren van de USSR ....
   3. BruderV
    BruderV 28 februari 2013 13:48
    +5
    Citaat: Andrey57
    de naam van de ridder was Ivanko

    Ja, maar ik begrijp nog steeds niet waarom Russische namen in alle films worden vervormd? Hier is Jackie Chan, nou, het is duidelijk dat Zheka Chanov, een Russisch kind. John Conor, zo moet je Zhora Kornev vervormen. Maar één ding behaagt, er zijn enkele normale vertalingen van de Goblin, die de mensen duidelijk maken dat Morpheus Matveich is, Gandalf is Pendalf, Frodo is Fedor, Aragorn is de agronoom.
    1. AVT
     AVT 28 februari 2013 18:28
     +1
     Citaat van Bruder
     Ja, maar ik begrijp nog steeds niet waarom Russische namen in alle films worden vervormd? Hier is Jackie Chan, nou, het is duidelijk dat Zheka Chanov, een Russisch kind. John Conor, zo moet je Zhora Kornev vervormen. Maar één ding behaagt, er zijn enkele normale vertalingen van de Goblin, die de mensen duidelijk maken dat Morpheus Matveich is, Gandalf is Pendalf, Frodo is Fedor, Aragorn is de agronoom.

     Dit zijn allemaal zaden, hier neem je, "Woordenboek van Engelse achternamen" A.I. Rybakin Moskou, "Russische taal" 1986. Hier zijn veel interessante dingen over Duncan Mac Louds en verschillende Donols die je kunt tekenen.
  2. baltika-18
   baltika-18 28 februari 2013 11:08
   +1
   Citaat van avt
   ze zullen niet minnen, ze zullen de klassiekers van de geschiedenis vertrappen.

   En ik zal je steunen. Ik zal er alleen aan toevoegen dat het woord "ridder" niet uit het Sanskriet komt, maar van het eenvoudige Russische werkwoord "beat", "beat", aangezien in het Russisch de letters -b-, -p zijn -, -v-, -f- zijn onderling transitioneel, ook de transitie -з-с- roept geen twijfel op. Betere semantiek kun je je niet voorstellen.
   1. AVT
    AVT 28 februari 2013 11:43
    +7
    Citaat: baltika-18
    En ik zal je steunen. Ik zal er alleen aan toevoegen dat het woord "ridder" niet uit het Sanskriet komt, maar van het eenvoudige Russische werkwoord "beat", "beat", aangezien in het Russisch de letters -b-, -p zijn -, -v-, -f- zijn onderling transitioneel, ook de transitie -з-с- roept geen twijfel op. Betere semantiek kun je je niet voorstellen.

    En ze schreven ook helemaal zonder klinkers of sloegen ze over. Dus het blijkt - de prins, als ze eerder niet ik maar AZ zeiden, hij is de eerste, de eerste ruiter onder gelijken. Nou, de beroemde centauren, leraren van Griekse helden, zijn gewoon ruiters uit Taurida-Krim. Maar dit is niet zo poëtisch. Het is veel aangenamer om ze te beschouwen als een kruising tussen een paard. Het is zo Eurotolerastic, nou ja, zeker, een soort zoofiel benijdde de penis van een paard. En de Grieken begonnen Don-Tanais de strijders van de Don Danaytsy te noemen. Ohh hou je mond..... lachend lachend Nogmaals, fomenkozadornovshchina haasten zich naar links ........ lachend
    1. Igarr
     Igarr 28 februari 2013 12:36
     +1
     Broeders ... een haai met de Oostzee ...
     Nou, hoe lang ga je... de traditionele plagen?
     Ik, direct, ik zie live .. hoe de ogen van sommige mensen worden overspoeld met rood - zoals in de cartoon "Nou, wacht maar" bij de stier.
     ...
     Achilles, Denen... Dons in Spanje... hersens aan één kant wassat
     1. AVT
      AVT 28 februari 2013 17:41
      +6
      Citaat: Igarr
      Achilles, Denen... Dons in Spanje... hersens aan één kant

      Laat me ze verder afwenden.De jongens zeilden, die, met Rurik, niet terug wilden naar hun vaderland, naar de westelijke mistige eilanden. We gingen de rivier in, nou ja, de Don, naar onze mening, zo diep dat we boven de mond tot in de boezem gingen, en de rivier is zo vuil, modderig, donker, in het algemeen, de Theems. Nou, de jongens hebben de stad in de boezem van die don gelegd - Londen, rekening houdend met wie daar sinds de tijd van Herzen is geweest, nou, de Berezovsky's zijn daar anders. Het blijkt in moderne taal, rekening houdend met geografie - 3,14zdarechensk aan de Theems lachend
      1. SlavaP
       SlavaP 2 maart 2013 00:32
       +2
       Welnu, de rivier de Don ligt ook in Groot-Brittannië en de hoofdstad Doncaster staat erop.
       1. AVT
        AVT 2 maart 2013 10:58
        0
        Citaat van Slava
        Welnu, de rivier de Don ligt ook in Groot-Brittannië en de hoofdstad Doncaster staat erop.

        En volgens het naslagwerk dat Az sinful eerder aanhaalde -O, wordt Donnel vertaald als een afstammeling van de heerser van de wereld. Dus tel op waar de jongens naar de eilanden zeilden. lachend
 3. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 28 februari 2013 10:12
  +7
  De kerk droeg ook bij, waardoor het idee ontstond dat de Russisch-Slaven altijd een "godvrezend", zachtmoedig, bijna timide volk zijn geweest.

  Een soort onzin. De auteur poyuzay op zijn minst een beetje orthodoxe sites en ontdek wat "vrees voor God" en "nederigheid" betekent. Dit zijn christelijke deugden. En dat de Russische soldaten "duivels" en "sadisten" waren, zoals dezelfde kruisvaardersridders?
 4. Vladimirets
  Vladimirets 28 februari 2013 10:22
  +5
  Ja, en dus is het duidelijk dat de voorouders niet zwak en laf konden zijn, als ze bijna elk jaar naar elkaar gingen, dan naar de Polovtsians met de Pechenegs.

