militaire beoordeling

Verergering

15
Verergering


Deelnemers aan de discussie: Orthodoxe schrijver en analist, hoofdredacteur van het informatie- en analyseportaal over religie “Amen. SU" Vladimir Semenko; staatsadviseur van de derde rang, algemeen directeur van het Instituut voor Regionale Problemen Dmitry Zhuravlev; oriëntalist, politicoloog Karine Gevorgyan.

Vladimir SEMENKO. Vandaag zal het onderwerp van ons gesprek een duidelijke verslechtering van de etnisch-confessionele situatie in Rusland zijn. Een aantal feiten overtuigen ons ervan dat er momenteel een zeer interessant en verontrustend proces plaatsvindt. Bijvoorbeeld. We weten allemaal dat Oekraïne nu een onafhankelijke staat is. Maar dit is een land dat heel dicht bij ons staat, dit is ons broederlijk volk. Daarom staan ​​we niet onverschillig tegenover het feit dat bij het organiseren van zowel vreedzame bijeenkomsten daar als protesten waarbij geweld al op de voorgrond treedt, een zeer grote rol wordt gespeeld door Uniates en charismaten, allerlei, om zo te zeggen, quasi- religieuze groepen, met inbegrip van zuiver buitenlandse afkomst. Dit zeer verontrustende feit is een van de bewijzen dat religie in onze tijd de belangrijkste factor in de politiek blijft, en naar onze mening is het duidelijk dat deze rol steeds sterker wordt.

Ook in Rusland zelf zien we een duidelijke verslechtering van de etnisch-confessionele situatie. Met name in Tatarstan, waar radicale islamisten actiever worden. In 2013 werden in deze republiek negen orthodoxe kerken verbrand. Er is een echte informatie-aanval op de orthodoxe kerk op Wahhabi-websites. En op 26 januari zouden de islamisten een bijeenkomst houden in Moskou. Dit alles valt praktisch samen met de informatiecampagne rond het homoseksuele schandaal, met als middelpunt Protodeacon Andrey Kuraev. En ook dit kan worden herkend als een duidelijke aanval op de orthodoxe kerk en het hoofd van onze kerkelijke hiërarchie, patriarch Kirill.

Om de betekenis van deze gebeurtenissen te begrijpen, te weten hoe ze zich tot elkaar verhouden en of er überhaupt een verband is, hebben we verschillende experts uitgenodigd om deel te nemen aan onze rondetafelgesprek. De eerste van hen is de staatsadviseur van de III-rang, directeur-generaal van het Instituut voor Regionale Problemen Dmitry Zhuravlev. Dmitry Anatolyevich, je hebt veel gewerkt in het Federaal District Wolga, je bent je terdege bewust van de etnisch-confessionele situatie daar, met name in de Republiek Tatarstan. Hoe kun je commentaar geven op bijna parallelle gebeurtenissen als de radicalisering van islamisten in de republiek en de informatie-aanval op de orthodoxe kerk?


Dmitry ZHURAVLEV. Feit is dat Tatarstan een vrij dichtbevolkte regio is, en daar wonen nogal wat moslims. Moslims vormen daar de meerderheid van de bevolking. Wat het aantal moskeeën betreft, overtreft Tatarstan alle andere regio's van het land, en misschien alle regio's samen, met uitzondering natuurlijk van de Noord-Kaukasische republieken. In zo'n uitgestrekte religieuze ruimte ontstaat extremisme 'objectief', simpelweg volgens de wet van de grote aantallen. Dat dit extremisme niet volledig kan worden geëlimineerd, is helaas ook natuurlijk. Het is geen geheim dat een extremistisch religieus standpunt het standpunt is van analfabeten. En wat wij het wahabisme noemen, is in feite de islam voor petushniks. Het algemene cultuurniveau in het land daalt en dit geeft een impuls aan een enorme toename van "materiaal".

Een andere reden is dat in ons land de traditionele islamitische hiërarchie al heel oud is. Meestal zijn het oudere mensen. Enerzijds is dit natuurlijk, omdat gezag en leeftijd in deze omgeving heel vaak samenvallen. Maar aan de andere kant creëert het bepaalde communicatieproblemen, omdat het erg moeilijk is om in een traditionele hiërarchie te werken. We moeten haar steunen en haar zelfs helpen, want de strijd is tussen hen en de radicalen. En daarom is het feit zelf van anti-orthodoxe of soms anti-staatsacties van radicalen onvermijdelijk. De vraag is niet of het bestaat of niet. De vraag is wat het volgende is. De bedrijvigheid is geïntensiveerd en zal nog toenemen als de confrontatie afneemt. De radicale islam is immers, zoals elk radicalisme, absoluut actief, het wordt alleen beperkt door de externe omgeving.

