militaire beoordeling

Amerika vs Engeland. Deel 10. Slag om de Leviathans

4

Oostenrijkse bondskanselier Kurt Schuschnigg


Op dit moment, wanneer de grens tussen Engeland en Amerika praktisch is geëgaliseerd (de 51e staat: Groot-Brittannië kan volledig afhankelijk worden van de VS// http://russian.rt.com/article/36632#ixzz35C4OBvAB), en de moderne Anglo- Saksen van de nieuwe en de oude wereld worden bijna universeel gezien als een Siamese tweeling, weinig mensen herinneren zich hun vroegere antagonisme. "Haat en diepe vijandschap, felle, bloedige oorlogen - dat was de situatie waarin de betrekkingen tussen Engeland en de Verenigde Staten zich voor het eerst ontwikkelden" (Avarin V.Ya. Struggle for the Pacific Ocean// http://flot.com/publications/ boeken/plank/avarin/3.htm). De Verenigde Staten bereikten hun onafhankelijkheid als gevolg van twee felle broederoorlogen met Groot-Brittannië, en tijdens de "vergeten oorlog van 1812" namen Britse troepen Washington in en verbrandden het, samen met het Witte Huis en het Capitool.

Na de nederlaag van Napoleon "hadden de Britten geen rivalen meer die hen op wereldschaal het hoofd konden bieden." Reeds in 1823 werd de dominantie van Engeland, eerst op het Amerikaanse continent en vervolgens over de hele wereld, echter op de proef gesteld door de Verenigde Staten, die de Monroe-doctrine afkondigden, die snel was veranderd "van een regionaal principe van overheersing" in een instrument voor het vestigen van wereldheerschappij. In het bijzonder, op 22 januari 1917, verklaarde president Woodrow Wilson dat "de Monroe-doctrine een universeel principe is voor de hele wereld en de mensheid, ... en verkondigde daarmee de Amerikaanse aanspraken om de wereldhegemonie te vestigen. … Onder de vlag van deze doctrine hebben de Verenigde Staten drie historisch pogingen om de wereldhegemonie te vestigen. De eerste - na het einde van de Eerste Wereldoorlog, de tweede - na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de derde - nu, na het einde van de Koude Oorlog. Het is waar dat de Verenigde Staten na de Eerste Wereldoorlog geen wereldheerschappij hebben bereikt ”(Panarin I. Informatieoorlog en geopolitiek// http://www.e-reading.ws/chapter.php/123890/18/Panarin_-_Informacionnaya_voiina_i_geopolitika. html).

Na het einde van de Grote Oorlog "werd het Britse rijk in de Middellandse Zee bedreigd door Italië, in Azië door Japan, over de hele wereld door de Verenigde Staten" (Mei E.R. Een vreemde overwinning / Vertaald uit het Engels - M.: AST; AST MOSKOU, 2009. - blz. 49). "De ernst van de tegenstellingen tussen de twee machten bereikte een zodanig niveau dat tegen het einde van de jaren '20 de wereld actief de mogelijkheid van een Anglo-Amerikaanse oorlog besprak" (Zolov A.V. USA: the fight for world leadership (On the history of Amerikaans buitenlands beleid XX eeuw): Onderwijstoelage: in 2 uur - Deel 1 - Kaliningrad, 2000. - S. 20). Een nieuwe confrontatieronde tussen Engeland en Amerika ging gepaard met de pogingen van Amerika om, via nazi-Duitsland, Engeland een Anglo-Italiaans-Duitse alliantie op te leggen om het omver te werpen van de politieke Olympus en Engeland, om de bestaande status quo, om een ​​Anglo-Frans-Italiaans-Duitse alliantie op te leggen aan Duitsland.

“Tijdens de eerste maanden van 1937 stuurde Hitler invloedrijke afgezanten naar Rome om Mussolini te indoctrineren. Duitsland schaamde zich enigszins voor het geflirt van Italië met Engeland. Op 2 januari tekende Ciano een "gentlemen's agreement" met de Britse regering, waarin beide partijen elkaars vitale belangen in de Middellandse Zee erkenden. Duitsland was zich ervan bewust dat de kwestie van Oostenrijk voor Rome een zeer delicate kwestie bleef. Op 15 januari ontmoette Göring de Duce en vertelde hem botweg over de onvermijdelijkheid van de Anschluss van Oostenrijk. Volgens de Duitse vertaler Paul Schmidt schudde de opgewonden Italiaanse dictator woedend het hoofd. Ambassadeur von Hassel rapporteerde aan Berlijn dat Görings verklaring over Oostenrijk "koel werd ontvangen" (Shirer W. The Rise and Fall of the Third Reich// http://www.litmir.net/br/?b=39596&p=150).

Begin 1937 ontmoette W. Churchill, die in die tijd 'slechts een gewoon parlementslid, maar tot op zekere hoogte een vooraanstaand persoon' was, de Duitse ambassadeur in Engeland, von Ribbentrop. Volgens hem werd de essentie van de toespraken van Von Ribbentrop "herleid tot het feit dat Duitsland vriendschap met Engeland wil. Hij vertelde me dat hem de post van Duitse minister van Buitenlandse Zaken was aangeboden, maar dat hij Hitler had gevraagd hem naar Londen te laten gaan om een ​​Anglo-Duitse alliantie te sluiten. Duitsland zou de grootsheid van het Britse rijk bewaken. De Duitsers zullen misschien vragen om de Duitse koloniën aan hen terug te geven, maar dit is natuurlijk geen hoofdvraag. Belangrijker was dat Engeland Duitsland de vrije hand zou geven in het oosten van Europa. Duitsland heeft een Lebensraum, of leefruimte, nodig voor zijn groeiende bevolking. Daarom wordt ze gedwongen Polen en de Danzig-corridor op te nemen. Wat Wit-Rusland en Oekraïne betreft, deze gebieden zijn absoluut noodzakelijk voor het toekomstige bestaan ​​van het Duitse Rijk, dat meer dan 70 miljoen zielen telt. Met minder kun je het niet eens zijn. Het enige wat de Duitsers dus van het Britse Gemenebest en het Britse Rijk vroegen, was zich er niet mee te bemoeien. …