  "De kerk droeg ook bij, waardoor het idee ontstond dat de Russisch-Slaven altijd een "godvrezend", zachtmoedig, bijna timide volk zijn geweest."

  Waar deze ongefundeerde bewering vandaan komt, begrijp ik niet.
  1. parabelum
   parabelum 28 februari 2013 10:54
   +4
   Deze verklaring is het verloop van een puur modieuze trend van de afgelopen tijd, om fouten te vinden bij het ROC. Als je het leuk vindt, dan ben je een stijlvol, modieus geavanceerd algemeen persoon. En als je deze "invloeden" niet ondersteunt, erger dan dat, bemiddel je, dan ben je een antagonist, een obscurantist en gooide persoonlijk brandhout in het vuur van de inquisitie.
  2. Yoshkin Koto
   Yoshkin Koto 28 februari 2013 11:21
   +2
   "De kerk droeg ook bij, waardoor het idee ontstond dat de Russisch-Slaven altijd een "godvrezend", zachtmoedig, bijna timide volk zijn geweest."

   Waar deze ongefundeerde bewering vandaan komt, begrijp ik niet.

   afgezaagd uit eenvoudige Russophobia, ze zuigen zulke "waarheden" naar buiten, de buit van het ministerie van Buitenlandse Zaken trekt, kijk wat een ..uva-wolk van sites die ze hebben geopend, sommige over Russophobia-buit, ze snijden, pyahota, bereidt zich voor om Rusland te verscheuren aan flarden ter wille van het neo-heidendom, zodat ze het gemakkelijk konden bezetten, gastheren
  3. carbofo
   carbofo 28 februari 2013 13:26
   +3
   Vladimirets,
   Dit gebeurt echt, we zijn altijd godvrezend en zachtmoedig geweest, tot op zekere hoogte, de Russen worden niet voor niets vergeleken met de Beer, in feite een langzame en rustige beer, het kan best slim en woest zijn als haar belangen worden geschaad, waar de EU al eeuwenlang herhaaldelijk van overtuigd is.
   1. Vladimirets
    Vladimirets 28 februari 2013 13:35
    +4
    Citaat van carbofo
    Dit gebeurt echt, we zijn altijd godvrezend en nederig geweest

    Wat je beschreef, heet eerder geduldig en kalm, en dit zijn enigszins verschillende tinten, vind je niet?
    1. carbofo
     carbofo 1 maart 2013 11:47
     +1
     Vladimirets,
     Het hangt af van het gezichtspunt, geduld en rust van buitenaf kan anders worden gezien.
     We weten nu dat de kat huiselijk is, maar weet ze ervan ??
 5. Ross
  Ross 28 februari 2013 10:25
  +2
  Iedereen neemt informatie waar volgens zijn wereldbeeld. Alexander heeft gelijk, onze geschiedenis is veelzijdig, veel rijker dan het officiële Duits, geaccepteerd in leerboeken. Een echte onderzoeker zoekt niet naar goed of slecht, maar onthult het hele plaatje van de geschiedenis, met alle omstandigheden.
  Mooi en compleet artikel.
  1. Yoshkin Koto
   Yoshkin Koto 28 februari 2013 11:23
   +1
   ja, en het is nog beter als Legolas met gimlins erin wordt geïntroduceerd (in de geschiedenis), het is niet slecht voor Nosenko-Fomenkovites wassat
  2. Rebus
   Rebus 28 februari 2013 11:48
   +1
   Citaat van Ross
   Iedereen neemt informatie waar volgens zijn wereldbeeld. Alexander heeft gelijk, onze geschiedenis is veelzijdig, veel rijker dan het officiële Duits, geaccepteerd in leerboeken. Een echte onderzoeker zoekt niet naar goed of slecht, maar onthult het hele plaatje van de geschiedenis, met alle omstandigheden.
   Mooi en compleet artikel.

   Hoe kan de geschiedenis worden waargenomen volgens het wereldbeeld?
   Houding komt uit de sectie filosofie, en geschiedenis is een exacte wetenschap, bestaande uit: absoluut bewezen feiten. En het artikel is geschreven over de emoties en persoonlijke houding van de auteur. Voorbeeld:
   Hoe hebben de "vreedzame" en "godvrezende" Russen zichzelf verdedigd in de omstandigheden van constante oorlog aan de noordwestelijke, westelijke, zuidelijke en oostelijke grenzen, en zelfs vaak interne oorlogen, en vervolgens ook het grondgebied bezetten, meer dan dat geen ander mensen bezet (wat direct Russisch grondgebied betekent, en niet overzeese kolonies), met deze visie blijft het een mysterie.

   Sinds wanneer zijn de woorden "vreedzaam" en "godvrezend" negatief geworden? Een vreedzaam persoon is niet op zoek naar oorlog, maar een godvrezend iemand is iemand die God eert (zelfs een heiden is godvrezend - hij eert de geboden en aanbidt zijn goden). Vreedzaam en godvrezend zijn betekent niet laf zijn.
   Bovendien, waar in de Bijbel leert men timide te zijn?
   1. gekauwd
    gekauwd 28 februari 2013 12:03
    +3
    Rebus,
    Bovendien, waar in de Bijbel leert men timide te zijn?

    Nou, bijvoorbeeld: als je op de linkerwang bent geraakt, vervang dan de rechterwang.
    1. Rebus
     Rebus 28 februari 2013 13:07
     +7
     Citaat van chehywed
     Nou, bijvoorbeeld: als je op de linkerwang bent geraakt, vervang dan de rechterwang.