Vladimir SEMENKO. Maar toch zien we nu duidelijk dat deze activiteit is toegenomen.

Dmitry ZHURAVLEV. Het is echt. Maar dat komt doordat nu de omstandigheden zijn veranderd: de mate van mogelijkheid om druk uit te oefenen op de radicale omgeving is afgenomen, waardoor de omvang is toegenomen. De islam is een vrij elitaire religie. Er is daar een nogal gecompliceerde theologie, en daarom is er voor mensen die niet erg geschoold zijn een speciale "Islam van het licht". Helaas gebeurt dit niet alleen in Rusland, maar over de hele wereld. Het verspreidt zich zeer actief.

Vladimir SEMENKO. Is dit proces objectief of beheersbaar?

Dmitry ZHURAVLEV. Het is een objectief proces dat gecontroleerd kan worden. Zelfs regen kan immers worden gecontroleerd, en dit proces is niet minder objectief. Gewoon, de controlemogelijkheden zijn beperkt. Naarmate het groeit, wordt het steeds moeilijker te controleren. Er is nog een kenmerk: vandaag hebben we een consumptiemaatschappij opgebouwd. We zijn niet erg goed met consumptie zelf, maar de samenleving is gebaseerd op de 'idealen' van consumptie. En zo'n samenleving in de vorm van oppositie genereert altijd een radicale vorm van religiositeit. Omdat de consumptiemaatschappij contrapuntische religiositeit is. In een consumptiemaatschappij wordt een religieus mens vroeg of laat, om het in straattaal te zeggen, door het dolle heen. Hij wil echt in conflict komen met deze samenleving. En dat is weer een extra stimulans voor de ontwikkeling van radicalisme. Het wordt uitgesproken in het Westen, maar het werkt ook hier. Je kunt de vraag stellen: waarom vandaag? Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat de controlemogelijkheden afnemen. Controle is niet administratief, niet seculier, maar religieus. Toch heeft de traditionele islam de afgelopen twintig jaar zijn limiet bereikt. Zo werkt hij nog steeds.

Herinnerend aan het zogenaamde homoseksuele schandaal in de Russisch-orthodoxe kerk, als we erover praten, dan wil ik het hebben over de essentie van het evenement, aangezien noch jij noch ik daar aanwezig waren - we hebben eenvoudigweg noch het morele noch het wettelijke recht om specifieke percelen te bespreken. Laat degenen die het zouden moeten doen het doen. Er zijn altijd tegenstanders van de orthodoxie geweest. De vraag is hoeveel vrijheid ze hebben om hun acties tot het einde door te zetten. Ik beschouw pater Andrei niet als een vijand van de orthodoxie, maar hij is een modern persoon, een persoon die leeft in de logica van de informatiemaatschappij. Een andere vraag is hoe in principe een normale transparante interactie tussen de informatiemaatschappij en de kerk mogelijk is? Vader Andrey doet het zoals het doet. Ik geloof niet dat hij de taak had om als een verschrikkelijke geheime saboteur door te sluipen en iets op te blazen. Maar hij reageerde op de informatieve gelegenheid. Het opereert in de logica van de informatiemaatschappij. Sterker nog, hij nam niemand iets kwalijk. Het belangrijkste resultaat van de informatiebijeenkomst is het volume van de sensatie. En het is bereikt. Vanuit religieus oogpunt is dit een klap voor de kerk. Vanuit het oogpunt van de informatiemaatschappij ziet het er iets anders uit. Een andere vraag is of het algemeen mogelijk is om welke religie dan ook te benaderen vanuit het gezichtspunt van de moderne informatiemaatschappij. Ik heb hier grote twijfels over.
Vladimir SEMENKO. Denk je niet dat je hier een duidelijke analogie kunt trekken met het Vaticaan? Er was ook een pedofiel en homoseksueel schandaal, nietwaar? En toen eindigde het allemaal met het vertrek van paus Benedictus XVI en de komst van een nieuwe paus Franciscus.
Dmitry ZHURAVLEV. Zinspeelt u op een hit op de Patriarch-figuur?

Vladimir SEMENKO. Precies.