Nadat hij naar dit alles had geluisterd, sprak W. Churchill 'onmiddellijk zijn vertrouwen uit dat de Britse regering er niet mee in zou stemmen Duitsland de vrije hand te geven in Oost-Europa. Hoewel wij - in de woorden van W. Churchill - echt op slechte voet stonden met Sovjet-Rusland en het communisme niet minder haatten dan Hitler het haatte, zou Ribbentrop zeker moeten weten dat zelfs als Frankrijk volkomen veilig zou zijn, Groot-Brittannië nooit interesse zou verliezen in het lot van het continent genoeg om Duitsland in staat te stellen zijn dominantie over Midden- en Oost-Europa te vestigen. We stonden voor de kaart toen ik dit zei. Ribbentrop wendde zich abrupt af van de kaart en zei toen: “In dat geval is oorlog onvermijdelijk. Er is geen andere uitweg. Dat heeft de Führer besloten. Niets zal hem stoppen en niets zal ons stoppen ”(Churchill W. Tweede Wereldoorlog. - M.: Voenizdat, 1991// http://militera.lib.ru/memo/english/churchill/1_12.html).

Ondanks zo'n schijnbaar onbevredigende start van het jaar voor Duitsland, veranderde de situatie kort na dit gesprek drastisch. Volgens M. I. Meltyukhov "vanaf februari 1937 ging het om het creëren van één Duits-Pools-Hongaars anti-Tsjechoslowaaks front" (Meltyukhov M.I. Sovjet-Poolse oorlogen. Militair-politieke confrontatie 1918-1939 - M.: Veche, 2001 / / http: // militera.lib.ru/research/meltyukhov2/02.html). En in maart 1937 vertrok Ernst Hanfstaengl (Putzi), die "zo veel voor het Reich" had gedaan, "in het geheim naar Amerika, naar verluidt in conflict gekomen met Hitlers entourage en een bedreiging voor zijn leven voelend." “Tijdens de Tweede Wereldoorlog zal Hanfstaengl werken... als adviseur van president Roosevelt! ... Verdere hulp, begeleiding en aansporing is niet meer nodig: de oorlog, waarvoor ze Hitler zochten, waarvoor Hanfstaengl werkte, is niet ver weg. Of misschien is het "contract" net afgelopen? dit is een duister verhaal, zoals Hitlers hele opmars naar de macht "(N. Starikov. Wie zorgde ervoor dat Hitler Stalin aanviel? Hitlers fatale fout. - St. Petersburg: Leader, 2010. - P. 86-87).

“Eind april 1937 werd Henderson, een van de meest actieve aanhangers van het akkoord met Duitsland, benoemd tot Britse ambassadeur in Berlijn. Zijn benoeming was een nieuw bewijs van de koppige wens van de Britse regering om een ​​deal met Hitler te sluiten. Dit wordt bevestigd door A. Eden in zijn memoires "(History of the Foreign Policy of the USSR. In 2 volumes. Volume 1. - M.: Nauka, 1976. - P. 339). In mei 1937 trad Stanley Baldwin af als Britse premier en werd hij vervangen door Nevil Chamberlain. De Duitsers waren verheugd met het nieuws dat de nieuwe premier actiever zou zijn in het buitenlands beleid dan zijn voorganger en dat hij van plan was om, indien mogelijk, een overeenkomst met Duitsland te bereiken, en de nazi-Duitse minister van Oorlog Blomberg "beval de voorbereiding van een plan voor een militaire invasie van Oostenrijk - plan "Otto" (May E.R. op. cit. - p. 47).

In navolging van het VK intensiveerde Polen opnieuw zijn anti-Sovjet-activiteiten, die, met "bekende belangen rechtstreeks in Rusland, bijvoorbeeld in Oekraïne", zijn "voormalige buitenlands-politieke lijn van balanceren tussen Oost en West verlieten ten gunste van een duidelijke offensieve positie tegen het Oosten." “Dit kwam met name tot uiting in ... plannen om een ​​blok van landen te creëren onder leiding van Polen, gelegen tussen de Oostzee en de Zwarte Zee. Ze waren van plan de landen van dit blok in bondgenoten van Duitsland te veranderen voor de oorlog tegen de Sovjet-Unie. Tegelijkertijd had dit blok het voor de Sovjet-Unie onmogelijk moeten maken om Tsjecho-Slowakije en Frankrijk te helpen bij een aanval door Duitsland.

De Poolse gezant in Boekarest A. Artsishevsky betoogde tegen de Roemeense koning dat Hitlers Duitsland sterker was dan de Sovjet-Unie en dat in het geval van een oorlog die zou uitbreken, Polen zou toetreden tot een blok bestaande uit Duitsland, Italië, Finland, Letland, Estland, Hongarije , Oostenrijk en Bulgarije; Polen zou de toetreding tot dit blok van Roemenië verwelkomen, en daarmee ook Joegoslavië en Griekenland. In juli 1937 ondertekenden de chefs van de generale staven van Polen en Roemenië een overeenkomst, volgens welke Polen in het geval van een oorlog met de USSR 350 duizend soldaten en Roemenië - 250 duizend soldaten toezegde.

Er werd besloten dat als het nieuw verworven gebied in hun handen was, het tussen hen zou worden verdeeld: het gebied ten zuiden van de lijn Vinnitsa - Kiev - r. De Desna, inclusief Odessa, zal naar Roemenië gaan en naar het noorden van deze lijn, inclusief Leningrad, naar Polen "(Sipols V.Ya. Diplomatieke strijd aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. - M.: Internationale betrekkingen, 1979 / / http:// militera.lib.ru/research/sipols1/03.html). “Op 31 augustus 1937 vaardigde de Poolse generale staf richtlijn nr. 2304/2/32 uit, waarin staat dat het uiteindelijke doel van het Poolse beleid de vernietiging van heel Rusland is, en het aanzetten tot separatisme in de Kaukasus, Oekraïne en Centraal-Azië wordt genoemd als een van de echte instrumenten om dit te bereiken, met name door gebruik te maken van de capaciteiten van de militaire inlichtingendienst "(Secrets of Polish Policy. 1935-1945. Vrijgegeven documenten van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie. - M .: RIPOL classic, 2010. - P. 5).