     Schrift:
     Okr 21, 7-8
     7 De overwinnaar erft allesen ik zal zijn God zijn, en hij zal mijn zoon zijn.
     8 angstig en ongelovigen, en gruwelen, en moordenaars, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en alle leugenaars lot in het meer brandend van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood.

     Kan winnen een lafaard zijn? De Bijbel leert om te overwinnen!
     De kerk creëerde tijdens de Tweede Wereldoorlog voor eigen geld een luchteskader vernoemd naar Alexander Nevsky en een tankkolom vernoemd naar Dmitry Donskoy. En hier zijn de woorden van Metropoliet Sergius:
     De Kerk zegent alle orthodoxen voor de verdediging van de heilige grenzen van ons moederland. De Heer zal ons de overwinning geven     Antwoord, hoe kan dit als de kerk, zoals u zegt, verlegenheid leert?
     1. gekauwd
      gekauwd 28 februari 2013 13:41
      +5
      Rebus
      Kijk wat voor soort "discussie" we hebben. Op een specifieke vraag heb ik je niet minder specifiek geantwoord, je sloeg me met een minteken en stapelde een bos op dat op geen enkele manier overeenkomt met mijn citaat uit de Bijbel.
      Het blijkt dat? Als we face-to-face hadden gecommuniceerd, zou ik in antwoord op mijn antwoord aan u een lobeshnik hebben ontvangen en, terwijl ik op de grond lag, luisterend naar uw preken?
      Probeer me nu uit te leggen waarom jij beter bent dan een radicale islamist.
      1. Rebus
       Rebus 28 februari 2013 14:09
       +4
       Citaat van chehywed
       Kijk wat voor soort "discussie" we hebben. Op een specifieke vraag heb ik je niet minder specifiek geantwoord, je sloeg me met een minteken en stapelde een bos op dat op geen enkele manier overeenkomt met mijn citaat uit de Bijbel.

       Citaat van chehywed
       Nou, bijvoorbeeld: als je op de linkerwang bent geraakt, vervang dan de rechterwang.

       Heb je ooit de Bijbel gelezen?
       Als u de Bergrede herleest waaruit uw citaat is genomen, zult u begrijpen dat het daar is geschreven over de non-proliferatie van het kwaad en de ontoelaatbaarheid van geschillen tussen buren, en niet over lafheid en de noodzaak van verlegenheid.

       Citaat van chehywed
       Probeer me nu uit te leggen waarom jij beter bent dan een radicale islamist.

       Ik ben niet beter, we zijn totaal verschillende mensen met een radicale islamist wenk

       PS Om je niet te beledigen, plaats ik je +
       1. gekauwd
        gekauwd 28 februari 2013 16:13
        +2
        Rebus
        Welnu, zie hoe gemakkelijk het is "het kwaad niet te vermenigvuldigen en geen geschillen tussen buren toe te staan" lachen . En ik las de Bijbel. Ongeveer 25 jaar geleden.
     2. BruderV
      BruderV 28 februari 2013 14:35
      +2
      Citaat van Rebus
      De kerk creëerde tijdens de Tweede Wereldoorlog voor eigen geld een luchteskader vernoemd naar Alexander Nevsky

      Het is ook de moeite waard eraan te denken dat pater Serapion met de monniken tegen de Tataren vocht.
     3. psdf
      psdf 1 maart 2013 17:08
      0
      Of misschien zijn dergelijke aanvallen op de orthodoxie juist te wijten aan het feit dat het een te patriottische religie is. Een soort kwintessens van het christendom op heidense wortels en tradities. Niet alleen in het Westen is de orthodoxie altijd als een orthodoxe religie beschouwd.
     4. voorsnijder
      voorsnijder 1 maart 2013 18:24
      +1
      Citaat van Rebus
      Hij die overwint, erft alles, en ik zal zijn God zijn, en hij zal mijn zoon zijn.


      Hier is hoe de kerk het interpreteert:
      Om een ​​overwinnaar te worden, moeten we onze "duivels" in ons verslaan - onze wereldse verlangens gebaseerd op hebzucht, woede en onwetendheid. Om ze te verslaan, moeten we de Ware Geboden elke dag tot de dood onderhouden, goed karma verzamelen en de heiligen helpen de waarheid te verspreiden - de leringen van God.

      Het is degene die overwint - dat wil zeggen degene die zijn hartstochten overwint - die de Zoon van God zal zijn, zoals Jezus was.


      En waar is de wil om te winnen?
   2. voorsnijder
    voorsnijder 1 maart 2013 18:17
    +1
    Rebus,
    Voor zover deze geschiedenis een exacte wetenschap is, kunnen wij ons zelfs voorstellen dat de gebeurtenissen van minder dan een eeuw geleden in verschillende kringen worden beschreven, afhankelijk van hun politieke voorkeuren. Geschiedenis is altijd geschreven onder de visie van de heersende elite. In de jaren 90 kwam de elite van de USS om ons te regeren, schreef wetten voor onze politici, zei wat en hoe te doen, dus zelfs een klein beetje zouden we zelf op het officiële niveau toegeven dat we in de Tweede Wereldoorlog zo boodschappen deden met de USS en zonder hen waren we niet veel, er was al zoveel informatie!!! Ze lieten de Duitsers toe in het beheer van de wetenschap en het land onder Katyukha 2, hier is de Normandische theorie voor jou, maar het is er niet 13 jaar in gehamerd zoals het nu is, maar voor 150, en als gevolg daarvan heeft iedereen die het betwist wordt bijna als gek beschouwd en Lomonosov brak er ooit zijn neus voor. En je bent hier EXACTE wetenschap.
 6. GOLUBENKO
  GOLUBENKO 28 februari 2013 10:43
  0
  Citaat: Vladimirets
  Waar deze ongefundeerde bewering vandaan komt, begrijp ik niet.

