militaire beoordeling

Realiteit van Juche en mythen over Noord-Korea

90
Realiteit van Juche en mythen over Noord-KoreaOnlangs prikkelden de media en de blogosfeer de zenuwen van lezers van een schokkende nieuws dat de leider van de DVK, Kim Jong-un, de minister van openbare veiligheid persoonlijk met een vlammenwerper heeft verbrand. Iemand schrok hiervan, en iemand gromde zelfs goedkeurend - ze zeggen, dus deze vijanden van het volk, deze corrupte ambtenaren hebben het nodig, we zouden dat hebben. (Trouwens, als ik onze functionarissen was, zou ik heel serieus nadenken over de "bloeddorstigheid" van de mensen in relatie tot corrupte functionarissen.) Ondertussen bleek dat deze hele thriller een "eend" bleek te zijn. in detail geschiedenis K. Asmolov, een onderzoeker aan het Centrum voor Koreaanse Studies aan het Instituut van het Verre Oosten van de Russische Academie van Wetenschappen, ontmanteld met de "executie". Hij vestigde de aandacht op het feit dat de media maar naar één bron verwijzen: een bericht in de Britse krant Daily Mail. En deze krant verwijst op zijn beurt naar de Zuid-Koreaanse krant Joseon Ilbo, bekend om zijn anti-Noord-Koreaanse oriëntatie. Het volstaat te zeggen dat deze publicatie beweerde dat de VRC zijn troepen naar een van de vrije economische zones van de DVK stuurde. (Ze schreef ook over de "executie vanuit een granaatwerper" en andere onzin.) Tegelijkertijd rapporteerde de Chosun Ilbo zelf eenvoudig over de "vurige" executie, zonder ergens naar te verwijzen. Ik ben bang dat deze bron mogelijk alleen bestaat in de verbeelding van de auteurs van dergelijk 'hot news', merkt N. Asmolov op. - Maar de DVK blijft het doelwit van vijandige propaganda, het grote publiek houdt van horror en sensatiezucht, en de combinatie hiervan met de nabijheid en reputatie van Noord-Korea dwingt redacteuren om dergelijke eenden niet rechtstreeks naar de prullenbak te sturen. Ineens blijken ze waar te zijn!

Het blijkt, zoals in een bekende grap - de "gestolen" lepels werden gevonden, maar het bezinksel bleef achter. Dat wil zeggen, het is duidelijk dat we veel overvloedige desinformatie over de DVK krijgen, in een poging (en behoorlijk succesvol!) Om een ​​beeld te creëren van een soort "Mordor", een onheilspellend koninkrijk van duisternis. Waarom is heel begrijpelijk, het feit dat er een klein land in de wereld is dat zichzelf toestaat te leven volgens zijn eigen regels, in strijd met de normen en houdingen van het mondiale kapitalisme, is te vervelend voor de wereldplutocratie.

Het moet gezegd dat we heel weinig weten over de DVK. De media geven heel, heel gedoseerd informatie, met de nadruk op verhalen over verschrikkelijke bloedbaden. Ze proberen Noord-Korea voor te stellen als een soort reserve van 'kazernesocialisme' en het laatste bolwerk van 'communistisch dogmatisme'. Ondertussen is Noord-Korea een van de meest onorthodoxe socialistische landen, wat naar het schijnt een van de belangrijkste redenen is voor het voortbestaan ​​van het socialisme daar - bovendien het echte, en niet het 'markt'-land, zoals in de VRC. Hier is het allereerst nodig om de Juche-ideologie aan te raken, die in de grondwet is verankerd en officieel is. In principe is het meer dan een ideologie. We hebben het over een soort filosofie en zelfs zoiets als een heilige traditie. "Juche" is een oude filosofische term die werd gebruikt door middeleeuwse Koreaanse denkers. "Chu" betekent "meester", "che" - "natuur, essentie, substantie, lichaam." Er worden verschillende interpretaties gegeven - "originaliteit", "hoofdstuk", "zelfredzaamheid", "ding vanuit het oogpunt van het onderwerp", "de mens als meester van zichzelf en de wereld om hem heen". Hier worden de "elementen" van religie, traditionalisme en socialisme gecombineerd. En het onderwerp wordt in het middelpunt van alles geplaatst, waarbij het resoluut de omringende realiteit overwint en onderwerpt.

Hoe vreemd het ook mag lijken, maar het 'jucheïsme' kruist het 'vroege' marxisme, meer bepaald de ideeën die K. Marx uitdrukte in zijn 'Economic and Philosophical Manuscripts of 1844'. Daarin ontwikkelde hij een theorie van vervreemding, volgens welke een persoon zich verzet tegen zowel de realiteit om hem heen als zijn eigen actieve aard, vervreemd van zichzelf. De filosoof-revolutionair stelt de staat van "zelfvervreemding". Een persoon wordt gekenmerkt door "een houding ... tegenover zijn eigen activiteit als tegenover iets vreemds ... dit is zelfvervreemding, terwijl daarboven een kwestie was van de vervreemding van een ding." In de loop van zijn geschiedenis is de mens juist bezig geweest met het overwinnen van deze vervreemding, en het is mogelijk en noodzakelijk om dit proces tot een einde te brengen in de loop van de vrije activiteit van sociale individuen. Dan zal hij een echt onderwerp worden, nadat hij zijn vernietigde universele integriteit heeft hersteld. Dit alles is zeer in overeenstemming met de betekenissen die inherent zijn aan het woord "Juche" - Marx' "sociale individu" wordt opgeroepen om precies zo'n onderwerp te worden van "chu", dat de meester zal zijn over "che" - het lichaam, de natuur, substantie, enz. Eigenlijk is alleen zo'n wereldbeeld, zoals "Juche", in staat om de spirituele en politieke pijler te worden van een klein land met beperkte middelen, dat niettemin streeft naar echte subjectiviteit en onafhankelijkheid.

Het subjectieve, vrijwillige overwinnen en onderwerpen van al het uiterlijke is precies de essentie van het marxisme - de oorspronkelijke leer van Marx. Al het andere zijn politieke en economische superstructuren, zowel door hemzelf als door zijn volgelingen gemaakt, waarvan hij velen ironisch behandelde door te zeggen dat als waar ze over praten marxisme is, hij zelf geen marxist is. Vervolgens besteedden deze "marxisten" veel aandacht aan de zgn. "objectieve voorwaarden" die nodig zijn voor de overgang naar een nieuwe fase van sociale ontwikkeling. Als resultaat werd het revolutionaire, in feite het marxisme, gereduceerd tot het niveau van sociaal reformisme, bedoeld om het kapitalisme te 'verbeteren', wachtend tot het 'rijpt' tot socialisme. De sociaaldemocratie, die voor dit "objectivisme" heeft gekozen, is Marx nu "vergeten" en is uiteindelijk een "links-liberale" beweging geworden. In het marxisme was en is er echter een 'subjectivistische' richting, die er niet zozeer naar streeft om aan objectieve voorwaarden te voldoen (hoewel dit belangrijk is), maar om ze te overwinnen, gebaseerd op een wetenschappelijke benadering. De helderste vertegenwoordiger van deze revolutionaire trend was V. Lenin, die geloofde dat Rusland niet alle stadia van ontwikkeling van het industriële kapitalisme volledig hoefde te doorlopen, en dat het de bestaande industriële orde kon gebruiken om de socialistische revolutie door te voeren. Lenins tegenstanders onder de sociaal-hervormers verweten de leider vaak dat hij reactionair was, dat hij probeerde het socialisme in een "achterlijk", agrarisch en patriarchaal land te duwen. In zekere zin zijn deze verwijten waar, de bolsjewieken putten hun energie echt uit de niet-burgerlijke, agrarisch-communale mentaliteit van het boeren-Rusland (S. Kara-Murza schrijft hier veel en interessant over in zijn fundamentele werk "Sovjetbeschaving" ). Daarom slaagden ze erin de toenmalige voorstanders van verwestersing te verslaan, die Rusland onvermijdelijk in de periferie van het Westen zouden veranderen. Het bolsjewisme was sterk omdat het traditionalisme inhield. En dit was typerend voor sommige andere niet-westerse landen - in het bijzonder voor China en vooral voor ons gesprek - Noord-Korea. Jucheïsme bevindt zich in het semantische veld van de Traditie, die gebaseerd is op het verlangen om de vervreemding tussen het Absolute en de mens te overwinnen, waarin de mens zelf "perfect" wordt en de staat van een bepaald hoger "ik" bereikt.