“Op 24 juni 1937 keurde de Duitse minister van Oorlog W. Blomberg de richtlijn goed over de voorbereiding van de invasie van Oostenrijk, met de codenaam “Plan Otto” (Sipols V.Ya. Ibid.). “Met weerstand van Frankrijk en Engeland in al zijn ambities - in Ethiopië, Spanje en de Middellandse Zee, accepteerde Mussolini de uitnodiging van Hitler om Duitsland te bezoeken. 25 september 1937 ... Mussolini stak de Alpen over en arriveerde in het Derde Rijk. ... Hij keerde terug naar Rome, ervan overtuigd dat zijn plaats in de toekomst naast Hitler zou zijn. Het is niet verrassend dat, een maand later, toen Ribbentrop naar Rome ging om Mussolini's handtekening onder het Anti-Kominternpact te krijgen, de Duce hem tijdens een receptie op 6 november meedeelde dat Italië geen interesse meer had in de Oostenrijkse onafhankelijkheid. "Laat de gebeurtenissen (in Oostenrijk) hun gang gaan", zei Mussolini. Het was het signaal tot actie waar Hitler op had gewacht” (Shirer W. Ibid.).

“In juni 1937 trouwden Edward en Wallis in Frankrijk en in oktober werden ze uitgenodigd naar Duitsland om een ​​grote rondreis door het Reich te maken; De hertog en hertogin werden overal ontvangen met enthousiaste ontvangsten en "heil!" groeten, waarop Edward antwoordde met de nazi-groet. Op 12 oktober 1937, de dag na zijn aankomst in Duitsland, werd Edward in het huis van Robert Ley, hoofd van het nazi-arbeidsfront, voorgesteld aan Himmler, Goebbels en Hess - de Britse inlichtingendienst had de prins voorbereid op deze ontmoeting voor twee en een half voorgaande jaren ”(Preparata GD Hitler, Inc. Hoe Groot-Brittannië en de VS het Derde Rijk creëerden // http://litrus.net/book/read/103531?p=82).

Tijdens een bijeenkomst van de politieke en militaire leiders van Duitsland op 5 november 1937, over de ontwikkeling van de Duitse buitenlandse politiek, verklaarde A. Hitler de noodzaak van de Tsjechische en Oostenrijkse kwestie door de Duitse invasie van deze landen. Tegelijkertijd toonde hij vertrouwen dat Engeland ervoor zou zorgen dat Frankrijk niet zou ingrijpen in het oostelijke conflict. De voorwaarden van de Anglo-Duitse alliantie waren "duidelijk uiteengezet in een geheim memorandum van 10 november opgesteld door Baron von Weizsäcker, die toen minister van Buitenlandse Zaken was bij het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Vanuit Groot-Brittannië hebben we koloniën en vrijheid van handelen in het Oosten nodig. ... Groot-Brittannië heeft dringend rust nodig. Het zou passend zijn om te weten wat ze bereid is te betalen voor deze gemoedsrust” (Shearer W. op. cit.// http://www.litmir.net/br/?b=39596&p=151). Op 15 november 1937, aan de vooravond van zijn bezoek aan Berlijn, kondigde Lord Halifax in een gesprek met de Duitse ambassadeur in Groot-Brittannië, I. Ribbentrop, het uiteindelijke doel van zijn bezoek aan: het bereiken van een overeenkomst tussen Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië om de vrede in West-Europa te verzekeren ten koste van Oost-Europa.

Tijdens de bijeenkomst van de Lord-voorzitter van de Raad van Groot-Brittannië E. Halifax met A. Hitler werd de kwestie van toenadering tussen Engeland en Duitsland en de sluiting van een Engels-Duits-Frans-Italiaanse overeenkomst besproken. E. Halifax onderhandelde met Duitsland als een grote en soevereine macht en sprak zijn overtuiging uit in de noodzaak om de fouten van het "Versailles Diktat" te corrigeren, waarbij hij suggereerde dat A. Hitler "door middel van vreedzame evolutie" de problemen van Danzig, Oostenrijk en Tsjechoslowakije zou oplossen en maakte de kwestie van de kolonies afhankelijk van de steun van Duitsland "van een nieuwe koers en een algemene oplossing voor alle moeilijkheden".

Verwijzend naar goede betrekkingen met Polen, achtte A. Hitler het mogelijk om de Duits-Poolse en Duits-Oostenrijkse kwesties vreedzaam op te lossen en sprak hij de hoop uit dat er een redelijke oplossing zou kunnen worden gevonden in Tsjechoslowakije. De instemming van Frankrijk met de geleidelijke uitbreiding van Duitsland in Oostenrijk en Tsjechoslowakije met vreedzame middelen en afhankelijk van de "algemene regeling" wordt vermeld in een brief van de Duitse gezant in Oostenrijk, von F. Pappen, aan het hoofd van de politieke afdeling van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, E. Weizsäcker, gedateerd 4 december 1937.

A. Hitler was enigszins gealarmeerd door het herstel van de betrekkingen met Engeland. Hij had volgens hem twee opties: ofwel zijn plannen volledig uitvoeren, ofwel crashen. "Ik zal ze uitvoeren - en ik zal de geschiedenis ingaan als een van de grootste makers; /militera.lib.ru/memo/german/speer_a/text.html#1997). De Britten waren tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen. Volgens V.Ya. Sipols “Halifax in Duitsland was opgetogen over de nazi-leiders, en vooral omdat ze allemaal “doodvijanden van het communisme” waren. Op 02 november deed hij tijdens een vergadering van de Britse regering verslag van zijn reis. Nadat hij naar hem had geluisterd, merkte N. Chamberlain op dat het doel van de reis was om de positie van de Duitsers te verduidelijken over de mogelijkheid om een ​​Engels-Duitse overeenkomst te bereiken, en sprak hij zijn diepe tevredenheid uit over de resultaten van het bezoek ”(Sipols V.Ya Ibid.).