  Dat is wat ik niet begreep. Ja, de kerk hield van en respecteerde het 'Christus-liefhebbende orthodoxe leger' en merkte de kenmerken van het Russische leger op als 'godvrezend' en 'nederig'. Maar de auteur begreep duidelijk niet wat het was. En dit betekent dat de Russische krijger na het gevecht de gevangene niet bespotte, niet verkrachtte, niet plunderde, wat te allen tijde onveranderd is, inclusief de XNUMXe eeuw, als je niet wordt afgeleid door bijzonderheden. Als de auteur deze woorden opvat als een soort definitie van het Russische leger, als timide, en hij schrijft erover, dan ontbreekt het hem aan kennis.
  1. BruderV
   BruderV 28 februari 2013 14:40
   +2
   Citaat: GOLUBENKO
   dat de Russische krijger na het gevecht de gevangene niet uitlachte, niet verkrachtte, niet plunderde,

   heb madeliefjes gegeten en regenbogen gepoept...
 7. gekauwd
  gekauwd 28 februari 2013 11:12
  +8
  Ik ben net begonnen met het lezen van het artikel, omdat ik al begreep wie het schreef, ik heb het niet afgemaakt. Genoeg etymologische berekeningen. En met betrekking tot ridderlijkheid in Rusland was dat het. zware cavalerie van de Tataren.
  1. Yoshkin Koto
   Yoshkin Koto 28 februari 2013 11:29
   +4
   eh, een professionele krijger is niet per se een ridder, in de orthodoxie waren er geen en geen orden, niet seculier, geen kerk.
   als je de dichtstbijzijnde analoog van "ridders" wilt, dan is dit natuurlijk een krijger, "kinderen van de boyars" (niet in de zin dat de afstammelingen van de boyars, maar in de zin van status, voor hun dienst ontvingen ze een klein landgoed, uit de stad (in Novgorod) of de groothertog (in Moskou)) dezelfde gepantserde cavalerieoorlogen, die later de lokale cavalerie werden
   En een ridder is een lidmaatschap van een kerkelijke of wereldlijke orde onder leiding van een koning
   en de rest van de pseudo-historische onzin is slechts een teken van een minderwaardigheidscomplex van middelmatigheid, en een brutale en cynische manier om de buit van fomenok en andere Nosov Russophobes weg te snijden
 8. Apsil
  Apsil 28 februari 2013 11:16
  -15
  ridders werden gevonden, een slaafs leger, en alles is aanwezig, dapper, weet je, je belangrijkste voordeel is dat er altijd meer van jullie zijn geweest dan tegenstanders, het zal gemakkelijker zijn om in een menigte te vechten
  1. Slevinst
   Slevinst 28 februari 2013 14:52
   +1
   rechtvaardig de balobol
  2. setrac
   setrac 28 februari 2013 21:52
   +1
   Welnu, welke oorlog wonnen de Russen door aantallen en niet door vaardigheid? Ik kon me zo'n oorlog niet meteen herinneren, er waren altijd meer vijanden.
 9. онсул
  онсул 28 februari 2013 11:52
  + 11
  Godvrezenden betekent niet timide, maar God vrezen (niet de vijand). En bang zijn voor God betekent bang zijn om Hem te beledigen met zonde. Enkele uitspraken van de heiligen van onze orthodoxe kerk over militaire dienst:
  St. Athanasius de Grote schrijft in zijn "Brief aan monnik Amon", die werd goedgekeurd als een algemene kerkleer op de VI en VII oecumenische concilies: "Het is niet toegestaan ​​om te doden, maar om de vijand uit te roeien in oorlog is zowel legaal en lovenswaardig; daarom worden degenen die zich onderscheidden in veldslagen grote onderscheidingen toegekend, en monumenten worden voor hen opgericht, die hun verdiensten aankondigen "
  Toen moslims de Heilige Gelijk-aan-de-apostelen Cyrillus vroegen waarom christenen deelnemen aan oorlogen, als Christus hen gebood hun vijanden lief te hebben, antwoordde hij: “Christus, onze God, heeft ons bevolen te bidden voor degenen die ons beledigen en hen begunstigen; maar Hij gebood ons: er is geen grotere liefde dan wanneer een man zijn leven geeft voor zijn vrienden (Johannes 15:13). Daarom verdragen we de beledigingen die jullie ons ieder afzonderlijk toebrengen, maar in de samenleving verdedigen we elkaar en geven we ons leven voor onze broeders, zodat jij, hen in gevangenschap sleurt, hun ziel niet samen met hun lichamen boeit, de vromen neigen tot uw slechte en goddeloze zaken"
  De woorden van St. Filaret van Moskou: “God houdt van een goedaardige wereld, en God zegent rechtvaardige oorlogvoering. Want aangezien er niet-vreedzame mensen op aarde zijn, is het onmogelijk om vrede te hebben zonder militaire hulp. Een eerlijke en betrouwbare wereld moet voor het grootste deel worden gewonnen. En om de verworven rust te bewaren, is het noodzakelijk dat de winnaar zelf zijn wapens niet laat roesten”; “Oorlog is een verschrikkelijk iets voor degenen die het onnodig ondernemen, zonder waarheid, met een dorst naar eigenbelang of overheersing, die is veranderd in een dorst naar bloed. Zij dragen een zware verantwoordelijkheid voor het bloed en de rampen van henzelf en anderen. Maar oorlog is een heilige zaak voor degenen die het uit noodzaak accepteren - ter verdediging van waarheid, geloof, vaderland.
 10. krokodil25
  krokodil25 28 februari 2013 11:54
  +3
  Het Russische volk is altijd sterk, moedig en moedig geweest. Er waren altijd genoeg ridders, maar ons belangrijkste kenmerk, met al onze tekortkomingen, was dat als er een nationaal ongeluk gebeurde. de schaal van de mensen is altijd één geweest !!! Ridders en krijgers zijn in onze tijd niet uitgestorven, zie onderstaande link. goed