Dmitry ZHURAVLEV. Feit is dat het Vaticaan qua bestuur een onafhankelijke organisatie is. De paus is het hoofd, en laat veel krachten hem beïnvloeden, maar dit is precies de invloed. De orthodoxe kerk is traditioneel veel meer ingebed in de samenleving. Daarom, zelfs als we ons een dergelijk scenario voorstellen dat vreselijke vijanden besloten de patriarch in diskrediet te brengen met een homoseksueel schandaal, waaraan hij, let wel, hij niet deelneemt, wat gebeurt er dan daarna? Ik antwoord: niets. Want dit is niet het Vaticaan, waar na het schandaal het ontslag zal plaatsvinden. Er is niemand om af te treden. Patriarchen gaan niet met pensioen. Om de paus te laten aftreden, was een intern kerkelijk proces nodig. Aangezien de aartsvaders in de samenleving zijn opgenomen, is hun vertrek, om welke reden dan ook, het resultaat van een bredere consensus dan binnen de kerk. Ik geloof niet in een dergelijke consensus in Rusland. De Russische regering heeft een zeer positieve houding ten opzichte van het leiderschap van de kerk, zelfs niet individueel, maar als instelling. Daarom zullen geen schandalen, ongeacht wie ze heeft geïnitieerd, ertoe leiden dat morgen ruwweg het leiderschap van de staat zal komen en zeggen: "Beste, het spijt me, je hebt jezelf te schande gemaakt - vertrek." Dit kan in principe niet, wat de inhoud van het schandaal ook is. Nou, de druk is er natuurlijk altijd. Gewoon het succes van de druk wordt bepaald door de mening van de onder druk staande over dit succes. Daarom, als een persoon er niet op reageert, is er als het ware geen druk.

Vladimir SEMENKO. En wat kunt u zeggen over de vooruitzichten voor de ontwikkeling van de situatie in verband met de verergering van radicale islamistische bewegingen in de Wolga-regio en andere regio's, en met het schandaal rond de orthodoxe kerk?


Dmitry ZHURAVLEV. Voor de eerste vraag zijn er twee mogelijkheden. Het hangt niet zozeer af van de religieuze als wel van de sociaal-politieke situatie. Als de samenleving de kracht vindt om iets te doen, zullen deze processen niet tot serieuze veranderingen leiden. Dit geldt voor alle regio's behalve de Kaukasus. Als de samenleving handelt volgens het principe 'het lost zichzelf op', dan zal het aantal radicaal ingestelde religieuze jongeren alleen maar toenemen. Naar mijn mening zal dit niet onmiddellijk tot een explosie leiden. Echter, vroeg of laat, zo niet snel, zal kwantiteit veranderen in kwaliteit, en dan zal de niet-radicale islamitische component een kleine sekte worden in een enorm religieus systeem. Wat het schandaal betreft, schandalen zijn goed omdat ze worden vergeten. Ik denk dat over een jaar alles weer tot rust komt, want de informatiemaatschappij heeft niet alleen nadelen, maar ook voordelen. Een nieuwe golf van informatie zal de vorige begraven.

Vladimir SEMENKO. U kent de Wolga-regio, inclusief het bisdom Kazan. En, als een persoon die goed bekend is met de situatie daar en met de diocesane kaders, vertel me, zou u enige veranderingen in de personele aard willen aanbrengen in de plaats van haar leiderschap?

Dmitry ZHURAVLEV. Nee, en ik kan uitleggen waarom. Ongeacht de inhoud van het schandaal zijn eventuele personeelswisselingen een indirecte bevestiging van de beschuldigingen. Aangezien de kerk een traditionelere organisatie is dan alle andere, ben ik bang dat het middel erger zal zijn dan de kwaal. Misschien zou het later, als het schandaal voorbij is, logisch zijn. Maar op het moment van een aanval is het erg gevaarlijk om terug te trekken. Ze zullen op je eigen schouders je huis binnendringen.

Vladimir SEMENKO. Dank u, Dmitry Anatolyevich, voor uw informatieve antwoorden. En we zetten ons gesprek voort, en onze tweede gesprekspartner is Karine Gevorgyan, een oriëntalist en politicoloog. Karine Alexandrovna is niet alleen een expert op het gebied van Iran en het Midden-Oosten, maar ook op de Kaukasus en de Russische islam in het algemeen. Karine Alexandrovna, je hebt ons gesprek met Dmitry Anatolyevich gehoord. In het algemeen is zijn standpunt dat de radicalisering van allerlei islamistische bewegingen in het moderne Rusland en specifiek in de Republiek Tatarstan vooral wordt geassocieerd met bepaalde objectieve patronen. Ben je het eens met deze aanpak?