"Chamberlain schreef in zijn dagboek: "Het bezoek (Halifax) aan Duitsland was naar mijn mening succesvol, aangezien hij zijn doel bereikte - er werd een sfeer gecreëerd waarin het heel goed mogelijk is om met Duitsland de praktische kwesties van verzoening in Europa te bespreken ” (Scheerder W. Tam hetzelfde). E. Halifax zelf "in een schriftelijk rapport aan het ministerie van Buitenlandse Zaken ... meldde:" De Duitse bondskanselier en anderen wekken de indruk van mensen die niet met geweld op avontuur gaan en geen oorlog zullen ontketenen. Volgens Charles S. Tanzill vertelde Halifax Chamberlain dat Hitler "niet van plan is in de nabije toekomst te handelen, deels vanwege het nadeel van dergelijke acties, deels vanwege het feit dat hij zich bezighoudt met interne Duitse aangelegenheden ... Göring verzekerde hem dat geen druppel Duits geen bloed zal vergoten worden in Europa, tenzij Duitsland daartoe gedwongen wordt. Het leek hem (Halifax) dat de Duitsers van plan waren hun doelen vreedzaam te bereiken” (Shirer W. Ibid.).

Na dit gesprek tussen E. Halifax en A. Hitler begon de Britse regering een oogje dicht te knijpen voor de stappen van A. Hitler in de richting van de annexatie van Oostenrijk bij Duitsland en begon ze druk uit te oefenen op Frankrijk en Tsjechoslowakije om afstand te doen van hun verplichtingen jegens de Sovjet-Unie om te voldoen aan de eisen van A. Hitler met betrekking tot de annexatie van het Sudetenland bij Duitsland.

Om de sluiting van een Engels-Duitse overeenkomst om W. Bullitt, F.D. Roosevelt stuurde John F. Kennedy, de vader van de toekomstige Amerikaanse president John F. Kennedy, naar Europa. “Op 9 december 1937 werd de benoeming van Kennedy tot ambassadeur in Londen officieel aangekondigd. ... Van meet af aan maakte Kennedy duidelijk dat hij, in tegenstelling tot andere ambassadeurs die hun post ontvingen als beloning voor politieke verdiensten en deze alleen gebruikten om hun positie in de samenleving te versterken, van plan was deel te nemen aan het vormgeven van het Amerikaanse buitenlands beleid.

In Londen werd Kennedy al snel erg populair, zijn relaxte, typisch Amerikaanse houding droeg ertoe bij dat hij al snel een grote kring van kennissen maakte en een regelmatige bezoeker werd van Cliveden, het landgoed van de familie Astor. Tijdens de Astors leerde Kennedy N. Chamberlain, S. Hoare, D. Simon en Eminence Grise H. Wilson goed kennen. Er werd onmiddellijk een vertrouwende, vriendschappelijke relatie tot stand gebracht tussen Kennedy en Chamberlain, met als basis de identiteit van hun politieke opvattingen.

Al aan het begin van Kennedy's diplomatieke carrière werd het duidelijk dat de twee doelen die hij zichzelf stelde - een carrière en de wens om Duitsland tevreden te stellen - goed verenigbaar en haalbaar waren. Kennedy nam de rol van superambassadeur op het Europese continent op zich, met het recht om zijn eigen beslissingen te nemen. In Londen zette Kennedy het idee voort om Berlijn te bezoeken en Hitler persoonlijk te ontmoeten, wat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken ertoe bracht te concluderen dat de Amerikanen sterkere banden met Duitsland wilden aanknopen. de Duitse ambassadeur in Londen, Herbert von Dirksen, meldde aan Berlijn dat Kennedy sympathiseerde met Duitsland. Kennedy was een aanhanger van het Verdrag van München.

Alles gebeurde precies zoals hij zes maanden geleden had voorspeld, toen hij net in Engeland was aangekomen. In een van zijn persoonlijke vertrouwelijke berichten schreef hij: Duitsland krijgt alles wat ze wil in Tsjecho-Slowakije - en tegelijkertijd hoeft ze hiervoor geen soldaten te sturen. De beroemde Sovjetdiplomaat en historicus I.M. Maisky wijst erop: als je nu, vele jaren later, Kennedy's rapporten aan Washington leest, gepubliceerd in officiële Amerikaanse documenten, zie je in hoeverre hij in de dagen van München doordrongen was van de geest van Chamberlain ”(Mokhovikova G.V. Amerikaanse diplomaten in Europa op de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, BULLETIN VAN DE NOVGOROD STATE UNIVERSITY, 1998, nr. 9// http://admin.novsu.ac.ru/uni/vestnik.nsf/All/FEF11D3250EBFEA9C3256727002E7B99).

Polen bleef natuurlijk niet afzijdig van wat er gebeurt. "Beck en het bedrijf hadden niets tegen de Anschluss, maar tegelijkertijd besloten ze zelf de jackpot te winnen en Litouwen aan zichzelf te annexeren." “Op 13 januari 1938 vertelde J. Beck aan de Duitse minister van Buitenlandse Zaken von Neurat dat hij de vernietiging van het bolsjewisme als “het hoofddoel van zijn beleid” beschouwt (Sipols V.Ya. Ibid.), en op 14 januari 1938, tijdens een bezoek aan Berlijn, "overeengekomen met plannen voor de eliminatie van Tsjechoslowakije" (Meltyukhov M.I. 17 september 1939. Sovjet-Poolse conflicten 1918-1939. - M.: Veche, 2009. - P. 190). Op 23 februari 1938 herhaalde Beck in onderhandelingen met Göring de bereidheid van Polen om rekening te houden met de Duitse belangen in Oostenrijk en benadrukte hij de belangstelling van Polen voor het Tsjechische probleem. In februari 1938 begonnen op initiatief van Chamberlain onderhandelingen tussen Italië en Groot-Brittannië om een ​​overeenkomst te sluiten als compensatie voor de erkenning van Italië en de Anschluss van Oostenrijk door Duitsland.