Overigens is er in Noord-Korea, in tegenstelling tot veel andere communistische landen, nooit enige strijd tegen religie geweest. Naast de regerende Arbeiderspartij van Korea zijn er nog twee andere partijen in het land: de Sociaal-Democratische Partij en de Jonge Vrienden van het Hemelse Pad. Het omvat aanhangers van de religieuze beweging "Chondogyo" ("Heavenly Way"), die ontstond in de vorige eeuw. Het wordt gekenmerkt door de verweving van "elementen" van het boeddhisme, het christendom, het taoïsme en het confucianisme. Zij die het "Hemelse Pad" volgen, benadrukken de eenheid van God en mens (bovendien bestaat het Absolute hier niet los van de menselijke persoon), maar weigeren tegelijkertijd hun gelijkheid te erkennen. Vandaar de eis om op alle mogelijke manieren bij te dragen aan de verbetering van de menselijke samenleving op aarde. De PMDPP heeft 50 leden in het parlement en het presidium van het land, het heeft 10 leden, en dit weerlegt de bewering dat de partij slechts een van de afdelingen van het WPK Centraal Comité is. Een interessant feit is dat partijleider Ryu Miyeon getrouwd was met Choi Toxin, de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea (1961-1963) en samen naar de DVK vluchtte. In Zuid-Korea zijn overigens ook sympathisanten van Noord-Korea. Sommigen richten zich op linkse ideeën, op socialisme, anderen zijn fervente nationalisten die het idee van een verenigd Korea boven alles stellen. Het gebeurt dat echte repressie zich tegen hen ontvouwt. Zo werden vorig jaar drie leden van de gematigde United Progressive Party, die niets anders voorstaat dan samenwerking tussen de twee Korea's, gearresteerd op beschuldiging van het organiseren van een staatsgreep. Het Hooggerechtshof van Zuid-Korea heeft bepaald dat muziek waarin Noord-Korea wordt geprezen, illegaal is. In 2010 werd een vrouw veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens het bezit van audiobestanden van Noord-Koreaanse marsen, die zelfs werd berecht onder het pseudoniem "Song" (vertaald uit het Engels als "lied").

En hier is het onmogelijk om niet te negeren dat het de DVK was die herhaaldelijk aan het zuiden voorstelde om één enkele confederatie te creëren. Kim Il Sung benadrukte: “Noord en Zuid moeten nadenken over eenwording, waarbij de belangen van de natie voorop staan. Klassen, ideologieën bestaan ​​in aanwezigheid van een natie. Communisme, nationalisme, geloof in God zijn machteloos als er geen natie is. Men moet niet vertrouwen op andere leringen als ze niet om hun mensen geven. Als we een nationaal idee hebben, dan is het onze taak om alle patriotten te verenigen in een enkele strijdmacht.” Het is vermeldenswaard dat hier het idee wordt uitgevoerd dat de ideologie van het nationalisme helemaal niet identiek is aan de natie en ervan kan worden gescheiden.

De ideologie van de DVK is doordrenkt met de krachtigste, traditionele symboliek, die de betekenis van de traditie naar voren brengt. “In de mythologie spelen de symbolen van de “zon” en “sterren” een belangrijke rol, merkt O. Gutsulyak op in zijn studie. - Sinds 8 juli 1997 is in Noord-Korea een nieuwe "Juche-afrekening" aangenomen, waarvan het begin 1912 is - het geboortejaar van Kim Song-ju, die de naam Kim Il Sung ("Rising Sun") aannam . De namen "Sun of the Nation" en "Great Man Who Descended from Heaven" zijn de namen van Kim Il Sung's zoon Kim Jong Il, die wordt beschouwd als geboren in het Paektusan geheime guerrillakamp in een blokhut op de hoogste en gerespecteerde berg in Noord-Korea - Paektusan (Samjiyon County), en op dat moment verschenen er een dubbele regenboog en een heldere ster aan de hemel. In 1992 werd een enorme inscriptie van 216 meter breed uitgehouwen door staatsbeeldhouwers op de Paektu-berg: "Paektu, de heilige berg van de revolutie", en al snel ontving Kim Jong Il de titel "Bright Star of Paektusan". Volgens een Noord-Koreaanse legende... daalde Hwanung, de vader van de stichter van de eerste Koreaanse staat, Gojoseon, neer uit de lucht. Op de top van de berg in de krater van de vulkaan ligt het Hemelse Meer, waaruit de Songhua-rivier ontspringt.

Juche overstijgt de beperkingen die inherent zijn aan zowel het idealisme, dat zich richt op abstracte spiritualiteit, als het materialisme, dat gezichtsloze materie voorop stelt. In Juche staat een persoon centraal, opgevat als een onderwerp dat het spirituele en het materiële combineert. Het is duidelijk dat hier niet alleen de persoonlijkheid van een persoon wordt bedoeld - zeker niet in de liberaal-individualistische interpretatie. Het onderwerp Juche is ook een collectief onderwerp, dat belichaamd is in de mensen, in de natie. In wezen is Juche nationalisme, maar alleen radicaal socialistisch.

Hier is een korte maar zeer uitgebreide beschrijving van deze merkwaardige doctrine, gegeven "van buitenaf": "De massa's zijn het onderwerp van de sociale beweging. Een natie met een hoog gevoel van nationale trots en revolutionaire waardigheid is onoverwinnelijk. In tegenstelling tot de kapitalistische economie, die streeft naar winst, is het hoofddoel van de socialistische onafhankelijke economie het voldoen aan de behoeften van het land en de bevolking. De mensen van elk land zijn verplicht om niet alleen te vechten tegen agressie en slavernij, voor de consistente verdediging van hun onafhankelijkheid, maar ook tegen imperialisme en overheersing, die inbreuk maken op de onafhankelijkheid van de volkeren van andere landen. Om een ​​landelijk en landelijk verdedigingssysteem op te zetten, is het noodzakelijk om het hele volk te bewapenen en het hele land in een fort te veranderen. Een revolutie is een strijd van de volksmassa's om hun behoefte aan onafhankelijkheid te realiseren. Werkeloos toekijken, wachten tot alle noodzakelijke voorwaarden rijpen, komt neer op het opgeven van de revolutie. Om een ​​juiste kijk op de revolutie te krijgen, is het absoluut noodzakelijk om een ​​gevoel van onbaatzuchtige toewijding aan de partij en de leider als basis van opvoeding te stellen. (A. Alexandrov. "Juche-ideeën").

Het is ideologie, politiek. Maar hoe zit het met de economie? Het is algemeen aanvaard dat de nationale economie van de DVK een puur gecentraliseerde, bestuurlijke economie is van de zogenaamde. type "kazerne-communistisch". Maar dit is weer een andere mythe. Er is nooit een soort bevroren, stagnerend systeem geweest in de DVK. Ze deden pogingen om het systeem van gepland beheer van de economie te reorganiseren. Daarbij is niet alleen van bovenaf, maar ook van onderaf begonnen met het opstellen van planningsdoelen.

Bovendien begonnen er in het land "markthervormingen", bedoeld om voorwaarden te scheppen voor particuliere ondernemersactiviteiten in de omstandigheden van "marktloos" en gepland socialisme. Directeuren van fabrieken en fabrieken konden hun eigen loon bepalen en veel extra prikkels invoeren. In de landbouw zijn boerderijen in opkomst en hebben kolchozen het recht gekregen om zelf over de overtollige gewassen te beschikken. Veel beperkingen op het gebied van distributie worden opgeheven.

Hier zou het interessant zijn om te verwijzen naar de mening van professor A. Lankov van de Kukmin University (Seoul): uitwisseling - zelfs privébaden. Vervolgens begonnen degenen die in kleine bedrijven opstonden grotere ondernemingen te openen, zoals mijnen en zoutziederijen. ("Man van de leider: hoe zakenmensen in Noord-Korea leven")

Dit alles is als het ware een functie van de socialistische economie, soms is het moeilijk om een ​​particuliere onderneming van een staatsonderneming te onderscheiden, dus dit alles is met elkaar verweven. Als zodanig is er geen kapitalistische manier van leven, maar er is een effectief gebruik van persoonlijke activiteit - ten voordele van de hele economie van het land. A. Lankov merkt op: “De houding van de Noord-Koreaanse autoriteiten tegenover alles wat er gebeurt, was en blijft ambivalent. Aan de ene kant voeren ze van tijd tot tijd campagne tegen privézaken. Dergelijke acties werden met name actief uitgevoerd in 2005-2009 (maar zelfs toen kwam het meestal niet tot arrestaties - ze bleven beperkt tot economische druk). Aan de andere kant tolereren de autoriteiten ondernemers…”

Het is duidelijk dat de leiding van de partij en het land zelf zich niet op deze hervormingen richt, geen "marktwaarden" wil promoten en daarbij veel mensen wil betrekken. Hier is de mening van een andere deskundige, regionaal directeur voor Azië en Afrika en hoofd van de afdeling regionale projecten van de Russkiy Mir Foundation, G. Toloray: Zelfs als er hervormingen zijn, zullen ze anders heten. Maar als we het gesprek over het conceptuele apparaat terzijde schuiven, dan wil ik je eraan herinneren dat ze in Noord-Korea, zelfs vóór Kim Jong-un, probeerden iets te veranderen. Het is duidelijk dat er ook nu nog veranderingen plaatsvinden... hervormingen hoeven lang niet altijd gepaard te gaan met volledige openheid. Het was het Chinese model - "hervormingen en openstelling", en laat de DVK zijn eigen model creëren. Het is mogelijk." (“De DVK staat aan de vooravond van hervormingen.” Interview afgenomen door O. Kiryanov, gepubliceerd in Rossiyskaya Gazeta.)