  [media=http://[://www.youtube.com/watch?v=fnrwwJZr8SM]]
  1. knn54
   knn54 1 maart 2013 13:49
   +1
   Gennady. In het onrustige en verwoeste Rusland was de kracht van de feodale squadrons, die niet inferieur was aan de Europese, te klein. Daarom bestond op de meest kritieke momenten de belangrijkste ruggengraat van het Russische leger uit foot rati (cut), gerekruteerd uit ambachtslieden en boeren en als inferieur beschouwd in de ogen van nomaden en Europa.
   Op het Kulikovo-veld hielden de krijgers de aanval van de vijand meer dan 3 uur tegen, totdat het hinderlaagregiment toesloeg.
   PS-ploegen uit verschillende Russische landen marcheerden naar het Kulikovo-veld en keerden terug in de aureool van glorie van het LEGER VAN VERENIGD RUSLAND.
 11. Igarr
  Igarr 28 februari 2013 12:27
  +7
  Ik lees het.
  Opmerkingen vooral..bedachtzaam.
  Dispositie .. zoals het was.
  ..
  Iets de laatste tijd Alexander Samsonov .. haast, of zoiets, ergens?
  Filologisch onderzoek ... naar de hel ...
  En wat niet te veronderstellen, wat is niet ritter.. belangrijk hier. En bijvoorbeeld - "een krijger .. in de HAND van God."
  ....
  Het systeem zelf is op de een of andere manier gemeen .. Vanaf de 6e eeuw, enz.
  En tot de 6e eeuw - die - waren er geen krijgers, geen wapens, geen bepantsering. Geen militaire geest - wat is eigenlijk - ridderlijkheid?
  Er zijn allerlei dingen daar.. Siyavushi, Farhads, Theseus, Perseus en de rest van Hercules met Achilles - zomaar.. van de bulldozer... ze prikten elkaar met stukjes ijzer.
  Plezier hebben, soort van.
  ..
  Lees interessant.
  Maar, zoals Yoshkin Kot graag zegt: fantasie.
  1. baltika-18
   baltika-18 28 februari 2013 12:52
   0
   Citaat: Igarr
   Maar, zoals Yoshkin Kot graag zegt: fantasie.

   Fantasie............
   Onze wereld......
   En er is fantasie ..... Theater ........ Performance ......... En ... samenzwering ....
   ..... Open de deuren van het paradijs
   De grijsharige oude man antwoordde hem
   Waar ga je heen, doorweekte snuit
   Er is geen plaats voor schurken...
   1. Igarr
    Igarr 28 februari 2013 19:09
    +1
    Ja, Nicolaas, ja.
    Wiens gedichten?
    Het lijkt erop dat die moderne iemand?
    1. baltika-18
     baltika-18 28 februari 2013 20:28
     0
     Citaat: Igarr
     Wiens gedichten?

     Ik weet het niet meer, Igor. Eind jaren 70. Een van de barden. God, hoe lang geleden was het ...........
     1. Igarr
      Igarr 28 februari 2013 20:44
      0
      Gevonden..
      Arkadi Severny..
      ".. De monnik klopt op de deuren van het paradijs,
      De apostel Petrus antwoordde hem:
      - Waar ga je heen, doorweekte mok,
      Er is hier geen plaats voor dronken boeven!"

      http://shanson-e.tk/forum/showthread.php?t=32000#post139067
 12. rka
  rka 28 februari 2013 12:37
  +2
  De auteur plaatst dagelijks gekke artikelen. En wanneer heeft hij daar genoeg tijd voor? Het is heel interessant voor wie de auteur werkt? geen doctor in de historische wetenschappen, die 's avonds dozen uitlaadt in een nabijgelegen supermarkt, maar' s ochtends begint om de geschiedenis van Rusland te bestuderen, op basis van de archeologische vondsten die hij in de poort vond?
 13. zwart
  zwart 28 februari 2013 15:59
  +3
  Citaat: GOLUBENKO
  na de slag heeft de Russische krijger .... niet geplunderd,