Op 4 februari 1938, aan de vooravond van de Anschluss, vonden er belangrijke veranderingen plaats in de leiding van nazi-Duitsland. "MAAR. Hitler benoemde J. Ribbentrop tot minister van Buitenlandse Zaken in plaats van K. von Neurath. Op dezelfde dag ontsloeg A. Hitler veldmaarschalk W. von Blomberg, minister van oorlog, en schafte hij de functie van minister van oorlog zelf af. Opperbevelhebber van de Wehrmacht in plaats van Gen. V. von Fritsch werd benoemd tot General-Regiment. V. von Brauchitsch, Chef van de Generale Staf - Gen. V. Keitel. A. Hitler werd zelf de opperbevelhebber” (Anschluss van Oostenrijk 1938// http://www.hrono.ru/sobyt/1938avst.html). Franz von Papen deed zijn werk en werd ontslagen uit zijn functie als Duitse ambassadeur in Oostenrijk.

Op 7 februari ondertekende Hitler een protocol waarin de Duitse controle over het Oostenrijkse buitenlands beleid werd vastgelegd en nodigde hij de Oostenrijkse kanselier K. Schuschnigg uit in zijn residentie in Berchtesgaden. Op 12 februari, tijdens de "onderhandelingen", legde Hitler K. Schuschnigg eisen voor de vrijlating van de Oostenrijkse nazi's uit de gevangenis. de benoeming van hun leider A. Seys-Inquart als minister van Binnenlandse Zaken, hoofd van de politie en veiligheidsdiensten en de opname van de Oostenrijkse NSDAP in de regeringscoalitie van het Vaderlandfront. Ondanks de dreiging van militair ingrijpen bereikte K. Schuschnigg een vertraging van drie dagen en vertrok naar Wenen zonder de overeenkomst te ondertekenen.

Op 14 februari 1938 waarschuwde A. Hitler de Poolse regering voor hereniging met Oostenrijk en, in reactie op de overeenkomst op 16 februari van de regering van K. Schuschnigg met de voorwaarden van het ultimatum, verklaarde hij op 20 februari in de Reichstag dat "Duitsland niet onverschillig kan blijven voor het lot van 10 miljoen Duitsers die in twee buurlanden [Oostenrijk en Tsjechoslowakije] wonen" en dat "de Duitse regering zal streven naar de eenwording van het hele Duitse volk." Op dezelfde dag, uit protest tegen het buitenlands beleid van de regering van N. Chamberlain, namen de Britse minister van Buitenlandse Zaken A. Eden en zijn plaatsvervanger, Lord Cranborne, ontslag uit hun functie.

Gedurende de volgende twee dagen verklaarden de minister van Financiën D. Simon en premier N. Chamberlain beurtelings dat Groot-Brittannië nooit speciale garanties had gegeven voor de onafhankelijkheid van Oostenrijk en dat het niet kon rekenen op de bescherming van de Volkenbond: "We moeten niet bedriegen, en meer nog, we moeten kleine zwakke staten niet geruststellen door hen bescherming tegen de Volkenbond en passende maatregelen van onze kant te beloven, omdat we weten dat zoiets niet kan worden gedaan." Op 24 februari kondigde kanselier K. Schuschnigg Duitse eisen aan voor de Anschluss van Oostenrijk, en op 25 februari werd Lord E. Halifax benoemd tot Brits minister van Buitenlandse Zaken.

Op 3 maart stelde de Britse ambassadeur Henderson aan Hitler voor om de koloniale aanspraken van Duitsland te regelen en verzekerde hem dat Groot-Brittannië zich niet zou bemoeien met de Anschluss van Oostenrijk. “In een poging om het initiatief te grijpen, kondigde Schuschnigg op 9 maart aan voor de volgende zondag, 13 maart 1938, een volksraadpleging over de kwestie van de onafhankelijkheid van Oostenrijk. De enige vraag was: wil het volk een "vrij en Duits, onafhankelijk en sociaal, christelijk en eigen Oostenrijk", en de formulieren zouden alleen een "ja"-cirkel moeten bevatten (Anschluss// http:// ru.wikipedia.org). Op 10 maart, na bevestiging door E. Halifax aan J. Ribbentrop van garanties van niet-interventie van Groot-Brittannië en Frankrijk, vaardigde A. Hitler, "uit angst dat het idee van eenwording in een volksraadpleging zou worden verworpen", een bevel uit om het Otto-plan uit te voeren. Op 12 maart 1938 vielen Duitse troepen Oostenrijk binnen, “en een dag later werd Oostenrijk opgenomen in het Duitse Rijk” (History of Foreign Policy of the USSR, op. cit. - P. 341).

Op de avond van 11 maart riep Hitler, nadat hij een bericht had ontvangen dat B. Mussolini geen bezwaar had tegen de Anschluss van Oostenrijk, vreugdevol uit: "Zeg de Duce dat ik hem oprecht, oprecht dankbaar ben en dit nooit, nooit zal vergeten! " Op 16 maart verklaarde B. Mussolini dat hij nooit had beloofd de onafhankelijkheid van Oostenrijk "direct of indirect, schriftelijk of mondeling" te zullen steunen en erkende hij de annexatie van Oostenrijk door Duitsland. Engeland erkende de Anschluss van Oostenrijk door Duitsland op 2 april, Amerika - op 6 april (Anschluss van Oostenrijk 1938, ibid.).

Overtuigd van de niet-interventie van Italië in Oostenrijks-Duitse aangelegenheden, kwam Groot-Brittannië zijn belofte na en "Op 16 april 1938 ondertekenden de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken graaf Ciano en de Britse ambassadeur Sir Eric Drummond (later Lord Perth) een Anglo-Italiaanse overeenkomst in Rome" ter bevestiging alle eerder bereikte overeenkomsten over verschillende twistpunten, waaronder de verklaring van 2 januari 1937 over de Middellandse Zee en de erkenning van de verovering van Abessinië door Italië. Een bijzonder belangrijk artikel voor Italië was de Britse bevestiging van volledige vrijheid van doorvaart door het Suezkanaal voor Italiaanse schepen onder alle omstandigheden.