Hoe je ook denkt over het Noord-Koreaanse model van socialisme, je kunt niet anders dan toegeven dat de DVK een land is dat erin is geslaagd originaliteit te combineren met dynamische ontwikkeling. Eendimensionale oordelen zijn hier ongepast.
auteur:
Originele bron:
http://www.zavtra.ru/content/view/realnost-chuchhe/
90 commentaar
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. Baikal
  Baikal 18 mei 2014 06:51
  + 13
  Goed gedaan zijn ze, wat je ook zegt. Ze leven nog steeds in zeer moeilijke omstandigheden en verliezen zichzelf niet.
  Er valt veel te leren, mede-Slaven.
  En alles komt grotendeels van iets - ze hebben de verrotting aan de top gewurgd en het land werkt zoals het hoort. Opmerking voor de president, om zo te zeggen...
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 07:28
   +3
   Citaat: Baikal
   Er valt veel te leren, mede-Slaven.

   Ben je zelf wel eens in Noord-Korea geweest? In de kist zag ik hun leringen... in witte, zonachtige pantoffels.
   1. Baikal
    Baikal 18 mei 2014 07:42
    +2
    Beste, ik heb het niet over lopen in formatie, maar over cohesie in het aangezicht van meerdere externe bedreigingen.
    Lees aandachtig.
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 07:46
     +5
     Citaat: Baikal
     , maar over cohesie in het licht van meerdere externe bedreigingen.

     Er is daar geen samenhang, niet verzinnen. Wat op tv wordt getoond en aan journalisten wordt verteld, is heel anders dan de werkelijkheid. Open de grenzen voor ze en ze zullen massaal wegrennen uit hun zon- en zijn paradijs.
     1. Baikal
      Baikal 18 mei 2014 07:54
      +7
      Dus als je in Tahiti was - nou ja, schrijf een artikel, geef aan waar de journalisten uploaden, open de vraag, beschrijf je indrukken - alles is zoals het zou moeten zijn. Er zal meer vertrouwen in je zijn op VO dan op linkse artikelen.
      En dan gooi je jezelf naar iedereen, hamer jezelf met je hiel in de borst. Waarvoor? wenk
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 08:01
       +9
       Citaat: Baikal
       En dan gooi je jezelf naar iedereen, hamer jezelf met je hiel in de borst. Waarvoor?

       Ik heb mezelf niet op je geworpen, ik zeg het je zoals het is. De auteur presenteert zout onder zoet. En als je schrijft dat we iets van hen kunnen leren, dan moet je daar zelf heen rijden en een artikel schrijven.
       Ik heb niets van ze te leren.
       Maar je bent op vakantie, als je je ergens haast, dan is het zeker niet in de DVK, nietwaar wenk
     2. sneeuwstorm
      sneeuwstorm 18 mei 2014 08:17
      +9
      Open de grenzen voor ze en ze zullen massaal uit hun zon- en zijn paradijs komen rennen.

      Zoals je het 23 jaar geleden deed, zijn jullie Russen, zodat je voor een onbetekenende periode naar historische maatstaven ervan overtuigd zult zijn dat je nergens wordt verwacht, bovendien mogen ze je niet zoals voorheen. Maar er is een aanzienlijk verschil tussen de Russen en ons, jij was het die de fakkel van de doctrine opstak, die wij, naar ons beste vermogen, langer proberen te dragen en je liet het niet vallen uit zwakke handen , maar gooide het gewoon weg als (zoals je dacht) overbodig. Wat denk je, is het gemakkelijk om binnen je mogelijkheden te leven (beperkt door langdurige sancties) voor het hele volk, omringd door landen die "kauwen" in de schulden?
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 08:25
       +2
       Citaat van blizart
       . Wat denk je, is het gemakkelijk om binnen je mogelijkheden te leven (beperkt door langdurige sancties) voor het hele volk, omringd door landen die "kauwen" in de schulden?

       Nou, maak een ritje in de DVK, geef wat geld uit, help de begroting van het land, maar nee, je haast je naar Cyprus of ergens anders, maar niet in de DVK.
       1. Ptah
        Ptah 18 mei 2014 12:52
        +3
        Hallo Sascha!
        Maar weet je, ik zou een weekje naar de Kims rijden...
        Alle soorten Bulgarije en Egypte zijn bekend, ik wil proberen in het "totalitaire regime" te duiken. Hoe val je in een zorgeloze jeugd als pionier.
        Overigens wil ik iedereen feliciteren.
        Fijne pioniersdag! Met de komst ... Nou ja, met de afgelopen kindertijd.
        Ik zou graag willen geloven dat iedereen zorgeloos is ...
        1. Alexander Romanov
         Alexander Romanov 18 mei 2014 13:48
         +2
         Citaat van ptah
         Hoe val je in een zorgeloze jeugd als pionier.

         Hallo Vadim Ga, dat is iets, maar de pioniers zijn er, als ongesneden honden lachend Ze geven je zelfs een stropdas als je het vriendelijk vraagt.
         Citaat van ptah
         Fijne pioniersdag!

         Ik weet zelfs nog hoe ik mijn stropdas moest knopen knipoogde
   2. Ujin61
    Ujin61 18 mei 2014 09:24
    +1
    Als je daar bent geweest, schrijf dan op wat je hebt gezien.
  2. copper49
   copper49 18 mei 2014 09:35
   +2
   Natuurlijk is alles geweldig in dit Noord-Korea. Allereerst met het Juche-idee. Maar hoe het er in de reële economie aan toe gaat, hoe de mensen leven - geen specifiek woord. Ze zijn arm, heel arm. En ze hebben een leger - meer dan een miljoen mensen, met een bevolking van 23 miljoen. En de VS voedden en voedden ze en stuurden honderdduizenden tonnen tarwe. Vergelijk nu met Zuid-Korea. Over welke dynamiek van de economie kunnen we praten als ze deze dynamiek, en in het algemeen de toestand van hun economie, geheim houden? Met zo'n aanpak zou het mogelijk zijn om het Pol Pot-regime in Cambodja te bezingen, er zullen altijd plussen zijn. Indien gewenst. Als je de nadelen doorstreept.
   1. afbreken
    afbreken 18 mei 2014 11:24
    +3
    Over welke dynamiek van de economie kunnen we praten als ze deze dynamiek, en in het algemeen de toestand van hun economie, geheim houden?
    Dus als er geen informatie is, moet worden gezegd dat deze niet bestaat. Maar niet:
    De media verwijzen naar slechts één bron: een bericht in de Britse krant Daily Mail. En deze krant verwijst op zijn beurt naar de Zuid-Koreaanse krant Chosun Ilbo... Tegelijkertijd deed Chosun Ilbo zelf eenvoudig verslag van... zonder ergens naar te verwijzen.

    Shit.... oh, sorry, DEMO-cratische media zouden boven zulke trucs moeten staan. Draag en zaai goed en helder, wees glashelder en onbevooroordeeld...
    Waar is dit allemaal?
    Ik zal de eerste zijn die "veroordelen" richting de DVK roept, als ze mij op de feiten bewijzen dat ze slechteriken zijn. En de bovenstaande onhandige methoden van het OBS-niveau en de kreten "Stop de dief!" voor mij een lege zin en, as-beeeee, een hint naar de onreinheid van de stemmen.
    Nou, over armoede ... Armoede is geen ondeugd. Vooral als tientallen jaren lang een stel bevroren hulken met eik constant buiten de poorten dienst hebben gedaan en ze de tuin niet mogen verlaten, zelfs niet naar de apotheek.
   2. yushch
    yushch 18 mei 2014 11:38
    +1
    NOU, NU VERTELDE JE OVER DE MINUSSEN, EN JE HEBT NIET OVER DE PLUSPEN GEZEGD. EN DE AUTEUR MAAKTE ALLES PRECIES IN DE BEURT.
  3. En wij hosten
   En wij hosten 18 mei 2014 20:40
   +2
   Citaat: Baikal
   Goed gedaan zijn ze, wat je ook zegt. Ze leven nog steeds in zeer moeilijke omstandigheden en verliezen zichzelf niet.
   Er valt veel te leren, mede-Slaven.
   En alles komt grotendeels van iets - ze hebben de verrotting aan de top gewurgd en het land werkt zoals het hoort. Opmerking voor de president, om zo te zeggen...