Karine GEVORGYAN. Sprekend over de objectiviteit of niet-willekeurigheid van wat er gebeurt, kan ik zeggen dat het een het ander niet hindert. Het proces van objectieve radicalisering heft het bestaan ​​van externe belangen niet op. En het lijdt geen twijfel dat wat er gebeurt een objectief proces is.

Vladimir SEMENKO. Er is informatie dat veel mensen uit Rusland in Syrië vechten, voornamelijk, zoals u begrijpt, uit de noordelijke Kaukasus. Dit is al een duidelijke deelname van Russische islamisten aan de gebeurtenissen in dit land. Het blijkt dat Rusland een van de landen wordt die dergelijke strijders levert?

Karine GEVORGYAN. Ik zou durven vermoeden dat dit het geval is. Syrië is zaken. In Rusland is er inderdaad een grote groep mensen die traditioneel de islam belijdt, waarvan een aanzienlijk deel van de jongeren is geradicaliseerd en getraind in speciale kampen. Daarom is het logisch dat ze naar Syrië worden gestuurd. Ze gaan omdat ze ervoor betaald worden.

Nu we het toch over de situatie hebben, die op de een of andere manier verband houdt met Syrië, mag ik nu iets politiek incorrects zeggen, maar vanuit mijn oogpunt heeft VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon volledig zijn gezichtsvermogen verloren. Dit is een man die aan de ene kant verklaarde dat Iran zou moeten deelnemen aan Genève-2, en plotseling - bam! herroept het. Iedereen is aanwezig, maar Iran niet. En hier is het heel belangrijk om te begrijpen dat het niet alleen Ban Ki-moon was die zijn gezicht verloor, maar de hele Verenigde Naties. Ik geloof dat de staatssecretaris zich ervan bewust kan zijn dat hij deze kant op gaat. Het is dus erg voordelig voor iemand.

alle история vol samenzweringen, en daarom behandel ik ze heel eenvoudig. Het is goed voor iemand om de VN een bepaalde autoriteit te ontnemen. Let er immers op dat Ruslands diplomatieke successen recentelijk juist op het VN-terrein zijn behaald. Maar nu valt er niets te beslissen. “De VN beslist niets. Laten we over de grenzen heen beslissen." Deze organisatie is omzeild. Wat zal ons antwoord zijn en of het zal zijn, is de vraag. Hebben we een bron om dit antwoord te geven? Ik weet het niet.

Vladimir SEMENKO. En dit is een heel belangrijke vraag. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de diplomatieke successen van Poetin in 2013. Het was mogelijk om de situatie rond Syrië op te lossen en zo een invasie te voorkomen die zou kunnen leiden tot het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Het bleek op de een of andere manier het definitieve vertrek van Oekraïne naar de Europese Unie te voorkomen, althans voorlopig. Maar tegelijkertijd zien we dat de Amerikanen nog steeds heel koppig hun doelen nastreven. Shimon Peres zei dat Assad vroeg of laat toch zou moeten vertrekken. En de focus hierop is heel duidelijk zichtbaar. Het is duidelijk dat dit met alle middelen zal worden bereikt. Ook in Oekraïne is de confrontatie nog steeds aan de gang. En we hebben de Olympische Spelen.

Karine GEVORGYAN. In het postmodernisme bestaat er zoiets als de deconstructie van het subject. En vandaag lijkt het erop dat er nu slechts een massale deconstructie van politieke onderwerpen is. In feite is dit onderwerp nu John Kerry, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Wat is de VS vandaag? Elite-splitsingen in de VS zijn met het blote oog zichtbaar, net als elite-splitsingen in Europa: de een zegt het een, de ander het ander - dienovereenkomstig is er geen overeenstemming tussen de kameraden. Al sinds 2008, na de gebeurtenissen in Zuid-Ossetië, is een opgeblazen beeld van de Verenigde Staten als hegemon en garant voor een soort intra-elite consensus over alle kwesties van buitenlands beleid sterk geschud. De wereld was ervan overtuigd dat hij uiteindelijk niet zo eng was, deze beuk. Je kunt hem soms pendels geven, sorry voor het werfwoord.

Vladimir SEMENKO. Maar beuken hebben helaas vliegdekschepen en nog veel meer. Daarom, hoe zwakker zijn diplomatieke positie, hoe groter de kans op oorlog.

Karine GEVORGYAN. Laten we dit beter aanpakken. Er zijn vliegdekschepen en er is het fenomeen Snowden.

Vladimir SEMENKO. Zodat Snowden het wereldrijk kan verslaan?