Volgens de overeenkomsten met Italië diende Lord Halifax op 12 mei 1938 een voorstel in bij de Raad van de Volkenbond om de Italiaanse soevereiniteit over Ethiopië te erkennen. Het voorstel van Halifax werd tegengewerkt door vertegenwoordigers van de USSR, China, Bolivia en Nieuw-Zeeland. Daarna nam de Raad van de Volkenbond een resolutie aan waarin de individuele leden van de Volkenbond de vrijheid kregen om te beslissen over de erkenning van de Italiaanse soevereiniteit over Ethiopië. Volgens deze resolutie erkende de Britse regering de Italiaanse soevereiniteit over Ethiopië" (Anglo-Italiaanse overeenkomst (1938)// http://ru.wikipedia.org). De Anglo-Italiaanse overeenkomst trad in werking op 16 november 1938, nadat Frankrijk een alliantie met Duitsland had gesloten, vergelijkbaar met de alliantie van Duitsland met Groot-Brittannië, en de Anglo-Franco-Duits-Italiaanse alliantie werd afgerond.

Hoewel "de Anschluss en de opmars van Duitse troepen door Oostenrijk zonder een enkel schot voorbijgingen", als gevolg van de grove druk van A. Hitler op de Oostenrijkse kanselier K. Schuschnigg, "ging hij uiteindelijk ... de geschiedenis van de internationale politiek in als een daad van geweld" (Weizsacker E. Ambassadeur van het Derde Rijk / Vertaald door F.S. Kapitsa. - M.: Tsentrpoligraf, 2007. - P. 130), en alleen de brede steun van de Oostenrijkers voor het idee om zich aan te sluiten Duitsland heeft "het Duitse volk een tijdje behoed voor het plukken van de bittere vruchten van het amateuristische beleid van hun leider" (Papen F Vice-kanselier van het Derde Rijk / Vertaald uit het Engels - M.: Tsentrpoligraf, 2005. - P. 421).

Ondertussen, “lokten Poolse grenswachten in de nacht van 11 maart een incident uit aan de Pools-Litouwse grens om een ​​excuus te creëren voor de invasie van Poolse troepen in Litouwen. De toenmalige Poolse heersers beschouwden de verovering van Litouwen als "compensatie" voor het steunen van de agressieve plannen van Duitsland voor Oostenrijk. ... Grote troepen van Poolse troepen waren geconcentreerd nabij de Litouwse grens, en elk moment kon men hun invasie van Litouwen verwachten. Polen en nazi-Duitsland handelden in het nauwste contact. …

In dezelfde bewoordingen waarin de Polen hun toestemming gaven voor de inbeslagname van Oostenrijk door Duitsland, kondigde Göring aan dat Duitsland instemde met de inbeslagname van Litouwen door Polen, waarbij alleen een voorbehoud werd gemaakt met betrekking tot Klaipeda. ... Tegelijkertijd werd ook een invasie van Litouwen voorbereid door Duitse troepen. ... Het hoofd van het opperbevel van de Wehrmacht, Keitel, maakte een speciale kaart met de Duits-Poolse demarcatielijn op het grondgebied van Litouwen, volgens welke de Duitse troepen, samen met de regio Klaipeda, een aantal andere regio's van Litouwen.

Litouwen bevond zich gelijktijdig in levensgevaar door twee agressors - Polen en Duitsland, die in nauw contact handelden. Alleen de steun van de Sovjet-Unie redde het Litouwse volk van slavernij door buitenlandse indringers. Op 16 maart 1938 riep de Volkscommissaris van Buitenlandse Zaken van de USSR de Poolse ambassadeur in Moskou, W. Grzybowski, bijeen en legde hem een ​​verklaring af dat de ernst van de situatie de Sovjetregering dwong de aandacht van de Poolse regering te trekken. aan het feit dat de Sovjet-Unie niet onverschillig kon blijven als Litouwen werd bedreigd” (Sipols V.Ya. Ibid.).

Op 17 maart informeerde Warschau Berlijn over zijn bereidheid om rekening te houden met de belangen van het Reich in het kader van een 'mogelijke actie'. Het was duidelijk dat de Poolse en Duitse troepen tegelijkertijd de respectieve regio's van Litouwen zouden binnenkomen. Volgens V.Ya. Sipols "beschouwden de toenmalige Poolse heersers de verovering van Litouwen als een" compensatie "voor het steunen van de agressieve plannen van Duitsland tegen Oostenrijk" (Sipols V.Ya. Ibid.). "Het anti-Litouwse idee werd alleen gedwarsboomd door een Sovjet-waarschuwing" (Falin M.V. Naar de prehistorie van het niet-vallende pact tussen de USSR en Duitsland / / Score van de Tweede Wereldoorlog. Wie en wanneer begon de oorlog? - M . : Veche, 2009. - P. 69).

Volgens de chef van de Franse generale staf, M. Gamelin, "is Tsjecho-Slowakije ... door zijn ligging een obstakel voor de plannen van de Duitse energie naar het Oosten", zoals de Britse conservatieve politicus Macmillan toegeeft in zijn memoires, " na Oostenrijk was het duidelijk dat Tsjechoslowakije de volgende was op de lijst van slachtoffers "(Geschiedenis van het buitenlands beleid van de USSR. Decreet. cit. - P. 342). In deze situatie ontstond een verwarde wirwar van tegenstellingen van 's werelds grootste mogendheden.

“Nadat de Hitler-regering amper afscheid had genomen van Oostenrijk, begon ze zich voor te bereiden op de inbeslagname van Tsjechoslowakije” (Geschiedenis van het buitenlands beleid van de USSR. Ibid.). Bovendien was Hitler, geheel in overeenstemming met Mein Kampf, van plan Engeland aan te bieden zijn posities aan Amerika af te staan, hetzij op een goede manier, waarbij hij een deel van zijn macht verloor, of op een slechte manier, alles zou verliezen. “In het eerste geval bood A. Hitler Engeland een bondgenootschap aan voor de nederlaag van de Sovjet-Unie op voorwaarde dat Italië eraan deelnam en de vernietiging van Frankrijk, waardoor Duitsland, samen met Italië, Engeland kon beheersen, het belang ervan en stelde de Verenigde Staten in staat om de eerste posities in de politieke sfeer in te nemen. In het tweede geval dreigde A. Hitler Engeland met de unie van Duitsland met de Sovjet-Unie omwille van zijn volledige vernietiging "(Lebedev S. America against England. Part 2. From the Great War to the Great Depression / / http: //topwar.ru).