   Noord-Korea is het slimste en vrolijkste land!!! kameraad


   Noord-Korea is een leider in hightech arbeid en gelijkheid!!!kameraad


   Noord-Korea heeft het beste openbaar vervoer ter wereld!!! kameraad


   Gratis huisvesting is beschikbaar voor iedereen in Noord-Korea!!! kameraad


   Noord-Korea staat bekend om zijn commerciële diversiteit!!! kameraad


   ....en voedselovervloed!!! kameraad


   Inwoners van de DVK huilen regelmatig van geluk !!! kameraad
   1. bouwer
    bouwer 18 mei 2014 21:27
    +2
    Met een sterk verlangen kun je zo'n selectie foto's over Israël (en over elk ander land) maken dat je haren overeind gaan staan.
    1. bouwer
     bouwer 18 mei 2014 21:30
     0
     Trouwens, de Arabieren doen dit constant... En niet alleen de Arabieren.
     1. En wij hosten
      En wij hosten 18 mei 2014 22:39
      +1
      Citaat: bouwer
      Trouwens, de Arabieren doen dit constant... En niet alleen de Arabieren.

      Nou, de vlag is in hun handen, mensen hier verhongeren niet, ze leven niet in onhygiënische omstandigheden, alles is in orde met de economie, sociale diensten en medicijnen redden het. En een foto van een eenzame dakloze alcoholist weerspiegelt niet de algemene situatie, en het is niet verboden om zoiets met ons te fotograferen.

      Hier - alsjeblieft, het spijt me niet lachend

    2. En wij hosten
     En wij hosten 18 mei 2014 22:28
     +1
     Citaat: bouwer
     Met een sterk verlangen kun je zo'n selectie foto's over Israël (en over elk ander land) maken dat je haren overeind gaan staan.

     Het is mogelijk, ik beweer niet, maar dit is een fotoselectie van hun DAILY toevallig gefilmd door toeristen vanwege een vergissing van hun GB.
     In andere landen staat alles lijnrecht tegenover elkaar, gewone mensen schieten een volkomen normaal beeld, en alleen volgorde trekt al het vuil naar de oppervlakte.
     In de DVK, Aangepaste foto's laten zien hoe iedereen pijn doet, en gewone mensen schieten DIT! te vragen
  4. wonderbaarlijk
   wonderbaarlijk 19 mei 2014 01:17
   +1
   Moeten ze in moeilijke omstandigheden leven? je kunt tenslotte een schijn van een communistische staat opbouwen, hun huidige onderleider afwerpen en niet in slavernij leven met de gouden jongen - de keizer van heel Noord-Korea. Misschien wordt het leven beter?
 2. Polarfox
  Polarfox 18 mei 2014 07:16
  +4
  Respect voor de auteur en een plus uit het hart. We hebben steeds meer bipolaire oordelen op basis van gefrituurde feiten van internet, maar hier benaderde een persoon het onderwerp serieus, bestudeerde de kwestie zorgvuldig van alle kanten. Dit spreekt boekdelen over de professionaliteit van de journalist. Ik ben blij voor mijn collega, en zelfs een beetje jaloers. In de drukte van redactionele zaken is het niet altijd mogelijk om feiten zo zorgvuldig te "zuigen" om dergelijk gedetailleerd materiaal "op de berg" uit te geven.
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 07:30
   +1
   Citaat van polarfox
   om dergelijk gedetailleerd materiaal "op de berg" uit te geven.

   En wat is objectiviteit?
   1. afbreken
    afbreken 18 mei 2014 11:29
    +2
    En wat is objectiviteit?
    Met alle respect. Als je gedetailleerde informatie hebt uit persoonlijke ervaring - deel het, denk erover na, bespreek het. Er is immers een informatievacuüm op het gezicht.
    niet hebben? - Wees niet zoals de Daily Mail en Joseon Ilbo.
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 12:41
     +2
     Citaat van abracadabre
     Er is immers een informatievacuüm op het gezicht.

     En heb je je ooit afgevraagd waar deze stofzuiger mee te maken heeft? Ik was daar in de vroege jaren 2000, dus iedereen aan de grens werd ziek van zowel de telefoon als de camera. Voor hun prijzen, zoals in de USSR, maar voor toeristen zijn ze exorbitant, zelfs voorgoed. een cent en je hebt echt genoeg 100 roebel om de hele avond goed te zitten en toch te hebben. Nou ja, er is ook een probleem, als iemand de politie belt, word je dom binnengeharkt, de Russische nationaliteit doet er niet toe. Toen was het moeilijk, zelfs gewoon om te gaan winkelen alleen zonder touroperator. Nu is het niet makkelijker, bijna alles is hetzelfde. Dus er is niets te zeggen over een vorm van vrijheid, het echte regime, zelfs niet voor toeristen.
     1. afbreken
      afbreken 18 mei 2014 12:53
      +2
      de echte modus, zelfs voor toeristen.
      Misschien in de eerste plaats voor toeristen.
      :)

      Heb je toen iets geleerd over de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale bescherming? Populaire vrijetijdsbesteding? Ze hebben tenslotte geen Dom-2 en allerlei Instagrams met schooljongenchats en ZHZhchka's. Misschien lezen ze graag boeken over "ruimteschepen surfen" of sporten ze graag. Of gewoon 's avonds chronisch uitslapen van totalitaire slavenarbeid?

      PS Ik ben blij dat ik je heb verplaatst om te delen.
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 13:26
       +2
       Citaat van abracadabre


       Heb je toen iets geleerd over de gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale bescherming?

       Ja, voor dergelijke vragen op straat zullen ze je niet zomaar binnenharken, ze zullen je in de gevangenis stoppen en het ministerie van Buitenlandse Zaken zal niet helpen lachend
       Citaat van abracadabre
       Populaire vrijetijdsbesteding?

       Drink bier in bars en ontspan op straat, midden in de grasvelden van de parken van mensenmassa's Ze hebben nergens te drinken te vragen
       Citaat van abracadabre
       Nee, want ze hebben Dom-2

       Natuurlijk niet, er was toen maar 1 kanaal. Ja, en nu zeggen ze dat het is gebleven. Ze praten altijd over de overwinningen van de partij en persoonlijk de zon-achtige lachend
       Citaat van abracadabre
       Misschien lezen ze graag boeken over "ruimteschepen surfen" of sporten ze graag

       Ik kan hier makkelijker met ze praten dan daar.Ze schrikken domweg terug als je naar ze toe rijdt. zekeren
     2. Mikhail Filippov
      Mikhail Filippov 30 november 2017 17:10
      0
      U kunt foto's maken in Noord-Korea. Maar wat de gids zal toestaan. Je kunt niet alleen spelen. Alleen met een gids. De mobiele telefoon wordt niet opgenomen. Je kunt onder andere als student naar de DVK gaan om de Koreaanse taal te studeren of als lid van de Communistische Partij - om vertrouwd te raken met de ideeën van Juche
 3. Wikitoor
  Wikitoor 18 mei 2014 07:20
  +2
  Er is heel weinig informatie over dit land en onze journalisten gaan daar niet heen.
  Alles verschijnt in het zwart.
  Maar wat er gepubliceerd wordt, is niet bemoedigend.
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 07:29
   +3
   Citaat van wiktoor
   Er is heel weinig informatie over dit land en onze journalisten gaan daar niet heen.

   Maak zelf een ritje, voel je miljonair.Voor 100 roebel kun je lekker uitrusten in een lokale bar en nog wat over hebben.
   1. user1212
    user1212 18 mei 2014 07:41
    +1
    Wat is ervaring? Waren daar?
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 07:48
     +3
     Citaat van gebruiker1212
     Wat is ervaring? Waren daar?