  Misschien wel....
  Wat kun je zeggen over de Kozakken (waarschijnlijk helaas). De Kozakken hebben in hun psychologie niet overleefd dat de strijd een bron van winst is. In dit deel hadden de Kozakken gewoon geen gelijke. Dus tijdens de gebeurtenissen van het 12e jaar minachtte deze bezetting niet, bijvoorbeeld de beroemde Kozakken-generaal Ilovaisky, die zijn poot in het bijzonder legde op het transport met geplunderde kerkschatten die op de Fransen waren heroverd, hem naar zijn plaats op de Don. De Kozakken plunderden ook in Russische dorpen en transporteerden de buit met ontelbare konvooien naar de Don-dorpen. In zijn aantekeningen schreef Benckendorff dat het Kozakkenkamp er gewoonlijk "uitzag als een dievenhol". En generaal Yermolov gooide later bitter uit dat "Ataman Platov stopte met dienen, zijn troepen zich overgaven aan losbandigheid en overvallen, verspreid in menigten, roversbendes en verwoestten het land van Smolensk tot Moskou."
  Het was buitengewoon moeilijk om de Kozakken binnen het kader te houden.
  1. knn54
   knn54 28 februari 2013 21:48
   +2
   Sergey. De Kozakken beschouwden zichzelf NOOIT als Russisch. En over plunderingen:
   Ataman Krasnov sprak in een van zijn beroepsbevelen, rekening houdend met de psychologie van de troepen die Tsaritsyn aanvielen, ondubbelzinnig over de rijke buit die hen daar wacht ... Zijn ontvangst werd later, in juni 1919, herhaald door generaal Wrangel. Aan de Don veroorzaakte het telegram van generaal Mamontov, die terugkeerde van de Tambov-aanval, vreugde:
   “Hallo sturen. We brengen rijke geschenken aan familieleden en vrienden, 60 miljoen roebel naar de schatkist van Don, dure iconen en kerkgerei om kerken te versieren ... ".
   Uit de memoires van Denikin.
   Tijdens de laatste volkstelling wilden de afstammelingen van de Kozakken zichzelf niet als Russen beschouwen. niet alleen in het Zuidelijk Federaal District en het Federaal District Noord-Kaukasus, maar ook in andere federale districten: in het Perm-gebied, de regio Volgograd ...
 14. super vitek
  super vitek 28 februari 2013 17:00
  +5
  Ik heb het artikel gelezen, er zijn tekortkomingen, maar er is niets crimineels gevonden. Ik wil een beroep doen op iedereen die op dit artikel heeft gereageerd. Vrienden, antwoord wie van jullie wordt gekweld door schaamte voor onze voorouders? Vertel me, is het echt zo belangrijk om weet uit welke afgeleiden dit of dat woord is gevormd? Ik heb vast geleerd dat een Russisch persoon standvastig moet zijn in zijn daden en in geloof, ook al probeerden ze het te vernietigen. Het is persoonlijk belangrijk voor mij wie schouder aan schouder met mij zal staan in de loopgraaf, als er iets is. Het is belangrijk dat onze voorouders het wisten, maar we hebben nog niet kunnen we beslissen ... het is jammer. We stonden tot de dood voor elke vijand, en er zijn veel voorbeelden hiervan ook in de moderne geschiedenis zullen we opstaan ​​uit onze knieën, daar twijfel ik niet aan, en geen enkele tolerante zal niet zonder angst onze kant op kijken. !!! boos
  1. Igarr
   Igarr 28 februari 2013 19:19
   0
   Voor hun voorouders - geen greintje schaamte.
   Ze moeten zich schamen.
   Voor het feit dat ze zich als een smeerlap gedroegen. Nou, zoals - ".. ze veroverden dorpen en dorpen, en vertrokken - ze verlieten steden en ziekenhuizen .."
   Ik herinner me dat Pikul schreef over het Witte Zee-volk - ".. ze brachten mannen en jonge mannen naar de wortel, en daarna hielden ze teder en lief van vrouwen. En een nieuw leven begon .." - Ik kan niet instaan ​​voor nauwkeurigheid, Ik herinner me alleen de algemene betekenis en het overzicht.
   Vreemd zelfs voor ons, Russen, karakter - speelt altijd een slechte grap met ons.
   Die we ontwarren .. met benijdenswaardige standvastigheid.
   Als we niet tot de wortel worden teruggebracht - de rest, dan we laten we los gaan!
   En zij, madles, willen niet gek worden.
   ...
   En wat de woorden betreft - ik stoor me er helemaal niet aan.
   Voor......
 15. voronov
  voronov 28 februari 2013 20:56
  +3
  De Russische geschiedenis werd overgedragen door de Duitsers, die in de 18e eeuw werden uitgenodigd om in Rusland te dienen, voor hun opportunistische voordeel
 16. Siberisch
  Siberisch 28 februari 2013 21:40
  0
  Bedankt! het was interessant.
 17. BruderV
  BruderV 28 februari 2013 21:43
  +3
  Citaat van voronov
  Russische geschiedenis werd omgedraaid door de Duitsers

  Hoe is dit proces verlopen? Zijn ze ingebroken in kerken en hebben ze kronieken verbrand? Werd het geheugen van de bevolking gewist door massahypnose? Samen met de Duitsers schreven ook Russische historici werken over de geschiedenis. Als je de Duitse niet leuk vindt, lees het dan niet, maar helaas zul je de oude Hyperborean Rus, Atlanteans, Ariërs ook niet vinden onder de Russen ... Ze hebben het gewoon genomen en ieders geheugen gewist. De ongelukkige Herastratus kan nog steeds niet uit de geschiedenis worden gewist, hoe ze ook probeerden, Carthago was niet bedekt met zout, maar de stad is er nu. En toen werd de hele geschiedenis van het volk voor eens en voor altijd herschreven.
  1. ansons
   ansons 7 maart 2013 15:37
   +1
   Ja, dat is precies wat er gebeurde, uit alle hoeken van ons uitgestrekte vaderland brachten Duitse "historici" (Miller, Schloetzer, enz.) kronieken uit kloosters onder het voorwendsel een "waargebeurd" verhaal te beschrijven en te schrijven, waarna veel kronieken verdwenen zonder een spoor. Tegelijkertijd schreef Tatishchev zijn geschiedenis, die na zijn dood op de een of andere manier vergeten was (er bleven slechts enkele hoofdstukken over), en zij week op haar beurt in sommige kwesties sterk af van de "geschiedenis" geschreven door de Duitsers, bijvoorbeeld volgens naar de Narman-theorie (waardoor het de Duitse neus Lomonosov was gebroken).
 18. setrac
  setrac 28 februari 2013 22:09
  +2
  Citaat van tomket
  voor het leven van mij begrijp ik het niet 1) waarom is het nu in de mode om de geschiedenis te weerleggen 2) waarom is het nodig om een ​​haarspeld in de orthodoxie te steken? Ik herinner me bijvoorbeeld uit de schoolgeschiedenis dat de Byzantijnen bang waren voor Russische squadrons, over wat voor verlegenheid en bastaard heb je het? Waarom stel je vrede als een negatief punt aan de kaak Niemand twijfelt eraan dat de Russen aan het uitbreiden waren, anders hadden we bijvoorbeeld geen Rusland maar Luxemburg, maar het feit dat we de geannexeerde volkeren assimileerden met cultuur en spiritualiteit en dezelfde orthodoxie en niet met een zwaard en galg zoals in Europa, om de een of andere reden laat je het zakken.