Frankrijk, Tsjecho-Slowakije en de Sovjet-Unie waren, zoals je zou kunnen raden, heel tevreden met de mogelijkheid om Duitsland en Polen te verslaan in het geval van hun aanval op Tsjecho-Slowakije. Uiteindelijk profiteerde Frankrijk van de alliantie van Engeland, Frankrijk en Italië gericht tegen Duitsland, ons bekend van Stresa (Lebedev S. America tegen Engeland. Deel 8. Een langdurige pauze // http://topwar.ru).

Engeland was, net als voorheen, winstgevend om Europese landen naar de Sovjet-Unie te sturen met de voorhoede in de persoon van nazi-Duitsland en een detachement uit Engeland, Frankrijk en Italië achter haar rug. De beslissende schakel in dit plan was de vreedzame overgave van Tsjechoslowakije aan Duitsland om te voorkomen dat Frankrijk Duitsland de oorlog zou verklaren en om de tussenkomst van de Sovjet-Unie in het conflict te voorkomen. Dit plan werd, zoals we ons herinneren, onthuld in verband met de sluiting van het Pact van de Vier in november 1933 door de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Tsjechoslowakije, president van Tsjechoslowakije Edvard Beneš:

“Vrede moet volgens hem worden verzekerd door de hele wereld te verdelen. Deze sectie bepaalde dat Europa en zijn koloniën vier invloedszones vormden. Engeland bezat een rijk waarvan de omvang enorm is; Frankrijk behield zijn koloniale bezittingen en mandaten; Duitsland en Italië verdeelden Oost-Europa in twee grote invloedszones: Duitsland vestigde zijn dominantie in België en Rusland, Italië kreeg een bol die de Donaulanden en de Balkan omvatte. Italië en Duitsland geloofden dat ze met deze grote divisie gemakkelijk tot een overeenkomst zouden komen met Polen: ze zou de Corridor opgeven in ruil voor een deel van Oekraïne ... ”(Lebedev S. America v. England. Part 5. Bij de Kruispunt / / http://topwar.ru).

Amerika was op zijn beurt tevreden met de nederlaag van Duitsland, eerst van Tsjechoslowakije en daarna van Frankrijk om Groot-Brittannië te verzwakken, een Anglo-Duits-Italiaanse alliantie te sluiten en de leidende posities op het wereldtoneel over te dragen aan de Verenigde Staten van Amerika. Inter-imperialistische tegenstellingen moesten vervolgens worden weggenomen door de gebieden van de Sovjet-Unie te verdelen. Dat is de reden waarom Roosevelt, aan de vooravond van de Tsjechoslowaakse crisis, in de overtuiging dat Tsjechoslowakije zonder hulp van buitenaf snel onder de klap van Duitsland zou vallen, en eiste dat Frankrijk niet zou ingrijpen in zijn nederlaag.

In een brief aan president Roosevelt van 20 mei 1938 merkte Bullitt met name op dat Frankrijk, als het de Tsjechen zou verdedigen, niet zou mogen worden toegestaan ​​de Siegfriedlinie tussen Straatsburg en Luxemburg aan te vallen, die door de Franse Generale Staf als de meest geschikte positie voor aanval. Bullitt beschouwde dit als een onuitsprekelijke tragedie en stelde voor al het mogelijke te doen om een ​​bijeenkomst van Europese leiders te organiseren om deze problemen op te lossen. De Amerikaanse diplomaat verklaarde op pathetische wijze zijn wens om de Europese beschaving van de ondergang te redden. De Tsjechoslowaakse crisis van 1938 was de belangrijkste episode in de geschiedenis van Europa - en een van de helderste periodes in de diplomatieke activiteit van Bullitt. Hij speelde een vrij belangrijke rol bij de voorbereidingen voor München, met name tijdens de gebeurtenissen van mei 1938 en later tijdens de crisis in München zelf.

Het gedrag van Bullitt aan de vooravond van München weerspiegelt bijna adequaat de positie van president Roosevelt. ... Een week voor de Conferentie van München veranderde Roosevelt zijn standpunt over de gebeurtenissen in Europa. Allereerst verklaarde hij dat hij niet geloofde in het vermogen van Tsjechoslowakije om Hitler te weerstaan ​​en dat als er geen hulp zou worden geboden, Tsjecho-Slowakije naar zijn mening binnen drie weken zou worden verslagen. Ten tweede drong Roosevelt erop aan dat de westerse mogendheden plannen maakten voor een defensieve oorlog. Amerikaanse strategen gaven de voorkeur aan massaverdedigingstactieken. …

Vanuit het oogpunt van Roosevelt kon de oorlog alleen worden gewonnen door posities van gewapende verdediging in te nemen en een blokkade van Duitsland te organiseren. De blokkade zou door de Noordzee, het Engelse Kanaal en in de Middellandse Zee, in het Suezgebied, moeten gaan. Roosevelt beloofde al het mogelijke te doen om de blokkade van Duitsland te organiseren. De president merkte op dat hij het blokkadebeleid niet kon initiëren, maar het was zijn voorrecht om te beweren dat een dergelijke koers effectief zou zijn. De president beloofde alles in het werk te stellen om Duitsland geïsoleerd te houden. Zo'n positie was in zijn optiek de meest humane, omdat die gebaseerd was op de wens om oorlog te voeren met zo min mogelijk mensenlevens, met een minimum aan lijden. Roosevelt geloofde dat Frankrijk ook een defensieve oorlog langs de Maginotlinie moest voeren. …

Op 4 september 1938, bij de opening van een monument ter ere van de landing van Amerikaanse soldaten in Frankrijk in 1917, hield Bullitt een toespraak - overigens op dringend verzoek van de Franse minister van Buitenlandse Zaken J. Bonnet. Deze laatste verwachtte dat Bullitt steun en garanties zou afkondigen van de Verenigde Staten. Na overleg met Washington sprak Bullitt echter in een iets andere geest: Amerikanen, net als de Fransen, verlangen vurig naar vrede; maar als er oorlog uitbreekt in Europa, kan niemand voorspellen of de Verenigde Staten bij zo'n oorlog betrokken zullen zijn. Een paar dagen later vertelde president Roosevelt de pers dat de toespraak van Bullitt de Verenigde Staten geen morele verplichtingen oplegde, en ten tweede zou het honderd procent verkeerd zijn om het te interpreteren in de zin dat de Verenigde Staten in een verenigd front met Frankrijk en Engeland tegen Hitler (Mokhovikova G.V. Ibid.).