     Er was een tweede keer als ik ga, ik heb nog nooit een grotere verzwakking gezien.
     1. ramboek
      ramboek 18 mei 2014 08:04
      +2
      Ik zie geen foto-essay met "debilisme", ik zie alleen een solide "bla bla".
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 08:11
       +5
       Citaat van rambook
       Ik zie geen foto-essay met "debilisme", ik zie alleen een solide "bla bla".

       Rijd erheen en kom er bij aankomst achter dat je camera daarheen wordt gebracht, net als een mobiele telefoon, ze geven je een mobiele telefoon, maar dan een andere.
       Hier in de commentaren was er niet één in de DVK, maar iedereen bewondert, WAT ????????????
       De mensen worden niet slimmer, maar blijkbaar dommer. En het allerbelangrijkste: ze schrijven dat het daar allemaal prachtig is. Dan is het maar de vraag of je daar niet iedereen met kicks naartoe rijdt.
       1. afbreken
        afbreken 18 mei 2014 11:33
        +1
        Hier in de commentaren was er niet één in de DVK, maar iedereen bewondert, WAT?
        Ik bewonder niet, maar ik eis informatie. Zoals de meeste aanwezigen trouwens. Leeftijd en horizon zijn niet hetzelfde om alles kritiekloos waar te nemen, naar het voorbeeld van dezelfde maydauns.
        Je gooit samenzweerderig betekenisvolle zinnen van een persoon die daar is geweest, maar geeft niets gedetailleerds.
        wenk
        Probeer niet te delen
        hi
        1. Alexander Romanov
         Alexander Romanov 18 mei 2014 12:44
         +1
         Citaat van abracadabre
         Ik bewonder niet, maar ik eis informatie. Zoals de meeste aanwezigen overigens.

         Ja?
         Citaat: Baikal
         Goed gedaan zijn ze, wat je ook zegt. Ze leven nog steeds in zeer moeilijke omstandigheden en verliezen zichzelf niet.
         Er valt veel te leren, mede-Slaven.

         Citaat van polarfox
         Respect voor de auteur en een plus uit het hart. We hebben steeds meer bipolaire oordelen op basis van gefrituurde feiten van internet, maar hier heeft iemand het onderwerp serieus benaderd

         Hij vond dit vooral leuk, hij schaamt zich niet dat hij dit artikel van internet heeft geplukt.Iedereen wil horen wat hij wil horen en niet meer.
         1. afbreken
          afbreken 18 mei 2014 13:00
          0
          Citaat van abracadabre
          Ik bewonder niet, maar ik eis informatie.

          Ja?
          Citaat: Baikal
          Citaat van polarfox

          Hmm... Ik denk dat het enigszins onjuist is om een ​​gelijkteken te plaatsen tussen mijn standpunt en het standpunt van derden.
          1. Alexander Romanov
           Alexander Romanov 18 mei 2014 13:27
           +3
           Citaat van abracadabre
           Hmm... Ik denk dat het enigszins onjuist is om een ​​gelijkteken te plaatsen tussen mijn standpunt en het standpunt van derden.

           Ik zou niet wedden als...
           Citaat van abracadabre
           . Zoals de meeste aanwezigen trouwens.

           De meesten geven domweg plus, min en boogut aan een ander onderwerp.
       2. Greenwood
        Greenwood 18 mei 2014 13:46
        +1
        Sinds enkele jaren neemt niemand een camera of een mobiele telefoon mee, ook al zouden ze het lezen. Hiermee kunt u uw eigen simkaart gebruiken, u kunt zelfs een simkaart kopen om binnen het land te bellen en het mobiele net te gebruiken. Alleen het leger en de militaire uitrusting mogen niet worden gefotografeerd. Het land is niet rijk, maar het leven is er duidelijk beter dan in welke draad dan ook in Laos, Cambodja, Myanmar, Pakistan of India. En dit ondanks het feit dat de DVK, in tegenstelling tot de meeste van deze landen, onderworpen is aan alle denkbare en onvoorstelbare sancties. Het leger van het land wordt algemeen beschouwd als een van de sterkste en talrijkste ter wereld. Schep hij is een primeur.
        1. Mikhail Filippov
         Mikhail Filippov 30 november 2017 17:12
         0
         Ik zou het beter zeggen: je kunt een foto maken van wat de gids toestaat
      2. GRAY
       GRAY 18 mei 2014 10:38
       +1
       Foto's met commentaar 2004. http://www.enlight.ru/camera/dprk/
       1. Alexander Romanov
        Alexander Romanov 18 mei 2014 13:35
        +1
        Citaat van GREY
        Foto's met commentaar 2004

        Dit is een foto niet van een gewone winkel, maar puur voor buitenlanders.In 004 was het niet veel anders dan in 2002, er was een golyak in de winkels, zoals we in 1988 hadden toen alles op coupons stond.
     2. De opmerking is verwijderd.
 4. Fedor Boltov
  Fedor Boltov 18 mei 2014 07:31
  -4
  Gisteren zong Prochanov over deze reserve van geluk, vandaag hier, als de VN herhaaldelijk de hongersnood in de DVK officieel heeft erkend. En de afwijzing van zijn nucleaire programma voor olie en voedsel. Het land heeft een leger dat gelijk is aan het onze. Er is niet eens een goelag, er is een concentratiekampland. Het is goed voor de auteurs om hier te wonen, maar om daar over "geluk" uit te zenden. Doet me denken aan de film "Window to Paris", dat dit geluk al lang voorbij is voor ons.
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 07:50
   +2
   Citaat: Fedor Boltov
   Gisteren zong Prochanov over deze reserve van geluk

   Ik zag deze onzin ook, Prochanov reed als een oncontroleerbare stoomlocomotief lachend
   1. sneeuwstorm
    sneeuwstorm 18 mei 2014 08:20
    +1
    De woorden van Prochanov, gericht aan jou en Korea, zijn het over een beetje andere dingen eens.
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 08:27
     +1
     Citaat van blizart
     De woorden van Prochanov, gericht aan jou en Korea, zijn het over een beetje andere dingen eens.

     Ga naar Noord-Korea, waarom zit je hier, ga vrij en gelukkig leven als je kunt lachend Krijg een prestigieuze baan waarvoor je 20 dollar per maand krijgt, tegen het officiële tarief. Tegen het zwarte markttarief ontvang je 5-7 dollar. Veel succes op je reis. was
     1. sneeuwstorm
      sneeuwstorm 18 mei 2014 09:07
      +5
      Ga naar Noord-Korea, waarom zit je hier, ga vrij en gelukkig leven als je kunt
      Roman, gelukkig voor jou zit ik hier niet (in Rusland) en verhuis ik naar het gebied waar we gedwongen zijn hervestigd, jouw staat is trouwens waar voor de steekproef van 37 jaar. Ik kan ook naar Zuid-Korea verhuizen (gemakkelijk), maar onze tragedie is dat we mensen van de Russische cultuur zijn geworden, als gevolg van historische processen waar je geen rekening mee houdt in je redenering. We zijn zo Russisch dat we zelfs in haast zullen schrijven eet niet, maar ga en we zijn zo Russisch dat we dit niet eens tegen je zouden zeggen (als je toevallig bij ons woont)
  2. Baikal
   Baikal 18 mei 2014 08:10
   + 12
   Citaat: Fedor Boltov
   Godzijdank dat dit geluk al lang voorbij is voor ons.   Echt, het is goed dat het allemaal voorbij is, toch? ..
   1. Alexander Romanov
    Alexander Romanov 18 mei 2014 08:29
    +5
    Citaat: Baikal
    Echt, het is goed dat het allemaal voorbij is, toch? ..

    Sobchak voor wie gepost? Ze probeert niemand nodig te hebben en Rusland in het bijzonder.
    1. Baikal
     Baikal 18 mei 2014 08:44
     +2
     Sobchak voor wie gepost?

     Blijkbaar voor Fedor Boltov.
     Visueel niveau van cultuur. Hou je niet van sopcak? Je kunt elk ander "jeugdpictogram" op zijn plaats zetten.
     1. Alexander Romanov
      Alexander Romanov 18 mei 2014 08:51
      +4
      Citaat: Baikal
      Je kunt elk ander "jeugdpictogram" op zijn plaats zetten.