Karine GEVORGYAN. Hij is niet de enige, en blijkbaar vertegenwoordigt hij een nieuwe netocratische elite. Misschien is hij een vertegenwoordiger van de voorhoede van de informatiemaatschappij. Ik ben geïnteresseerd om dit te bekijken. Het lijkt mij dat er nu enige spanning is in de internationale betrekkingen. De wereldschaal zal in de nabije toekomst fluctueren. Allereerst het Oosten, Nabij en Ver. Tegelijkertijd zal er in de post-Sovjet-ruimte naar mijn mening zo'n trage huidige schizofrenie zijn met constante uitbarstingen van ontevredenheid op verschillende plaatsen. Ik ben onlangs teruggekeerd van een zakenreis naar Armenië en ik kan met verantwoordelijkheid zeggen dat de situatie daar tot het uiterste is verhit. Alles is zo gelopen dat massademonstraties dit voorjaar al volkomen onvermijdelijk lijken.

Vladimir SEMENKO. Maidan in Armenië?

Karine GEVORGYAN. Het zal al zo'n "Maidanchik" zijn. Maidan is een plein, maar in het Armeens wordt het "hraparak" genoemd. Ja, daar worden geen banden verbrand, er wordt niet met stenen gegooid, maar optredens zullen er ongetwijfeld zijn. En wat is interessant. Als het erop leek dat Janoekovitsj enkele aanhangers had, dan is het een grote, grote vraag wie de president van Armenië zou kunnen presenteren als zijn tegenstanders. Waarom begon ik over Armenië te praten? Feit is dat Armenië ook probeerde een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie te ondertekenen, en op dezelfde manier kondigde Serzh Sargsyan op het laatste moment aan dat Armenië toe zou treden tot de douane-unie. De schalen van Armenië en Oekraïne zijn natuurlijk niet vergelijkbaar, maar Armenië is nog steeds interessant voor Rusland als territorium. Dit is zo'n doorgang naar het Midden-Oosten. En natuurlijk zijn de NAVO-bases heel dichtbij. Voor Rusland is dit een strategisch belangrijk gebied.

Vladimir SEMENKO. Karine Aleksandrovna, bedankt voor je reactie. We zullen dit woord "graparak" onthouden en zullen volgen hoe de gebeurtenissen zich daar ontwikkelen. We bedanken de deelnemers van onze ronde tafel van vandaag. Tot slot wil ik opmerken dat van alles wat onze experts zeiden, ik helaas geen geruststellende voorspellingen heb gedaan. De situatie is behoorlijk gecompliceerd en het feit dat de trend is om de etnisch-confessionele situatie zowel in Rusland als in de wereld te verergeren, valt niet te ontkennen. De etnisch-confessionele factor wordt actief gebruikt door de vijanden van Rusland om conflicten aan te wakkeren, om onze staat te vernietigen. En zoals altijd in de geschiedenis worden objectieve processen gecompliceerd door allerlei subjectieve fouten en ondeugden van bepaalde bedrijven. Dit alles moet op de een of andere manier worden overwonnen. Het belangrijkste is dat het uiterst belangrijk is om de politieke wil van de staat te tonen bij het omgaan met deze etnisch-confessionele factor, en hiervoor moet vroeg of laat serieuze professionals worden gevraagd. En ik denk dat onze gevorderde lezers er niet aan hoeven te worden herinnerd dat dit slechts het open deel van onze analyses was.
auteur:
Originele bron:
http://zavtra.ru/content/view/etnokonfessionalnyij-faktor/
15 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Inet vechter
  Inet vechter 18 februari 2014 15:01
  0
  Verergering is wat er nu in Oekraïne gebeurt. De titel is zeer relevant.
  Links naar online uitzendingen:
  http://www.youtube.com/watch?v=VjfuEJFFNio#t=9844
  http://www.ustream.tv/channel/euromajdan
  ps. verslechtering van de situatie in Oekraïne.
  1. En wij hosten
   En wij hosten 18 februari 2014 18:04
   0
   Citaat: internetvechter
   Verergering is wat er nu in Oekraïne gebeurt.