  Als je de geschiedenis kent, kun je de toekomst voorspellen, parallellen trekken. Maar als het verhaal onwaar is, geschreven omwille van de politiek, dan zullen de conclusies onwaar zijn, en fouten zijn kostbaar.
  Een dergelijke stelling werd bijvoorbeeld afgeleid uit de traditionele geschiedenis - "alle rijken vallen uit elkaar" en iedereen wacht tot Pan-Amerika valt, maar dit zal niet gebeuren, omdat alle oude rijken zijn uitgevonden door historici en het echte Romeinse rijk van de Duitse natie overleefde tot de 20e eeuw (Oostenrijk-Hongarije), ze werden imperials genoemd aan het begin van de 20e eeuw, Caesars, let wel, geen Italianen. Geen barbaren kunnen een imperium verslaan, alleen een ander imperium kan een imperium verslaan.
  En nogmaals, de volgende Jonge Europeanen, opgegroeid met westerse propaganda, zullen besluiten dat Rusland een gemakkelijke prooi is. Westerse propaganda suggereert dat de Russen 1/8 van het land ten onrechte bezetten, en de volgende "verlichters" zullen komen om hun rechten op Russisch land te verdedigen.

  Sinds wanneer is geschiedenis een exacte wetenschap? Gescheiden historici, er is nergens een stigma te plaatsen. Exacte wetenschappen - wiskunde, natuurkunde en geschiedenis - een essay over een bepaald onderwerp.
  1. ansons
   ansons 7 maart 2013 16:00
   0
   Het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie stortte in 1806 (XIX eeuw) in als gevolg van de Napoleontische oorlogen, en daarna is het moeilijk om Oostenrijk-Hongarije een rijk te noemen. Dus je zegt dat er geen Byzantijns rijk was, stel je voor dat de Grieken Roemenen werden genoemd, geen Italianen. Dat wil zeggen, Rome zelf BC is een uitvinding, maar hoe zit het met het Russische rijk, leek het ons ook.
 19. Avenich
  Avenich 1 maart 2013 08:06
  +1
  BruderV,
  Hoe is dit proces verlopen? Zijn ze ingebroken in kerken en hebben ze kronieken verbrand? Werd het geheugen van de bevolking gewist door massahypnose? Samen met de Duitsers schreven ook Russische historici werken over de geschiedenis. Als je de Duitse niet leuk vindt, lees het dan niet, maar helaas zul je de oude Hyperborean Rus, Atlanteans, Ariërs ook niet vinden onder de Russen ... Ze hebben het gewoon genomen en ieders geheugen gewist. De ongelukkige Herastratus kan nog steeds niet uit de geschiedenis worden gewist, hoe ze ook probeerden, Carthago was niet bedekt met zout, maar de stad is er nu. En toen werd de hele geschiedenis van het volk voor eens en voor altijd herschreven.

  Sorry schat, maar dat is precies wat er gebeurde, met betrekking tot historische monumenten, trouwens, dezelfde overtuigingen. Neem bijvoorbeeld een orthodoxe kerk binnen de "gouden ring" van Rusland. Ze hebben allemaal, zonder uitzondering, een aanzienlijke "wederopbouw" ondergaan tot aan de volledige sloop en daaropvolgende "restauratie". Kronieken, en eigenlijk alle boeken, werden naar St. Petersburg gebracht om te herschrijven, de originelen werden vernietigd. Het systeem van geloofsovertuigingen van de orthodoxe kerk werd meer dan eens veranderd, de voormalige werden vergeten, op straffe van de dood. Zoals u weet, begonnen de orthodoxen vrij recent te buigen voor de Moeder van God, daarvoor waren er 'vader en zoon en de heilige geest'. Nu herinneren ze zich traag, liever zwijgend, dat de Russen ten strijde trokken met spandoeken met het beeld van George de Overwinnaar. Sterker nog, met medeweten van de autoriteiten werd de geschiedenis van Rusland meer dan eens herschreven. Maar dit is niet zo erg, de sporen van vroeger werden ijverig uitgewassen of vergeten. Ja, in de Middeleeuwen was er geen massamedia, maar ze wisten de Duitsers ervan te overtuigen dat alles in het oosten Tartaria is (Tartaar is het ondergrondse koninkrijk van geesten), dat de wezens die daar leven geen hoofden hebben en op drie benen lopen , enzovoort. Heb je het over Ariërs?
  1. BruderV
   BruderV 1 maart 2013 10:24
   +1
   Citaat: Avenich
   Kronieken, en eigenlijk alle boeken, werden naar St. Petersburg gebracht om te herschrijven, de originelen werden vernietigd