      Met welke sneeuwstorm werd dit paard een icoon van de jeugd? Je bent hier op de site, kijk wat de jeugd over haar denkt en schrijft.
      1. Baikal
       Baikal 18 mei 2014 09:28
       +3
       Ze is slechts een symbool van die onzuiverheden die uit de tv stromen en een symbool van die 'waarden' die de westerse 'cultuur' ons probeert bij te brengen.
       Ik weet niet op welke planeet je specifiek leeft, dus ik zal je het nieuws vertellen - het bestaat en wordt nog steeds breed uitgemeten in de media, hoe jammer het ook is. En de invloed van haar soort op de jongere generatie ontkennen is net zo stom als doen alsof ze het niet opmerkt. Als alle jongeren uit je klokkentoren deze porno hebben afgewezen, is alles in orde - ik ben blij voor je. In werkelijkheid zijn de dingen een beetje anders.
 5. ALEX74
  ALEX74 18 mei 2014 07:34
  +4
  Koreanen zijn normale jongens, ik heb met ze gesproken - ze zijn echte patriotten van hun land, en niet zoals velen van ons.
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 07:52
   +4
   Citaat: Alex74
   Koreanen zijn normale jongens, ik heb met ze gesproken, het zijn echte patriotten van hun land

   Ze werken veel in onze stad, ze drinken veel bier, hun favoriet is Baltic 9. Wat patriottisme betreft, zelfs ik heb het niet gezien.Gewone mannen haastten zich naar hun werk.
   1. ALEX74
    ALEX74 18 mei 2014 07:58
    +1
    Ik heb met ze samengewerkt en veel gepraat.
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 08:30
     +1
     Citaat: Alex74
     Ik heb met ze samengewerkt en veel gepraat.

     Nou, zeg ik, ze houden helemaal niet van drinken lachend
   2. sneeuwstorm
    sneeuwstorm 18 mei 2014 08:23
    +1
    Zijn dit Sovjet-Koreanen? (wat ik niet geloof), Koreanen uit de Republiek Kazachstan? (wat ik helemaal niet geloof), maar als ze uit de DVK komen, waarom dan al dat gedoe over de Goelag, concentratie kamp, ​​enz.
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 08:39
     +2
     Citaat van blizart
     Zijn het Sovjet-Koreanen? (wat ik niet geloof), Koreanen uit de Republiek Kazachstan? (wat ik helemaal niet geloof)

     In de DVK drinkt iedereen massaal bier - het is daar gebouwd, bijna tot een sekte. Als ze hier komen, proberen ze alles wat brandt lachend
     Rij in ieder geval naar het Verre Oosten en dan geloof je zelf alles.
     1. sneeuwstorm
      sneeuwstorm 18 mei 2014 09:10
      +1
      Welnu, de Finnen, het baken van de beschaving, komen naar jou toe voor hetzelfde.
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 09:54
       +2
       Oké, ik heb niet meteen geantwoord.
       Citaat van blizart
       voor jou hetzelfde.
       Je bent zo gerussificeerd dat je niet naar ONS schrijft, maar naar JOU. Dat heb ik gemerkt.
       1. sneeuwstorm
        sneeuwstorm 18 mei 2014 12:03
        +1
        Ik werd gerussificeerd, maar ik woon (helaas) niet in Rusland, dus ik kom toch naar je toe
        1. Alexander Romanov
         Alexander Romanov 18 mei 2014 12:46
         +2
         Citaat van blizart
         Ik werd gerussificeerd, maar ik woon (helaas) niet in Rusland, dus ik kom toch naar je toe

         Het is des te vreemder om S.Koreitsev en Finnen te vergelijken die naar alcoholtours komen: sommigen hebben al deze overvloed niet gezien, terwijl anderen naar Rusland komen, omdat het goedkoper is om hier dronken te worden.
 6. Vrije wind
  Vrije wind 18 mei 2014 08:11
  +1
  Ik hield van de uitspraak van Kim Il Sung, communisme, nationalisme, geloof in God - zijn machteloos als er geen natie is! In Korea zijn er natuurlijk voor ons natuurlijk veel onbegrijpelijke dingen. Ja, en ze kozen voor een soort exotische executies, toen werden 10 generaals neergeschoten uit een mortier, omdat ze niet erg hard huilden op de begrafenis van Kim Jong Il, en vervolgens uit een vlammenwerper. Ja, de kapitein van het Rode Leger, Kim Il Sung, heeft Noord-Korea gecreëerd, het bestaat. ontwikkelt. Maar hier is een soort Eun, naar mijn mening, nou, zijn dak gaat eraan of zoiets.
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 08:31
   0
   Citaat: Vrije wind
   Maar hier is een soort Eun, naar mijn mening, nou, zijn dak gaat eraan of zoiets.

   Hier kun je zeker van zijn.
   1. sneeuwstorm
    sneeuwstorm 18 mei 2014 08:55
    +1
    Zeg eerlijk tegen jezelf: zou je absoluut niet willen dat Serdyukov relatief gezien op dezelfde manier wordt behandeld als corrupte ambtenaren in Korea? Die. laten we zeggen dat ze hem hebben neergeschoten ... met een houwitser!
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 09:02
     +4
     Citaat van blizart
     corrupte ambtenaren in Korea? Die. laten we zeggen dat ze hem hebben neergeschoten ... met een houwitser!

     Volgens de leiders van de DVK kennen ze geen corruptie! Ze hebben verraders van het idee Wat betreft de executies met houwitsers en mortieren, ik ben niet zo overweldigd door mijn hoofd.
     Guilty-psad nah *** en confisqueer alles tot op de cent.
     Daarom is mijn antwoord aan u dat ik geen houwitserexecuties steun - dit is onverholen schizofrenie.
 7. Baikal
  Baikal 18 mei 2014 08:32
  +2
  Ik vond interessante foto's en alleen verslagen over de reis van A. Lebedev naar het noorden. Korea.
  Aanrader, leerzaam!

  http://tema.ru/travel/north-korea-1/
  http://tema.ru/travel/north-korea-2/
  http://tema.ru/travel/north-korea-3/
  http://tema.ru/travel/north-korea-4/
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 08:37
   +1
   Citaat: Baikal
   Aanrader, leerzaam!

   Ja, vooral deze. lachend

   Om lokale bewoners niet in de verleiding te brengen om over zee naar het buitenland te varen, is de hele kustlijn (in dit geval langs de Japanse Zee) uitgerust met bulkschachten, waarvoor een hek met prikkeldraad en spanning staat . Filmen is uiteraard verboden.
   Glorie aan de DVK, glorie aan het meest vrije land ter wereld Shiza is compleet was
   1. Baikal
    Baikal 18 mei 2014 08:42
    0
    Het gaat hierover wenk
    Dit is een iets ander materiaal dan in het artikel)
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 08:53
     0
     Citaat: Baikal
     Dit is een iets ander materiaal dan in het artikel)

     Dat is de realiteit! Dus wat probeer je te illustreren?
     1. Baikal
      Baikal 18 mei 2014 09:37
      +2
      Dat is de realiteit! Dus wat probeer je te illustreren?

      Het artikel richt zich veel op de Juche-filosofie en hoe Noord-Korea (als land) zich hoe dan ook in de wereld heeft gepositioneerd. En dat maakt dat ik ze respecteer.
      Eigen idee en verlangen naar zelfstandigheid. Waarom geen voorbeeld?
      In de voorgestelde fotorecensies en notities - de realiteit van het leven in de DVK. Daarom probeer ik het onderwerp gediversifieerd te beschouwen. Om je te parafraseren:
      Dat is de realiteit! Dus waarom ben je weer ongelukkig?
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 09:48
       0
       Citaat: Baikal

       In het artikel staat de Juche-filosofie centraal

       Filosofie zelf heeft God vervangen door mensen.Hun God is als een zon en er is niemand boven hem.
       Citaat: Baikal
       Eigen idee en verlangen naar zelfstandigheid. Waarom geen voorbeeld?

       Nou, wat het heeft gebracht een land dat geen mineralen heeft. Rusland kan en zal een volledig onafhankelijke economische staat worden, maar de DVK is dat niet. Nu overleven ze met de hulp van de VN, China en, ongelooflijk, maar de belangrijkste vijanden van de Verenigde Staten en Zuid-Korea Hier en alle autonomie.
       Citaat: Baikal
       . Daarom probeer ik op verschillende manieren over het onderwerp na te denken.

       Dat kun je niet uit het artikel opmaken.
      2. evgen762
       evgen762 18 mei 2014 16:09
       +3
       Ik ben het helemaal eens met jou. Een nogal arm land, praktisch afgesneden van het hele systeem van wereldhandel en productie, leeft. Maar ze is niemand iets verschuldigd, ze voorziet in haar eigen onderhoud en verkoopt zelfs wapens (er is een wetenschappelijke school en productie), mineralen (er is productie van productiemiddelen), en waarschijnlijk nog iets anders (kernenergie, raketprogramma). Welk land kan zich hierop beroemen?
       Onhandig - maar oké.
   2. sneeuwstorm
    sneeuwstorm 18 mei 2014 09:27
    0
    Daarvoor werd de Berlijnse Muur opgetrokken. Denk je nog steeds dat "ontsnappen naar het Westen" door het hele land de moeite waard was om al je prestaties te vertrappen?
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 09:49
     0
     Citaat van blizart
     Denk je nog steeds dat "ontsnappen naar het Westen" door het hele land de moeite waard was om al je prestaties te vertrappen?