De Sovjet-Unie veroordeelde krachtig de annexatie van Oostenrijk bij Duitsland en, wijzend op de mogelijkheid van nieuwe internationale conflicten, voornamelijk met betrekking tot Tsjechoslowakije, nodigde de regeringen van Groot-Brittannië, Frankrijk, de VS en Tsjechoslowakije uit om deel te nemen aan collectieve acties "die hebben tot doel de verdere ontwikkeling van agressie te stoppen en het toegenomen gevaar van een nieuwe wereldslachting uit te bannen” ... Helaas voor Tsjechoslowakije steunden de westerse mogendheden de aspiraties van de Sovjet-Unie om Tsjechoslowakije te redden niet. Integendeel, ze verkochten het aan nazi-Duitsland. ...

De Verenigde Staten reageerden niet en Groot-Brittannië en Frankrijk verwierpen de Sovjetvoorstellen. ... Dit alles bevestigde dat de regeringen van Engeland en Frankrijk geen collectieve afwijzing van de agressor wilden organiseren. ... De Britse regering gebruikte Duitse aanspraken op de Tsjechoslowaakse landen voor haar eigen egoïstische doeleinden - voor geheime onderhandelingen over het sluiten van een Engels-Duitse overeenkomst die de veiligheid van Engeland en de onschendbaarheid van haar koloniale bezittingen zou garanderen. Tegelijkertijd was het bedoeld om Hitler te betalen door hem Tsjechoslowakije te geven "(Geschiedenis van het buitenlands beleid van de USSR. Decreet. Cit. - P. 341-432, 348).

Dus, nadat hij aan de macht was gekomen, gaf N. Chamberlain het groene licht aan Duitsland voor de anschluss van Oostenrijk, waarbij hij Italië beloofde als erkenning voor de terugtrekking van Ethiopië. Polen steunde Duitsland ook vurig in al haar agressieve ondernemingen in ruil voor de mogelijkheid om te profiteren ten koste van Litouwen en Tsjechoslowakije. Na de Anschluss stelden de betrokken partijen de kwestie van het sluiten van een Anglo-Duitse alliantie, waarachter in feite de strijd van Engeland en Amerika om wereldheerschappij zat.

N. Chamberlain, die het door Hitler geuite Amerikaanse plan voor de nederlaag van Tsjechoslowakije en Frankrijk niet steunde, zette al zijn inspanningen in om een ​​alliantie tussen Engeland en Duitsland te creëren met de inclusie van zowel Italië als Frankrijk met een stapsgewijze, vreedzame en gecontroleerde absorptie van Tsjecho-Slowakije door nazi-Duitsland. Bovendien moest N. Chamberlain, om Engeland een dominante positie in de Anglo-Duitse alliantie te geven, drie keer naar Duitsland vliegen om A. Hitler te ontmoeten. Hoewel hij eigenlijk had afgezien van tussenpersonen en rechtstreeks met F.D. Roosevelt. Echter, zoals we ons herinneren, waren de Britten niet direct tevreden met het gesprek met de Amerikanen vanwege het feit dat "de Amerikanen alleen bereid waren om met hen te onderhandelen over de voorwaarden van overgave" (Lebedev S. America v. England. Part 9 "Ze opende de put van de afgrond ..." http://topwar.ru).
auteur:
Artikelen uit deze serie:
onbekende grote oorlog
Amerika vs Engeland. Deel 2. Van de Grote Oorlog tot de Grote Depressie
Amerika vs Engeland. Deel 3. Grote breuk
Amerika vs Engeland. Deel 4. Hoe Dallas en Papen Hitler aan de macht kwamen
Amerika vs Engeland. Deel 5. Op het kruispunt
Amerika vs Engeland. Deel 6. De splitsing van het anti-Sovjetkamp
Amerika vs Engeland. Deel 7. Nazi Drang nach Osten uitgesteld tot betere tijden
Amerika vs Engeland. Deel 8
Amerika vs Engeland. Deel 9. "Ze opende de put van de afgrond..."
4 opmerkingen
Объявление

Abonneer je op ons Telegram-kanaal, regelmatig aanvullende informatie over de speciale operatie in Oekraïne, een grote hoeveelheid informatie, video's, iets dat niet op de site staat: https://t.me/topwar_official

informatie
Beste lezer, om commentaar op een publicatie achter te laten, moet u: inloggen.
 1. parusnik
  parusnik 23 juni 2014 11:09
  0
  Er was geen Amerikaanse strijd tegen Engeland .. Een raaf pikt geen kraaienoog .. En hij pikte niet uit, wat de gebeurtenissen bevestigen .. nou, ze speelden als "oorlog", voor de show, maar tegelijkertijd ze waren ..
  1. foma2028
   foma2028 23 juni 2014 11:57
   0
   Er is ook een boek over het thema Engeland-Amerika.
   Het Comité van 300 door John Coleman.
   de Amerikaanse auteur geeft Engeland de schuld van alles, we zeggen dat wij Amerikanen duiven zijn,
   maar de Britten zijn slecht.
 2. Romani
  Romani 23 juni 2014 12:15
  0
  Het is jammer dat Chamberlain niet naast de nazi's in Neurenberg stond, daar had hij een plaats voor zijn uitstekende bijdrage aan de oorzaak van het ontketenen van de Tweede Wereldoorlog onder pseudo-plausibele voorwendsels. Veel dank aan de auteur voor de reeks artikelen! Er is een verzoek aan de auteur om de spelling en de semantische component van zinnen onder de loep te nemen.
 3. Ram Chandra
  Ram Chandra 23 juni 2014 22:36
  0
  Groot!