   Exacerbatie is een understatement. Het is gewoon blik.
 2. 222222
  222222 18 februari 2014 15:27
  +2
  Inet fighter RU Vandaag, 15:01
  """verergering van de situatie in Oekraïne."
  gisteren op het ICTV TV-kanaal (de eigenaar van de oligarch Pinchuk is de schoonzoon van Kuchma) in het programma "Freedom of Speech", vroeg de presentator Kulikov een lid van de "Blow" paria (de leider van Klitschko) Chumak: "Zal de actie van morgen vreedzaam zijn..." Waarop Chumak antwoordde: "Als tenminste 1% in staat zal zijn om het vreedzaam te houden, zullen we het doen .. "Wat was de vraag van de socioloog Kopatko:" dus ben je van plan een niet-vreedzame actie "? ?
  .. het blijkt Freudiaanse reserveringen .. dat wil zeggen. , waarschijnlijk waren ze meteen afgestemd op een krachtig effect ..
  "Wie wind zaait, laat hij wervelwind oogsten."
  1. Inet vechter
   Inet vechter 18 februari 2014 16:18
   +1
   gisteren op het ICTV TV-kanaal (de eigenaar van de oligarch Pinchuk is de schoonzoon van Kuchma) in het programma "Freedom of Speech", vroeg de presentator Kulikov een lid van de "Blow" paria (de leider van Klitschko) Chumak: "Zal de actie van morgen vreedzaam zijn..." Waarop Chumak antwoordde: "Als tenminste 1% in staat zal zijn om het vreedzaam te houden, zullen we het doen .. "Wat was de vraag van de socioloog Kopatko:" dus ben je van plan een niet-vreedzame actie "? ?

   De tegenstander viel in slaap...
   Ik weet niet zeker of de Udar-partij belangrijk is voor de veiligheidstroepen van de Maidan.
   In het algemeen, ja, ze zullen niets vreedzaam bereiken, wat wordt bewezen door de acties van vandaag:
   1. bom.77
    bom.77 18 februari 2014 18:30
    +1
    Citaat: internetvechter
    De tegenstander viel in slaap...
    Al een Berkut gedood (((plus 2 mensen, in het kantoor van de Partij van de Regio's am
 3. Иван.
  Иван. 18 februari 2014 15:29
  -4
  homoseksueel schandaal, met in het midden Protodeacon Andrey Kuraev.

  Of dit schepsel pe-de-rast is of niet, is niet relevant, want zijn andere daden wegen zwaarder dan dat. Het blijft alleen om te dromen van een serieuze straf voor hem, anders is hij zo onzinkbaar als een chubysk.
  1. baltika-18
   baltika-18 18 februari 2014 15:56
   +2
   Citaat: Ivan.
   Dit wezen is pe de rast

   Je hoorde een belsignaal, maar je weet niet waar het is.
   Kuraev opende zojuist de homolobby in de Russisch-orthodoxe kerk en sprak zich daartegen uit.
   1. Иван.
    Иван. 18 februari 2014 16:22
    -1
    Citaat: baltika-18
    Citaat: Ivan.
    Dit wezen is pe de rast

    Je hoorde een belsignaal, maar je weet niet waar het is.
    Kuraev opende zojuist de homolobby in de Russisch-orthodoxe kerk en sprak zich daartegen uit.

    Integendeel, je hebt niet goed gelezen, ik zei dat het niet uitmaakt of hij deze is of niet, aangezien de last van zijn zonden al behoorlijk groot is.
    1. toms
     toms 18 februari 2014 18:27
     0
     Citaat: Ivan.
     Integendeel, je hebt niet goed gelezen, ik zei dat het niet uitmaakt of hij deze is of niet, aangezien de last van zijn zonden al behoorlijk groot is.