     Ik spreek nu namens de DVK, zijn daar al successen geboekt?
     1. sneeuwstorm
      sneeuwstorm 18 mei 2014 12:25
      +1
      Ik spreek nu namens de DVK, zijn daar al successen geboekt?
      Vergeef de banaliteit: kernwapens en hun overbrengingsmiddelen onder volledige sancties, evenals de verkoop (!) van productietechnologieën, aan Pakistan en Zuid-Afrika. Ik ga niet met je in discussie over sociale kwesties, ik vraag alleen of je denkt dat de belangrijkste libertaire boodschap die in de opmerking wordt uitgedrukt correct is: waarom ben je zo arm als je zo slim bent?
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 12:50
       +1
       Citaat van blizart
       Vergeef de banaliteit: kernwapens en hun overbrengingsmiddelen onder volledige sancties

       Vergeef me, de vraag blijft wie de technologie aan hen heeft overgedragen en de bestelauto's waren goed te zien tijdens de laatste parade in Pyongyang.
       Citaat van blizart
       : Waarom ben je zo arm als je zo slim bent?

       Goede vraag, stel deze vraag aan de eerste Koreaan uit de DVK die tegenkomt, ik ben benieuwd wat je gaat horen wenk
 8. sneeuwstorm
  sneeuwstorm 18 mei 2014 08:47
  +3
  Sobchak voor wie gepost? Niemand heeft haar nodig, en Rusland in het bijzonder
  Hier heb je het over "schizoïden" - Koreanen, maar ondertussen leef je zelf in een fictieve wereld en ontken je de invloed van Sobchak en haar soortgenoten op de mentaliteit (ontken het niet, een aanzienlijk) deel van de Russische bevolking, nogmaals jij zijn zich slecht bewust van deze stemmingen, omdat ze vrijwillig weigeren met hen te communiceren. Ik mag ze ook niet, maar ik ken persoonlijk veel mensen die hun levensstijl als voorbeeld beschouwen, ondanks het feit dat ik geen Rus ben.
  1. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 08:57
   +1
   Citaat van blizart
   de invloed van Sobchak en anderen zoals zij op de mentaliteit ontkennen (

   En hoeveel fans heeft deze gekke dwaas in het land? Je kunt hier een foto van Novodvorskaya bijvoegen, dus wat? Massa's haastten zich onder de vlaggen van Sobchak en Novodvorskaya? Makarevich upi **** tot het punt dat alleen de lui niet naar hem spugen. Mensen hebben al geleerd om zwart van wit te onderscheiden. En het wrijven van de ideeën van Juche hier is net zo moeilijk als je op vakantie laten gaan naar de DVK.
   1. sneeuwstorm
    sneeuwstorm 18 mei 2014 09:18
    +1
    Ik begrijp Roman dat je in het Verre Oosten woont en om ons gekibbel als een echte boeddhist te stoppen, stel ik voor om te toosten: Zodat de reis "naar het Verre Oosten" nooit in "het Verre Oosten" verandert!
    1. Alexander Romanov
     Alexander Romanov 18 mei 2014 09:51
     0
     Citaat van blizart
     Ik begrijp Roman dat je in het Verre Oosten woont

     Ik ben geen Romein.
     Citaat van blizart
     als een echte boeddhist onze keuze, stel ik voor om te toosten:

     Nou, de toast wordt geaccepteerd, het verbaast me dat een BOEDDHIST een TOAST heft. Damal boeddhisten drinken niet lachend
     1. sneeuwstorm
      sneeuwstorm 18 mei 2014 12:12
      +3
      Neem me niet kwalijk, Alexander, maar trouwens, iedereen op onze planeet drinkt in het boeddhisme, er zijn maar heel weinig verboden, alles werkt moeilijker voor ons, en toast is gewoon een veel voorkomende Russische uitdrukking van vriendelijkheid
      1. Alexander Romanov
       Alexander Romanov 18 mei 2014 13:37
       0
       Citaat van blizart
       , en toast is gewoon een veel voorkomende Russische uitdrukking van vriendelijkheid

       Ja, ik begrijp het, ik ben zo sarcasme hi
 9. seingever
  seingever 18 mei 2014 09:20
  +1
  Citaat -- "Hij vestigde de aandacht op het feit dat de media maar naar één bron verwijzen - een bericht in de Britse krant Daily Mail. En deze krant verwijst op zijn beurt naar de Zuid-Koreaanse krant "Joseon Ilbo", bekend om zijn anti-Noord-Koreaanse oriëntatie""".---
  En waarom is het zwak voor ons om onze correspondenten in de DVK officieel te sturen????. Er zijn verdragen, er is een verlangen naar vriendschap en vrede. en er zijn geen correspondenten. Interessant. Minstens één of twee. Of ze gaan niet alleen, alsof er honger is en je geen geld verdient ???
  1. sneeuwstorm
   sneeuwstorm 18 mei 2014 09:34
   0
   Niets, in de omstandigheden van de opkomende realiteit, zoals een confrontatie (wat een aantal) met het Westen, zal elke bondgenoot zijn gewicht in goud waard zijn, en het is moeilijk om een ​​meer consistente tegenstander van het Westen en zijn waarden te vinden. dan de DVK op de planeet. Dus ze gaan licht en beeldhouwen, een verteerbaar vriendelijk beeld
  2. Alexander Romanov
   Alexander Romanov 18 mei 2014 09:52
   +1
   Citaat: Signalman
   En waarom is het zwak voor ons om onze correspondenten in de DVK officieel te sturen ??