   Nou, dit is een hoax. Latere vervalsingen worden soms gedetecteerd door radiokoolstofanalyse. Nou ja, hoewel ja, analyses worden ook uitgevoerd door Joodse metselaars, en we zijn arme, ongelukkige onderdrukten. Het is niet slechts één Russische historicus die geen enkele vervalsing heeft onthuld, maar de bewaarders van heilige kennis zijn, zoals altijd, de meest geïnformeerde van allemaal. En in Arabische bronnen en in oude bronnen was ook alles verduisterd. Waar moet je nu zoeken naar de zelfgemaakte waarheid over de oude Oekraïners en Russ die de piramides 100 duizend jaar geleden bouwden.
   1. Avenich
    Avenich 1 maart 2013 12:41
    +1
    Van wat. En Russische historici identificeren vervalsingen, forensische experts worden aangetrokken. Weet je, interessante dingen blijken bijvoorbeeld de "Katyn-zaak". Als we terugkeren naar verder weg gelegen zaken, dan wordt in de voorwoorden van die annalen die op internet staan ​​duidelijk vermeld dat deze kopieën van enkele originelen zijn gekopieerd, gecorrigeerd en van uitleg zijn voorzien. Eigenlijk is er geen sprake van vervalsingen, alleen kopieën. Bovendien beschouw ik mezelf niet als onderdrukt en adviseer ik u niet, maar ik zal de geschiedenis van de Russische staat bestuderen, en niet alleen officieel, maar ook alternatief.
 20. sudnew.art
  sudnew.art 1 maart 2013 12:48
  +2
  Toen ik begon te lezen dacht ik dat Zadornov de auteur was lachen
 21. RAMBO
  RAMBO 1 maart 2013 13:51
  +2
  De naam "Russische squadrons in de strijd", alles is geschreven, maar er is alleen geen manier om in de strijd te handelen, is dit waarschijnlijk in het vervolg?
 22. potapic
  potapic 1 maart 2013 18:58
  0
  Er is de laatste tijd zoveel gezegd over heldendichten en sprookjes - geef me een link om te lezen, ik heb nog nooit gelezen over Russische heldendichten en wijze Russische sprookjes (de kolobok niet meegerekend). Zulke krachtige citaten over Suvorov, nogmaals, welke boeken te lezen, welke titels, geven links?
  1. ansons
   ansons 7 maart 2013 16:20
   0
   Sergei Petrovich Alekseev "Verhalen over Suvorov en Russische soldaten" - Ik las dit boek 's nachts in mijn jeugd.
   - Poeder is geen buskruit, krullen zijn geen kanonnen, een zeis is geen hakmes, ik ben geen Duitser, maar een natuurlijke haas! schreeuwde Suvorov woedend.
   http://www.gramotey.com/?open_file=1269054801
 23. Het raakt
  Het raakt 1 maart 2013 23:46
  -1
  Er is de laatste tijd zoveel gezegd over heldendichten en sprookjes - geef een link om te lezen

  vangst
  http://boyan.narod.ru/books/bessonov/
 24. i.xxx-1971
  i.xxx-1971 6 maart 2013 11:42
  0
  Onze voorouders hebben hun leefgebied uitsluitend om veiligheidsredenen uitgebreid. Slaven hebben lang op de vlaktes gewoond, omringd door vijanden, open voor agressie van over de hele wereld. De wens om hun clans te beschermen dwong de stammen zich te verenigen onder leiding van de beste en wijze oorlog (want er zal een dwaas zijn en een lafaard zal niet in staat zijn om te beschermen. Daarom was het na 22.06.1941-XNUMX-XNUMX Stalin die leidde de oorlog. Om veiligheidsredenen was de partijnomenclatuur toen bang om een ​​andere leider te benoemen). De beste verdediging is een aanval. Daarom werden onze voorouders gedwongen hun grenzen in alle richtingen van de wereld te verleggen, waardoor ze een voorgrond creëerden in het vooruitzicht van toekomstige agressie.
 25. SpnSr
  SpnSr 18 december 2016 20:39
  0
  Het waren de prinsen die zich bezighielden met de promotie van het christendom bij de massa.
  of, om het in moderne termen te zeggen, ze brachten de massa's naar de constitutionele orde, en als we op de oude manier doorgaan, brachten ze de bevolking tot hun onderwerping (commentaar hieronder)
  als bij de wortel, dan zou het aanvankelijk nodig zijn om te benadrukken dat de prins geen meester was, maar werd vereerd als een vader ..., en dit is een andere kijk op religie, en om welke reden de doop plaatsvond .. en wat de heiligen waren en waren vóór de doop van Rusland, wat het christendom betekende vóór de Romanovs, tijdens de tijd van de Romanovs, en hoe het verschilt van de orthodoxie die nu bestaat. er waren immers hervormingen onder de eerste Romanovs, en onder Peter1 .....
 26. andrew42
  andrew42 31 oktober 2017 12:25
  0
  "Ten eerste is de prins een militaire leider, de verdediger van de stam, het land-vorstendom. Dit is zijn belangrijkste taak - om zijn volk te beschermen, als hij het niet aankon, in de oude Russische staat zou hij eenvoudig kunnen worden verdreven ." EEN VOEVODA dan WAAROM? Bestaat er zo'n concept? Als we het hebben over de situatie in Rusland na 988, dan moet het zo geschreven worden. Hoewel, om de "oude" Russische staat in feite de middeleeuwse periode van kerstening te noemen, hetzelfde is als de Franse Revolutie "oud" te noemen in vergelijking met 1917. Dit is in harmonie met noedels a la "Drevlyane in de bomen, een open plek in de open plekken." Rekening houdend met het feit dat de gebeurtenissen in de Slavische en Russische geschiedenis eerst werden vertrapt door het christendom en vervolgens door het romanovisme, zijn in ons land alleen heldendichten en legendes een onbevooroordeelde bron van informatie. Alle "Verhalen uit vervlogen jaren" geschreven door monniken in hun cellen, gooi ze alsjeblieft niet op tafel als argument. Je kunt de liederen van de vaders niet vervormen, maar papier (perkament) verdraagt ​​alles en geeft aanleiding tot "Kamzinisme" in de stijl van "er was een glorieuze prins, en de ploeg hield van hem." Dus terugkerend naar de militaire functie: in alle heldendichten is de prins in de regel de rechter, beheerder, de oudste van de clan / stam van gisteren. De functie van de gouverneur in de mondelinge traditie. - dit is een uitzondering op de regel voor de prins, een zaak onvrijwillig, niet uit een goed leven. En daarom is het niet nodig om de prinselijke functie te formuleren naar het voorbeeld van het overwoekerde nest van Rurikovich, die met elkaar kibbelt voor "tafels" en voor "voer" voor zichzelf, hun geliefden en hun squadrons. De ploeg van Rurikovich van het 12e-eeuwse monster, en de ploeg van de Slaven onder het bevel van de gouverneur, gevormd om de geboorte te beschermen op verzoek van de prinsen (en niet de "prinsen" van de 10-13e eeuw), zijn totaal verschillende dingen.