     Nou ja, als het even kan, over zonden, in volgorde volgens de lijst.....
     1. Иван.
      Иван. 18 februari 2014 20:54
      -1
      Ik heb voor het vijfde jaar geen tv gekeken en daarom ben ik me alleen bewust van het feit dat het voor mij interessant is dat ze geen kuarais bevatten en dat het moeilijk is om te vinden wat ik lang geleden heb geleerd en niet heb geprobeerd onthouden. Ik herinner me dat ik Kuraev een paar jaar geleden in een interview zag waarin hij positief sprak over het huwelijk tussen homoseksuelen, misschien heb ik het mis in de details, maar niet in essentie. Kuraev werd bewust of onbewust een dienaar van het kwaad.
      http://www.youtube.com/watch?v=zjNgVugUBnI
      http://www.youtube.com/watch?v=ooCwl57wl3I
      http://www.youtube.com/watch?v=_RmegwgwLqU&list=PLC03E139EE15D1555
      http://www.youtube.com/watch?v=EQkDeMdxHok&list=PLC03E139EE15D1555
      http://www.youtube.com/watch?v=c1CmlTPO0hs&list=PLC03E139EE15D1555&index=23
      http://www.youtube.com/watch?v=Gd0CYhA_IS8&list=PLC03E139EE15D1555&index=58
      Gundyaev
      http://www.youtube.com/watch?v=ZTQFQjmLwH8
      Ik luisterde soms naar zijn "woord van de herder op tv vóór de komst van de computer, in het begin leek het interessant, en toen, terwijl Freuds "fouten" zich opstapelden tijdens zijn lezingen, raakte ik eindelijk overtuigd van zijn motieven en beoordeelde hem alleen uit zijn woorden, alleen met de komst van de computer en het internaat zag ik een zee van compromitterende informatie over hem. Het is vergelijkbaar met Kuraev. + Het is erg belangrijk voor mij dat hij de orthodoxen beschuldigt en er bij hen op aandringt dat niet te doen bang voor chips, bio-documenten en om actief te integreren in de informatie "maatschappij" in zijn woorden, dit is onvermijdelijk.
      http://spasenie.by/forum/2-493-1
      Er is veel informatie, het heeft geen zin om links te geven.
      1. toms
       toms 18 februari 2014 22:28
       +1
       Citaat: Ivan.
       Ik heb voor het vijfde jaar geen tv gekeken en daarom ben ik me alleen bewust van het feit dat het voor mij interessant is dat ze geen kuarais bevatten en dat het moeilijk is om te vinden wat ik lang geleden heb geleerd en niet heb geprobeerd onthouden. Ik herinner me dat ik Kuraev een paar jaar geleden zag in een interview waarin hij positief sprak over het huwelijk tussen homoseksuelen, misschien

       Ik heb de eerste drie video's bekeken, ben niet verder gegaan, alles is uit de context gehaald, dus er is geen manier om te beoordelen wat daar werd besproken, en ik zag geen specifieke zonden in wat er werd gezegd, in het algemeen jouw mening is bevooroordeeld, blijkbaar beviel kuraev je om de een of andere reden niet, wat, niet delen?
       1. Иван.
        Иван. 18 februari 2014 23:44
        0
        Citaat van tomket
        je mening is bevooroordeeld, blijkbaar heeft Kuraev je niet met iets behaagd, waarom deel je het niet?

        Sarcasme laat zien dat het je niets kan schelen. Als je niet van korte video's houdt, zoek dan zelf naar de volledige versies als je tijd hebt om honderden en duizenden uren te kijken, ik was er niet in geïnteresseerd, het dook van tijd tot tijd op. Nee. 3 en 4 video's zijn per ongeluk ingevoegd, ik heb geprobeerd andere in te voegen. Wat betreft "blij" met hetzelfde als bulk alleen in zijn vakgebied, en mijn mening is gebaseerd op wat ik van hem heb gehoord (video) + mijn beoordeling. Het enige waar ik het mee eens ben, is dat ik op uw verzoek niet de meest succesvolle materialen heb gevonden, maar indirecte materialen die onrealistischer zijn om voor te stellen.
 4. sinukvl
  sinukvl 18 februari 2014 15:42
  +1
  Al sinds 2008, na de gebeurtenissen in Zuid-Ossetië, is een opgeblazen beeld van de Verenigde Staten als hegemon en garant voor een soort intra-elite consensus over alle kwesties van buitenlands beleid sterk geschud. De wereld was ervan overtuigd dat hij uiteindelijk niet zo eng was, deze beuk. Je kunt hem soms pendels geven, sorry voor het werfwoord.


  Het is alleen zo dat de Staten hun "exclusiviteit" en "democratie" beu waren, dus begonnen ze terug te krijgen wat ze verdienden. Zoals ze zeggen, vroegen ze lang en smeekten ze uiteindelijk.

  En tenslotte

  - Waarom heeft Amerika, dat de knapste koppen van de wereld verzamelt, zo'n debiel buitenlands beleid?
  “Omdat er maar één geboren in Amerika president kan worden. . .
 5. chunga-changa
  chunga-changa 18 februari 2014 15:46
  +1
  Ze verkleden zich op tv, hoe moeten ze verder leven, ze snappen het