   Ja, Prokhanov ging daarheen en gisteren, volgens Vesti, boog hij zoiets dat ik zelf bijna geloofde in het fantastische paradijs van de DVK lachend
   1. muginov2015
    muginov2015 18 mei 2014 11:35
    0
    Prochanov heeft een grammofoon in plaats van een hoofd en een set versleten platen met het manifest van de Communistische Partij.
    1. afbreken
     afbreken 18 mei 2014 13:05
     0
     Prochanov heeft een grammofoon in plaats van een hoofd en een set versleten platen met het manifest van de Communistische Partij.
     Van de communistische partij weet ik het niet. In onze tijd is het buitengewoon moeilijk voor communisten, echt en zichzelf niet zo te noemen. Zeker onder publieke figuren.
     Maar dat hij heel zielig en zelfs verheven is... Ga hier niet naar je oma.
   2. Marsik
    Marsik 18 mei 2014 13:59
    0
    Wat voor een verkeerde aanpak heb je, alles trekt je naar het buitenland om door heel Rusland te zwerven ???)
 10. Oprychnik
  Oprychnik 18 mei 2014 10:23
  +2
  Mijn oudste zoon op Sakhalin woonde 6 jaar in een hostel, vanwaar iedereen in de winter vertrok, want. Hun werk was meestal seizoensgebonden. In de buurt woonden ongeveer 200 gasters uit Noord-Korea in een blokhuis.De eigenaar van het bedrijf waar zijn zoon werkte (overigens onze Koreaan) en mijn zwager, die destijds een hoge functie bekleedde op het ministerie van Binnenlandse Zaken, kwam graag naar hem toe, nou ja, daar dronken ze een hapje, een territorium, een roedel honden. En toen kwamen ze op de een of andere manier aan, dronken behoorlijk hard, en toen begonnen de Koreanen de honden te lokken, die ze vaak gedaan. Woord voor woord volgde een schermutseling. Ina samen met de ideeën van Juche aan... spies!" Ze grepen drie van hen en brachten ze naar de "rechter" in hun gebouw. ​​De zoon slaagde erin ze opzij te duwen en te ontsnappen van de tweede verdieping, belde de politie, liet de honden in de steek, greep een knuppel en rende weg om zijn eigen honden te redden. Tijdens. Tegen die tijd werden de zwager en zijn kameraad de tuin in gebracht, ze begonnen hen met hun voeten te slaan. Tegen die tijd hadden ze al het bewustzijn verloren en wilden ze hen begraven. Sergei stormde brullend op hen af, maakte ze bang, slaagde erin er een te vangen en werd vervolgens naar de intensive care gebracht. En toen kwam de politie. De zaak werd in de doofpot gestopt. 1000 dollar werd afbetaald van hun slachtoffer, en hij vertrok tevreden naar zijn historische vaderland.Hier zijn de ideeën van Juche. Noord-Koreanen zijn fan van hen, niet erger dan radicale islamisten.
 11. noordelijk
  noordelijk 18 mei 2014 11:14
  -2
  Te oordelen naar de Kim-dynastie, zal de volgende volledig zijn - "kolobok zonder benen." Tenzij deze imbeciel natuurlijk geen domme dingen doet en zijn land naar het handvat doshat (waarschijnlijkheid 95%) In die geïsoleerde vorm als een wond, zal de DVK nooit meer zijn. De beschaving rukt op, zelfs mobiele telefoons zijn verschenen. De autoriteiten knijpen nu al een oogje dicht voor kleine bedrijven en markthandel voorbij de staatskassa. Korea zal verenigd worden, maar het zal voor de noorderlingen veel moeilijker zijn dan ooit voor de Oost-Duitsers.
  1. Mikhail Filippov
   Mikhail Filippov 30 november 2017 17:26
   0
   Verenig je niet. Ik ben bang dat het niet alleen 2 verschillende staten zijn, maar 2 verschillende volkeren. Met verschillende levensstijlen, verschillende mentaliteiten, verschillende culturen, verschillende religies en verschillende talen.
   Ja, ja, in tongen, want een van de moeilijkheden die overlopers uit de noordkant hebben, is ... taal. Zuidelijke en noordelijke dialecten van het Koreaans zijn heel verschillend
 12. zilverwolf88
  zilverwolf88 18 mei 2014 11:43
  +4
  Ik zou onze media willen aanraden ... om niet de leugens te repliceren waar westerse publicaties vol mee staan ​​... om de gekke sensaties over de bloederige Kim Jong-un die daar persoonlijk iemand heeft vernietigd niet opnieuw af te drukken ...
  In het Westen is een duidelijke order uitgewerkt door de journalistiek voor geld...
  Onze media zouden hun eigen visie moeten schrijven, we accepteren het Noord-Koreaanse model niet ... geweldig ... maar niemand legt het ons op ... je kunt gewoon een beschrijving geven van het leven van het meest gesloten land ... hun tekortkomingen (naar onze mening ...) hun wetenschappelijke doorbraken (en kernwapens zijn erg moeilijk) ... dan lijkt het op objectiviteit.
 13. Gedachte reus
  Gedachte reus 18 mei 2014 12:01
  +3
  Hoeveel mensen, zoveel meningen. Maar het feit blijft dat wij ons socialisme zijn kwijtgeraakt, maar de Noord-Koreanen niet, en hun staat bestaat nog steeds, en niemand valt het aan, en zij trouwens ook. Worstel een beetje met de RK voor adrenaline, en dat is alles, weer stilte. Welnu, als ze zo willen leven, laat ze dan leven zoals ze willen voor hun gezondheid, waarom zou je je druk maken over hun charter.
 14. Asan Ata
  Asan Ata 18 mei 2014 12:38
  +2
  Mee eens zijn. Objectieve informatie schept geen vals beeld.
  Mijn vrienden waren in Noord-Korea, vertelden ze me. De metro, mooier dan Moskou, de gebouwen in Pyongyang lijken als foto's op Kutuzovsky Prospekt. De mensen in sneakers, op dezelfde manier gekleed, mannen met petten, vrouwen met hoofddoeken (trouwens, ik herinner me dat buitenlanders ons ook op dezelfde manier gekleed zagen - massaproductie van kleding). Lijsten met dingen op de deuren van appartementen, tot op de laatste lepel. Puur. Kinderen lopen in formatie.
  Ik moest met veel westerse specialisten communiceren. De Zuid-Afrikanen, blanken, lieten de beste indruk achter. Waarom? Het land was gesloten, iedereen creëerde zichzelf. Goed opgeleide, zeer bescheiden, tegelijkertijd vriendelijke en open mensen. Tegelijkertijd, Amerikanen, Australiërs, Britten - oplichters en onwetenden, bedrieglijke, stelende ki. De Zuid-Afrikanen leken erg op ons, de Sovjets. Ik denk dat gesloten landen, om te overleven, juist dit soort mensen moeten cultiveren, anders overleven ze niet.
  Was begin jaren 80 bekend met twee Noord-Koreanen in Moskou. Sterke stille jongens, leger 5 jaar oud, speciale troepen. Workaholics, wij, de Sovjets, werden met lichte afschuw als bourgeois beschouwd.
  Natuurlijk moet een land de broekriem aanhalen om te overleven. Maar ze hebben een nobel doel: het creëren van een rechtvaardige menselijke samenleving.
  Trouwens, onlangs leek het me dat de leider van de DVK wordt geleid door de Amerikaanse inlichtingendiensten, zijn oorlogsdreigingen en de noodzaak om het Amerikaanse militaire budget te beschermen, zijn zeer goed gecorreleerd.
  1. afbreken
   afbreken 18 mei 2014 13:08
   0
   Mee eens zijn. Objectieve informatie schept geen vals beeld.
   Gouden woorden.
   Trouwens, onlangs leek het me dat de leider van de DVK wordt geleid door de Amerikaanse inlichtingendiensten, zijn oorlogsdreigingen en de noodzaak om het Amerikaanse militaire budget te beschermen, zijn zeer goed gecorreleerd.
   Of te voorspelbaar en programmeerbaar. Dan kunnen de geesten van de wereld niet anders dan profiteren.
  2. clidon
   clidon 18 mei 2014 17:28
   -1
   Als ze met dit alles eind jaren 90 niet waren opgezwollen van de honger. Internationale hulp wordt nog steeds uit iedereen die wordt geïntimideerd afgeschud.
   1. afbreken
    afbreken 19 mei 2014 07:32
    0
    Internationale hulp wordt nog steeds uit iedereen die wordt geïntimideerd afgeschud.
    Nou, de blokkade van iedereen die we kennen die daar is, is ook niet zwak.
    Het is alsof je een stad 50 jaar belegerd houdt en de belegerden de schuld geeft dat zij, die en die, verhongeren.
    Met Cuba, dezelfde perdimonocle.
    1. clidon
     clidon 19 mei 2014 19:38
     0
     Blokkade op voorwaarde dat je solide vrienden uit het noorden hebt? Chinezen aan de ene kant, Russen aan de andere kant. Ja, en de zee - ik wil niet zwemmen. Hier is het punt anders, dat dit land al zijn middelen in de oorlog en ideologie heeft gegooid. Terwijl ze gratis werd gevoed, hield het regime stand, zelfs met een kromme (zij het streng gerantsoeneerde) economie. En toen de freebie eindigde, begonnen de trotse en onverzoenlijke mensen te zwellen van de honger en om hulp te vragen aan de internationale gemeenschap. En ook een oogje dichtknijpen voor de lokale "Nepmen". Wat uiteindelijk niet echt een buiging gaf.
 15. Manul49
  Manul49 18 mei 2014 16:32
  +1
  Citaat van Marsik
  Wat voor een verkeerde aanpak heb je, alles trekt je naar het buitenland om door heel Rusland te zwerven ???)


  Om door heel Rusland te reizen - tien levens zijn niet genoeg. Ik heb het niet over de USSR, alleen de tropen ontbraken erin. Al het andere was het, zelfs de vochtige subtropen (Lenkoran en zijn fantastische flamingoreservaat).
 16. Lelek
  Lelek 18 mei 2014 16:50
  +1
  We moeten Noord-Korea met rust laten. Ze houden van zo'n leven, dus laat ze leven, anders blijken er meer adviseurs en griffiers te zijn dan de bevolking in het land. Hoewel deze Juche-familie mij persoonlijk walgelijk vindt. geen
  1. clidon
   clidon 18 mei 2014 17:26
   +1
   Ze vragen niet eens of ze het leuk vinden of niet. )
   1. student mati
    student mati 18 mei 2014 21:34
    +1
    Citaat van clidon
    Ze vragen niet eens of ze het leuk vinden of niet. )


    Ze bieden gewoon iets waarvan "onmogelijk te weigeren".
 17. DerSamowar
  DerSamowar 18 mei 2014 16:57
  -2
  De Noord-Koreaanse soldaat is niet alleen sterk omdat hij gewapend is met de meest succesvolle automatische wapens ter wereld (de AK-familie), maar ook vanwege het Juche-idee. Ideologie is het belangrijkste wapen van elke staat!
 18. student mati
  student mati 18 mei 2014 21:32
  -1
  Geweldig artikel!!! goed

  "Eendimensionale oordelen zijn hier ongepast."