  Deze adviseren. Al 25 jaar uit het vuur en in het vuur met hun inspanningen.
  Eerlijk gezegd zou het beter zijn als ze gedwongen werden om het bos te oogsten. In ieder geval enig voordeel, ze zullen in ieder geval hun eten afslaan. Ze gaan immers niet alleen, om eerlijk in de mijn te werken, nee, het is beter om flessen te verzamelen. Ondertussen kun je rustig en verzadigend streven naar hoge relaties, de problemen die hen in de weg staan ​​en hoe deze op te lossen. Geen leven maar frambozen. Zolang deze nietsnutten geld krijgen voor hun "meningen", zal geen enkel probleem worden opgelost, maar eerder het tegenovergestelde. Problemen worden op een ander vlak opgelost en de oplossingen hebben niets te maken met de geest van deze instappers.
 6. De opmerking is verwijderd.
 7. Svyatoslavovich
  Svyatoslavovich 18 februari 2014 15:49
  +1
  Religie is, is en blijft altijd een struikelblok voor wie met de vuist wil zwaaien.
 8. Onverschillig
  Onverschillig 18 februari 2014 15:54
  +3
  De autoriteiten moeten met de mensen samenwerken en niet in paleizen zitten om geld binnen te halen. Dan zijn er geen Maidans, geen stadsparken, geen Tataarse extremisten.
  Alle opstanden beginnen vanwege de enorme kloof tussen arm en rijk. Alleen de machthebbers begrijpen dit nergens. Dan worden ze eraf gegooid en komen er weer anderen voor in de plaats, vaak weer schurken.
  1. smersh70
   smersh70 18 februari 2014 18:23
   0
   Citaat: Onverschillig
   De autoriteiten moeten met de mensen samenwerken en niet in paleizen zitten om geld binnen te halen

   Citaat: Onverschillig
   Alle opstanden beginnen vanwege de enorme kloof tussen arm en rijk.

   Respecteer en respecteer! drankjes
   Citaat: Onverschillig
   Alleen de machthebbers begrijpen dit nergens.

   Omdat enorm geld hun geest overschaduwt, denken ze dat het voorgoed is
 9. smersh70
  smersh70 18 februari 2014 16:06
  +1
  Citaat: Svyatoslavovich
  Feit is dat Armenië ook probeerde een geassocieerd lidmaatschap van de Europese Unie te ondertekenen, en op dezelfde manier kondigde Serzh Sargsyan op het laatste moment aan dat Armenië toe zou treden tot de douane-unie.

  en de reden is dat Poetin dreigde met Azerbeidzjaanse tanks in de buurt van Yerevan bullebak dus het is niet alleen de "grote krijger" Serzh Sargsyan sprak over de TS, dus zei hij, hij liet zien waar de rivierkreeften overwinteren en tegelijkertijd k.. nou moeder lachen
  1. Veteraan Vlad.
   Veteraan Vlad. 19 februari 2014 18:37
   0
   Citaat van: smersh70
   en de reden is dat Poetin dreigde met Azerbeidzjaanse tanks in de buurt van Yerevan pestkop, dus niet alleen de "grote krijger" Serzh Sargsyan sprak over het voertuig, om zo te zeggen, liet zien waar de rivierkreeften tegelijkertijd overwinteren k.. nou moeder glimlach

   Ja, de PU zei dat Armenië één op één zal blijven met Azerbeidzjan
 10. demotivator
  demotivator 18 februari 2014 18:06
  0
  Herinnerend aan het zogenaamde homoseksuele schandaal in de Russisch-orthodoxe kerk, als we erover praten, dan wil ik het hebben over de essentie van het evenement, aangezien noch jij noch ik daar aanwezig waren - we hebben eenvoudigweg noch het morele noch het wettelijke recht om specifieke percelen te bespreken. Laat degenen die het zouden moeten doen het doen. Er zijn altijd tegenstanders van de orthodoxie geweest.

  Let op hoe gemakkelijk concepten kunnen worden vervangen. Ten eerste praten ze over een homoseksueel schandaal onder de hiërarchen van de Russisch-orthodoxe kerk. En dan wordt de verklaring afgelegd dat "... er zijn altijd tegenstanders van de orthodoxie geweest". Wat heeft dit ermee te maken? U geeft uw oordeel over de toch al onverholen pederastie in de gelederen van kerkhiërarchen. En dan kunnen we praten over de tegenstanders van de orthodoxie. En dan, wat betekent het "zogenaamde" homoseksuele schandaal? En wat is hij anders, zo niet homoseksueel? Ik geloof dat spiritualiteit gedragen moet worden met schone handen, of liever, met deze zeer .......
 11. alleen
  alleen 18 februari 2014 20:02
  +1
  Een zeer interessant punt. Er worden etnisch-confessionele problemen besproken. En onder degenen die dit bespreken, is er meer dan één vertegenwoordiger van de moslimdenominatie. Het blijkt dat deze drie bespraken wat ze wilden horen. Kunt u zich het feit voorstellen van de discussie zou zo interessant zijn als tenminste één moslim daar zou zitten en zijn mening zou geven over wat er gebeurt.